avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


31. Legea privind procedura insolvenţei. Respingere plan reorganizare propus de debitoare. Aprobare raport administrator judiciar privind propunerea de intrare în faliment a debitoarei prin procedură simplificată.

 

                                                                                                         Art.95 – Legea nr.85/2006

 

Decizia civilă nr. 2186/COM/15.12.2010

Dosar nr. 1877.1/88/2009

 

Prin Sentinţa civilă nr.1365/14.05.2010 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr.1877/88/2009 al Tribunalului Tulcea s-a respins planul de reorganizare propus de către debitoare prin administratorul statutar, a aprobat raportul administratorului judiciar HM E.I. Bucureşti, privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată, a admis cererea administratorului judiciar HM E.I. Bucureşti şi, în temeiul art.107 alin.1 lit.b din Legea nr.85/2006, a dispus intrarea societăţii debitoare SC V.S. SRL în procedura simplificată a falimentului şi dizolvarea societăţii debitoare; a constatat încetat de drept dreptul de administrare al debitoarei.

A confirmat în calitate de lichidator pe HM E.I. Bucureşti care va exercita atribuţiile prevăzute de art.24 şi 25 din Legea nr.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin şi a stabilit pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2500 lei + TVA pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 10 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe.

A obligat debitoarea de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar, toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art.108 indice 1 alin.1 pct.2 lit.d şi e din Codul de procedură civilă şi să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. de art.29 alin.1.

 În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006, a dispus ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului.

A stabilit termenele limită pentru de verificarea creanţelor, de depunere a contestaţiilor, de întocmire a tabelului definitiv consolidat, pentru continuarea procedurii falimentului şi a dispus lichidatorului să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare care va cuprinde termenele limită.

Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că debitoarea S.C. V.S. S.R.L. Tulcea a solicitat în temeiul art.94 din Legea nr.85/2006 aprobarea planului de reorganizare, depus la dosarul cauzei la data de 1 aprilie 2010.

         La data de 06 aprilie 2010 administratorul judiciar a depus raportul privind propunerea de intrare în procedura falimentului a debitoarei S.C. V.S. S.R.L. şi a solicitat în temeiul art.4 al.4 din Legea nr.85/2006, plata cheltuielilor de procedură.

         Legal notificaţi creditorii, nu s-au prezentat pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la aprobarea planului de reorganizare sau cu privire la procedura simplificată a falimentului.

         S-a reţinut că planul nu specifică măsuri adecvate pentru punerea sa în aplicare, aşa cum sunt prevăzute la art.95 alin.6, respectiv cele cu privire la obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea planului, sursele de provenienţă ale acestora, dacă există totuşi, element esenţial al unui plan de reorganizare sau dacă va avea loc o lichidare a tuturor sau a unor bunuri din averea debitorului, distribuirea către creditori în contul creanţelor.

         Întrucât planul propus de debitoare nu cuprinde nici unul dintre aceste elemente, absolut obligatorii în ce priveşte conţinutul şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă un plan de reorganizare, având în vedere că unul dintre creditori, respectiv, C.E.B. nu a fost de acord cu admiterea planului pe aceleaşi considerente, faţă de creditorul P.B. care a fost de acord cu planul, cu condiţia achitării şi a accesoriilor creditului, fără a se preocupa însă de faptul că, planul nu cuprinde măsuri privind obţinerea de resurse financiare, judecătorul sindic va respinge cererea privind admiterea planului de reorganizare propus de debitoare.

         În consecinţă, în conformitate cu art.107 alin.1 lit.b, potrivit cu care judecătorul sindic va decide intrarea în faliment dacă planul propus de debitor nu a fost acceptat, a dispus intrarea debitoarei în procedura simplificată a falimentului.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC V.S. SRL – prin administrator special T.S., criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică, sub următoarele aspecte:

I). În mod eronat s-a reţinut ca planul propus de către debitor nu indica perspectivele de redresare, programul de plata al creanţelor, masurile adecvate pentru punerea sa în aplicare etc.

Apreciază că planul de reorganizare propus de către debitor întruneşte condiţiile Legii 85/2006, pentru a putea fi admis, întrucât în urma estimării tuturor rulajelor creditoare şi debitoare pentru cei 2 ani (2010, 2011), unde total venituri = 9.895.720 ron, iar total cheltuieli = 9.649.173 ron. Consideră că se pot acoperi plata sumelor creditoare curente, în rate de pana la 7.200 ron, reprezentând venituri din chirii, sume pe care se obligă a le achita creditorului S.C. G.F. S.R.L. Bucureşti, concomitent cu plata tuturor debitelor curente, înregistrate la ceilalţi creditori menţionaţi mai sus.

În acest sens, arată că în cuprinsul planului de reorganizare, depus la data de 01.04.2010, au fost menţionate următoarele aspecte:

- obiectul de activitate al societăţii debitoare constă în comerţ cu ridicata legume-fructe şi produse alimentare, comerţ cu amănuntul de mărfuri generale-alimentare şi nealimentare, transporturi rutiere de mărfuri şi alte transporturi.

- mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii. Astfel, societatea îşi desfăşoară activitatea intr-un spaţiu comercial sub forma unui depozit situat în Tulcea, str. I. nr. 115, obţinut în urma Contractului de credit de investiţii încheiat cu banca C.E.B. Tulcea nr.48/13.12.2007 pe o perioada de 15 ani, maturitatea fiind la 09.12.2022, iar suma limitei de creditare fiind de 196000 ron.

- veniturile debitoarei, obţinute din activităţi din vânzări mărfuri alimentare-nealimentare, fructe-legume şi din chirii, prin închirierea spaţiului comercial/ depozit conform Contractului de închiriere nr.35/14.05.2008 pe o perioadă de 10 ani. Suma chiriei lunare este de 5 euro/mp, inclusiv TVA, respectiv 1.438,40 euro/287,68 mp, aproximativ 7.200 ron, în funcţie de curs euro BNR şi de rata inflaţiei.

- în ceea ce priveşte cheltuielile aferente activităţii, pe lângă plăţile efectuate către furnizorii de mărfuri-servicii, bugetul local şi bugetul de stat, de-a lungul timpului, firma a contractat câteva credite bancare, necesare îmbunătăţirii şi dezvoltării activităţii curente, credite care au creat obligaţii de plata lunare.

În ceea ce priveşte acordul creditorilor referitor la admiterea planului, atât P.B. cât şi C.E.B. este de acord cu planul de reorganizare al SC V.S. SRL.

In conformitate cu dispoziţiile art.2 din Legea 85/2006, scopul prezentei legi este acoperirea pasivului debitorului iar acesta se poate realiza prin redresarea economica a debitorului şi stingerea datoriilor sale către creditori ori lichidarea averii debitorului prin faliment.

Astfel, nu este imperios a se lichida bunurile debitorului, scopul legii fiind acela de recuperare a creanţelor creditorilor şi de redresare economica a activităţii debitorului.

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurent şi care au fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9, dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente:

În conformitate cu dispoziţiile  art.95 din Legea nr. 85/2006, înainte de modificarea sa prin Legea nr. 169/2010:

    (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor.

    (2) Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanţelor.

    (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării.

    (4) La recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă propunerea este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată.

    (5) Planul de reorganizare va menţiona:

    a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate, în sensul legii;

    b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate;

    c) dacă şi în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere;

    d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului.

    (6) Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi:

    A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii;

    B. obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă a acestora;

    C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului;

    D. fuziunea debitorului, în condiţiile legii;

    E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului;

    F. lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului se face potrivit art. 116 - 120;

    G. modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. c);

    H. prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale;

    I. modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii;

    J. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate la lit. C şi D, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres, în scris, al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise, acord ce se va da înainte de admiterea planului de către judecătorul-sindic, în conformitate cu prevederile art. 98 alin. (3). Prin excepţie de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile cuprinse la prezenta literă sunt considerate operaţiuni exceptate în sensul art. 205 alin. (1) din legea menţionată mai sus;

    K. prin derogare de la prevederile lit. J, planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creanţelor bugetare în titluri de valoare;

    L. inserarea în actul constitutiv al debitorului - persoană juridică - sau al persoanelor menţionate la lit. C şi D a unor prevederi:

    a) de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot;

    b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare, a unei distribuţii corespunzătoare a votului între acestei categorii;

    c) în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte categorii de acţiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acţiuni respective în ipoteza neonorării obligaţiei de plată a dividendelor.

 Examinând planul de reorganizare propus de către debitoare, Curtea constată că într-adevăr acesta nu întruneşte cerinţele normei legale mai sus enunţate, nefiind  indicate perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului.

         De asemenea, planul nu cuprinde programul de plată al creanţelor, precum şi date cu privire la categoriile de creanţe care nu sunt nefavorizate, tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate, ce despăgubiri urmează a fi oferite tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment.

Planul de reorganizare nu specifica nici măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, astfel cum sunt menţionate la art.95 al.6 din Legea nr. 85/2006.

Cum prevederile pe care trebuie să le cuprindă un plan de reorganizare au caracter imperativ, nesocotirea acestora duce neacceptarea lui, concluzionându-se că nu se poate realiza redresarea economica a debitorului şi stingerea datoriilor sale către creditori, singura soluţie fiind lichidarea averii debitorului prin faliment.

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, simpla estimare a unor venituri din surse nesigure nu este de natură a complini lipsurile obligatorii din planul de reorganizare propus de debitoare, motiv pentru care Curtea consideră că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat.