avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


25. Legea privind procedura insolvenţei. Cerere comitet creditor pentru autorizare introducere acţiune privind antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor culpabile de starea de insolvenţă a debitorului.

                                                                                Art.138 al.3 – Legea nr.85/2006

 

Decizia civilă nr. 1906/COM/27.10.2010

Dosar nr. 3561.1/36/2006

 

 Prinîncheierea nr. 2806/06.05.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis cererea formulată de creditoarea D.G.F.P. Constanţa şi s-a dispus autorizarea creditoarei D.G.F.P. Constanţa să introducă acţiunea prevăzută de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că faţă de dispoziţiile art.138 al.3 din Legea nr. 85/2006, având în vedere că lichidatorul judiciar nu a formulat cererea de antrenare a răspunderii persoanelor responsabile, iar creditoarea D.G.F.P. Constanţa  este unicul creditor înscris în tabelul definitiv consolidat cu o creanţă de 958 lei, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de articolul menţionat astfel încât a admis cererea şi a autorizat creditoarea D.G.F.P. CONSTANŢA  să introducă această acţiune.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC Z.M. Nisipari prin lichidator V.V.I., care a criticat-o ca fiind nelegală motivat de faptul că hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 138 alin.3 care prevăd în mod expres că, autorizarea comitetului creditorilor sau a creditorului majoritar intervine numai în situaţia în care „lichidatorul judiciar a omis să indice în raportul său asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitorului persoană judiciară…”

Ori, aşa cum rezultă din considerentele hotărârii instanţa a reţinut că lichidatorul judiciar a învederat că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, precum şi faptul că în raportul final lichidatorul a specificat în mod expres că nu au fost identificate acte sau activităţi frauduloase.

         După cum se poate observa din raportul final întocmit de lichidator, prin care se reiterează cauzele care au condus la stare de insolvenţă, detaliate în raportul asupra cauzelor înregistrat la dosar în data de 06.03.2006.

Mai arată lichidatorul judiciar că a constatat că debitoarea a ţinut evidenţa contabilă conform normelor legale şi nu au fost identificate acte sau operaţiuni care să intre sub incidenţa art. 138 din Legea insolvenţei.

Având în vedere că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile reglementate prin art. 138 alin.3 din Legea nr. 85/2006, solicită admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii recurate cu consecinţa respingerii cererii de autorizare formulată de creditoarea DGFP Constanţa.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct.9 raportat la art. 304 ind.1 Cod pr.civilă.

Intimata creditoare legal citată nu a formulat apărări în cauză şi nu a depus la dosar întâmpinare.

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în dispoziţiile art.304 pct.9 dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente:

Este real că la data formulării de către creditoare a cererii de autorizare dispoziţiile art.138 al.3 stabileau că „Comitetul creditorilor poate cere judecătorului-sindic să fie autorizat să introducă acţiunea prevăzută la alin. (1), dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis să indice, în raportul său asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitorului persoană juridică ori dacă acesta a omis să formuleze acţiunea prevăzută la alin. (1) şi răspunderea persoanelor la care se referă alin. (1) ameninţă să se prescrie.

Potrivit dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, în vigoare la momentul introducerii cererii, în principiu, aveau calitate procesuală activă pentru promovarea acţiunii în răspundere civilă administratorul sau lichidatorul şi doar, în subsidiar, comitetul creditorilor, cu autorizarea prealabilă a judecătorului sindic, condiţionat alternativ de:

-   omisiunea administratorului judiciar sau lichidatorului de a indica, în raportul său asupra cauzelor insolvenţei, a persoanelor culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitoarei;

-   omisiunea administratorului/lichidatorului de a formula acţiunea prevăzută la alin.1 şi răspunderea persoanelor la care se referă alin.1 ameninţă să se prescrie.

În speţă, DGFP Constanţa, în calitate de creditor majoritar, a formulat cerere de autorizare în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului debitoarei.

În raportul final depus la dosar la data de 03.05.2010, lichidatorul judiciar al debitoarei a arătat că  din analiza documentelor ce i-au fost puse la dispoziţie s-a constatat că debitoarea a ţinut evidenţa contabilă conform normelor legale şi nu au fost identificate acte sau operaţiuni care să intre sub incidenţa art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi apreciază că starea de insolvenţă a fost generată în principal de declinul activităţii agricole care nu a mai putut fi continuată din lipsa capacităţilor de producţie, care de altfel nu i-au permis adaptarea la altă activitate rentabilă şi solicitată de piaţă, astfel încât nu înţelege să formuleze acţiunea prevăzută de art. 138 din Legea nr. 85/2006.

Din această perspectivă hotărârea judecătorului sindic ar părea nelegală, numai că la data de 21.07.2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.505,  Legea nr.169 de modificare a Legii nr.85/2006.

Potrivit acestui nou act normativ art.138 al.3 din Legea nr. 85/2006 a fost modificat semnificativ, având următorul conţinut:

Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin. (1), aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală.

Din interpretarea noii formulări a textului art.138 al.3 din Legea nr. 85/2006 rezultă că legiuitorul a înţeles să elimine procedura prealabilă de autorizare dată de judecătorul sindic, lărgind în schimb sfera persoanelor care pot formula direct cerere de antrenare a răspunderii membrilor organelor de conducere, respectiv preşedintele comitetului creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală.

De asemenea, s-au modificat şi condiţiile în care cererea de de antrenare a răspunderii poate fi formulată, respectiv : „dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin. (1).”

Curtea constată că faţă de noile modificări aduse art.138 al.3 din Legea nr. 85/2006, care sunt mai favorabile creditorilor, formularea cererii de antrenare a răspunderii membrilor de conducere a debitoarei, în condiţiile legii, nu mai este condiţionată de autorizarea prealabilă a judecătorului sindic, sens în care din această perspectivă criticile aduse de recurentă sunt neîntemeiate.

Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat.