avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


9. Procedura insolvenţei. Înlocuire administrator judiciar. Motive temeinice.

Art.22 al.2 – Legea nr.85/2006

                                                                                                    

                                                                                              Decizia civilă nr.211/17.02.2011
                                                                                                    Dosar nr.150/88/2005

 

Judecătorul sindic, relativ la înlocuirea lichidatorului, a reţinut că, la data de 11 septembrie 2010, practicianul în insolvenţă P.V a fost arestat preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi trafic de influenţă, săvârşite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor pe care le avea în această calitate.

Prin Încheierea nr.568 din 19.11.2010, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.150/88/2005, din oficiu, în temeiul art.22 alin.2 din Legea 85/2006, modificată, s-a dispus înlocuirea lichidatorului desemnat prin Sentinţa civilă nr.1435/19.05.2006 a Tribunalului Tulcea cu lichidator C.I SPRL.

         Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, potrivit art.22 alin.2 din Legea 85/2006, în orice stadiu al procedurii, „judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice”.

         În speţă, reţine judecătorul sindic că, deşi nu s-a pronunţat o condamnare împotriva lichidatorului, dosarul aflându-se în faza de judecată, măsura preventivă dispusă şi cercetările efectuate în cauză, constituie motive temeinice ce justifică, la acest moment, înlocuirea sa.

         Prin urmare, făcând aplicarea prevederilor art.22 alin.2 din Lg.85/2006, judecătorul sindic a dispus înlocuirea lichidatorului R.N IPURL Tulcea cu lichidator C.I SPRL, având ofertă depusă în dosar chiar înainte de deschiderea procedurii şi care s-a remarcat prin eficienţă în alte cauze.

         Împotriva acestei încheieri a declarat recurs I.I.I IPURL TULCEA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub aspectul faptului că, s-a pierdut din vedere împrejurarea că, prin Hotărârea nr.1/30.09.2010 asociatul unic P.V „cesionează integral părţile sociale deţinute către noul asociat unic I.I, potrivit contractului de cesiune autentificat sub nr.1968/20 octombrie 2010 la Biroul Notarial G. – Tulcea” , ocazie cu care în temeiul „art.74 al.3 din OUG nr.86/2006, respectiv ale Legii nr.254/2007 domnul P.Vl predă întreg portofoliul de dosare aflate în lichidare judiciară la IPURL R.N aceluiaşi practician în insolvenţă I.I, conform protocolului – inventar”.

         Se susţine de către recurentă că, nici un creditor al debitoarei SC S.P SRL, nu a solicitat înlocuirea sa, şi mai mult, nu a fost prezent la data pronunţării încheierii recurate, astfel că, judecătorul sindic a procedat în mod nelegal, subiectiv şi prematur la înlocuirea lichidatorului R.N IPURL, iar în motivarea încheierii acesta face confuzii între calitatea de lichidator şi cea de practician în insolvenţă.

         Se apreciază de către recurentă că, în speţă, judecătorul sindic şi-a conferit atribuţii, pronunţând încheierea de înlocuire a lichidatorului, fără a fi fost în drept a o face, cu încălcarea disp.art.11 al.2 din Legea nr.85/2006, prin a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat, neexistând motive temeinice, în acest sens.

         Examinând actele şi lucrările dosarului, în raport cu probatoriul administrat în cauză, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul admiterii recursului, pentru următoarele considerente, în esenţă:

         Potrivit art.22 al.2 din Legea nr.85/2006 cu completările şi modificările ulterioare, „În orice stadiul al procedurii, judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată,pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se poate pronunţa în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor”.

         În speţă, din oficiu, la termenul de judecată din 19.11.2010, instanţa – judecătorul sindic, a înţeles a uzita de disp.textului de lege sus-citat, pentru a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat R.N IPURL Tulcea, prin Sentinţa civilă nr.1435/19.03.2006 a Tribunalului Tulcea, cu lichidatorul C.I SPRL.

Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, judecătorul sindic a motivat în esenţă că, la data de 11.09.2010, practicianul în insolvenţă P.V a fost arestat preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi trafic de influenţă, săvârşite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor pe care le avea în această calitate.

         Măsura dispusă de instanţă apare ca fiind nelegală, deoarece, în doctrină, s-a apreciat că, sintagma „motive temeinice” folosită de legiuitor pentru înlocuirea administratorului judiciar, chiar dacă nu este definită sau exemplificată, aprecierea asupra sa rămâne în sarcina judecătorului sindic, cu menţiunea că, trebuie să reprezinte încălcări flagrante a atribuţiilor prevăzute de lege sau dispuse de judecătorul sindic.

