avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Sancţiune disciplinară aplicată nelegal
 
Drept civil.
Legea nr. 128/1997; H.G. nr. 690/1997; art. 263 al 2 C. muncii.
 
Contestatoarei i s-a aplicat sancţiunea disciplinară a destituirii din funcţia de
conducere întrucât a refuzat să completeze fişele de evaluare pentru angajaţii din subordine, nerespectand ordinul superiorului. Ordinul era nelegal întrucât fişele de evaluare nu erau încă emise de I.S.J.B., nu au fost comunicate iar contestatoarea nu a săvârşit cu intenţie abaterea disciplinară, şi cu atât mai mult cu cât sancţiunea i s-a aplicat mai înainte de a fi emise modelele fişelor de evaluare pe care urma să le completeze.
 
Curtea de Apel Bacău - Secţia I Civilă
Decizia civilă nr. 1599 din 14 noiembrie 2011
 
     Prin sentinţa civilă nr.264 din 15.02.2011, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosar nr.4990/110/2008, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Colegiului Central de Disciplina din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării si Inovării şi în consecinţă respinge acţiunea formulată împotriva acestui pârât.
     S-a luat act de renunţarea reclamantei B.G., la judecata în contradictoriu cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
     S-a respins ca nefondată acţiunea formulată de B.G. împotriva pârâtului Colegiului
Tehnic I.B.
     Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul a avut în vedere următoarele:
     Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.4990 din 16.07.2008 d-na G.B. a formulat contestaţie împotriva hotărârii nr.7/15.05.2008 pronunţată de Colegiul Central de Disciplină din cadrul M.E.C.T. (în continuare CCD).
     În motivarea cererii sale, contestatoarea a arătat, în esenţă, că nu s-a făcut nici o
referire la apărările sale prealabile stabilirii sancţiunii disciplinare, dovedite cu înscrisuri probatorii oficiale comunicate conducerii Colegiului şi depuse ca anexă la contestaţie, problema de fond esenţială, fundamentală pentru justa soluţionare a cauzei fiind aceea de a şti dacă stabilirea şi acordarea calificativului profesional anual pentru contabilul şef şi pentru contabil se face de către consiliul de administraţie al Colegiului, fără a se avea în vedere fişele de evaluare profesională elaborate de ISJ Bacău, după modelul elaborat de minister, corelate cu fişa postului, astfel cum cer dispoziţiile ordinelor nr.3522/30.03.2000 şi 4925/8.09.2005 ale Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării, confirmate prin adresele nr.17995/4.08.2007 şi 18529/8.10.2007. Faptul că directorul Colegiului i-a impus timp de 4-5 ani consecutiv să completeze fişe de autoevaluare profesională şi fişe de evaluare profesională pentru cele două contabile din subordine fără ca acestea să respecte modelul aprobat de minister şi transmis inspectoratelor şcolare şi acordarea calificativelor „nesatisfăcător” şi „satisfăcător” pentru anii 2004-2007, toate contestate, consideră contestatoarea, arată intenţia directorului de a-i distruge cariera profesională şi sănătatea.
     A mai arătat contestatoarea că intimatul CCD i-a nesocotit dreptul la apărare prin a nui comunica întâmpinarea depusă de CT IB B. şi că renunţă la cele două excepţii de procedură invocate în contestaţia adresată CCD, solicitând anularea deciziei de sancţionare, reintegrarea sa în funcţia avută, obligarea pârâtului Colegiul Tehnic „I.B. la plata despăgubirilor salariale cuvenite până la reintegrarea efectivă în funcţie în sumă actualizată, precum şi la plata daunelor morale în cuantum de 10.000 lei (f.182).
     În dovedirea susţinerilor sale, contestatoarea a depus la dosar înscrisuri, precizări şi memorii şi a solicitat administrarea probei cu interogatoriul CT „I:B , formulând obiecţiuni la răspunsurile primite.
     Formulând întâmpinare prin reprezentantul său legal, Colegiul Tehnic „I:B:” i-a
solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că acţiunea descrie fapte şi lucruri neadevărate, bazate pe vorbe şi scenarii de telenovele, unele din ele fiind calomnii la adresa colectivului, profilul profesional al contestatoarei, bazat pe documente, justificând aplicarea sancţiunii care face obiectul contestaţiei, potrivit art.116 lit.e din Legea 128/1997. S-a mai arătat în întâmpinare că în mod nejustificat a refuzat contestatoarea să completeze propria fişă de evaluare şi pe cele ale personalului din subordine, în condiţiile în care aceste fişe au fost postate pe site-ul ISJ Bacău, fiind utilizate de această instituţie la evaluarea administratorilor financiari din şcoli, în diferite situaţii.
     O dată cu întâmpinarea, CT „I.B. a depus la dosar înscrisuri, în dovedirea susţinerilor sale.
     Răspunzând la întâmpinare, contestatoarea a arătat, în esenţă, că intimatul nu răspunde acţiunii formulate, invocându-se aspecte faptice din trecutul său profesional (sancţiuni disciplinare care au fost anulate de instanţele judecătoreşti) fără relevanţă juridică în soluţionarea cererii sale, că faptul că ar fi votat în consiliul de administraţie în favoarea aplicării unei proceduri de evaluare nelegală nu poate fi folosit împotriva sa, toţi membrii consiliului fiind duşi în eroare de directorul colegiului care dă dovadă de o atitudine dictatorială şi de o mentalitate comunistă, având drept consecinţă încălcarea dreptului său la demnitate în muncă şi că nu înţelege să se judece în contradictoriu cu M.E.C.T., solicitând judecarea contestaţiei sale fără dosarul acestei instituţii.
     Introdus în cauză la cererea contestatoarei formulată la 2.10.2009, Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) a formulat întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Colegiului Central de Disciplină, motivat de faptul că acest colegiu este un organ administrativ-jurisdicţional lipsit de personalitate juridică şi solicitând, totodată, respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că d-na B. G. a refuzat să-şi îndeplinească obligaţia de a completa fişele de evaluare (autoevaluare) în calitate de şef de compartiment şi de a propune calificative şi aprecieri pentru personalul din subordine, fapt recunoscut de contestatoare, deşi această obligaţie era prevăzută în fişa postului său iar modelul fişelor de evaluare, aprobat de contestatoare sub semnătură, a fost elaborat de ISJ Bacău, fiind publicat pe site-ul acestui inspectorat în conformitate cu art.3 din OMECI nr.3522/30.03.2000, fişa de evaluare nefiind contestată de d-na B. G. căreia i s-a
comunicat procedura de evaluare.
     Anexat întâmpinării, MECI a depus la dosar hotărârea CCD nr.7/2008, dovada
comunicării acesteia către contestatoare, practică judiciară.
     Prin sentinţa civilă nr.1558/13.11.2009 Tribunalul Bacău a declinat competenţa de
soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bacău, reţinând că hotărârea contestată emană de la un organ de jurisdicţie centrală, fiind astfel incident dispoziţiile art.10 alin.1 din Legea 554/2004 coroborate cu cele ale art.3 pct.1 Cod procedură civilă.
     La rândul său, Curtea de Apel Bacău a pronunţat sentinţa civilă nr.72/10.06.2010
constatând competenţa Tribunalului Bacău în soluţionarea cauzei, conflictul negativ de
competenţă ivit fiind soluţionat de ICCJ prin decizia 3627/19.08.2010 în favoarea
Tribunalului Bacău.
     Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:
     Prin decizia nr. 17/12.02.2008 directorul Colegiului Tehnic „I.B. a aplicat contestatoarei G.B., în conformitate cu art.116 lit.e) din L.128/1997 şi cu prevederile Titlului XI, cap. II din Codul muncii, sancţiunea destituirii din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, reţinându-se că, în calitatea sa de administrator financiar I, salariata a refuzat să completeze fişele de autoevaluare şi de evaluare şi să elaboreze aprecieri pentru salariaţii din subordine, conform obligaţiilor din fişa postului.
     Contestaţia formulată împotriva acestei decizii a fost soluţionată în sensul respingerii de către Colegiul Central de Disciplină din cadrul MECT prin hotărârea nr.7/15.05.2008, reţinându-se că săvârşirea faptei a fost dovedită şi apreciindu-se că sancţiunea aplicată, raportat la abaterile disciplinare săvârşite de contestatoare şi urmările produse este justificată.
     Contestatoarea a susţinut că refuzul de a completa fişele de autoevaluare/evaluare şi de a elabora aprecieri pentru personalul din subordine a fost justificat de faptul că s-au utilizat ca formulare pentru fişele de apreciere alte modele decât cele legale, astfel încât acest refuz nu poate fi considerat abatere disciplinară şi s-a plâns de faptul că, soluţionând contestaţia formulată împotriva deciziei instituţiei angajatoare, CCD nu a analizat aceste apărări, împrejurare corespunzătoare realităţii, colegiul de disciplină limitându-se la a face trimitere la recunoaşterea contestatoarei privind refuzul de îndeplinire a obligaţiei stabilite prin fişa postului.
     Acest aspect nu poate duce, însă, la anularea hotărârii nr.7/2008, argumentele invocate au fost analizate în cadrul prezentei contestaţii, avându-se în vedere precizările formulate de contestatoare, aceasta renunţând la invocarea excepţiilor invocate în contestaţia adresată CCD.
     Astfel, potrivit art.31 lit.e) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, consiliul de administraţie elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare şi salariilor de merit. Potrivit art.3 din Ordinul nr.3522/30.03.2000, nepublicat, fişele de evaluare pentru celelalte funcţii didactice auxiliare prevăzute de Nomenclatorul funcţiilor didactice auxiliare aprobat cu nr.19723/1997 (între care şi funcţia didactică auxiliară de contabil şef), vor fi elaborate de inspectoratele şcolare, urmând ca aceste fişe să fie corelate cu fişa postului.
     Susţinerea contestatoarei potrivit căreia în cazul contabilului şef (funcţie transformată în cea de administrator financiar I) fişa postului trebuie elaborată de inspectoratul şcolar judeţean şi nu de consiliul de administraţie este, deci, corectă, faţă de dispoziţiile legale menţionate.
     În cauză, însă, nu s-a dovedit faptul că, contestatoarei B.G. i s-a cerut să completeze fişe de evaluare elaborate după un alt model decât cel întocmit de ISJ Bacău; comparând înscrisurile depuse de contestatoare cu cele depuse de intimatul CT „I.B. s-a constatat că acestea au acelaşi conţinut, cuprind aceleaşi criterii de evaluare, fiind corespunzătoare modelului afişat pe site-ul ISJ Bacău, astfel încât obiecţiunile contestatoarei sunt neîntemeiate, aceasta fiind în eroare cu privire la conţinutul fişei de evaluare, eroare determinată şi de faptul că înscrisurile nu poartă antetul ISJ Bacău ci pe cel al CT I:B., iar trimiterile sale ulterioare vizând, de fapt, criteriile specifice şi grila de evaluare pentru acordarea gradaţiei de merit în anul 2008.
     Întrucât Colegiul Central de Disciplină este un organ constituit la nivelul MECTS cu
atribuţii administrativ-jurisdicţionale, lipsit de personalitate juridică, instanţa a constatat că acesta nu poate figura în cauză în calitate de pârât, motiv pentru care a admis excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, excepţie invocată de MECI iar în ceea ce îl priveşte pe acest din urmă pârât, faţă de precizările aduse contestaţiei, instanţa a luat act de renunţarea la judecată în contradictoriu cu MECI iar pentru considerentele expuse a respins ca nefondată contestaţia formulată împotriva hotărârii nr. 7/2008, în contradictoriu cu C:T:
     Împotriva sentinţei civile mai sus menţionate, a formulat în termen legal recurs
contestatoarea B.G., recurs motivat şi scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.
     În motivarea cererii de recurs, s-a arătat în esenţă că, prin acţiunea formulată a înţeles să critice nelegalitatea sancţiunii disciplinare de destituire din funcţia de contabil şef ( aspect ce nu a fost analizat de instanţă) întrucât, funcţia deţinută de recurentă este o funcţie didactic auxiliară şi nu o funcţie de conducere conform art.20 al.1 din Legea nr.128/1997 astfel că, sancţiunea aplicată în baza art. 116 lit. f din această lege este nulă, deoarece o atare sancţiune se poate aplica doar directorului sau directorului adjunct al şcolii.
     Prin destituirea din funcţie a fost trecută pe postul de contabil post care, la data
respectivă, nu exista în statul de funcţii.
     În ceea ce priveşte fondul cauzei, decizia este nefondată, faţă de dispoziţiile art.263 Codul muncii, fapta nu este prevăzută ca abatere disciplinară în acte normative, ordin sau dispoziţii legale ale conducătorilor ierarhici.
     Refuzul de a completa fişele de evaluare a fost pe deplin justificat întrucât nu erau
aprobate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău şi nu conţineau critici specifice de
evaluare pentru activitatea administratorilor financiari din compartimentul contabilitate, iar necompletarea acestor fişe nu avea drept consecinţă vreo atingere gravă a interesului bunului mers al unităţii de învăţământ.
     Intimaţii pârâţi legali citaţi nu au formulat întâmpinare.
     În cauză s-a administrat, în recurs, proba cu înscrisuri.
     Analizând sentinţa civilă recurată, sub aspectul motivelor de recurs invocate dar şi în temeiul art.304 şi 3041 Cod procedură civilă, Curtea de Apel reţine următoarele:
     Prin decizia nr.17/12.02.2008 directorul Colegiului Tehnic „I.B. a aplicat recurentei
G.B., în conformitate cu art.116 lit.e) din Legea 128/1997 şi cu prevederile Titlului XI, cap.II din Codul muncii, sancţiunea destituirii din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, reţinându-se că, în calitatea sa de administrator financiar I, salariata a refuzat să completeze fişele de autoevaluare şi de evaluare şi să elaboreze aprecieri pentru salariaţii din subordine, conform obligaţiilor din fişa postului.
     Contestaţia formulată împotriva acestei decizii a fost soluţionată în sensul respingerii de către Colegiul Central de Disciplină din cadrul MECT prin hotărârea nr.7/15.05.2008, reţinându-se că săvârşirea faptei a fost dovedită şi apreciindu-se că sancţiunea aplicată, raportat la abaterile disciplinare săvârşite de contestatoare şi urmările produse este justificată.
     Recurenta a susţinut că refuzul de a completa fişele de autoevaluare/evaluare şi de a elabora aprecieri pentru personalul din subordine a fost justificat de faptul că s-au utilizat ca formulare pentru fişele de apreciere alte modele decât cele legale, astfel încât acest refuz nu poate fi considerat abatere disciplinară şi s-a plâns de faptul că, soluţionând contestaţia formulată împotriva deciziei instituţiei angajatoare, CCD nu a analizat aceste apărări,împrejurare corespunzătoare realităţii, colegiul de disciplină limitându-se la a face trimitere la recunoaşterea contestatoarei privind refuzul de îndeplinire a obligaţiei stabilite prin fişa postului.
     Potrivit art.115 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic de
predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
     Textul legal al art. 116 lit. e din acelaşi act normativ arată că, sancţiunile disciplinare,care se pot aplica personalului prevăzut la art.115 în raport cu gravitatea abaterilor sunt… e) destituirea din funcţia de conducere, îndrumare şi de control din învăţământ.
     Funcţia deţinută de recurenta contestatoare este o funcţie didactic auxiliară prevăzută de Nomenclatorul funcţiilor didactice auxiliare nr. 19723/1997, fiindu-i aplicabile dispoziţiile mai sus arătate în privinţa sancţiunilor disciplinare cu excepţia angajării şi eliberării din funcţie care se face potrivit art.19 din acelaşi act normativ.
     În ceea ce priveşte sancţiunea disciplinară aplicată recurentei-contestatoare, instanţa apreciază că, fapta reţinută în sarcina acesteia nu există, motiv pentru care sancţiunea este nelegală.
     Astfel, potrivit Ordinului nr.3522 din 30.03.2000 – fila 39 dosar recurs, emis de
Ministerul Educaţiei Naţionale, privind aprobarea fişelor postului şi fişelor de evaluare a
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei,a dispus aprobarea fişelor postului şi a fişelor de evaluare pentru funcţiile didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar, în enumerarea cărora nu se regăseşte şi postul recurentei contestatoare, însă la art.3 din Ordin se precizează că, modelul fişei de evaluare şi a fişelor postului aprobate prin acest ordin, se vor elabora de către inspectoratele şcolare, fişe de evaluare corelate cu fişa postului şi pentru celelalte funcţii didactice auxiliare prevăzute de Nomenclatorul funcţiilor didactice auxiliare aprobate cu nr.19723/1997.
     Aşa fiind, în baza art.52 din Legea nr.128/1997 şi a H.G.nr.690/1997, Ministerul
Educaţiei a dispus ca, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, să elaboreze fişele de evaluare pentru celelalte funcţii didactice auxiliare, precum cea deţinută de recurentă, în cauza de faţă şi nu aceasta avea obligaţia de a elabora fişele de evaluare pentru personalul din subordine.
     Prin decizia contestată, nr.27/12.02.2008, s-a imputat recurentei, refuzul nejustificat de a completa fişele de evaluare, în calitatea sa de administrator financiar I, pentru personalul din subordine, însă aceste fişe nu erau la acel moment emise de autoritatea căreia îi incumbă această obligaţie, Inspectoratul Şcolar elaborând aceste fişe de evaluare pentru anul anterior, la sfârşitul anului 2008, cu mult timp după aplicarea sancţiunii disciplinare ( 12 februarie 2008).
     Astfel, potrivit relaţiilor comunicate nr.8411/16.09.2011 de Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Bacău (fila 72 dosar recurs), se arată că, nu se poate preciza data când au fost întocmite fişele de evaluare, motivat de faptul că nu se mai găseşte actul decizional prin care s-a aprobat modelul acestor fişe. De asemenea, se arată că, la sfârşitul anului 2008, modelul fişelor de evaluare au fost postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Judeţului pentru a fi utilizate de toate unităţile de învăţământ de pe raza Judeţului Bacău.
     În aceeaşi adresă mai sus arătată, se precizează că „fiind comunicate pe site-ul
Inspectoratului Şcolar al Judeţului de la vremea respectivă, nu s-a mai făcut şi comunicarea în scris a fişelor către cele 200 de unităţi de învăţământ, inclusiv către C.T.
     Faţă de precizările Inspectoratului Şcolar Judeţean, conchidem că, la data la care
recurenta contestatoare avea obligaţia potrivit fişei postului nr.366/16.02.2006, de a completa fişele de evaluare, aceste fişe nu erau emise de Inspectoratul Şcolar al Judeţului şi nu erau postate pe site-ul instituţiei, astfel că, fapta reţinută în sarcina angajatului nu există în realitatea obiectivă, aceasta neavând obligaţia de a emite fişele de evaluare sau de a completa alte fişe după un model anterior (respectiv cele din 11.01.2007).
     Trebuie observat că recurenta contestatoare nu primise fişele de evaluare de la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, însă C.T. îi cerea să completeze fişele de evaluare – modelul 51/11.01.2007, fişele corecte de evaluare fiind emise la finalul anului 2008 – aşa cum rezultă şi din adresa nr. 845/27.01.2009 – fila 254 dosar fond, fiind afişate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.
     Abaterea disciplinară constituie – aşa cum arată textul art.263 al.2 din Codul muncii – o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, CIM sau CCM aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
     Este adevărat că salariatul are obligaţia de a respecta ordinul conducătorului ierarhic, însă în speţa de faţă ordinul era nelegal, ceea ce ar fi atras răspunderea salariatului pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prin care s-ar fi produs un prejudiciu pentru angajaţii din subordine – stabilindu-se calificative pe fişe de evaluare incorecte. Pe cale de consecinţă, în cauza de faţă, nu sunt întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare sub aspectul vinovăţiei.
     Pentru motivele mai sus reţinute, Curtea de Apel in temeiul art. 312 C.pr .civ. a admis recursul promovat de recurenta contestatoare, a modificat în parte sentinţa şi a admis contestaţia. A anulat decizia nr. 17/12.02.2008 emisă de directorul intimatului prin care s-a dispus sancţionarea disciplinară a contestatoarei cu destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ.
     S-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei mai sus
menţionate.
     A fost obligat intimatul să o reintegreze pe contestatoare în funcţia avută de aceasta anterior emiterii deciziei de sancţionare disciplinară.
     De asemenea a fost obligat intimatul să plătească contestatoarei despăgubiri materiale egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat dacă nu ar fi fost sancţionată disciplinar începând cu data de 12.02.2008 şi până la data reintegrării efective a contestatoarei în funcţia avută anterior emiterii deciziei de sancţionare disciplinară.