avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


26. Legea privind  procedura insolvenţei. Cerere creditoare având ca obiect ridicarea dreptului de administrare al administratorului statutar al debitoarei. Lipsa convocării la şedinţa adunării creditorilor.

 

                                                                                 Art.47, art.95, art.98 – Legea nr.85/2006

 

Decizia civilă nr. 1929/COM/27.10.2010

Dosar nr. 1994/118/2009

 

Prin Sentinţa civilă nr.2322/COM/20.04.2010 Tribunalul Constanţa, prin judecător sindic, a respins ca nefondată cererea creditoarei Banca C.C. S.A. de ridicare a dreptului de administrare al administratorului statutar B.M. al debitoarei S.C. B.A. S.R.L.

         În temeiul art.98 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, a admis planul de reorganizare a activităţii debitoarei propus de administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă I.D.

         În temeiul art.99 din Legea nr. 85/2006, a dispus convocarea adunării creditorilor şi a debitorului de către administratorul judiciar pentru data de 11.05.2010, ora 12, la sediul administratorului judiciar, în vederea supunerii planului propus de administratorul judiciar la vot.

A dispus ca administratorul judiciar să publice în Buletinul procedurilor de insolvenţă un anunţ referitor la propunerea planului cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire la plan şi a faptului că este posibilă votarea prin corespondenţă (prin scrisoare semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, ce pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului), precum şi a datei de confirmare a planului şi a fixat termen de judecată pentru confirmarea planului la data de 17.05.2010, ora 8.30.

Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut următoarele:

Asupra cererii de ridicare a dreptului de administrare al debitoarei, a reţinut că prin cererea formulată oral la data de 01.02.2010, creditoarea Banca C.C. S.A. a solicitat în temeiul art.47 alin.54 din Legea nr.85/2006 ridicarea dreptului de administrare al administratorului statutar B.M.

Având în vedere că din rapoartele de activitate întocmite de administratorul judiciar nu rezultă că sunt îndeplinite condiţiile menţionate de textul anterior citat (pierderile continue din averea debitoarei sau lipsa probabilităţii de realizare a unui plan raţional de activitate), se constată că este neîntemeiată cererea creditoarei cu atât mai mult cu cât debitoarea, conform art.47 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, şi-a declarat intenţia de reorganizare.

 Faptul că administratorul are datorii către societate, această situaţie urmează să fie soluţionată de administratorul judiciar prin formularea cererii de chemare în judecată sau începerea procedurii de executare silită.

 Asupra aprobării planului de reorganizare, a constatat că prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, debitoarea şi-a declarat intenţia de reorganizare.

La data de 22.01.2010 s-a depus de către administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă I.D. tabelul definitiv al creanţelor debitoarei şi planul de reorganizare care a fost comunicat către creditori, debitoare şi administratorul special.

Analizând planul de reorganizare depus de către administratorul judiciar, judecătorul sindic a constatat că acesta cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute de art.95 din Legea nr. 85/2006 şi este formulat în termenul prevăzut de art.94 din aceeaşi lege. Astfel, acest plan cuprinde programul de plată a creanţelor, situaţia veniturilor lunare şi a cheltuielilor lunare, totalul creanţelor şi modul de plată a acestora.

Fiind îndeplinite condiţiile legale referitoare la persoana care poate propune un plan de reorganizare, termenul în care acesta poate fi propus şi menţiunile obligatorii ale acestuia iar administratorul judiciar a precizat prin rapoartele lunare că există posibilitatea de realizare a acestuia, instanţa, conform art.98 din legea nr. 85/2006, a fost admis planul de reorganizare urmând ca acesta să fie supus spre votare adunării creditorilor.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea SC V.R. SA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte:

1) Textul planului de reorganizare admis de către instanţa nu cuprinde nici o referire in raport de dispoziţiile art.95.

2) Nu este un plan de reorganizare viabil, ci este un proiect nefondat atât din punct de vedere economic cât si juridic;

3) Încălcarea principiului consacrat in art.2 din Legea nr.85/2006 al „caracterului colectiv" al procedurii insolventei, in sensul satisfacerii intereselor creditorilor fără discriminări. Ordinea stabilită in cadrul graficului de plată nu este conformă cu principiul sus enunţat având in vedere că intr-o primă etapă anumite creanţe sunt stabilite la plata cu preferinţă, or o astfel de preferinţă stabileşte legea cu stricta aplicabilitate pentru procedura falimentului (momentul valorificării bunurilor din patrimoniul debitorului).

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurent şi care au fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9,  dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente:

În conformitate cu dispoziţiile  art. 98 din Legea nr. 85/2006, în vigoare la momentul soluţionării cauzei:

         (1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului şi la oficiul registrului comerţului sau, după caz, la registrul societăţilor agricole şi va fi comunicată debitorului, prin administratorul special, administratorului judiciar şi comitetului creditorilor.

         (2) Judecătorul-sindic va convoca o şedinţă, în termen de 20 de zile de la înregistrarea planului la tribunal, la care vor fi citaţi cei care au propus planul şi persoanele menţionate la alin. (1) şi în care planul va fi admis sau respins de judecătorul-sindic, după audierea persoanelor citate.

          (3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan propus de părţile legal îndreptăţite, care conţine toate informaţiile prevăzute de prezenta lege. Judecătorul-sindic poate să ceară unui practician în insolvenţă să îşi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui.

În speţă, planul de reorganizare a fost depus la data de 22.01.2010 de către administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă I.D., fiind comunicat către creditori, debitoare şi administratorul special.

Faţă de dispoziţiile legale mai sus citate rezultă că înainte de operaţiunea votării planului, legea prevedea obligativitatea respectării anumitor cerinţe, procedura aprobării planului debutând cu formalităţile comunicării acestuia persoanelor prevăzute de lege, depunerii lui la grefa tribunalului şi la registrul comerţului sau al societăţilor agricole, după caz.

A doua cerinţă se referă la convocarea şedinţei de admitere sau de respingere a planului, în termen de 20 de zile de la înregistrarea acestuia la grefa tribunalului.

Din probele aflate la dosar se constată că au fost respectate aceste cerinţe legale, ele nefiind contestate de recurentă. Critica recurentei că nu a fost convocată la şedinţa adunării creditorilor din 11.05.2010 va fi înlăturată deoarece excede limitelor investirii instanţei de recurs, aceasta având a examina legalitatea unei hotărâri pronunţată la data de 20.04.2010, deci anterior datei invocate de recurentă.

Următoarea etapă a succesiunii operaţiunilor premergătoare votării planului o constituie admiterea sau respingerea planului propus. Pentru a fi admis, planul trebuie propus de către o persoană având calitatea în acest sens şi să cuprindă informaţiile cerute de art.95 din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic admiţând un plan de reorganizare care formal îndeplineşte condiţiile legale, neexistând cerinţa legală expresă ca planul propus să fie examinat sub aspectul şanselor obiective de realizare. Şi aceasta deoarece urmează faza votării planului de către creditori, respectiv cea a confirmării de către judecătorul sindic unde se analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.101, inclusiv tratamentul corect şi echitabil al creditorilor.

Curtea constată că judecătorul sindic a dat eficienţă dispoziţiilor art.95 şi 98 din Legea nr. 85/2006 şi constatând îndeplinite cerinţele legale a admis planul de reorganizare propus de administratorul judiciar.

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat.