avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


17. Cerere înregistrare menţiuni. Suspendare judecată recurs.

 

Art.6 – OUG nr.116/2009
Art.244 al.1 pct.1 Cod pr.civilă

 

 Decizia civilă nr. 2188/COM/22.12.2010

Dosar nr. 9950/118/2010

 

Prin plângerea depusă la data de 3.08.2009 la ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa şi comunicată cu adresa nr.R21462/12.08.2010 Tribunalului Constanţa, înregistrată la această instanţă sub nr.950/118/2010, petenta SC V. SA a contestat Rezoluţia nr.10114/28.05.2010 a directorului ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa solicitând respingerea cererii de înregistrare menţiuni formulate de solicitantul N.D.M. în calitate de asociat unic al SC T.T. SRL, reprezentată în prezent prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă L.M.

         În motivarea plângerii s-a arătat că cesionarea părţilor sociale de către N.D.M., asociat unic al SC T.T. SRL, către SC R.S. SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 6, S.I. nr.273, etaj P, J40/15812/1993, CUI 4261394, reprezentată de B.L.C., este frauduloasă, fiind făcută cu scopul exclusiv al declanşării procedurii insolvenţei faţă de SC T.T. SRL prin intermediul noului administrator şi asociat unic persoană juridică.

         S-a susţinut că transmiterea părţilor sociale realizată cu scopul exclusiv al deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare (dosar nr.30631/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a) reprezintă o operaţiune frauduloasă, consimţită în favoarea unei societăţi specializate în achiziţionarea de societăţi comerciale cu datorii, iar transferul părţilor sociale, a cărui înregistrare s-a dispus prin rezoluţia atacată, a deschis calea spre declanşarea procedurii insolvenţei, păgubitoare pentru creditoare, cererea de declanşare a procedurii insolvenţei fiind formulată anterior publicării în partea a IV-a a Monitorului Oficial a modificărilor actului constitutiv în sensul arătat.

         În drept, au fost invocate disp. art.6 alin.3 şi art.3 alin.2 din OUG nr.116/2009.

         În susţinerea plângerii s-au depus în copie următoarele înscrisuri: Rezoluţia ORC din data de 11.08.2010, fişa privind fluxul operaţiunilor şi observaţii, din oficiu fiind solicitate de instanţă de la ORC Constanţa copia certificată a cererii nr.31561/26.05.2010 şi rezoluţia nr.10114/28.05.2001.

Prin Sentinţa civilă nr.747/COM/23.09.2010Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată plângerea formulată de petenta SC V. SA.

Pentru a dispune astfel, a reţinut prima instanţă că, prin cererea înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.31561/26.05.2010, SC T.T. SRL prin administrator N.D.M. a solicitat înmatricularea, ca urmare a schimbării sediului din jud. Constanţa în Mun. Bucureşti, a societăţii, modificare denumire, transmitere părţi sociale, modificare administrator şi act constitutiv actualizat.

         Prin Rezoluţiunea nr.10114/28.05.2010, Directorul ORC Constanţa a admis cererea formulată de solicitantul N.D.M. a dispus: schimbarea sediului în alt judeţ, respectiv în Bucureşti, sector 6, S.I. nr.273; reînmatricularea în mun. Bucureşti, radierea societăţii T.T. SRL de la ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa; dobândirea de către SC R.S. SRL a 500 părţi sociale în valoare totală de 20.000 lei, revocare administrator N.D.M., numire administrator B.L.C., numire reprezentant asociat persoană juridică, B.L.C., depunere act constitutiv actualizat, declaraţie pe propria răspundere ş.a.

         S-a mai reţinut că, potrivit art.192 alin.2 raportat la art.1961 din Legea nr.31/1990 modificată, pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesară dispoziţia asociatului unic, iar, în cauză, în mod legal asociatul unic N.D.M. a emis Decizia nr.1/2010 cu privire la modificările înregistrate la ORC şi menţionate mai sus, întrucât asociatul unic reprezintă forul în care se formează voinţa socială, singurele excepţii fiind cele prevăzute de actul constitutiv sau chiar de lege.

         Instanţa a apreciat că menţiunile arătate au fost înregistrate la ORC Constanţa în mod legal, iar susţinerea petentei, potrivit cu care „transferul părţilor sociale, a cărui înregistrare s-a dispus prin rezoluţia atacată, a deschis calea spre declanşarea procedurii insolvenţei, păgubitoare pentru creditoare”, nu poate fi reţinută în cauză faţă de voinţa persoanelor juridice SC T.T. SRL şi SC R.S. SRL implicate în acest transfer de părţi sociale.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petenta SC V. SA, care a criticat soluţia primei instanţe ca fiind nelegală şi netemeinică, invocând dispoziţiile art.304 pct.3, 5, 9 Cod procedură civilă.

Recurenta a susţinut următoarele motive de recurs:

1. Motivul prevăzut de art.304 pct.3 Cod procedură civilă - necompetenţa materială a Tribunalului constanţa de a se pronunţa asupra plângerii.

S-a arătat că plângerea este de competenţa materială a Secţiei a VI-a Comerciale a Tribunalului Municipiului Bucureşti, acesteia trebuind a-i fi înaintată plângerea de către ORC Constanţa.

Astfel, plângerea împotriva încheierii directorului ORC Constanţa a fost greşit înaintată Tribunalului Constanţa, deşi în chiar antetul său petenta a precizat că instanţa competentă este Secţia a VI-a a Tribunalului Municipiului Bucureşti. În prezent, SC T.T. SRL este înregistrată la ORC Bucureşti sub nr. J40/5568/2010, fiind radiată de la ORC Constanţa începând cu data schimbării sediului său social în Municipiul Bucureşti, S.I. nr.273.

Consideră că în această situaţie, de schimbare a sediului social urmată de radierea societăţii de la ORC Constanţa (unde societatea fusese înregistrată sub nr.J13/955/2005) şi înregistrarea sa la ORC al Municipiului Bucureşti (sub nr.J40/5568/2010), potrivit art.6 din OUG nr.116/2209, aprobată prin Legea nr.84/2010, plângerea se înregistrează la ORC Constanţa (acolo unde s-a făcut înregistrarea contestată), dar se soluţionează de instanţa în a cărei rază teritorială se află noul sediu social, în speţă Tribunalul Municipiului Bucureşti.

S-a apreciat că o astfel de interpretare este în acord cu art.3 alin.(2) din OUG nr.116/2009, aprobată prin Legea 84/2010, potrivit cu care „În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin instanţă se înţelege tribunalul comercial sau secţia comercială a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul. "

În plus, arată recurenta, pe rolul Secţiei a VI-a a Tribunalului Municipiului Bucureşti există dosarul nr.45447/3/2010 având obiect identic - plângere împotriva Directorului ORC Constanţa, cu termen de judecată pe data de 26.08.2011.

Solicită casarea sentinţei recurate cu trimiterea cauzei spre competentă soluţionare Secţiei a VI-a a Tribunalului Municipiului Bucureşti (pe rolul căruia există deja dosarul nr.45447/3/2010, având acelaşi obiect, cu termen de judecată pe data de 26.08.2011).

Motivul prevăzut de art.304 pct. 5 Cod procedură civilă - necitarea petentei în cauză.

Petenta SC V. SA nu a avut cunoştinţă, până la data comunicării sentinţei, nu doar de termenul acordat pentru soluţionarea plângerii, dar nici măcar de existenţa unui dosar cu un asemenea obiect pe rolul Tribunalului Constanţa.

Prin urmare, precizarea din cuprinsul practicalei sentinţei recurate privind respectarea procedurii de citare cu respectarea prevederilor art.87 pct. 2 şi următoarele Cod Procedură Civilă este eronată, (petenta nefiind citată vreodată la sediul indicat în plângere, potrivit prevederilor art.87 pct.2 Cod procedură civilă, caz în care s-ar fi prezentat şi ar fi invocat excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa.

Motivul prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă - hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a legii.

Susţine recurenta că, deşi prima instanţă nu a contestat posibilitatea existenţei unui prejudiciu pe care petenta SC V. SA l-ar fi avut de suferit de pe urma transferului părţilor sociale de la N.D. (asociat unic al SC T.T. SRL) la SC R.S. SRL (noul asociat unic - persoană juridică al SC T.T. SRL, debitoarea petentei SC V. SA), a considerat că paguba nu poate fi reţinută pe motiv că transferul părţilor sociale reprezintă "voinţa părţilor implicate în această convenţie". Însă acest acord de voinţă este de natură a o prejudicia, prin efectele pe care le-a născut (efecte evidenţiate în cuprinsul plângerii), astfel că, admiţând raţionamentul primei instanţe ar însemna că, fie şi atunci când s-ar face dovada caracterului fraudulos al unui act, acesta să nu poată fi anulat pe motiv că reprezintă voinţa părţilor.

Recurenta a arătat că, în fapt, pe calea plângerii, a contestat – în calitate de creditoare a SC T.T. SRL - transferul părţilor sociale de la asociatul unic N.D. la persoana juridică SC R.S. SRL, cu sediul în Municipiul Bucureşti, întrucât, urmare a acestui transfer, debitoarea SC T.T. SRL şi-a schimbat sediul în circumscripţia teritorială a unui alt tribunal decât cel în raza căruia se ştia urmărită silit (SC T.T. SRL fiind urmărită silit de către creditoarea SC V. SA în cadrul dosarului de executare nr.865/2009 al BEJ D.V.). În plus, toată această operaţiune s-a dovedit a fi fost făcută în scopul strict al declanşării - în privinţa debitoarei SC T.T. SRL - a procedurii insolvenţei, pe temeiul art.27-28 din Legea 85/2006.

Acest scop (fraudulos în sine) este evident în condiţiile în care transferul tuturor părţilor sociale s-a realizat către o persoană juridică (SC R.S. SRL) care îşi declară deschis scopul funcţionării ca fiind acela al achiziţionării firmelor cu datorii (în acest sens făcându-şi publicitate pe internet). Observând faptul că, imediat după data preluării părţilor sociale (25.05.2010), noul administrator al societăţii cu datorii solicită deschiderea procedurii insolvenţei (23.06.2010), este clar că scopul transferului părţilor sociale este determinat de încercarea de sustragere a societăţii de la plata datoriilor sale către creditori.

Constatând aceste nereguli, SC V. SA a formulat:

- opoziţie faţă de deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei SC T.T. SRL, pe temeiul art.32 alin.2 din Legea nr.85/2006 (dosar 30631/3/2010 de pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti);

- opoziţie faţă de transferul părţilor sociale din cadrul SC T.T. SRL, de la persoana fizică asociat unic N.D. la persoana juridică SC R.S. SRL (opoziţie ce face obiectul dosarului nr.36944/3/2010 de pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti cu prim termen de judecată pe data de 22.06.2011- cererea formulată de SC V. SA de preschimbare a acestuia fiind respinsă).

- plângere împotriva încheierii directorului ORC Constanţa, de aprobare a fraudulosului transfer de părţi sociale, transfer păgubitor pentru creditoarea SC V. SA.

Prejudiciul invocat de recurentă vizează următoarele împrejurări:

- ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei (prin încheiere pronunţată de Secţia a VI-a a Tribunalului Municipiului Bucureşti), creditoarea SC V. SA a fost nevoită să suporte consecinţele suspendării de drept a executării silite în dosarul de executare nr.865/2009 al BEJ D.V.;

- deşi deţine o creanţă constatată printr-un titlu executoriu, creditoarea SC V. SA fost omisă de SC T.T. SRL din lista creditorilor pe care aceasta, în calitate de debitoare, avea obligaţia să o înainteze, în integralitatea ei, Tribunalului Municipiului Bucureşti;

- creditoarea SC V. SA a fost convocată de administratorul judiciar la o primă adunare a creditorilor cu o săptămână mai devreme faţă de termenul fixat de judecătorul sindic pentru această primă adunare a creditorilor, deliberat fixată cu o zi mai devreme faţă de termenul stabilit de judecătorul sindic pentru soluţionarea opoziţiei întemeiate pe dispoziţiile art.32 alin.2 din Legea 85/2006;

- între debitoarea SC T.T. SRL şi doar una dintre creditoare a fost realizată o novaţie prin schimbare de debitor, calitatea de debitor fiind astfel preluată de o altă societate, faţă de care nu s-a deschis, însă, procedura insolvenţei. Măsura este contestată de creditoarea SC V. SA, fiind prejudiciabilă pentru aceasta.

Susţine recurenta că toate aceste elemente, deşi apărute ulterior formulării plângerii, evidenţiază a fortiori scopul fraudulos avut în vedere la momentul iniţial al transferului părţilor sociale, transfer aprobat prin încheiere de către directorul ORC Constanţa, contestată pe calea prezentei plângeri.

Intimata SC T.T. SRL, prin lichidator judiciar, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat.

Intimata a invocat excepţia netimbrării recursului, excepţie rămasă fără obiect având în vedere că recurenta a depus la dosarul cauzei dovada achitării taxei de timbru în sumă de 20 de lei şi timbru judiciar de 0,5 lei.

Cu privire la excepţia necompetenţei materiale, a arătat că în mod corect Registrul Comerţului a înaintat Tribunalului Constanţa cererea, deoarece s-a efectuat o operaţiune în circumscripţia căruia acesta îşi avea competenţa, în condiţiile în care legea nu face distincţie care este instanţa competentă să o soluţioneze, în cazul în care societatea şi-a schimbat sediul social.

În ce priveşte motivul de recurs prin care recurenta invocă necitarea sa în cauză, arată că din cuprinsul sentinţei rezultă că procedura de citare a fost verificată şi în mod legal îndeplinită conform prevederilor art.87 pct.2 şi următoarele Cod procedură civilă, iar recurenta cunoştea că de la momentul opoziţiei, Registrul Comerţului Constanţa va înainta în termen de cel mult 3 zile cererea la instanţa în circumscripţia în care activează, respectiv Tribunalul Constanţa.

Referitor la motivul de recurs prin care se susţine că hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a legii, învederează că opoziţia avea ca obiect strict operaţiunile care s-au efectuat la Registrul Comerţului Constanţa cu acordul Directorului ORC Constanţa, instanţa fiind obligată în a analiza dacă operaţiunile conform art.192 alin.2 raportat la art.196 din Legea nr.31/1990 modificată, pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv, au fost făcute cu respectarea literei legii şi nu aşa zisul prejudiciu pe care recurenta l-ar fi suferit în urma transferului părţilor sociale de către administratorul de la acea vreme.

Expunând situaţia de fapt, a arătat că SC T.T. SRL s-a confruntat cu starea de insolvenţă la momentul în care s-a aflat în imposibilitate de a mai plăti ratele rezultate dintr-un contract de leasing financiar nr.060804555RE/01/04.06.2008 încheiat cu SC M.L. IFN (România) SA după o serie de încercări de găsire a unor soluţii prin care să poată achita debitul către această societate financiară. Faţă de valoarea datoriei existente în favoarea SC M.L. IFN (România) SA, datoria invocată de SC V. SA este insignifiantă în sensul că nu se poate susţine că SC T.T. SRL a înţeles să solicite intrarea în procedura insolvenţei pentru a înşela interesele SC V. SA.

Mai mult, la data la care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei - 25.06.2010 – recurenta a stat în pasivitate neînţelegând să înainteze un act de executare, în condiţiile în care cunoştea buna intenţie a debitoarei, care, chiar şi aflându-se în incapacitate de plată a multor debite, i-a făcut o ofertă de plată parţială a debitului, într-o valoare ce nu se poate neglija - 38.332,875 Ron.

Consideră intimata că soluţia instanţei este legală, în mod corect fiind admisă cererea de înregistrare menţiuni potrivit Rezoluţiei nr.10114/28.05.2010 a Directorului ORC Constanţa.

Prin concluzii scrise depuse la 16.12.2010, recurenta petentă a solicitat suspendarea judecăţii recursului, în temeiul art.244 alin.1 Cod de procedură civilă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.45447/3/2010 al Tribunalului Bucureşti, în aşa fel încât conexarea celor două dosare să se facă în recurs pentru evitarea unor soluţii contradictorii.

Solicită repunerea pe rol a cauzei pentru a depune înscrisuri doveditoare ale datei la care a fost înaintată Tribunalului Municipiului Bucureşti plângerea formulată împotriva încheierii directorului ORC Constanţa prin care s-a luat act de transferul părţilor sociale în cadrul SC T.T. SRL, păgubitor pentru creditoarea recurentă.

Arată că plângerea a fost înaintată Tribunalului Municipiului Bucureşti pe cale poştală şi înregistrată iniţial în dosarul de faliment al SC T.T. SRL nr.30631/3/2010, dosar din care a fost ulterior desprinsă de judecătorul sindic şi înaintată la Secţia a VI-a comercială a TMB unde a fost înregistrată sub nr.45447/3/2010 la data de 23.09.2010 şi consideră că se impune a se face dovada acestor împrejurări cu copie de pe acţiunea introductivă, de pe plicul în care a fost expediată Tribunalului Municipiului Bucureşti şi de pe încheierea prin care plângerea s-a descusut de la dosarul de falimente.

Mai arată recurenta că nu a cunoscut despre existenţa prezentului dosar şi nici nu a bănuit-o, câtă vreme solicitase ORC Constanţa să înainteze plângerea Tribunalului Bucureşti.

În ce priveşte competenţa instanţei, arată că, urmare distincţiei dintre locul înregistrării plângerii şi cel al soluţionării acesteia, în situaţii precum cea dedusă judecăţii, este posibil şi totodată legal ca înregistrarea plângerii să se facă în circumscripţia unui tribunal, iar soluţionarea acesteia să se facă de alt tribunal, al unei diferite circumscripţii.

Analizând cererea de suspendare a cauzei formulată de recurentă în temeiul art.244 alin.1 pct.1 Cod de procedură civilă, Curtea o apreciază neîntemeiată.

Potrivit disp. art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, „Instanţa poate suspenda judecata: 1.când dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în parte de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.”, alin.2 stabilind că „Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronunţată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.”

Fiind vorba de o suspendare facultativă, instanţa este datoare să verifice şi să aprecieze dacă dezlegarea pricinii de faţă depinde de soluţia ce urmează a se da în cauza pendinte la Tribunalul Bucureşti, respectiv în dosarul nr.45447/3/2010 care are ca obiect plângere împotriva aceleiaşi Rezoluţii nr.10114/28.05.2010 a directorului ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Ori, scopul afirmat de recurentă în cererea de suspendare nu este acela de a temporiza prezentul recurs pentru că soluţionarea acestuia ar depinde de existenţa sau inexistenţa unui drept ce face obiectul altei judecăţi, ci, constatând o eventuală litispendenţă, în situaţia în care dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti ar ajunge în recurs, să se dispună reunirea celor două cauze.

Curtea constată că o astfel de soluţie nu se circumscrie disp. art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă deoarece soluţia care urmează a se pronunţa în recurs nu depinde, în tot sau în parte, de soluţia ce se va da de Tribunalul Bucureşti în cauza invocată, astfel că instanţa este în măsură a păşi la soluţionarea recursului fără a aştepta soluţionarea irevocabilă a Dosarului nr.45447/3/2010 al Tribunalului Bucureşti.

Pe fond, examinând hotărârea atacată sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este nefondat.

Astfel, în ceea ce priveşte competenţa instanţei în soluţionarea plângerii, se reţine că, potrivit disp. art.6 din OUG nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, astfel cum a fost modificată şi aprobată prin Legea nr.84/2010,

„(3) Împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere (…).

 (4) Plângerea se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează instanţei plângerea.”

Dispoziţiile menţionate se coroborează cu disp. art.3 alin.2 din acelaşi act normativ care prevăd că „În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin instanţă se înţelege tribunalul comercial sau secţia comercială a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul.”

În speţă, cererea de înregistrare de menţiuni a fost adresată ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa, fiind formulată de petentul N.D.M., în calitate de asociat unic al SC T.T. SRL cu sediul în Ovidiu, jud. Constanţa. În atare situaţie, Curtea constată că plângerea este de competenţa instanţei de la acest sediu, respectiv a Tribunalului Constanţa, fără a prezenta relevanţă împrejurarea că prin rezoluţia atacată s-a dispus, printre altele, şi schimbarea sediului societăţii în circumscripţia altei instanţe.

Referitor la cel de-al doilea motiv de recurs privind necitarea recurentei petente la soluţionarea plângerii, Curtea reţine că, potrivit art.6 alin.6 din OUG nr.116/2009, „Instanţa soluţionează plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citare.(…)”.

Faţă de aceste dispoziţii, se constată că în mod corect judecătorul fondului a dispus ca judecata să se facă fără citarea părţilor, procedând în consecinţă.

De asemenea, instanţa de recurs apreciază că hotărârea pronunţată este dată cu respectarea şi corecta interpretare a legii.

Astfel, recurenta petentă a contestat înregistrările dispuse de Directorul ORC Constanţa în registrul comerţului susţinând că are calitatea de creditor al SC T.T. SRL, iar transferul de părţi sociale şi schimbarea sediului societăţii într-o altă circumscripţie sunt operaţiuni cu caracter fraudulos, fiind făcute cu scopul vădit de a o prejudicia.

Procedura de înscriere a menţiunilor în registrul comerţului este o procedură necontencioasă, directorul ORC fiind ţinut să verifice doar formal legalitatea actelor a căror înregistrare o dispune. În cadrul unei astfel de proceduri sumare nu se poate pune în discuţie şi analiza o eventuală prejudiciere a creditorilor sau intenţia de fraudare a acestora, aceştia având la dispoziţie alte căi procesuale pentru preîntâmpinarea sau repararea unui eventual prejudiciu.

Prin activitatea pe care o desfăşoară, directorul ORC nu se poate substitui instanţei de judecată, nefiind în măsură astfel a aprecia asupra caracterului fraudulos sau prejudiciant pentru terţi al actelor supuse înregistrării. De aceea, constatând că din punct de vedere formal actele respectă dispoziţiile legale incidente, nu poate refuza înscrierea lor în registrul comerţului, ci partea interesată are la dispoziţie acţiunea reglementată de art.25 din Legea nr.26/1990, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării.

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă.