avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Jurisprudența Contencios Administrativ și Fiscal
 
 
Decizii 2013
 
 
3. Contestatie acte administrative fiscale. Deductibilitatea veniturilor obtinute din exercitarea activitătii de avocat.  
 
4. Refuz solutionare cerere de comunicare răspuns. Contestatie împotriva deciziei de revizuire a pensiei militare. Plata daunelor morale.
 
 
6. Obligarea la plata alocatiei de stat pentru copil. Necompetenta materială a sectiei civile a tribunalului. Lipsa procedurii prealabile.  
 
 
 
 
 
 
 
13. Refuz acordare drepturi persecutati politic – Decretul ­Lege nr. 118/1990. Declinarea competentei solutionării cauzei.
 
 
 
 
 
 
 
Decizii 2012
 
 
 
 
3.  Dreptul magistratului de a cere verificarea legalităţii rezoluţiei de clasare, dispusă de comisia de disciplină, pentru alte motive decât cele ce ţin de soluţia adoptată
 
4.  Control administrativ multiplu al actelor de control încheiate de auditorii publici externi. Semnificaţia acestuia şi urmările sale în plan procesual, în ceea ce priveşte competenţa instanţelor de contencios administrativ de a soluţiona litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi.

5.  Excepţie de nelegalitate. Autorizaţie de construire. Împrejmuire edificată pe teren deţinut cu titlu de folosinţă. Condiţii de admisibilitate.

6.  Acţiune în anularea deciziei baroului, de respingere a cererii de primire în profesia de avocat fără examen. Lipsa dovezii modului de desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor. Consecinţe
 
7.  Acţiune vizând obligarea baroului la primirea în profesia de avocat cu scutire de examen. Lipsa dovezii de exercitare a profesiei de consilier juridic cel puţin 10 ani. Inadmisibilitate.

8.  Acţiune în obligarea MECTS la tipărirea formularelor tipizate constând în diplome de licenţă şi respectiv a universităţii particulare la eliberarea acestea către reclamant.

9.  Acţiune având ca obiect plata redevenţei dintr-un contract de concesiune teren, în procedura specială prevăzută de O.U.G. nr. 51/1998. Calculul termenului de prescripţie.
 
 
11. Contestaţia în anulare specială prevăzută de art. 318 teza a Il-a C.pr.civ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Întinderea renumeraţiei lichidatorului judiciar. Implicaţiile modificărilor Codului fiscal referitor la măsurile de simplificare – taxare inversă – art. 160, asupra renumeraţiei lichidatorului judiciar.
 
 
 
 
 
 
 
37.  Achiziţie publică. Calitatea de operator economic implicat în procedura de atribuire. Neîndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini.  
 
38.  Contencios administrativ. Contestare decizie barou de respingere cerere primire în profesia de avocat cu scutire de examen. Solicitare reparare pagubă, reparaţii pentru daune morale.
 
39.  Legea nr. 85/2006. Contestaţie la tabelul preliminar. Cererea creditorului de a fi înscris în tabelul preliminar cu o creanţă afectată de o condiţie – respingerea acţiunii. Recurs declarat de creditor – admitere; Casarea sentinţei cu trimitere spre rejudecare. 
 
40.  Legea nr. 85/2006. Acţiune de repunere în termen de a formula cerere de creanţă – admitere. Recurs declarat de societatea comercială debitoare -respingere. Nerespectarea de către administratorul judiciar  a Legii nr. 85/2006.