avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


 9. Acţiune având ca obiect anularea actelor administrative emise de autoritate privind ocuparea prin concurs a unui post vacant în învăţământ.

                  

Art.9, art.14, art.21, art.138 – Legea nr.128/1997
Art.10 lit.”g” – Anexă nr.1 la OMECT nr.5742/2008
Art.80 – Anexa nr.1 la OMECT nr.5743/2008
Art.5 – Anexa nr.1 la OMECT nr.3142/2006

 

                                                                                                       Decizia civilă nr.88/14.02.2011

                                                                                                               Dosar nr.1208/88/2010

 

Prin cererea înregistrată sub nr. 1208/88/15.04.2010 la Tribunalul Tulcea, reclamanta V.F  a  chemat în judecată pe pârâţii INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA, şi ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CU CLASELE  I-VII, din comuna Mihail Kogălniceanu judeţul Tulcea, pentru ca în baza hotărârii ce se va pronunţa să se dispună anularea actelor administrative de numire în funcţia de Director al Şcolii de Arte şi Meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceau, judeţul Tulcea a numitului M.G, respectiv Decizia nr. 688/31.08.2009 şi Decizia nr.737 bis/11.09.2009, ca fiind nelegale si netemeinice.

În motivarea cererii, reclamanta arată că este profesor în cadrul Şcolii de arte şi meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihai Kogălniceanu, judeţul Tulcea şi constatând că prin deciziile nr. 688/31.08.2009 şi respectiv 737 bis/11.09.2009 M.G a fost numit cu încălcarea dispoziţiilor legale în funcţia de director al instituţii mai sus arătate, s-a adresat emitentului cu plângere prealabilă nr. 813/2.03.2010 solicitând revocarea celor două acte administrative.

Menţionează că prin răspunsul dat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea  la plângerea prealabilă formulată, acesta a menţinut deciziile emise, apreciind că sunt legale.

Arată în continuare reclamanta că în conformitate cu Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru  anul şcolar 2009 - 2010 până la data de 1.09.2009 posturile vacante de director neocupate prin concurs trebuiau ocupate prin celelalte căi prevăzute de lege şi anume detaşarea

Apreciază reclamanta că, întrucât până la data de 1.09.2009 funcţia de director al Şcolii de arte şi meserii cu clasele I - VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, nu a fost ocupată prin concurs,  pârâtul era obligat să dispună numirea temporară în condiţiile art.14 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu respectarea condiţiilor impuse de art.21, alin. (1) în ceea de priveşte calitatea persoanei numite, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea încălcând aceste dispoziţii şi numindu-l pe M.G în funcţia de director al Şcolii de arte şi meserii cu clasele I –VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea prin detaşare în interesul învăţământului fără ca această numire să fie respectate condiţiile art.21 al.(1) din Legea nr.128/1997.

Precizează reclamanta că M.G nu era şi nu este profesor titular în învăţământ şi nu are gradul didactic minim prevăzut pentru a ocupa funcţii de conducere în acest domeniu, iar detaşarea în interesul învăţământului ca procedură subsidiară în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct, nu presupune derogarea şi de la condiţiile textului art.21 alin.(1) din lege.

Detaşarea în interesul învăţământului ca procedură subsidiară în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct, nu presupune derogarea şi de la condiţiile textului art.21, alin.(1) din lege, text de strictă aplicare  pentru că în caz contrar s-ar ajunge la situaţia în care directorul sau directorul adjunct al unei instituţii de învăţământ preuniversitar să fie o persoană străină acestui domeniu, condiţia impusă de textul art. 21 aliniat (1) dând un minim de garanţie că persona numită fără concurs în cadrul căruia să dovedească cunoştinţele, are o pregătire verificată prealabil urmare promovării concursului de titularizare şi de grad didactic.

Arată reclamanta că, M.G nu numai că nu era profesor titular la data de 31.08.2009 când a fost emisă Decizia nr. 668 de numire ca director al Şcolii de arte şi meserii cu clasele I- VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, dar nici nu deţinea în învăţământ o catedră ca suplinitor aşa cum rezultă per a contrario din Decizia nr. 737 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea la data de 11 septembrie 2009, privind repartizarea candidaţilor pentru suplinire în anul şcolar 2009 – 2010.

Consideră că Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea a căutat o soluţie de compromis emiţând Decizia nr. 737 bis în data de 11 septembrie 2009 sperând ca astfel să dea legalitate actului anterior pe considerentul dobândirii calităţii de profesor suplinitor de către M.G, în felul acesta dovedindu-se că prin înregistrarea acestei decizii Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea nu era în drept să emită Decizia nr. 688/31.08.2008, întrucât la acea dată M.G nu exista în învăţământ cu nici un statut.

Mai arată reclamanta că, M.G a fost repartizat ca profesor suplinitor urmare şedinţei publice din data de 11 septembrie, dovadă stând decizia nr. 737/11.09.2009, pârâtul a emis decizia cu acelaşi număr pentru modificarea art. 1 din decizi nr. 688/31.09.2009, sperând că astfel va aduce în legalitate actul de numire a Directorului Şcolii de arte şi meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea.

Pârâtul Inspectoratul Şcolar judeţean Tulcea a depus în copie, la dosar,  actele care au stat la baza emiterii celor două decizi contestate, respectiv:  procesul verbal încheiat la data de 25.11.2008, borderou de notare, tabelul cu rezultatele din data de 25.11.2008 şi Ordinul M.E.C.I.  nr.3278/23.02.2009. extras din procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie  al I.S.J. Tulea din 31.08.2009 şi 11.09.2009, extras de pe pagina de Internet a Ministerului Educaţiei cu privire la nota cu care M.G a participat la concursul de ocupare a unui post pentru anul şcolar 2009- 2010,  Decizia nr. 737/11.09.2009 nr. 1713/29.08. 2008 şi nr. 2267/16.12.2008 şi calificativul pârâtului M.G pentru anul şcolar 2008-2009, proces-verbal din 25.11.2008, borderou de notare, tabel cu rezultatele concursului din 25 11 2008.

La termenul de judecată din data de 10 iunie 2010, s-a dispus de către instanţa de judecată, introducerea în cauză a pârâtului M.G pentru ca hotărârea ce se va pronunţa în cauză să-i fie opozabilă.

În apărare, pârâtul Inspectoratul Şcolar judeţean Tulcea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamanta V.F.

A invocat pârâtul excepţia lipsei de interes  a reclamantei în ceea ce priveşte nelegalitatea actului de numire a directorului Şcolii de Arte şi Meserii Mihail Kogălniceanu, arătând în acest sens că, interesul, ca element al acţiunii civile, reprezintă folosul practic pe care o parte îl urmăreşte prin punerea în mişcare a procedurii judiciare pentru valorificarea dreptului subiectiv ce se cere protejat,  şi pornind de la această definiţie a interesului se observă că reclamanta  nu a arătat care este dreptul să încălcat prin emiterea actului atacat şi nu a motivat în nici un fel care este folosul său material ori moral pentru a justifica participarea sa în cauză.

Pe fondul cauzei, pârâtul arată că art.80 din Anexa nr. 1 la O.M.E.C.T. nr.5743/2008 privind Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevede că „în cazul funcţiilor de conducere şi de îndrumare şi control, detaşarea în interesul învăţământului se face la propunerea inspectoratului şcolar general cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar”, fără a stabili şi anumite condiţii pe care să le îndeplinească persoana ce urmează a fi numită în funcţia de conducere respectivă.

Potrivit Ordinului M.Ed.C nr.3142 din 25 ianuarie 2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat singurele forme de ocupare a funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ sunt fie prin concurs (în 2 perioade octombrie – noiembrie şi martie aprilie conform art.77), fie prin detaşare în interesul învăţământului.

Mai arată pârâtul că art.5 din Anexa nr.1 la O.M.Ed.C nr.3142/2006 prevede că, „pentru postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs inspectoratul şcolar general numeşte, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar general şcolar, director prin detaşare în interesul învăţământului,  până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar respectiv”.

Cu privire la art.21 din Legea nr.128/1997, ce a fost invocat de către reclamantă,  arată pârâtul că, acesta reglementează ocuparea prin concurs ca formă de ocupare a funcţiilor de  conducere din unităţile de învăţământ şi potrivit alin. 1  al acestui articol, funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular având cel puţin gradul didactic II şi vechime la catedră de cel puţin 5 ani, care se distinge prin calităţi profesionale, manageriale şi morale în condiţiile în care alin.2 şi următoarele fac precizarea că ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se face în urma câştigării concursului desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, cu avizul consultativ al consiliului de administraţie. Metodologia concursului se stabileşte de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin ordin al ministerului.