         În contextul dat,Curtea reţine că, nu orice culpă sau omisiune a practicianului în insolvenţă poate constitui motiv temeinic de înlocuire, ci numai acele fapte sau omisiuni grave ale practicianului în insolvenţă, care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale creditorilor.

         Probatoriul administrat în cauză, potrivit art.1169 Cod civil, face dovada că, anterior luării măsurii, asociatul unic şi administrator coordonator al R.N IPURL în persoana domnului P.V, a înţeles a decide prin:

- Hotărârea nr.1/30.09.2010 a asociatului unic al R.N SPRL Tulcea – P.V, în temeiul prevederilor actului constitutiv „Titlul VI art.18 pct.1 cesionează integral părţile sociale în valoare totală de 18.050 lei Practicianului în insolvenţă definitiv şi contabil I.I… înregistrat în Tabloul UNPIR sub nr.1C 1854/2005”, iar prin:

- Hotărârea nr.2/30.09.2010 prin art.1 Se retrage din întreprindere domnul P.Vl şi se numeşte lichidator judiciar şi asociat unic al R.N IPURL, domnul I.I, practician definitiv în insolvenţă, înregistrat în Tabloul UNPIR sub nr.1B1854/2008”, pentru ca, prin art.2 să se fi dispus : „Se ia act de cesiunea în întregime a părţilor sociale deţinute de asociatul unic P.V, către noul asociat I.I, potrivit contractului de cesiune autentificat sub nr.1868/20.10.2010 la Biroul Notarial G. – Tulcea”.

         În atare condiţii, Curtea reţine că, prin contractul de cesiune autentificat sub nr.1968/20.10.2010 de Notarul Public A:G, intervenit între P.V şi I.I, cel dintâi, în calitate deasociat unic al IPURL, a înţeles a cesiona cu titlu gratuit către cel din urmă, în întregime părţile sociale deţinute, astfel că, la data luării măsurii, motivaţia instanţei privind arestarea numitului P.V, nu mai putea constitui „motiv temeinic pentru a aplica sancţiunea.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, prin Hotărârea nr.3/01.11.2010 asociatul unic al R.N IPURL TULCEA – I.I, a hotărât în temeiul actului constitutiv modificarea acesteia, sub aspectul denumirii şi sediului, în sensul că, denumirea urma a fi I.I.I. IPURL, cu sediul în Tulcea.

         Potrivit adeverinţei nr.225/24.11.2010, eliberată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, Curtea reţine că, domnul I.I îşi desfăşoară activitatea ca practician în insolvenţă, în cadrul societăţii civile profesionale de insolvenţă I.I.I.  IPURL, în calitate de asociat coordonator, fiind înscris în Tabloul de evidenţă al UNPIR , la Subsecţiunea IC - practicieni definitivi asociaţi în societăţi profesionale – sub nr.IC 1854, iar societatea este înscrisă în Tabloul de evidenţă al membrilor UNPIR la Secţiunea a II-a – Societăţi profesionale – sub nr.2A0263 şi provine din fosta societate R.N IPURL ce şi-a schimbat denumirea în III IPURL.

         Concluzionând, Curtea apreciază că, în speţă nu sunt incidente disp.art.22 al.2 din Legea nr.85/2006 deoarece, nu avem de a face cu o culpă sau omisiune a practicianului în insolvenţă ce ar putea constitui motiv temeinic de înlocuire, cum de altfel, nu avem de a face cu fapte sau omisiuni grave ale practicianului în insolvenţă, care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale creditorilor, atât timp cât, persoana arestată a cesionat în întregime părţile sale sociale către practicianul în insolvenţă I.I, care la rândul său, a procedat la modificarea chiar şi a denumirii societăţii, ce în prezent este înregistrată sub numele de I.I.I. IPURL.

         Pe de altă parte, reţine Curtea că, acelaşi probatoriu administrat în cauză face dovada că, cu ocazia şedinţei Adunării Generale a Creditorilor din data de 03.11.2010, toţi creditorii prezenţi la şedinţă, inclusiv creditorul majoritar T. SA BUCUREŞTI au fost de acord cu menţinerea în continuare a lichidatorului judiciar, prin reprezentarea de către Practician în insolvenţă I.I al R.N IPURL, transformată în baza documentaţiei în I.I.I. IPURL.

         Pentru toate considerentele sus-expuse, şi admiţând recursul conform art.312 Cod pr.civilă, Curtea modifică în tot hotărârea recurată, în sensul înlăturării măsurii înlocuirii lichidatorului desemnat prin Sentinţa civilă nr.1435/19.03.2006 a Tribunalului Tulcea, în dosar nr.150/88/2005, neexistând motive temeinice pentru luarea unei astfel de măsuri .