avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


25. Calitatea de persoană îndreptătită la restituirea unui bun preluat abuziv de stat. Testament întocmit în străinătate. Aplicarea în România a continutului dreptului străin în materie succesorală.

 

            Potrivit art. 66 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, moştenirea este supusă, în ceea ce priveşte bunurile imobile, legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat (lit. b). Legea aplicabilă moştenirii stabileşte: a) momentul deschiderii moştenirii; b) persoanele cu vocaţie de a moşteni; c) calităţile cerute pentru a moşteni; d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct; e) condiţiile şi efectele opţiunii succesorale; f) întinderea obligaţiei moştenitorilor de a suporta pasivul; g) drepturile statului asupra succesiunii vacante.

        Având în vedere dispoziţiile legale arătate, transmisiunea succesorală testamentară s-a produs, în ceea ce priveşte succesiunea defunctei R.M., potrivit legii naţionale a testatoarei, respectiv potrivit legii italiene, persoanele cu vocaţie de a moştenit şi deci calitatea de moştenitori fiind stabilită, potrivit legii italiene, prin actul notarial întocmit de notarul D.M. la 10 mai 2005, fiind desemnat dl. A.T. ca moştenitor universal.

 

Legea nr. 10/2001

Legea nr. 105/1992

Legea italiană nr. 89/1913

 

         La 13 octombrie 2005 reclamantul A.T.A. a chemat în judecată pârâtele Primăria Oraşului Eforie şi S.C. C. S.R.L. solicitând anularea dispoziţiei nr. 230/24.03.2005 emisă de Primarul Oraşului Eforie prin care a fost respinsă notificarea formulată, obligarea pârâtei la restituirea în natură a imobilului compus din teren în suprafaţă de 1220 mp şi construcţia aflată pe acesta, situat în Eforie Sud, loturile nr. 81 şi 82 din parcelarea Movila, constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 304/11.03.2002 încheiat între Primăria Oraşului Eforie şi S.C. C. S.R.L. pentru fraudarea legii şi cauză ilicită, obligarea pârâtelor să lase reclamantului în deplină proprietate şi posesie imobilul notificat.

         În motivarea cererii reclamantul a arătat că este unicul moştenitor al mătuşii sale R.M., decedată la 12.08.2002 la Roma, Italia, conform certificatului de moştenitor ataşat cererii şi că prin dispoziţia nr. 230/24.03.2005 pârâta a dispus respingerea cererii de restituire în natură a imobilului cu motivarea că nu s-a dovedit preluarea abuzivă a imobilului de către stat şi că nu se încadrează în dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 10/2001.

         Susţine reclamantul că faţă de normele legale imperative, motivul respingerii notificării este nelegal deoarece, indiferent de modul de preluare al bunului de către stat, cât timp acesta exista fizic la momentul formulării notificării, Primăria Eforie avea obligaţia să dispună restituirea în natură. Imobilul a fost preluat abuziv, fără nici un titlu iar pârâta cunoştea situaţia juridică a imobilului.

         Arată că Primăria Eforie a vândut bunul către S.C. C. S. S.R.L. cu încălcarea prevederilor legale, după formularea notificării de restituire, o astfel de vânzare fiind nelegală deoarece cererea de restituire şi actele anexate atestau faptul că statul nu deţine bunul şi nu a intrat în proprietatea statului în baza unui titlu legal, situaţie care nu îi permitea să înstrăineze ceea ce nu i-a aparţinut niciodată. Aceste împrejurări demonstrează că atât vânzătorul cât şi cumpărătorul au fost de rea credinţă la momentul la care a intervenit operaţiunea de vânzare cumpărare, actul astfel încheiat fiind lovit de nulitate absolută având la bază o cauză ilicită.

         Pârâta S.C. C. S.R.L a  formulat  întâmpinare prin  care  a invocat excepţia  necompetenţei  materiale a Tribunalului  Constanţa, considerând    judecătoria era  instanţa competentă să  soluţioneze cauza şi excepţia tardivităţii  introducerii  acţiunii în sensul depăşirii termenului  prevăzut de  lege  cu privire  la acţiunea  de revendicare a  imobilului.

         S-a mai arătat  că, în situaţia de respingere a acestor excepţii, se solicită constatarea bunei-credinţe a S.C. C. S.R.L. în cumpărarea imobilului, întrucât achiziţia  s-a  efectuat cu  respectarea  legii, neexistând  nicio solicitare de  restituire  la data  respectivă.

         Pârâta Primăria Oraşului  Eforie a  formulat întâmpinare în  care a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale a Primăriei şi excepţia inadmisibilităţii  revendicării.

         În motivarea excepţiei lipsei capacităţii procesuale, s-a arătat că primăria este  doar o structură funcţională cu activitate permanentă compusă din primar, viceprimar, secretar şi aparatul propriu de specialitate din consiliul local, fără a avea personalitate  juridică şi se  solicită respingerea acţiunii ca introdusă împotriva  unei  structuri ce  nu  este subiect de  drept.

         În privinţa cererii în revendicare, se arată că, prin apariţia Legii  nr. 10/2001, dreptul comun a  fost părăsit şi înlocuit cu norme speciale de  drept  substanţial, Legea nr. 10/2001, suprimând practic, acţiunea dreptului comun în cazul  ineficacităţii  actelor de  preluare  la care se  referă,  fără însă a  elimina  accesul la  justiţie,  perfecţionând sistemul  reparator,  iar prin  norme  procedurale speciale îl  subordonează  controlului judecătoresc. Ori, în situaţia dedusă judecăţii,  reclamantul se prevalează de  dispoziţiile dreptului  comun,  întemeindu-şi capătul trei al cererii  de  chemare în  judecată  pe dispoziţiile  art. 480  din Codul Civil.

         Pe fondul cauzei s-a arătat că, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra bunului revendicat,  fundamentându-şi  cererea doar  pe  actul de  partaj,  respectiv pe   procesul-verbal de  punere în  posesie şi în care se atestă  doar o  situaţie existentă  la  1935. Nu s-a făcut practic nicio dovadă a dreptului de  proprietate pretins în  justiţie pentru  perioada  1935-1945, pentru a  putea  observa dacă  sunt  pe deplin aplicabile  prevederile  Legii nr. 10/2001.

         La 10.01.2005, pârâta S.C. C.S. 2000 S.A. a formulat  întâmpinare prin  care a solicitat respingerea  acţiunii  invocând excepţia prescripţiei dreptului la acţiunea în constatarea nulităţii  contractului de   vânzare cumpărare, invocată în temeiul Legii  nr. 10/2001, având  în vedere  dispoziţiile  art. 50 alin. 5  care prevăd ca „prin  derogare de  la  dreptul comun, indiferent  de  cauza de  nulitate, dreptul  la acţiune se  prescrie  în termen de  un  an de  la data intrării  în vigoare a prezentei  legi”. Textul  fostului  art. 46 vizează  exclusiv  situaţia „imobilelor  care  cad   sub  incidenţa prezentei  legi” cazul de  faţă, dat fiind  faptul   imobilul a  făcut  obiectul legii  în  condiţiile în care  s-a  notificat în baza  Legii nr. 10/2001, în  vederea  restituirii în  natură a  acestuia. Termenul de 1 an a fost  prelungit succesiv  prin  O.U.G. nr. 109/2001 şi  prin  O.U.G. nr. 145/2001, expirând la 14.08.2002, astfel încât acţiunea în constatarea nulităţii absolute introduse în  anul 2005 este  prescrisă.

         Cu privire la reaua-credinţă a societăţii  pârâte,  aceasta nu a  existat,  simpla notificare introdusă la o unitate nefăcând dovada relei-credinţe a  vânzătoarei. Imobilul  înstrăinat a făcut  parte din  capitalul  social al S.C. C.S. 2000 S.A. prin divizarea parţială asimetrică a  S.C. C.S. S.A,  conform  protocolului de  predare primire încheiat  în  noiembrie 2000,  iar din  actele  de predare primire  nu  rezultă că acesta ar fi fost preluat abuziv  de  către stat  şi  nici faptul  că,  anterior predării, asupra  lui  ar  fi  fost exercitate  acte de  restituire.

         În condiţiile în  care reclamantul  a invocat  drept temei  art. 480  şi art. 481 Cod civil, s-a  invocat excepţia  inadmisibilităţii acţiunii în  revendicare  imobiliară, având în  vedere că Legea nr. 10/2001 reglementează  regimul juridic  al imobilelor preluate  în mod abuziv în  perioada 6 martie 1945-22  decembrie 1989  de  către stat,  indiferent  dacă imobilele au fost  preluate  cu sau fără  titlu  valabil şi  oricare  ar fi  fost destinaţia acestora  la  data  preluării.

         Prin încheierea din 11.04.2006 instanţa a respins ca neîntemeiate excepţiile  necompetenţei  materiale, tardivităţii  formulării cererii de  anulare, inadmisibilităţii cererii în revendicare şi prescripţia dreptului material la  acţiunea cu  privire  la constatarea  nulităţii absolute a contractului de  vânzare-cumpărare.

         Prin sentinţa civilă nr. 1224 din 4 noiembrie 2008 Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul A.T.A., a anulat dispoziţia nr. 230/24.03.2005 emisă de Primarul Oraşului Eforie şi a dispus restituirea către reclamant a  suprafaţei de   teren de  927, 2 mp  aria ADFE” conform  schiţei  anexă a răspunsului  la obiecţiuni -  fila  91  dosar,   volum II, situat  în Eforie Sud,  str. D.

         A obligat pârâtul Primarul Oraşului Eforie să acorde reclamantului, în compensare, alte bunuri sau servicii sau să propună acordarea de despăgubiri  pentru  suprafaţa de 302,8  mp  teren ce  nu  poate fi restituit în  natură.

         A constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat  sub  nr. 304/11.03.2002  la B.N.P. Asociaţi  „G.P. şi E.L.Ş.” şi a obligat pârâtele  S.C. C.S. S.A. Eforie  Sud şi  S.C. C. S.R.L. Eforie Sud să lase reclamantului în deplină proprietate şi posesie vila N. situată în Eforie Sud, str. D., suprafaţă  construită 263  mp P+1.

         Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că imobilul compus din teren în suprafaţă de 1220 mp şi vila construită pe acesta, situat pe loturile 81 şi 82 din parcelarea Movilă, a fost dobândit prin cumpărare de către F.S., prin actul autentificat sub nr. 19693/12.08.1924 la Tribunalul Ilfov şi transmis apoi prin succesiune şi partaj succesoral surorii cumpărătorului, numita S.C.R., conform actului de partaj din 24.10.1932, iar după decesul acesteia, fiicei sale, R.M., succesoare conform certificatului de moştenitor nr. 190/20.11.2001. Prin notificarea nr. 2028/27.11.2001 înregistrată la B.E.J. M.A., numita R.M. a solicitat Primăriei Eforie Sud restituirea în natură a imobilului teren şi  construcţie  situat în  Eforie  Sud, proprietatea  mamei sale  R.S.M.

         La decesul notificatoarei R.M., petrecut la 19.08.2002 la Roma, Italia, bunurile sale au fost transmise prin mai multe testamente olografe pentru care  s-a  urmat - conform  legislaţiei italiene -  o  procedură de publicaţie. Deşi a existat un mod defectuos de redactare a testamentelor, tribunalul a concluzionat că prin aceste testamente s-a transmis universalitatea bunurilor defunctei R.M. către A.T. şi că acesta a fost instituit legatar universal, îndreptăţit să i se restituie imobilul notificat conform art. 3 alin. 1 lit. a şi art. 4 alin. 2 din lege.

         Instanţa a mai reţinut că terenul – care în prezent face parte din domeniul privat al localităţii Eforie – a fost preluat abuziv deoarece pârâţii nu au răsturnat prezumţia legală instituită prin art. 24 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 potrivit căreia ,în cazul în care nu se poate face dovada formei preluării de către stat, faptul că imobilul se regăseşte în patrimoniul statului constituie o prezumţie relativă de preluare abuzivă. Din toate situaţiile juridice comunicate de Primăria Oraşului Eforie a  reieşit, în mod  constant, că R.C. a  stăpânit lotul 81, 1/2 din  lotul 82 şi  vila G.  până în  anul  1950, următoarea înregistrare datând din anul 1958 când, pentru acest imobil apare înregistrat ca proprietar „M.A.I.”.

         Pornind de la această premisă stabilită de  textele legale menţionate şi raportând situaţia imobilului în litigiu la prevederile  art. 6  din Legea  nr. 213/1998, instanţa a constatat că  bunul  în cauză a  fost  preluat fără  titlu  valabil, o preluare în fapt, contrar Constituţiei epocii şi care nu a creat în favoarea statului un titlu.

        Analizând buna credinţă la încheierea actelor a căror valabilitate se contestă în cauză, tribunalul a reţinut că pârâta S.C. C. S.R.L. a cumpărat vila N. în circumstanţe care, pentru o persoană prudentă şi diligentă, ar fi trebuit să creeze măcar îndoiala cu privire la valabilitatea preluării de stat a bunului în cauză. S-a amintit de existenţa unor menţiuni în protocolul de predare a patrimoniului S.C. C.S. S.A. cu privire la acţiunile în revendicare dar şi de anul punerii în funcţiune a imobilului, 1926, care în opinia instanţei au fost suficiente pentru a crea cumpărătoarei convingerea că au existat mai multe transmiteri decât o simplă divizare a unei societăţi de stat, ceea ce a condus la concluzia că S.C. C. S.R.L. nu a fost de bună credinţă.

         S-a stabilit că actul de vânzare cumpărare este lovit de nulitate absolută pentru reaua credinţă a cumpărătoarei şi din cauză că aceasta a cunoscut faptul că bunul nu aparţine înstrăinătorului, actul încheiat bazându-se pe o cauză ilicită.

         Reţinând că imobilul a fost preluat abuziv de stat şi că reclamantul face dovada calităţii de succesor al notificatoarei, instanţa a stabilit că dispoziţia nr. 230/2005 emisă de Primarul Oraşului Eforie este lovită de nulitate şi a dispus restituirea în natură a porţiunii libere de teren şi restituirea în echivalent a terenului în suprafaţă de 302,8 mp care constituie terenul aferent locuinţei vândute chiriaşilor S.V. şi E. de către S.C. U. 96 Eforie prin contractul de vânzare cumpărare nr. 242/21.08.2000.

        Constatând nulitatea contractului de vânzare cumpărare nr. 304/11.03.2002 pentru desfiinţarea dreptului transmiţătorului prin anularea actului iniţial şi pentru reaua credinţă a cumpărătorului, instanţa de fond dispus ca pârâtele C.S. S.A. Eforie Sud şi S.C. C. S.R.L. să lase reclamantului în deplină proprietate şi posesie Vila N., dreptul său de proprietate fiind păstrat de la data preluării conform art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001.

        Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâţii Primarul Oraşului Eforie, S.C. C. S.R.L. şi S.C. C.S. 2000 S.A.

         În apelul formulat, Primarul Oraşului Eforie susţine că instanţa de fond a interpretat greşit dispoziţiile testamentelor lăsate de defuncta R.M. şi a constatat neîntemeiat că reclamantul are calitatea de legatar universal. Arată că potrivit actelor depuse reclamantul are doar calitatea de executor testamentar iar nu pe aceea de legatar universal.

         Susţine că actul de partaj şi procesul verbal de punere în posesie atestă doar o situaţie din anul 1935 şi nu dreptul de proprietate al autoarei R.S.M. şi că nu sunt dovezi privind preluarea abuzivă a imobilului pentru a putea concluziona că imobilul se află în domeniul de reglementare al Legii nr. 10/2001.

         Pârâta S.C. C. S.R.L. a susţinut, prin motivele de apel, că instanţa a dispus greşit restituirea în natură a construcţiei Vila N. pentru că cererea de restituire nu s-a întemeiat pe dispoziţiile legii speciale, Legea nr. 10/2001, ci pe dispoziţiile dreptului comun; că reclamantul nu avea calitate procesuală activă deoarece este moştenitor testamentar iar autoarea sa nu a solicitat restituirea construcţiei ci numai restituirea terenului iar la data întocmirii testamentului prin care reclamantul era declarat legatar cu titlu universal acest bun nu se afla în patrimoniul dispunătoarei; că reclamantul nu a probat că există identitate între A.T.A., cel care a formulat cererea de chemare în judecată şi persoana desemnată prin testament ca legatar, respectiv A.T., nu a probat că există identitate între persoana menţionată în certificatul de calitate de moştenitor nr. 190/2001, R.M. şi cea menţionată în actele eliberate în Italia, R. – M.M. şi nici nu a lămurit neconcordanţa care există între certificatul de moştenitor nr. 190/2001, în privinţa numelui autoarei R.S.M. şi actele cu care se tinde a se dovedi proprietatea unde este menţionată R.C.S.; că actul de partaj este un act declarativ şi nu constitutiv de drepturi şi nu face dovada proprietăţii; că faţă de temeiurile de nulitate susţinute, respectiv reaua credinţă, se discută de o nulitate relativă în raport de care cererea era prescrisă.

         În apelul său, pârâta S.C. C.S. 2000 S.A. a invocat nelegalitatea sentinţei apelate şi a încheierilor anterioare pentru următoarele motive:

         - instanţa a respins greşit excepţia prescripţiei dreptului la acţiunea în constatarea nulităţii contractului de vânzare cumpărare invocată în temeiul Legii nr. 10/2001 având în vedere că dispoziţiile art. 45 alin. 5 din lege instituie un termen de prescripţie special, care derogă de la prevederile generale. Termenul de prescripţie prevăzut de lege a expirat la 14.08.2002 astfel că acţiunea în nulitate introdusă în anul 2005 este prescrisă.

        Instanţa nu putea reţine incidenţa art. 20 alin. 4 din Legea nr. 247/2005, respectiv art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 deoarece această interdicţie a fost prevăzută prin Legea nr. 247/2005 care a intrat în vigoare în mai 2005 şi această prevedere legală nu poate retroactiva.

         - în mod greşit instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii în condiţiile în care reclamantul a invocat drept temei al acţiunii art. 480 şi art. 481 Cod civil, având în vedere că odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, pentru toate imobilele care intră sub incidenţa acestei legi, persoanele îndreptăţite pot obţine repararea prejudiciului cauzat numai în condiţiile acestui act normativ special.

         - instanţa a stabilit greşit că S.C. C.S. 2000 S.A. a fost de rea credinţă la încheierea actului, simpla notificare introdusă la o altă unitate nefăcând dovada relei credinţe a vânzătoarei. Nu rezultă din actele de preluare a imobilului de către S.C. C.S. 2000 S.A., respectiv protocolul de predare primire încheiat în noiembrie 2000, că imobilul a fost preluat abuziv de către stat şi nici faptul că, anterior predării, s-ar fi solicitat restituirea imobilului.

         - reclamantul nu a făcut dovada calităţii de persoană îndreptăţită pentru că dreptul său se bazează pe actul de vânzare cumpărare din 02.08.1924 prin care se transmite un teren de 1220 mp şi vila în stare de ruină, pe actul de partaj autentificat în 24.10.1934 în temeiul căruia S.C. R. preia numai terenul de la C.S. şi pe procesul verbal încheiat în anul 1935 care nu constituie titlu de proprietate.

        Moştenitoarea S.R., numita M.R., a întocmit la 31 iulie 1989 un testament prin care l-a desemnat pe reclamant moştenitor universal dar acest testament a fost anulat prin testamentul din 20 iulie 1999 iar prin acest testament şi prin testamentele ulterioare R.M. l-a desemnat pe reclamant moştenitor cu titlu particular al diverselor bunuri mobile şi imobile, dar nu şi moştenitor al imobilului din Eforie. În legătură cu aceste acte în mod greşit instanţa a adăugat la testamente, suplinind voinţa testatoarei pe motiv că testamentul întocmit are o exprimare deficitară.

        Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate în raport de criticile pârâţilor, instanţa constată că apelurile nu sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:

      1. Cu privire la apelul pârâtului Primarul Oraşului Eforie;

        Potrivit art. 3 şi 4 din Legea nr. 10/2001, sunt îndreptăţite la măsuri

reparatorii constând în restituirea în natură sau, după caz, prin echivalent, persoanele fizice proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanei îndreptăţite.

         În speţă, pentru restituirea imobilului din Eforie Sud compus din teren şi construcţie, care a aparţinut S.M.R., numita R.M. a formulat la 27 noiembrie 2001 notificare de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001. Aceasta a decedat la scurt timp după formularea notificării, respectiv la 19 august 2002, anterior soluţionării notificării de către autorităţile administrative notificate. Cererea de chemare în judecată pentru analiza legalităţii şi temeiniciei refuzului acestor autorităţi de a dispune restituirea bunului notificat a fost formulată, după decesul M.R., de către dl. A.T.A., care a invocat calitatea sa de succesor al defunctei, calitate dobândită în baza testamentelor întocmite de defunctă.

         Pârâtul apelant primarul Oraşului Eforie a contestat calitatea reclamantului de succesor cu titlu universal al defunctei R.M., susţinând că, potrivit testamentelor depuse, dl. A.T.A. este numai executor testamentar.

        Reclamantul s-a legitimat ca succesor al defunctei R.M. invocând Actul Notarial din 10 mai 2005 întocmit de notarul D.M., din Colegiul Notarial din provincia Livorno, Italia. În cuprinsul său acest act notarial atestă faptul că „prin testamentele olografe redactate de aceasta personal la data de 20 iulie 1999, 22 ianuarie 2000 şi 14 martie 2002, publicate cu proces verbal la actele mele din data de 19 septembrie 2002 la numărul 56676/12.337 din registru, înregistrat la Piombino la data de 30 septembrie cu nr. 1.120, model 1, doamna R.M. a desemnat ca unic moştenitor universal cu titlu testamentar pe dl. A.T., aşa cum rezultă din acelaşi proces verbal care, în copie legalizată, se anexează prezentului cu litera „A”, pentru a constitui element integrant şi substanţial. (…) Moştenirea rămasă se înţelege a fi destinată integral domnului A.T., cu excepţia dispoziţiilor cu titlu de legate indicate în aceste testamente olografe, care au ca obiect doar mici donaţii în favoarea altor persoane, care totuşi nu dobândesc calitatea de moştenitor şi deci de succesor cu titlu universal.” Ulterior, la 12 aprilie 2010, acelaşi notar D.M. emite un „Ceriticat” în temeiul căruia se certifică faptul că, în baza testamentelor olografe redactate de către doamna R.M., născută în Bucureşti (România), pe data de 7 august 1912 şi decedată în Roma, pe data de 19 august 2002, a fost desemnat ca „moştenitor universal unic cu titlu testamentar pe dl. A.T., născut în Bucureşti (România), pe data de 14 decembrie 1947”.

         R.M. era cetăţean italian la data decesului şi a avut ultimul domiciliu în Italia, locul deschiderii succesiunii acesteia aflându-se pe teritoriul acestei ţări.

         Potrivit art. 66 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, moştenirea este supusă, în ceea ce priveşte bunurile imobile, legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat (lit. b). Legea aplicabilă moştenirii stabileşte: a) momentul deschiderii moştenirii; b) persoanele cu vocaţie de a moşteni; c) calităţile cerute pentru a moşteni; d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct; e) condiţiile şi efectele opţiunii succesorale; f) întinderea obligaţiei moştenitorilor de a suporta pasivul; g) drepturile statului asupra succesiunii vacante.

         Atunci când este în discuţie însă o succesiune testamentară, art. 68 din Legea nr. 105/1992 stabileşte că testatorul poate supune transmiterea prin moştenire a bunurilor sale altei legi decât cea arătată în art. 66, dacă prin aceasta nu se înlătură dispoziţii imperative, legea aleasă de testator aplicându-se situaţiilor prevăzute de art. 67. Legea română recunoaşte însă valabilitatea testamentului întocmit potrivit legii naţionale a testatorului sau potrivit legii domiciliului acestuia ori potrivit legii locului unde actul a fost întocmit, modificat sau revocat (alin. 3 din art.68).

         Având în vedere dispoziţiile legale arătate, transmisiunea succesorală testamentară s-a produs, în ceea ce priveşte succesiunea defunctei R.M., potrivit legii naţionale a testatoarei, respectiv potrivit legii italiene, persoanele cu vocaţie de a moştenit şi deci calitatea de moştenitori fiind stabilită, potrivit legii italiene, prin actul notarial întocmit de notarul D.M. la 10 mai 2005, fiind desemnat dl. A.T. ca moştenitor universal.

         Legea italiană nr. 89/16 februarie 1913 stabileşte în Titlul I că notarii sunt funcţionari publici cărora le este acordat dreptul de a primi declaraţiile de acceptare de moştenire cu beneficiere de masa succesorală, potrivit art. 955 din Codul civil iar calitatea de moştenitori testamentari se dovedeşte „cu o atestare de notorietate judiciară sau notarială din care să rezulte dacă testamentul este considerat valabil sau fără contestaţii care, în consecinţă, a fost recunoscut moştenitor şi dacă sunt moştenitori legitimi sau rezervatari pe lângă cei indicaţi în testament”.

         Actul notarial din 10 mai 2005 întocmit de notarul italian D.M. îndeplineşte condiţiile unui act care atestă, potrivit legii italiene citate, calitatea reclamantului A.T. de moştenitor cu titlu universal al defunctei  R.M. Acest act notarial cu valoare de act public (Cartea VI, Titlul II, Secţiunea I, Despre actul public – Codul civil italian) probează pe deplin, până la înscrierea în fals ori până la anularea sa, cele atestate în cuprinsul său astfel că, reţinând că pârâţii nu au făcut nici o dovadă privind înlăturarea judiciară a actului public prezentat de reclamant, reţine Actul notarial din 10 mai 2005 ca având deplină putere doveditoare în privinţa calităţii reclamantului A.T. de succesor cu titlu universal al defunctei R.M. Instanţa consideră, din aceste motive, că nu este întemeiată critica privind calitatea reclamantului de succesor al notificatoarei.

        Neîntemeiată este şi critica referitoare la lipsa dovezii dreptului de proprietate şi a preluării abuzive.

        Potrivit art. 23 din Legea nr. 10/2001 actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum şi, în cazul moştenitorilor, cele care atestă această calitate şi, după caz, înscrisurile care descriu construcţia demolată şi orice alte înscrisuri necesare evaluării pretenţiilor de restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse până la data soluţionării notificării.

         Pct. 23.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, adoptate prin HG nr. 250/2007, a dezvoltat noţiunea de acte doveditoare din art. 23 arătând că prin acestea se înţelege orice acte juridice translative de proprietate ori care atestă deţinerea proprietăţii de către o persoană fizică sau juridică (act de vânzare cumpărare, tranzacţie, donaţie, extras de carte funciară, act sub semnătură privată încheiat înainte de intrarea în vigoare a Decretului nr. 221/1950 privitor la împărţeala sau înstrăinarea terenurilor cu sau fără construcţii); orice acte juridice care atestă deţinerea proprietăţii de către persoana îndreptăţită sau ascendentul/testatorul acesteia la data preluării abuzive (extras carte funciară, istoric de rol fiscal, proces-verbal întocmit cu ocazia preluării, orice act emanând de la o autoritate din perioada respectivă, care atestă direct sau indirect faptul că bunul respectiv aparţinea persoanei respective; pentru mediul rural - extras de pe registrul agricol); expertize judiciare sau extrajudiciare de care persoana îndreptăţită înţelege să se prevaleze în susţinerea cererii sale sau orice alte înscrisuri pe care persoana îndreptăţită înţelege să le folosească în dovedirea cererii sale.

         Din enumerarea arătată rezultă că sunt titluri de proprietate în accepţiunea Legii nr. 10/2001 nu numai actele juridice translative precum vânzarea-cumpărarea, schimbul, donaţia, contractul de întreţinere etc., dar şi actele juridice declarative, ca împărţeala judiciară sau tranzacţia, precum şi alte înscrisuri care atestă deţinerea proprietăţii imobilului în litigiu de către persoana îndreptăţită sau de autorul său.

         Din această perspectivă, aşa cum a reţinut corect instanţa de fond, actul de vânzare din 12 august 1924 prin care F.S. a dobândit vila şi terenul ce face parte din loturile 81 şi 82 din parcelarea Movilă (Carmen Silva), actul de partaj succesoral autentificat la Tribunalul Ilfov sub nr. 30313/24.10.1934 prin care imobilul de la Carmen Silva a fost atribuit dnei S.R., dar şi procesul verbal din 10 august 1935 de executare a actului de partaj voluntar prin care s-a realizat predarea posesiei imobilului compus din vilă şi teren, situat în Carmen Silva, către copartajantul S.R., sunt acte doveditoare suficiente care atestă pe deplin dreptul de proprietate al autoarei notificatoarei R.M., la rândul său autoarea reclamantului.

         Nu este întemeiată critica din apel nici sub aspectul lipsei dovezilor preluării de către stat a imobilului din patrimoniul autorului reclamantului, instanţa de fond reţinând întemeiat că potrivit Cap. I, pct. 1 lit. e din normele metodologice aprobate prin HG nr. 250/2005, identificarea imobilului în patrimoniul statului constituie o prezumţie relativă de preluare abuzivă, pe care apelanţii nu au răsturnat-o prin administrarea unor probe contrare celor pe care instanţa de fond şi-a întemeiat soluţia.

         În consecinţă, instanţa constată că apelul pârâtului Primarul Oraşului Eforie este neîntemeiat.

      2. Cu privire la apelul pârâtei S.C. C. S.R.L.;

         Prin cererea adresată instanţei reclamantul a contestat dispoziţia de respingere a notificării emisă de Primarul Oraşului Eforie în procedura Legii nr. 10/2001. În această procedură iniţiată prin contestaţia formulată scopul principal al reclamantului a fost acela de a obţine restituirea în natură a imobilului, pentru realizarea căruia a invocat nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare încheiat cu S.C. C. S.R.L., formulând în mod explicit şi o cerere de restituire a bunului.

         Prin urmare, faţă de obiectul cererii, în mod corect a verificat instanţa de fond dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr. 10/2001, act normativ special, pentru restituire, modul în care reclamantul a înţeles să formuleze cererile de restituire (ca o cerere în revendicare) şi temeiul juridic invocat (art. 480 Cod civil şi Legea nr. 10/2001) fiind fără relevanţă sub aspectul determinării normelor legale aplicabile speţei. Câtă vreme cererea de restituire a fost iniţiată în procedura legii speciale iar contestaţia şi susţinerile reclamantului se sprijină pe prevederile acestui act normativ, invocarea ca temei juridic a art. 480 Cod civil, pe lângă Legea nr. 10/2001, nu poate avea ca efect respingerea ca inadmisibilă a acţiunii aşa cum pretinde greşit apelanta pârâtă.

         Prin notificarea nr. 2028/27.11.2001 R.M. a solicitat „restituirea în natură pentru imobilul teren şi construcţie situate în oraşul Eforie Sud (fost Carmen Silva), judeţul Constanţa, proprietatea mamei, R.S.-M.”. Rezultă din formularea notificării că cererea de restituire priveşte nu numai terenul din Carmen Silva dar şi construcţia de pe acest teren, astfel că reclamantul, ca succesor al notificatoarei, are calitate procesuală în cererea care priveşte construcţia deţinută de S.C. C. S.R.L.

          Referitor la critica privind calitatea de succesor a reclamantului în legătură cu bunul imobil în litigiu urmează a se constata că tribunalul a făcut o aplicațiune corectă a legii. Astfel, așa cum s-a arătat în precedent, reclamantul are calitatea de succesor cu titlu universal al defunctei R.M. și, în această calitate, la data decesului autoarei sale a avut loc o transmisiune în patrimoniul său a tuturor drepturilor existente în patrimoniul defunctei la data decesului, inclusiv a bunurilor sale viitoare. Cum, potrivit Legii nr. 10/2001, sunt îndreptățite la măsuri reparatorii proprietarii imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora (art.3), precum și moștenitorii persoanelor fizice îndreptățite (at. 4 alin.2), rezultă că prin formularea notificării autoarea reclamantului a dobândit vocație la redobândirea bunului imobil notificat, transmisă către succesorul testamentar cu titlu universal, indiferent dacă bunul ori vocația de a redobândi bunul au fost sau nu menționate expres în testamentele întocmite anterior soluționării notificării.

          Instanța nu poate reține nici critica referitoare la lipsa identității dintre persoana reclamantului și cel desemnat ca moștenitor al notificatoarei.

        Potrivit actelor de identitate prezentate, reclamantul, cu dublă cetățenie română și germană, este înregistrat de autoritățile române ca A.T.A. iar de autoritățile germane ca A.T.A. Grafia diferită a numelui reclamantului este neesențială câtă vreme numele este identic iar celelalte elemente de identificare a persoanei, respectiv data și locul nașterii sunt, de asemenea, identice.

           La fel, nu poate fi reținută nici critica privind lipsa dovezii calității de proprietari ai autorilor reclamantului din cauza neconcordanței de nume. R.S., ca și R.M. nu sunt nume comune, des întâlnite, astfel că adăugarea sau ștergerea unor litere (c, k), care nu schimbă însă fonetic numele, nu poate fi considerată o neconcordanță suficientă pentru a crea convingerea instanței că autoarele reclamantului nu sunt aceleași persoane cu cele care au fost proprier, respectiv succesor al proprietarului imobilului.

           În fine, relativ la excepția prescripției dreptului reclamantului de a cere instanței să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare încheiat la 11 martie 2002 încheiat între S.C. C.S. 2000 S.A. și S.C. C. S.R.L. critica este, de asemenea, neîntemeiată.

           Nulitatea cerută pentru încălcarea unor dispoziții imperative ale legii, respectiv pentru cauză nelicită, nu este o nulitate relativă cum susține apelanta pârâtă, ci se analizează în regimul nulității absolute.

            Pe de altă parte, sancțiunea prescripției dreptului la acțiune nu se poate aplica în virtutea art. 45 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 (anterior art. 46 alin. 5), prezentul articol referindu-se la regimul juridic al actelor de înstrăinare având ca obiect imobilele preluate în mod abuziv care cad sub incidența Legii nr. 10/2001 și încheiate până la data de 14 februarie 2001 când a intrat în vigoare această lege. Fiind un text special, derogatoriu de la dreptul comun, are o aplicabilitate limitată la situațiile strict prevăzute de lege. Ori, în speță, actul de vânzare defăimat de reclamant s-a încheiat ulterior momentului de intrare în vigoare a Legii nr. 10/2001astfel că se sustrage termenului special de un an de la apariția legii prevăzut de art. 45 alin.5.

           3. Apelul pârâtei S.C. C.S. 2000 S.A. este, de asemenea, neîntemeiat.

              Considerentele pentru care au fost respinse criticile privind greșita soluționare a excepției prescripției dreptului la acțiune în cererea de constatare a nulității absolute a contractului de vânzare cumpărare, cele referitoare la modul de soluționare a excepției inadmisibilității acțiunii întemeiată pe art. 480 Cod civil, dar și criticile referitoare la lipsa calității reclamantului de persoană îndreptățită dedusă din lipsa dovezilor privind proprietatea și din calitatea reclamantului de legatar cu titlu particular au fost deja expuse în analiza apelurilor pârâților Primarul orașului Eforie și S.C. C. S.R.L. astfel că instanța nu va relua analiza asupra acelorași critici, considerentele expuse în precedent fiind pe deplin valabile și în apelul pârâtei S.C. C.S. 2000 S.A.

         Singura critică invocată în apelul pârâtei S.C. C.S. 2000 S.A. și neanalizată prin considerentele deja expuse se referă la buna credință a vânzătoarei la încheierea contractului din 2002.

           Se susține că buna credință a vânzătoarei se sprijină pe neînștiințarea sa în legătură cu formularea unei notificări de către autoarea reclamantului, dna R.M., notificarea fiind înregistrată la o altă persoană dar și pe neinserarea în protocolul de predare primire din 2000 a unor date în legătură cu modul de preluare al imobilului de către stat ori cu eventuale acțiuni în revendicare formulate anterior protocolului.

          Pentru restituirea imobilului în litigiu s-a formulat  în noiembrie 2001 o notificare întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 10/2001. Potrivit art. 20 alin. 1 din această lege, în forma inițială a actului normativ, imobilele – terenuri și construcții care intră în domeniul de aplicare al acestui act normativ și sunt deținute la data intrării în vigoare de regii autonome, societăți sau companii naționale, societăți comerciale, cooperatiste sau de orice alte persoane juridice – se restituie persoanei îndreptățite, în natură. Aplicarea acestei dispoziții, care constituie regula, esența și scopul Legii nr. 10/2001, implică, cum de altfel s-a statuat explicit și prin H.G. nr. 498/2003, indisponibilizarea imobilelor restituibile și suspendarea oricăror proceduri legale de înstrăinare către alte persoane decât cele îndreptățite în temeiul legii speciale, cu începere de la data intrării în vigoare, până la soluționarea notificării. Indisponibilizarea privește imobilul notificat, indiferent dacă notificarea a fost trimisă unității deținătoare ori unei alte unități așa încât pârâta nu se poate apăra cu temei când susține că notificarea a fost comunicată altei unități.

            De asemenea, așa cum a reținut și instanța de fond, pârâta S.C. C.S. 2000 S.A. deținea numai parte din imobilul în litigiu, respectiv construcția, terenul fiind considerat proprietatea Orașului Eforie. Ori, unitatea administrativ teritorială a fost notificată pentru restituirea imobilului și pârâta vânzătoare putea, cu diligențe minime, să ia cunoștință de existența unei asemenea notificări. Apelanta pârâtă nu poate invoca neglijența și culpa proprie pentru a se apăra de sancțiunea nulității.

           La fel, neinserarea în protocolul de predare primire din anul 2000 a unor eventuale acțiuni în restituire nu poate înlătura reaua-credință a pârâtei vânzătoare care, odată cu imobilul, a preluat obligatoriu și toate înscrisurile care priveau imobilul, inclusiv cele referitoare la modul în care bunul a ajuns în patrimoniul statului și care puteau induce o îndoială pârâtei în legătură cu valabilitatea titlului statului. Nu este fără relevanță în analiza bunei credințe a vânzătoarei din această perspectivă și faptul că S.C. C.S. 2000 S.A. nu a dobândit imobilul în litigiu printr-un contract oneros ci ca urmare a transformării prin divizare a S.C. C.S. S.A., preluând de la această unitate drepturile și obligațiile în legătură cu imobilele preluate, fără a se putea apăra cu buna credință a terțului dobânditor.

            În consecință, instanța nu poate reține buna credință a vânzătoarei, apelul S.C. C.S. 2000 S.A.  fiind, pentru considerentele arătate, neîntemeiat.

Decizia civilă nr. 225/C/06.10.2010

Dosar nr. 152/118/2005

Judecător redactor Daniela Petrovici