Apreciază pârâtul că, singura concluzie care se poate reţine, este faptul că, ocuparea funcţiilor de conducere prin concurs cu respectarea condiţiilor privind titulatura, gradul didactic, vechime) este regula iar numirea prin detaşare n interesul învăţământului este excepţia fără a mai fi necesară respectarea condiţiilor prevăzute pentru ocuparea funcţiei prin concurs.

Precizează că, aceleaşi condiţii sunt reluate de art.2 din Anexa nr.1 la O.M.Ed.C nr.3124/2006 dar tot pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor de conducere. Art.5 prevede ca o modalitate simplificată de ocupare a acestor funcţii detaşarea în interesul învăţământului, tocmai pentru a soluţiona situaţiile în care posturile nu sunt ocupate prin concurs sau sunt vacante în perioadele în care se organizează concurs şi de aceea însuşi felul detaşării „în interesul serviciului” arată că numirea se face pentru o bună desfăşurare a procesului de învăţământ şi reprezintă o soluţie pentru situaţiile în care postul ocupat nu este ocupat prin concurs de către o persoană care îndeplineşte condiţiile.

Aceste concluzii rezultă şi din prevederile art.14 (1) din Legea nr. 128/1997 care prevăd că detaşarea în interesul învăţământului se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din unităţi de învăţământ.... şi pentru asigurarea conducerii unităţilor de învăţământ şi a admite că funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ nu pot fi ocupate decât de persoane ce îndeplinesc condiţiile menţionate de reclamantă ar însemna că dacă nu ar exista asemenea persoane care să opteze pentru aceste funcţii, posturile ar rămâne vacante.

Arată pârâtul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin (1) din Legea nr.128/1997, posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor, Personalul didactic titular şi cel asociat trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute  la art.7 şi 8 iar potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol posturile didactice se ocupă prin concurs. Concursul constă în probe scrise, la angajarea titularilor în probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, în interviu şi în prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizează în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului.

În ceea ce priveşte condiţia de cadru didactic titular prevăzută de art.21 (1) din Legea nr.128/1997, arată că aceasta este menţionată la ocuparea prin concurs a funcţiei de director deoarece, conform aliniatelor 3 şi 4 ale aceluiaşi articol, numirea în funcţia de conducere în urma câştigării concursului se face pentru perioadă de 4 ani. Or, dacă persona numită director în urma concursului  nu ar fi titular (postul didactic nu are o viabilitate de cel puţin 4 ani) acesta nu poate fi numit director pentru 4 ani, la sfârşitul anului şcolar încetându-i de drept contractul de muncă pe perioadă determinată.

Apreciază pârâtul că, singura condiţie care poate fi reţinută de instanţă este aceea  că această condiţie – aceea de a fi titular - trebuie îndeplinită doar în cazul în care postul de director este ocupat prin concurs, numirea făcându-se pentru o perioadă de 4 ani, iar posturile neutilizabile se ocupă tot prin  concurs, de către cadre didactice suplinitoare (cum este şi cazul lui M.G ), concurs care, în anul 2009 a fost organizat în data de 28 august conform art. 10 lit. g din O.M.E.C.T. nr. 5742/2008 privind Calendarul mişcării personalului didactic.

Susţinerea reclamantei potrivit căreia M.G nu exista în învăţământ este nefondată, deoarece aceste persoane (suplinitorii) fac parte din sistemul de învăţământ, doar că sunt nevoiţi să participe anual la concursurile de suplinire/mişcare a personalului didactic, fiind încadraţi pe o perioadă determinată – anul şcolar, iar în decizia nr.737/1 septembrie 2009 încadrarea s-a făcut pentru perioada 1 septembrie 31 august, adică pentru un an şcolar.

Consideră că şi susţinerea reclamantei că dacă nu s-ar respecta condiţiile prevăzute de art.21 (1) din Legea nr.128/1997 s-ar ajunge la situaţia în care directorul să fie o persoană străină acestui domeniu este nefondată şi nu poate fi reţinută de către instanţă deoarece, detaşarea în interesul învăţământului este o formă de mişcare specifică doar personalului didactic şi nu se aplică altor persoane „străine acestui domeniu” iar în ceea ce priveşte pe M.G menţionează că acesta a ocupat funcţia de director al acestei unităţi şcolare în anul 2008 - 2009 dând dovadă de calităţi manageriale, acestea fiind şi considerentele pentru care şi în anul 2009-2010 a fost propus şi numit director al unităţii de învăţământ din comuna Mihail Kogălniceanu.

În concluzie, având în vedere că numirea directorului Şcolii de Arte şi Meserii Mihail Kogălniceanu s-a realizat cu respectarea prevederilor legale, se solicită respingerea acţiunii ca nefondată.

Prin sentinţa civilă nr.2426/06.10.2010, Tribunalul Tulcea a respins excepţia lipsei de interes invocată de pârâtul I.S.J. Tulcea; a admis acţiunea privind pe reclamanta V.F, în contradictoriu cu pârâţii INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA, ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CU CLASELE I-VII, şi M.G - Director la Şcoala de Arte şi Meserii şi a anulat deciziile nr.688/31.08.2009 şi nr.737 bis/11.09.2009, emise de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea, ca nelegale.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

Excepţia lipsei de interes invocată de către pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea este neîntemeiată, întrucât reclamanta are calitatea de cadrul didactic, profesor titular în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, justificând, astfel, un interes în promovarea prezentei acţiuni.

Pe fondul cauzei, s-a reţinut că prin Decizia nr. 688 din 31.08.2009,  emisă de Inspectoratul Şcolar al judeţului Tulcea, pârâtul M.G a fost numit, începând cu data de 1.09.2009 prin detaşare în interesul învăţământului,  în funcţia de director la Şcoala de arte şi meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea până la reorganizarea reţelei şcolare sau organizarea concursului pentru ocuparea acestei funcţii, dar nu mai târziu de 31.08 2010.

Prin decizia nr.737 bis /11.09.2009, emisă de Inspectoratul Şcolar al judeţului Tulcea, s-a modificat art.1 al deciziei I.S.J. Tulcea nr.688/31.09.2009, in sensul că numirea prin detaşare începe cu data de 11.09.2009.

Această din urmă decizie a intervenit datorită faptului că prin decizia nr. 737/11.09.2009 a I.S.J. Tulcea, în perioada 1.09.2009 – 31.08.2010, s-au repartizat pentru suplinire un număr de 212 candidaţi conform anexei care constituie parte integrantă a acestei decizii, printre suplinitori fiind şi  pârâtul M.G.

Cele două decizii atacate respectiv de 688/31.08.2009 şi decizia nr. 737 bis din 11.09.2009 emise de I.S.J. Tulcea sunt nelegale şi netemeinice, întrucât  numirea în funcţia de director a d-lui M.G s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr.128/1997.

Astfel, pentru ocuparea funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ se face prin concurs, prin respectarea condiţiilor privind titulatura, gradul didactic şi vechimea.

Detaşarea în interesul învăţământului se face în conf.cu art.14 din Legea nr.128/1997, persoana detaşată păstrându-şi calitatea de titular pe postul din unitatea unde se află detaşată ori, în cauză, pârâtul M.G trebuia să aibă cel puţin calitatea de titular pe post la momentul numirii, prin detaşare, în interesul învăţământului, în funcţia de director.

In ceea ce priveşte excepţia lipsei de obiect s-a reţinut că, întrucât cele două decizii au produs consecinţe juridice de la data emiterii lor, excepţia este neîntemeiată.

Impotriva acestei soluţii, a declarat recurs pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea (I.S.J.), pentru următoarele motive:

-        instanţa greşit a respins excepţia lipsei de interes şi excepţia rămânerii fără obiect a cererii;

-        pe fond, greşit s-a reţinut că acele condiţii care trebuie îndeplinite de către candidaţii la concurs, trebuie îndeplinite şi de către persoanele care sunt detaşate în interesul învăţământului în funcţia de director a unităţii de învăţământ. Din interpretarea dată de către instanţă rezultă că doar titularii pot fi detaşaţi, cea ce nu poate fi admisibil în condiţiile art.45 din Codul muncii şi art.138 din Legea nr.128/1997. Numirea directorului la Şcoala de Arte şi Meserii cu Clasele I-VII Mihail Kogălniceanu, s-a făcut cu respectarea art.80 din Anexa 1 la OMECT 5743/2008 şi art.5 din Anexa 1 la OMECT 3142/2006, care reglementează o modalitate derogatorie de la regulile stabilite prin art.21 din Legea nr.128/1997.

Intimata, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, în raport cu criticile aduse, se constată că recursul este nefondat din următoarele considerente:

In legătură cu motivul care vizează soluţionarea excepţiei lipsei de interes în promovarea acţiunii, instanţa reţine că aceasta este neîntemeiată, astfel:

Intimata-reclamantă este profesor titular la Şcoala de Arte şi Meserii cu Clasele I-VII Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea.

Aceasta a participat la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei sus-menţionate, fiind declarată „nepromovată”, conform procesului-verbal încheiat la 25.11.2008.

Recurenta-pârâtă, prin deciziile contestate, a numit în funcţia de director pentru o perioadă de aproximativ 1 an, prin detaşare, a domnului M.G , care, ulterior, la 11.09.2009, a dobândit calitatea de cadru didactic suplinitor.

Conform art.1 al.2 din Legea nr.554/2004, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

In speţă, intimata-reclamantă justifică un interes în promovarea prezentei acţiuni, întrucât a candidat pentru funcţia de director, iar prin deciziile contestate a fost numită o persoană despre care susţine că întruneşte condiţiile legale.

In ceea ce priveşte excepţia lipsei de obiect, se reţine că cele două decizii au produs efecte, astfel că cererea de anulare vizează tocmai perioada respectivă 01.09.2009 – 11.09.2009 - 31.08.2009.

Pe fondul recursului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.21 din Legea nr.128/1997, funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, având cel puţin gradul didactic II şi vechime la catedră de cel puţin 5 ani, care se distinge prin calităţi profesionale, manageriale şi morale.

Dispoziţiile art.14 din actul normativ sus-menţionat, în vigoare la data emiterii deciziilor contestate, stabilesc condiţiile detaşării în interesul învăţământului.

Din economia art.14 rezultă că detaşarea vizează numai personalul titular, cu menţiunea că pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control aceasta are loc până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar respectiv.

In speţă, prin deciziile contestate, recurenta-pârâtă a înţeles să numească pe o perioadă determinată, în funcţia de director al Şcolii de Arte şi Meserii cu Clasele I-VII Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, începând cu 01.09.2009, apoi cu 11.09.2009 pe dl.M.G , deşi acesta nu avea calitatea de cadru didactic titular.

Mai mult decât atât, prin decizia nr.737/11.09.2009, dl.M.G , în urma concursului organizat, a fost numit în funcţia de profesor suplinitor pentru anul şcolar 2009-2010.

In această situaţie, numirea sa în funcţia de director al Scolii de Arte şi Meserii cu Clasele I-VII Mihail Kogălniceanu, este nelegală în raport cu disp.art.14 din Legea nr.128/1997, întrucât nu avea calitatea de profesor titular.

Ordinele nr.3142/2006 şi nr.5743/2008, stabilesc procedura de numire temporară pentru funcţiile de director, însă condiţiile care trebuie îndeplinite de către cei care vor ocupa aceste funcţii sunt prevăzute în art.14 din Legea nr.128/1997.

Astfel, cei ce urmează a fi detaşaţi în funcţia de conducere, trebuie să aibă calitatea de cadru didactic titular anterior acestei numiri, ori în cauză dl.M.G  a dobândit calitatea de suplinitor în aceeaşi zi în care a dobândit şi calitatea de director.

Detaşarea personalului didactic este supusă legii speciale nr.128/1997 şi numai în măsura în care nu sunt dispoziţii contrare Codul muncii.

In  ceea ce priveşte susţinerea recurentei potrivit căreia dl.M.G putea ocupa funcţia de director, chiar dacă avea calitatea de profesor suplinitor, în conf.cu art.138 din Legea nr.128/1997, se reţine că şi aceasta este neîntemeiată, întrucât art.14 din acelaşi act normativ reglementează situaţia numirii temporare pe funcţie de conducere.

Ca atare, având în vedere considerentele sus-expuse, în baza art.312 Cod procedură civilă, instanţa va respinge recursul ca nefondat.