avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


2. Concordat preventiv. Cerere având ca obiect suspendarea provizorie a urmăririi silite pornită de creditoare în dosar de executare, până la publicarea concordatului preventiv aprobat. Condiţii de admisibilitate.

                                    

Art.14, art.20, art.22 – Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului adhoc
Art.581 – Cod pr.civilă

 

                                                                          Decizia civilă nr.5/10.01.2011

                                                                                                Dosar nr.13099/118/2010

 

Prin cererea adresată judecătorului sindic în dosarul nr.10586/118/2010 şi înregistrată separat sub nr.13099/118/2010, debitoarea S.C. K.N S.A. a solicitat suspendarea provizorie a urmăririi silite pornită de creditoarea S.C. N-C S.R.L. în dosarul de executare nr.309/2010 al BEJ R.C, până la publicarea concordatului preventiv aprobat.

         În motivarea cererii s-a arătat că după deschiderea procedurii concordatului preventiv a depus, la data de 06.10.2010, proiectul de concordat preventiv, declaraţia privind starea de dificultate şi lista creditorilor. Dată fiind iniţierea executării silite de către creditoarea S.C. N-C S.R.L., este dovedită urgenţa în promovarea cererii.

         În susţinerea cererii a depus copiile următoarelor înscrisuri: somaţia de executare, Încheierea nr.899/EX/22.07.2010, Încheierea nr.17269/30.08.2010 şi oferta de concordat preventiv.

Prin Încheierea nr.818/com/11.10.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa a fost admisă cererea formulată de debitoarea S.C. K.N S.A., prin conciliator provizoriu MAESTRO SPRL, în contradictoriu cu creditoarea S.C. N-C S.R.L., şi în temeiul art.581 C.pr.civ., a dispus suspendarea provizorie a executării silite începută în dosarul de executare silită nr.309/2010 al BEJ R.C la cererea creditoarei S.C. N-C S.R.L. împotriva debitoarei S.C. K.N S.A. până la publicarea concordatului preventiv aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea creditorilor.

Pentru a pronunţa în acest sens, prima instanţă a reţinut următoarele:

         Potrivit art.22 alin.1 din Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc „În condiţiile art.581 şi art.582 din Codul de procedură civilă, debitorul poate cere judecătorului-sindic, în baza ofertei de concordat preventiv, suspendarea provizorie a urmăririlor silite”.

         Prin urmare, pentru admisibilitatea cererii de suspendare  provizorie a executării silite, este necesar a fi dovedite condiţiile art.581 C.pr.civ., pe de o parte şi, pe de altă parte, dovada depunerii ofertei de concordat preventiv.

         În ce priveşte condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale prevăzute de art.581 C.pr.civ., acestea sunt urgenţa, neprejudecarea fondului şi vremelnicia măsurii.

Referitor la condiţia urgenţei, se constată că aceasta rezultă din începerea executării silite de către creditoarea S.C. N-C S.R.L. (conform somaţiei de executare emisă la data de 24.08.2010 în dosarul de executare nr. 309/2010 al BEJ R.C) în perioada în care debitoarea aflată în dificultate financiară se află în procedura concordatului preventiv deschisă prin Încheierea nr.674/com din 06.09.2010. Executarea silită  a debitoarei în condiţiile în care aceasta a depus un plan de redresare are influenţă asupra activului societăţii pe care se bazează aceasta în redresarea societăţii.

În ce priveşte neprejudecarea fondului, se constată că şi aceasta este îndeplinită atâta timp cât prin suspendarea provizorie nu se soluţionează fondul, creanţa creditoarei fiind datorată şi recunoscută de debitoare în lista creditorilor depusă împreună cu oferta de concordat.

De asemenea, şi caracterul vremelnic al cererii este îndeplinit atâta timp cât se solicită dispunerea măsurii până la publicarea concordatului preventiv aprobat.

În ce priveşte condiţia specială prevăzută de art.22 alin.1 din Legea nr. 381/2009, se constată că la fila 11 se află dovada depunerii la data de 06.10.2010 a ofertei de concordat preventiv întocmită de conciliatorul provizoriu MAESTRO S.P.R.L. al debitoarei S.C. K.N S.A. în condiţiile art.20 şi urm. din Legea nr. 381/2009.

Faţă de aceste considerente, judecătorul sindic constată că sunt îndeplinite condiţiile art.22 alin.1 din Legea nr.381/2009, astfel încât, va fi admisă cererea de faţă şi se va dispune suspendarea provizorie a executării silite începută în dosarul de executare silită nr. 309/2010 al BEJ R.C la cererea creditoarei S.C. N-C S.R.L. împotriva debitoarei S.C. K.N S.A până la publicarea concordatului preventiv aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea creditorilor (conform art.22 alin.3 din Legea nr.381/2009).

Împotriva acestei sentinţe a formulat, în termen legal  recurs creditoarea  SC N-C SRL Bucureşti, solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii recurate în sensul respingerii cererii de suspendare provizorie a executării silite începută în dosarul nr.309/2010 aflat în lucru la Biroul Executorului Judecătoresc R.C la cererea SC N-C SRL, în baza titlului executoriu deţinut până la publicarea concordatului preventiv aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către  majoritatea creditorilor.

Susţine recurenta că, judecătorul sindic a apreciat greşit admiţând cererea debitoarei pentru următoarele considerente:

         Potrivit art.22 alin.1 din Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, suspendarea provizorie a executării silite se poate face în baza ofertei de concordat preventiv.

         Această ofertă trebuia să fie notificată de conciliatorul creditorilor prin mijloace de comunicare rapidă, ce asigură posibilitatea verificării recepţiei ofertei de concordat, potrivit dispoziţiilor art.20 alin. 4 din Legea nr. 381/2009.

         Mai mult decât atât, conform dispoziţiilor art.14 lit.d din Legea nr.381/2009, instanţa poate să dispună prin încheiere suspendarea provizorie a executării silite contra debitorului în baza proiectului de concordat preventiv formulat de debitor şi transmis creditorilor.

         Astfel, urmează a se constata  faptul că la data pronunţării de către instanţă a Încheierii  nr.818/COM în dosarul nr.13099/118/2010, societatea creditoare nu intrase în posesia proiectului de concordat, deşi instanţa de judecată s-a pronunţat cu privire la deschiderea procedurii concordatului preventiv încă  din data de 06.09.2010.

         Deşi conciliatorul Maestro SPRL face referire la adresa nr.1964/06.10.2010 transmisă către creditori, adresă la care se presupune că ar fi fost ataşat planul de concordat preventiv, precizează că nu a intrat niciodată în posesia acestuia, oferta de concordat fiindu-i comunicată ulterior datei de 11.10.2010, dată la care instanţa de judecată s-a pronunţat asupra suspendării executării silite.

         Prin urmare instanţa de judecată s-a pronunţat asupra suspendării executării silite fără ca proiectul de concordat preventiv să fi fost transmis către societatea debitoare, fiind  nerespectate dispoziţiile art.14 lit.d din Legea nr.381/2009.

         Pe de altă parte, prin suspendarea executării silite, societăţii creditoare i se produce un prejudiciu material, amânându-se posibilitatea recuperării vreunei sume de bani până la publicarea concordatului preventiv aprobat sau  până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea creditorilor.

         Intimata debitoare SC K.N SA, prin întâmpinarea depusă la dosar, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

         Examinând recursul prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor art.3041 Cod proc. civ., Curtea reţine caracterul nefundat, pentru următoarele considerente:

Prevederile art.22, coroborate cu cele ale art.14, lit.d din Legea nr.381/2009 nu impun cerinţa comunicării ofertei de concordat preventiv către creditori sub existenţa vreunei sancţiuni, iar pentru a se dispune suspendarea executării silite este necesar a fi întrunite cumulativ cerinţele de exerciţiu ale ordonanţei preşedinţiale şi dovada depunerii la dosar a ofertei de concordat preventiv.

Analizând cererea de chemare în judecată prin prisma cerinţelor instituite de art.22 din Legea nr.381/2009, judecătorul primei instanţe a pronunţat o soluţie legală şi temeinică, verificând toate aspectele impuse de norma suscitată.

În aceste condiţii, critica referitoare la  necomunicarea către creditoare a ofertei de concordat până la pronunţarea încheierii de suspendare a executării silite nu poate fi apreciată ca o cauză de nelegalitate a hotărârii recurate, nefiind dovedită nicio vătămare prin această conduită a conciliatorului Maestro SPRL.

Ceea ce trebuia a fi verificat de către judecătorul de fond era doar îndeplinirea condiţiilor referitoare la urgenţă, caracter vremelnic şi neprejudecarea fondului cauzei, pentru a dispune temporizarea executării silite începute de creditoarea recurentă.

Fiind respectate dispoziţiile legale ce reprezintă temeiul juridic al cererii de chemare în judecată, prima instanţă a pronunţat o încheiere legală şi temeinică, ce va fi menţinută prin respingerea recursului declarat de SC N-C SRL ca nefondat.