avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


20. Hotărâre de dizolvare. Plângere împotriva rezoluţiei reprezentantului ORC privind numirea unui lichidator judiciar.

 

                                                                                       Art.237 al.7, al.8 – Legea nr.31/1990

 

 

Decizia civilă nr. 2148/COM/15.12.2010

Dosar nr. 10718/118/2010

 

SC E. SRL a formulat plângere împotriva rezoluţiei nr.15799/05.08.2010 prin care directorul ORC Constanţa a respins cererea de numire a unui lichidator judiciar la S.C. F.U. S.R.L.

În motivarea plângerii s-a arătat că împotriva societăţii sus menţionate a fost pronunţată o hotărâre judecătorească prin care s-a dispus dizolvarea de drept. Deoarece S.C. E. S.R.L. deţine împotriva S.C. F.U. S.R.L. o creanţă care nu poate fi valorificată decât pe calea lichidării, a solicitat numirea unui lichidator în temeiul prevederilor art.237 alin.7 din Legea nr.31 /1990.

Prin rezoluţia menţionată,ORC a respins cererea cu motivarea că hotărârea de dizolvare nu a devenit irevocabilă.

Prin Sentinţa civilă nr.740/COM/21.09.2010 pronunţată in dosarul nr.10718/118/2010, Tribunalul Constanţa a respins plângerea ca nefondată, reţinând că faţă de prevederile art.237 alin.7 din Legea nr.31/1990 numirea lichidatorului se va dispune după menţionarea în registrul comerţului a stării firmei ca fiind „dizolvată”. Atâta timp cât starea firmei debitoare nu a fost modificată ca urmare a înregistrării sentinţei irevocabile de dizolvare, cererea de numire lichidator nu putea fi primită.

Tribunalul a apreciat că S.C. E. S.R.L. urmează să depună la ORC Constanţa o cerere de menţionare în registrul comerţului a sentinţei irevocabile de dizolvare, iar după schimbarea stării firmei, cererea de numire lichidator.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs SC E. SRL criticând-o pentru nelegalitate.

Criticile aduse hotărârii vizează temeiul care a stat la baza motivării sentinţei de respingere a plângerii formulată împotriva rezoluţiei directorului ORC.

Invederează că din Certificatul constatator ataşat plângerii reiese că împotriva societăţii este menţionată o hotărâre de dizolvare judiciară conform art. 237 din Legea nr.31/1990.

Cu privire la aprecierea instanţei că „atâta timp cât starea firmei debitoare nu a fost modificată ca urmare a înregistrării sentinţei irevocabile de dizolvare, cererea de numire lichidator nu poate fi primită”, arată că Decizia Curţii de Apel Constanţa, prin care recursul a fost respins irevocabil, a fost pronunţată la data de 19.04.2010, or nici la data înaintării prezentului recurs menţiunea cu privire la irevocabilitatea hotărârii de dizolvare nu apare la ORC, situaţie pentru care recurentă nu are nicio culpă, fiind insă de natură să ducă la imposibilitatea numirii lichidatorului şi implicit a recuperării creanţei certe, lichide şi exigibile pe care o are faţă de debitoare, fiind depăşite termenele expres stipulate de Legea 31/1990.

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă, ce au fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă, dar şi potrivit art.304 1 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este fondat pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 237 alin. 7 şi alin 8 din Legea nr. 31/1990 :

(7) Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condiţiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea părţilor, conform dreptului comun.

Recurenta a formulat cerere la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa pentru numirea unui lichidator judiciar la S.C. F.U. S.R.L. în temeiul art.237 alin.7 din Legea nr.31/1990, cerere respinsă în mod nejustificat, prin rezoluţia nr.15799/05.08.2010 a directorului ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa, pe considerentul că hotărârea de dizolvare nu a devenit irevocabilă.

Aşa cum rezultă din probele de la dosar, prin Sentinţa civilă nr.7675/07.12.2009 Tribunalul Constanţa a dispus, în temeiul art.237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, dizolvarea S.C. F.U. S.R.L. pentru neîndeplinirea obligaţiei legale de a depune anual situaţiile financiare la oficiul registrului comerţului.

Hotărârea a fost comunicată către ORC Constanţa şi D.G.F.P. Constanţa, dispunându-se, totodată, şi publicarea acesteia în Monitorul oficial al României.

Recursul declarat de către D.G.F.P. Constanţa împotriva Sentinţei civile nr.7675/07.12.2009 a Tribunalului Constanţa a fost respins prin Decizia nr.604/COM/19.04.2010 a Curţii de Apel Constanţa, hotărârea irevocabilă potrivit art.377 alin.2 pct.4 din Codul de procedură civilă şi comunicată către Oficiul Registrului Comerţului Constanţa.

Curtea constată că, deşi recurenta a prezentat la ORC Constanţa Decizia civilă nr.604/COM/19.04.2010, care are caracter irevocabil conform dispoziţiilor legale enunţate mai sus, cererea de numire a lichidatorului a fost respinsă greşit pe considerentul lipsei dovezii rămânerii irevocabile a Sentinţei civile nr.7675/07.12.2009, ORC Constanţa având obligaţia legală de a menţiona, din oficiu, hotărârea de dizolvare a societăţii, potrivit dispoziţiilor instanţei de judecată.

Cum omisiunea neaducerii la îndeplinire a acestor obligaţii nu poate fi imputabilă recurentei, în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă, Curtea va admite recursul şi va modifica în tot hotărârea tribunalului, în sensul admiterii plângerii şi anulării Rezoluţiei nr.15799/05.08.2010 a Directorului ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art.237 alin.7 din Legea nr.31/990, va dispune numirea lichidatorului pentru S.C. F.U. S.R.L..

Prezenta decizie va fi comunicată, conform art.7 alin.1 din Legea nr.26/1990, la ORC Constanţa pentru luarea măsurilor de numire a lichidatorului de către directorul oficiului şi pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni.