avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Taxe judiciare de timbru. Cerere de restituire. Instanta competentă
 
Temei de drept: Legea nr. 146/1997 art. 23
Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie la cererea petitionarului, în cazurile expres şi limitativ prevăzute în art. 23 alin. 1 lit. a)-f) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Sintagma „instanta judecătorească la care s-a introdus cererea” desemnează instanta de judecată competentă să o solutioneze în primă instantă sau în calea de atac, iar nu instanta care s-a dezînvestit prin declinarea competentei sau de la care a fost strămutată.
 
Încheierea civilă din 14 mai 2012
 
Prin cererea formulată la data de 9 mai 2012, petentul P.Gh. a solicitat restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1472 lei, achitată în dosarul Curtii de Apel Iaşi, invocând dispozitiile art. 23 alin. 1 lit. c), alin. 3 şi 4 din Legea nr. 146/1997 care prevăd:
„1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie la cererea petitionarului în următoarele cazuri : …c) când actiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispozitii legale.
…3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale.
4) Cererea de restituire se adresează instantei judecătoreşti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus actiunea sau cererea.”
Curtea de apel a constatat că reclamantul P.Gh. i-a chemat în judecată pe moştenitorii executorului judecătoresc, între care şi pe pârâta P.C., pentru a fi obligati la plata sumei de
25.000 lei. Reclamantul a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 1.472 lei, cu chitanta din 22.09.2010, la D.E.F.P.L. a mun. Iaşi.
Prin sentinta civilă nr. 7/22.09.2010, curtea a declinat competenta de solutionare în favoarea Judecătoriei Paşcani, judetul Iaşi. În considerentele sentintei, referitor la taxa judiciară de timbru în cuantum de 1.472 lei şi 5 lei timbru judiciar, s-a retinut că rămâne câştigată cauzei, în sensul că instanta competentă, verificând legalitatea învestirii – ceea ce impune şi îndeplinirea obligatiei de plată a taxelor judiciare de timbru – urma a avea în vedere suma achitată.
Astfel, instanta de prim grad, căreia i s-a trimis cauza spre solutionare, poate dispune măsurile prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi Ordinul Ministrului Justitiei nr. 760/1999 în stabilirea cuantumului, constatând îndeplinită obligatia, iar dacă este cazul, va solicita achitarea eventualelor diferente.
În drept, cererea de restituire a taxei judiciare de timbru face incidente alăturat dispozitiile art. 23 din Legea nr. 146/1997 şi art. 30 şi 34 din Ordinul nr. 760/1999.
În art. 34 Ordinul nr. 760/1999 prevede că: „Încadrarea în tariful taxelor judiciare de timbru de către instantele judecătoreşti constituie o sarcină administrativă stabilită de lege acestor organe, în calitatea lor de prestatoare de servicii taxabile şi nu constituie obiect al activitătii de judecată.”
Curtea a constatat că Legea nr. 146/1997 şi Ordinul dat în aplicare citat, în dispozitiile procedurale pe care le reglementează stabilesc numai: competenta, cererea de restituire se adresează instantei judecătoreşti, Ministerului Justitiei sau, după caz, parchetului la care s-a introdus actiunea sau cererea (art. 30 alin. 3 din Ordin), termenul în care poate fi formulată cererea – un an de la data naşterii dreptului la restituire (art. 30 alin. 3 din Ordin, art. 23 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 146/1997), modalitatea în care institutiile prevăzute în alin. 3 o solutionează, prin avizare şi transmitere organului fiscal; cazurile în care sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petitionarului sunt prevăzute expres şi limitativ de lege, în art. 23 alin. 1 lit. a)-f) din Legea nr. 146/1997.
În cadrul de drept material şi procesual mentionat, curtea de apel a retinut că solutionarea cererii nu impune stabilirea unui drept potrivnic fată de o altă persoană în sensul art. 331 C.pr.civ., fiind însă necesară „mijlocirea instantei” în avizarea cererii, ce va fi solutionată în procedură necontencioasă.
Sub aspectul competentei, conform art. 334 alin. 12 C.pr.civ., curtea a constatat că cererea a fost adresată Curtii de Apel Iaşi, instantă care şi-a declinat competenta în favoarea Judecătoriei Paşcani. La data formulării cererii de restituire a taxei judiciare de timbru – 9.05.2012, din înscrisurile ataşate de petent a rezultat că dosarul s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău. Urmare pronuntării sentintei civile nr. 7/2010 şi a efectelor acesteia, a declinării de competentă, Curtea de apel Iaşi s-a dezînvestit şi a trimis cauza spre solutionare unei alte instante judecătoreşti de un alt grad, hotărârea fiind irevocabilă.
În consecintă, Curtea de apel Iaşi nu are competenta de a dispune nici o măsură cu privire la actiunea initialăşi nici la cererile ulterioare, între care şi cererea prin care se solicită restituirea taxei judiciare de timbru.
Curtea a retinut că sintagma „instantă judecătorească sau după caz, parchetul la care s-a introdus actiunea sau cererea” desemnează, în spetă, instanta de judecată legal investită, competentă material să solutioneze actiunea în primă instantă sau calea de atac, şi nu instanta la care s-a înregistrat în anul 2010, cererea de chemare în judecată.
Pentru considerentele expuse, retinând că nu are competenta de a solutiona cererea, în temeiul art. 334 alin. 2 C.pr.civ., curtea de apel a trimis cauza spre solutionare instantei în drept să hotărască, în spetă Judecătoria Bacău.