avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


     15. Gresita incadrare juridica a faptei comise de inculpat, acestuia nefiindu-i aplicabile dispozitiile art. 37 lit. a Cod penal (recidiva postcondamnatorie) atat timp cat hotararea primei instante nu este definitiva.

 

Prin adresa din 16.12.2010, Biroul executări penale al Judecătoriei Constanţa a precizat că Sentinţa penala nr.259/17.03.2010 nu este definitivă, întrucât a fost atacată cu recurs de inculpat şi parchet, dosarul cauzei fiind înaintat în recurs la data de 15.12.2010.

Drept urmare, curtea constată că fapta ce face obiectul prezentei cauze nu a fost săvârşită de inculpatul O.E. în stare de recidivă postcondamnatorie, nefiind aplicabile faţă de acesta prev.art.37 lit.a Cod penal.

 

Prin sentinţa Penală nr.338 din 27.10.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr.8424/118/2010 s-a hotărât condamnarea inculpatului O.E., recidivist postcondamnatoriu, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovituri cauzatoare de moarte prev. şi ped. de art. 183 Cod penal cu aplic art. 37 lit. a Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal i s-a aplicat inculpatului O.E. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, i s-a menţinut starea de arest preventiv, iar din pedeapsa aplicată i s-a dedus perioada reţinerii şi a arestării preventive cu începere de la data de 24.06.2010 la zi.

S-a luat act de împrejurarea că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, I.E. şi O.E. nu au formulat pretenţii în cauză.

În baza art. 191 Cod procedură penală, inculpatul a fost obligat să plătească statului suma de 3650 cu titlu de cheltuieli judiciare, iar onorariul avocatului din oficiu în sumă de 300 lei s-a dispus să fie plătit din fondurile MJ către Baroul Constanţa pentru avocat M.S.

Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, tribunalul a reţinut, în esenţă, prin prisma materialului probator administrat în cauză că, la data de 18.06.2010 inculpatul O.E. a aplicat, cu intenţie, mai multe lovituri victimei I.E. peste faţă şi picioare, în urma cărora acesta a căzut la sol, s-a lovit la cap, a intrat în stare de inconştienţă, iar la data de 24.06.2010 a decedat, săvârşind infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte prev. şi ped. de art.183 Cod penal.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, tribunalul a avut în vedere, pe lângă criteriile generale de individualizare prev. de art.72 Cod penal, datele ce caracterizează persoana inculpatului, respectiv persistenţa infracţională în fapte grave, statutul de recidivist postcondamnatoriu şi concluziile referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, conform căruia inculpatul are şanse reduse de reintegrare socială, apreciind că scopul educativ al pedepsei poate fi atins numai prin executarea pedepsei în regim de detenţie.

Având în vedere urmarea produsă asupra victimei, respectiv decesul acesteia, şansele reduse de reintegrare şi statutul de recidivist al inculpatului, tribunalul a apreciat că, nu pot fi contrabalansate de atitudinea de recunoaştere a faptelor, astfel că, nu a reţinut circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului.

Împotriva sentinţei Penale nr.338 din 27.10.2010 a Tribunalului Constanţa a declarat apel, în termen legal, inculpatul O.E. criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate în legătură cu individualizarea pedepsei.

În esenţă, inculpatul-apelant O.E. a susţinut că i s-a aplicat o pedeapsă greşit individualizată, în sensul că i s-a reţinut eronat starea de recidivă şi nu s-a dat eficienţă datelor personale favorabile, în sensul reţinerii de circumstanţe atenuante, potrivit prev. art.74 Cod penal.

În concluzie, s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea, în parte, a hotărârii de fond şi, urmare rejudecării, să se înlăture aplicarea prev. art.37 lit.a Cod penal, să se reţină în favoarea inculpatului – apelant circumstanţe atenuante prev. de art.74 alin.1 lit.c şi alin. 2 Cod penal, în raport de care să se aplice o pedeapsă către limita minimă prevăzută de lege.

Examinând sentinţa Penală nr. 338 din 27.10.2010 a Tribunalului Constanţa, în lumina probatoriului administrat, a criticii din apelul inculpatului O.E., dar şi din oficiu, în limitele prev. de art.371 Cod procedură penală, curtea reţine următoarele:

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, la data de 18.06.2010, inculpatul O.E. i-a aplicat, cu intenţie, mai multe lovituri victimei I.E. peste faţă şi picioare, în urma cărora acesta a căzut la sol, lovindu-se la cap şi intrând în stare de comă, la data de 24.06.2010 a decedat.

Raportat la situaţia de fapt reţinută, pe baza probatoriului administrat, curtea constată că fapta inculpatului – apelant întruneşte, în drept, elementele constitutive ale infracţiunii de lovituri cauzatoare de moarte prev. şi ped. de art.183 Cod penal.

Vinovăţia inculpatului fiind probată fără echivoc, curtea apreciază că este temeinică şi legală condamnarea acestuia pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului – apelant, în conformitate cu prev. art.72 Cod penal, instanţa de fond a reţinut, între altele, starea de recidivă post condamnatorie, faţă de condamnarea la pedeapsa închisorii de 3 ani aplicată prin Sentinţa Penală nr.259/17.03.2010 a Judecătoriei Constanţa.

Constatând că la dosarul cauzei nu există date privind modul şi data rămânerii definitive a Sentinţei penale nr.259/17.03.2010, curtea a solicitat relaţii în acest sens, iar prin adresa din 16.12.2010 Biroul executări penale al Judecătoriei Constanţa a precizat că respectiva hotărâre nu este definitivă, întrucât a fost atacată cu recurs de inculpat şi parchet, dosarul cauzei fiind înaintat în recurs la data de 15.12.2010.

Drept urmare, curtea constată că fapta ce face obiectul prezentei cauze nu a fost săvârşită de inculpatul O.E. în stare de recidivă postcondamnatorie, nefiind aplicabile faţă de acesta prev.art.37 lit.a Cod penal, iar critica în acest sens din apelul inculpatului este întemeiată.

Pe cale de consecinţă, se va admite apelul inculpatului O.E., se va desfiinţa, în parte, sentinţa penală nr. 338/27.10.2010 a Tribunalului Constanţa şi, urmare rejudecării, se vor înlătura dispoziţiile privind aplicarea prevederilor art.37 lit.a Cod penal.

Examinând temeinicia şi legalitatea pedepsei de 6 ani închisoare aplicată inculpatului – apelant O.E. de prima instanţă, în lumina criteriilor de individualizare prev. de art.72 Cod penal, curtea constată că nu există temeiuri ce ar justifica o eventuală reformare a acesteia nici în cuantum nici ca modalitate de executare.

Modalitatea concretă de săvârşire a faptei, respectiv prin aplicarea de lovituri repetate până la doborârea victimei la sol, urmarea produsă, constând în decesul victimei, cercetarea inculpatului O.E. într-o altă cauză penală pentru o infracţiune de tâlhărie, deci tot o faptă de violenţă şi concluziile referatului de evaluare privind şansele reduse de reintegrare socială, se constituie în argumente temeinice de condamnare a inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea peste limita minimă de 5 ani închisoare prev. de art.183 Cod penal.

În condiţiile în care se constată o predispoziţie a inculpatului – apelant în săvârşirea de fapte cu violenţă, simpla recunoaştere a acuzaţiilor ce i se aduc nu poate căpăta valenţa unor circumstanţe atenuante, cu atât mai mult cu cât vinovăţia sa a fost dovedită neechivoc pe baza celorlalte probatorii administrate în cauză, deci independent de recunoaşterea inculpatului.

Critica inculpatului – apelant O.E. privind nereţinerea circumstanţelor atenuante în favoarea sa, dovedindu-se neîntemeiată, nu există motive justificate de reducere a cuantumului pedepsei de 6 ani închisoare, cuantum care este apropiat de limita minimă legală a pedepsei prev. de art.183 Cod penal.

Examinarea din oficiu a hotărârii apelate neevidenţiind alte cauze de reformare, în afara aceluia pentru care se va admite apelul, curtea va menţine restul dispoziţiilor acesteia, în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale.

Având în vedere că inculpatul – apelant O.E. a fost arestat preventiv în cauză, iar la momentul de faţă temeiurile avute în vedere la luarea respectivei măsuri subzistă, inculpatul fiind condamnat, chiar nedefinitiv, pentru fapta ce face obiectul cauzei la pedeapsa închisorii, curtea va menţine starea de arest preventiv a acestuia, în baza art. 383 alin. 11 Cod procedură penală raportat la art. 350 alin. 1 Cod procedură penală. Totodată, pentru motivele menţionate anterior, se va respinge, ca nefondată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive a inculpatului cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu.

În baza art. 383 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului O.E. perioada executată în arest preventiv de la data de 27.10.2010 la zi.

Conform prev.art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 189 Cod procedură penală onorariul cuvenit apărătorului din oficiu în sumă de 200 lei se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa pentru avocat S.M.

Dosar nr. 8424/118/2010

Decizia penală nr. 2/P/18.01.2011

Judecător redactor Viorica Lungu