avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


13. Procedura lichidării voluntare. Înregistrare menţiuni în Registrul Comerţului. Radiere.

Art.260 – Legea nr.31/1990
Art.VI – OUG nr.43/2010

 

                                                                                                 Decizia civilă nr.205/16.02.2011

                                                                                                        Dosar nr.2819/88/2010

 

Prin cererea înregistrată sub nr.2819/88/25.08.2010 la Tribunalul Tulcea, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a solicitat radierea SC A. AMS SNC, înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de radiere, comunicarea şi efectuarea publicităţii încheierii, în condiţiile prevăzute de lege.

Prin sentinţa civilă nr.370/21.10.2010 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a admis cererea formulată de reclamanta Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti prin Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi, în temeiul art.VI alin.2  din OUG nr.43/2010, coroborat cu art.3 din OUG nr.116/2009, cu modificările ulterioare, s-a dispus radierea din Registrul Comerţului a SC A. AMS SNC şi înregistrarea în Registrul Comerţului a încheierii de radiere.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin hotărârea asociaţilor din 17 octombrie 1993 autentificată sub nr.8119/21.10.1993 asociaţii SC A. AMS SNC au decis dizolvarea societăţii începând cu 17 octombrie 1993, precum şi lichidarea, fiind stabilită totodată şi componenţa comisiei de lichidare.

         Din certificatul emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea rezultă că menţiunea privitoare la dizolvarea societăţii a fost înregistrată în Registrul Comerţului.

         S-a reţinut că, potrivit art.VI alin.1 din OUG nr.43/2001, prevederile art.260 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător şi procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, dată de la care curg termenele prevăzute la art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

De asemenea, s-a motivat că art.VI alin.2 din acelaşi act normativ stipulează că, prin excepţie de la dispoziţiile alin.1, societăţile comerciale care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţă a tribunalului comercial sau a secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Soluţionarea cererii se face cu citarea societăţii şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi  a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a  municipiului Bucureşti, după caz. Procedura prevăzută de art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului se aplică în mod corespunzător.

Din verificarea înscrisurilor anexate, s-a constatat că societatea în discuţie se află în lichidare voluntară de mai mult de 3 ani, procedura de lichidare demarând în baza hotărârii asociaţilor societăţii din data de 17.10.1993.

Făcând aplicarea prevederilor legale menţionate, instanţa a admis cererea şi a dispus radierea din Registrul Comerţului a SC A. AMS SNC.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta DGFP Tulcea, care a criticat soluţia primei instanţe ca fiind nelegală.

Recurenta a susţinut, în esenţă, că art.VI din Legea nr.31/1990 modificată prin OUG nr.43/2010, alin.(1) prevede că, se aplică în mod corespunzător şi procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la care curg termenele prevăzute la art.260 fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Consideră că excepţia prevăzută la alin.(2) potrivit căreia societăţile comerciale care la data intrării în vigoare a OUG nr.43/2010 se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de trei ani sunt radiate din oficiu din registrul comerţului este discriminatorie pe de o parte faţă de restul agenţilor economici ce parcurg toate etapele de dizolvare/lichidare voluntară, respectiv radierea, iar pe de altă parte, faţă de creditorii ce nu şi-au recuperat datoriile restante pe care societatea aflată în dizolvare/lichidare voluntară le are faţă de aceasta.

Astfel, potrivit legislaţiei în vigoare, după ce lichidarea voluntară a fost efectuată la ORC, reprezentantul firmei trebuie să depună cererea însoţită de o serie de documente, cum ar fi bilanţul de lichidare aprobat de asociaţi, certificatul de atestare fiscală din care rezultă că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale, certificatul de înregistrare şi dovada privind plata taxelor legale.

La data solicitării radierii de către ORC de pe lângă tribunalul Tulcea debitoarea SC A. AMS SNC figura în evidenţele fiscale cu un debit în cuantum de 312 lei, reprezentând obligaţii fiscale restante la bugetul de stat.

Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii cererii ORC Tulcea privind radierea societăţii.

Intimatul reclamant ORC, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică.

          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este nefondat.

           Astfel, potrivit disp. art.VI din OUG nr.43/2010 de modificare a Legii nr.31/1990, „(1) Prevederile art.260 din Legea nr.31/1990 (referitoare la procedura de lichidare voluntară) privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător şi procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la care curg termenele prevăzute laart.260 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

         (2)Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(1), societăţile comerciale care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţă a tribunalului comercial sau a secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Soluţionarea cererii se face cu citarea societăţii şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Procedura prevăzută de art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului se aplică în mod corespunzător.

         3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în mod corespunzător şi societăţilor care se află în lichidare voluntară de mai mult de 5 ani, în urma prelungirii termenului de 3 ani, dispusă de tribunal, potrivit legii.”

          La solicitarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prin ORC Tulcea, s-a constatat de către prima instanţă că societatea pârâtă s-a aflat în lichidare mai mult de 3 ani, procedura de lichidare fiind declanşată încă din anul 1993, situaţie în care în mod corect a reţinut incidenţa dispoziţiilor legale menţionate, dispunând radierea societăţii din registrul comerţului.

          Curtea apreciază lipsite de relevanţă susţinerile recurentei referitoare la existenţa unei datorii către DGFP Tulcea, precum şi la crearea prin art.VI din OUG nr.43/2010 a unei situaţii discriminatorii între societăţile comerciale aflate în lichidare.

          Lichidarea reprezintă a doua fază a procesului de dispariţie a personalităţii juridice a societăţii comerciale, fază în care se desfăşoară operaţiunile necesare încheierii afacerilor societăţii, respectiv stabilirea, identificarea şi cuantificarea activelor şi transformarea lor în numerar, stabilirea pasivului, plata creditorilor sociali şi împărţirea rezultatelor lichidării între asociaţi.

          Legea impune un anumit termen pentru finalizarea lichidării, termen justificat tocmai de situaţia specială în care se află societatea, caracterizată printr-o capacitate de folosinţă limitată la nevoile lichidării şi înlocuirea organelor sociale cu lichidatorul, dar şi de necesitatea de a clarifica cât mai rapid raporturile cu creditorii.

           Procedura de lichidare se finalizează cu cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, cerere formulată de către lichidator.

           Prin dispoziţiile art.VI alin.2 şi alin.3 din OUG nr.43/2010, legiuitorul a impus ca societăţile comerciale care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani, respectiv 5 ani dacă termenul a fost prelungit în condiţiile legii, să fie radiate din oficiu din registrul comerţului.

           Raţiunea unor astfel de dispoziţii este aceea de a reglementa situaţia societăţilor comerciale pentru care operaţiunile de lichidare s-au desfăşurat sub imperiul legii vechi, nefiind încă finalizate în termenul prevăzut de lege. Astfel, potrivit disp. art.260, anterior modificărilor aduse prin OUG nr.43/2010, termenul pentru finalizarea lichidării era de trei ani, cu posibilitatea de prelungire cu 2 ani, iar radierea societăţii din registrul comerţului se putea dispune la solicitarea lichidatorului sau din oficiu.

            Prin urmare, dispoziţiile art.VI alin.2 şi alin.3 din OUG nr.43/2010, nu fac altceva decât să sancţioneze pasivitatea lichidatorilor sau a asociaţilor atunci când societatea s-a aflat în lichidare ori dizolvare pe o perioadă mai mare decât cea impusă de lege, sancţiunea fiind aceea a radierii din oficiu a societăţii din registrul comerţului.         

           Ori, nu se poate invoca în această fază împrejurarea că anumite debite către creditori nu au fost stinse prin lichidare şi nici că se creează o situaţie diferită, discriminatorie pentru societăţile aflate în lichidare. Aceste societăţi au beneficiat de un termen de 3 ani sau chiar 5 ani pentru efectuarea operaţiunilor de lichidare, iar creditorii au avut posibilitatea de a urmări aceste operaţiuni şi de a acţiona în scopul satisfacerii creanţelor, aşa încât nu pot invoca la acest moment faptul că sunt prejudiciaţi prin radierea societăţii din oficiu.

          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă.