avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


18. Cerere având ca obiect radiere societate din registrul comerţului şi înregistrarea acestei menţiuni.

 

                            Art.237 al.7 şi urm. art.257 al.9, art.260 al.1, al.4, al.8– Legea nr.31/1990

                       

 

Decizia civilă nr. 1868/COM/21.10.2010

Dosar nr. 344/88/2010

 

         Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată la nr. 344/88/10.02.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, în baza rezoluţiei nr. 426/09.02.2010, a înaintat spre soluţionare cererea de radiere din registrul comerţului în temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990 formulată de lichidatorul R.N.I. Tulcea, pentru S.C. D.V. SRL, cu sediul în Tulcea, precum şi comunicarea şi efectuarea publicităţii menţiunii, în condiţiile prevăzute de lege.

         Prin sent.civ.nr.872/07.04.2010 Tribunalul Tulcea - Secţia Civilă, Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal a admis cererea formulată de ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, iar în temeiul art.260 al.2 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulteriore coroborat cu art.3 alin (1) din O.U.G. nr.116/2009 a dispus radierea SC D.V. SRL Tulcea din Registrul Comerţului unde este înmatriculată.

S-a dispus înregistrarea prezentei hotărâri în registrul comerţului, comunicarea persoanei juridice cu privire la care s-a dispus radierea la sediul ei social, ANAF, DGFP Tulcea pe cale electronică şi afişarea pe pagina de Internet a ONRC şi la sediul ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea.

         Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în baza materialului probator administrat în cauză a reţinut următoarele, prin sentinţa civilă nr. 1434 din 19.06.2009 a Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a dispus dizolvarea de drept a SC D.V. SRL Tulcea, cu sediul în loc. Tulcea.

         Pentru o atare situaţie, art. 260 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează că: ” În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de judecătorul delegat, în urma sesizării oricărei părţi interesate, prin încheiere. Încheierea judecătorului delegat este executorie şi supusă recursului.”

            În continuare, în art. 3 alin.1 din O.U.G. nr. 116/2009, se prevede că cererile formulate de ONRC prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă erau în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat se înaintează secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul, urmând a fi soluţionate de urgenţă şi cu precădere.

         Valorificând prevederile art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr. 116/2009, instanţa a admis cererea formulată de ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea şi a dispus radierea din Registrul Comerţului a SC D.V. SRL Tulcea, cu înregistrarea în Registrul comerţului şi a încheierii de radiere.

         In baza dispoziţiilor art. 257 alin. 9 din Legea nr. 31/1990, republicată, hotărârea se va comunica societăţii pârâte, A.N.A.F. şi D.G.F.P. Tulcea, pe cale electronică, se va publica pe pagina de internet a O.N.R.C. şi se va afişa la sediul ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea.

         Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs creditoarea DGFP Tulcea solicitând modificarea acesteia în sensul respingerii cererii ORC Tulcea de radiere.

         În motivele de recurs se indică faptul că urmare a notificării lichidatorului R.N.I., recurenta în calitate de creditor bugetar s-a înscris la masa credală a debitorului SC D.V. SRL cu suma 2.355 lei reprezentând debitul acesteia faţă de bugetul general consolidat al statului.

         De la data înregistrării declaraţiei de creanţă şi până în prezent lichidatorul nu a comunicat recurentei stingerea debitului urmare a procedurii de lichidare şi virarea datoriei, deşi la momentul formulării recursului debitoarea figura cu debitul de 2.017 lei.

         Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei primei instanţe, din perspectiva criticilor formulate, Curtea consideră recursul nefondat, motivat de următoarele considerente,

         Prin cererea adresată ORC Tulcea R.N.I. Tulcea, societate profesională de insolvenţă desemnată lichidator al debitoarei SC D.V. SRL Tulcea prin încheierea judecătorului delegat nr.2765/18.07.2009, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună radierea debitorului din registrul comerţului precum şi înregistrarea acestei menţiuni.

         Prin sentinţa civilă nr. 1434 din 19.06.2009 a Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a dispus dizolvarea de drept a SC D.V. SRL Tulcea, cu sediul în loc. Tulcea.

         Ulterior, prin Încheierea nr.2765/11.07.2009 pronunţată de judecătorul delegat la ORC Tulcea s-a admis cererea formulată de petentul MEF-DGF Tulcea şi s-a dispus înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind numirea, în condiţiile art.237 alin.7 şi urm din Legea 31/1990, în calitate de lichidator al D.V. SRL pe R.N.I. prin P.V.

         Potrivit art.260 alin.1 din Legea 31/1990 rep, lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulate.

Faptul că societatea în cauză înregistrează datorii fiscale către recurentă nu prezintă relevanţă faţă de dispoziţiile art.237 alin.6 din Legea nr.31/1990 potrivit cu care „La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.”

De asemenea, art.260 alin.4 din acelaşi act normativ prevede că: „Lichidarea nu liberează pe asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societăţii.”

Prin urmare, recurenta a avut posibilitatea recuperării creanţelor bugetare pe care le are împotriva societăţii în cadrul procedurii de lichidare, dizolvarea nefiind de natură a închide o astfel de cale. Societatea şi-a păstrat personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării, până la terminarea acesteia, tocmai pentru acoperirea datoriilor.

         Potrivit art.260 alin.8 din lege, în termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea …

         Radierea societatii comerciale în conditiile reglementate mai sus are drept consecintă încetarea acesteia ca persoana juridica, încetând astfel si capacitatea sa procesuala de folosinta, în sensul ca societatea respectiva nu mai poate avea drepturi si obligatii juridice, nu mai detine organe de conducere, astfel încât nu poate avea calitatea de subiect al procedurii de lichidare.

         Lipsa de preocupare a creditorului în a-şi  recupera creanţele nu poate constitui un temei legal pentru modificarea hotărârii judecătorului sindic ce a  respectat toate prevederile legale  imperative, cu ocazia închiderii procedurii în temeiul art. 132 alin. 2 din Legea 85/2006.