avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


5. Acţiune civilă. Acordarea daunelor morale majorate.

 

Potrivit dispoziţiilor art.14-art.346 cod procedură penală, art.998 cod civil, naşterea atât a dreptului persoanei civile de a cere repararea prejudiciului cât şi, corelativ, a obligaţiei autorului faptei ilicite (infracţiunii) de a-l repara presupune în mod necesar existenţa unui prejudiciu.

Alăturată acţiunii penale, acţiunea civilă are ca scop repararea prejudiciilor generate prin infracţiune părţii constituită parte civilă.

Partea civilă a suferit un prejudiciu moral pentru care este îndreptăţită la o reparaţie echitabilă. Însă, raportat la durerea suferită, suma de 65.000 lei cu titlu de daune morale (determinată de către instanţa de apel) este insuficientă să compenseze prejudiciul moral produs prin accident, impunându-se majorarea cuantumului acestora la suma de 100.000 lei pentru a asigura o reparaţie echitabilă a suferinţelor produse părţii civile prin accident.

 

Cod procedură penală, art.14, art.346

Cod civil, art.998

Cod penal, art.81

 

Prin sentinţa penală nr.906 din data de 3 august 2010, pronunţată în dosarul penal cu nr. unic 28542/212/2009, Judecătoria Constanţa a hotărât:

„În baza art.178 alin.1 şi 2 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „ucidere din culpă”,  a fost condamnat inculpatul A.R., fără antecedente penale, născut la data de 29.07.1975 în localitatea Pecica, jud. Arad, domiciliat în localitatea Pecica, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare.

În baza art.861 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei de 4 ani închisoare sub supraveghere, pe o durata de 7 (şapte) ani, reprezentând termen de încercare stabilit  potrivit art.862 Cod penal.

În baza art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul A.R. trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art.863 alin.1 lit a-d Cod penal; datele prevăzute la art.863 alin.1 lit.b-d Cod penal s-au comunicat Serviciului de Probaţiune  de pe lânga Tribunalul Arad.

În baza art.864 Cod penal cu referire la art.83 şi art.84 Cod penal, s-a  atras atenţia inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.71 Cod penal, s-a interzis inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

S-a admis, în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă R.A.

În baza art.14 şi art.346 Cod de procedură penală, a fost obligat inculpatul A.R., alături de asigurătorul  S.C. A.R.A. SA. Cluj-Napoca (care răspunde în limita plafonului legal) la plata către partea civilă R.A. a sumei de 150.000 euro, în echivalent lei la data plăţii, cu titlu de daune morale şi respinge restul pretenţiilor morale solicitate.

S-a luat, totodată, act că partea civilă R.A. a renunţat la pretenţiile materiale.

În baza art.191 alin.1 Cod de procedura penala, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1450 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.”

Pentru pronunţarea hotărârii, Judecătoria a stabilit situaţia de fapt următoare:

La data de 12.08.2007, în jurul orelor 0800, conducând autoturismul marca „FORD FIESTA", cu numărul de înmatriculare TM…, pe DJ228, dinspre localitatea Nazarcea către localitatea Ovidiu, ajungând la km 9+441 m., inculpatul A.R. a pierdut controlul direcţiei şi a ieşit cu roţile dreapta faţă în afara carosabilului, unde a surprins şi accidentat pe victima R.G., care a decedat pe loc.

Prin decizia penală nr.150 din data de 27 aprilie 2011, Tribunalul Constanţa a decis:

„În baza art.379 pct.2 lit.a cod de procedură penală, admite apelurile declarate de apelantul inculpat A.R. şi apelantul asigurător Societatea A.R.A. SA, desfiinţează sentinţa penală apelată şi, rejudecând, reduce pedeapsa aplicată inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii de „ucidere din culpă” prevăzută de art.178 alin.1, 2 Cod penal cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 Cod penal şi art.76 alin.1 lit.d Cod penal, de la 4 (patru) ani închisoare închisoare la 1 (unu) an închisoare.

În baza art.81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 3 ani, compus conform art.82 Cod penal din cuantumul pedepsei închisorii aplicate inculpatului la care se adaugă un interval de timp de 2 (doi) ani.

În baza art.359 Cod de procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal, precum şi asupra dispoziţiilor art.84 Cod penal.

Reduce cuantumul daunelor morale de la suma de 150.000 euro la suma de 65.000 lei şi obligă inculpatul alături de asigurătorul S.C. A.R.A. S.A. Cluj-Napoca, acesta din urmă în limita plafonului legal, la plata acestei sume către partea civilă R.A.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, pe perioada suspendării condiţionate a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţiile art.861 Cod penal, art.862 Cod penal, art.863 Cod penal, art.863 alin.1 lit.a-d Cod penal, art.864 Cod penal cu referire la art.83 Cod penal şi art.84 Cod penal, precum şi celelalte dispoziţii contrare prezentei decizii.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

În baza art.379 pct.1 lit.b Cod de procedură penală, a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta parte civilă R.A. împotriva sentinţei penale nr.906/03.08.2010 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr.28542/212/2009.”

Instanţa de apel a apreciat că, în raport de faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală, a regretat fapta comisă, i-a achitat părţii civile cheltuielile efectuate cu înmormântarea şi pomenile ulterioare, în favoarea acestuia pot fi reţinute circumstanţele atenuante prev. de art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 Cod penal, cu consecinţa aplicării unei pedeapse sub minimul special prevăzut de lege, şi, având în vedere şi ocupaţia inculpatului, care impune deplasări în afara ţării, scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins şi prin aplicarea prevederilor art.81 Cod penal, referitoare la suspendarea condiţionată a executării pedepsei; în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, acordarea cu titlu de daune morale a sumei de 65.000 lei răspunde necesităţii de a se asigura o justă despăgubire a părţii civile pentru prejudiciul moral suferit prin acţiunea ilicită a inculpatului, constând în suferinţa provocată de pierderea unei persoane apropiate, de lipsirea pentru tot restul vieţii de afecţiunea şi de sprijinul fiului ei, în vârstă de numai 19 ani la data decesului, suma de 150.000 de euro acordată de prima instanţă cu titlu de daune morale depăşind limitele unei reparaţii echitabile, această sumă nereprezentând un echivalent al vieţii pierdute, ci o reparaţie a prejudiciului suferit, dar care nu este permis să depăşească limitele echităţii pentru a constitui o îmbogăţire fără just temei.

Împotriva hotărârilor, în termenul legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a declarat recurs cu privire la individualizarea pedepsei în sensul aplicării unei pedepse mai severe, iar partea civilă R.A. a declarat recurs motivând că în mod nejustificat s-a redus cuantumul daunelor morale.

Examinând hotărârile prin prisma criticilor formulate de către procuror şi de către recurenta parte civilă, precum şi din oficiu în limitele art.3856 Cod procedură penală, Curtea constată următoarele:

Conform art.345 cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat; dar potrivit art.52, art.66 cod procedură penală, vinovăţia inculpatului trebuie stabilită dincolo de orice îndoială în cadrul unui proces echitabil, public cu o durată rezonabilă în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art.21 Constituţie.

Neformulându-se critici cu privire la respectarea garanţiilor procesuale, a regulilor de procedură aplicabile în fazele anterioare ale cauzei, şi, verificând din oficiu în limitele competenţelor legale aceste aspecte, s-a constatat că toate părţile au dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, au beneficiat de asistenţă juridică calificată şi au avut efectiv posibilitatea administrării pe parcursul procesului, în şedinţe publice, atât a probelor acuzării - martori, înscrisuri, examinări medico-legale, constatări şi rapoarte tehnico-ştiinţifice cât şi a probelor apărării-audierea inculpatului, martori, înscrisuri privind circumstanţele personale.

Sub aspectul acţiunii penale, pe baza probelor anterior expuse-procesul-verbal de cercetare la faţa locului nr.12571 din 12.08.07, schiţa accidentului şi planşa fotografică, raportul de constatare medico-legală nr.492/2/2007 din 09.10.08, emis de Serviciul de Medicină Legală Constanţa, raportul de expertiză tehnică judiciară auto din data de 06.03.09, declaraţia părţii civile, declaraţia martorului A.M., declaraţiile inculpatului, rezultă că la data de 12.08.2007, în jurul orelor 0800, conducând autoturismul marca „Ford Fiesta", cu numărul de înmatriculare TM…, pe DJ 228, dinspre localitatea Nazarcea către localitatea Ovidiu, ajungând la km 9+441 m, inculpatul A.R. a pierdut controlul direcţiei, a ieşit cu roţile dreapta faţă în afara carosabilului unde l-a surprins şi accidentat mortal pe victima R.G., faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „ucidere din culpă” prev. de art.178 alin.2 cod penal.

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prevăzute de art.72 Cod penal, printre care şi pericolul social concret în cauză al faptei dat de inabilitatea inculpatului de a controla autoturismul în situaţia de criză ivită spontan, deşi poseda cunoştinţele şi experienţa necesară, lezarea relaţiilor sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, a dreptului la viaţă, dar în condiţiile lipsei de intenţie în producerea rezultatului mai ales că era mai greu de prevăzut prezenţa victimei în acel loc, pe timp de ceaţă, faţă de circumstanţele personale, pedeapsa de 1 an închisoare (stabilită de către instanţa de apel) cu aplicarea art.81 cod penal este suficientă şi de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpatului, evitarea temporară a pericolului pentru siguranţa circulaţiei rutiere.

Cum, de la pronunţarea hotărârilor, nu au apărut date care să agraveze periculozitatea faptei sau inculpatului, nu se impune reindividualizarea pedepsei în sensul majorării cuantumului pedepsei sau modificării modalităţii de executare.

Prin urmare, critica formulată de către procuror nefiind întemeiată, recursul este nefondat şi, în baza art.38515 pct.(1) lit.b) Cod procedură penală, va fi respins.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă, recursul formulat de către partea civilă este admisibil referitor la cuantumul la daunelor morale, tribunalul sesizând cuantumul prea ridicat al despăgubirilor acordate de către judecătorie, dar l-a coborât prea mult.

Potrivit dispoziţiilor art.14-art.346 cod procedură penală, art.998 cod civil, naşterea atât a dreptului persoanei civile de a cere repararea prejudiciului cât şi, corelativ,  a obligaţiei autorului faptei ilicite (infracţiunii) de a-l repara presupune în mod necesar existenţa unui prejudiciu.

Alăturată acţiunii penale, acţiunea civilă are ca scop repararea prejudiciilor generate prin infracţiune părţii constituită parte civilă.

Partea civilă R.A. a suferit un prejudiciu moral pentru care este îndreptăţită la o reparaţie echitabilă.

Însă, raportat la durerea suferită din cauza pirderii fiului în vârstă de 19 ani, suma de 65000 lei cu titlu de daune morale (determinată de către instanţa de apel) este insuficientă să compenseze prejudiciul moral produs prin accident, impunându-se majorarea cuantumului acestora la suma de 100.000 lei pentru a asigura o reparaţie echitabilă a suferinţelor produse părţii civile prin accident.

În consecinţă, în baza art. 38515 pct. (2) lit. d) Cod procedură penală, recursul formulat de partea civilă R.A. va fi admis şi, casând decizia instanţei de apel, se va  majora cuantumul daunelor morale de la 65.000 lei la 100.000 lei.

Se vor menţine celelalte disp. ale hotărârilor recurate în măsura în care nu contravin prezentei.

Dosar nr. 28542/212/2009

Decizia penală nr. 810/P/16.09.2011

Judecător redactor Adriana Ispas