avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Stabilirea prejudiciului în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 108 şi art. 110 din Legea nr. 46/2008, când arborii tăiaţi şi sustraşi au fost ridicaţi de către RNP.

C. pr. pen., art. 14
O.U.G. nr. 85/2006, art. 9
 
În baza art. 9 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, „în cazul recuperării, în condiţiile legii, de materiale lemnoase obţinute prin producerea de pagube, răspunderea patrimonială este limitată la diferenţa dintre valoarea pagubelor stabilită în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi valoarea încasată prin comercializarea materialelor lemnoase recuperate”.
    
  Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
   Decizia penală nr. 36/R/19 ianuarie 2012
 
Prin sentinţa penală nr. 259/21 iunie 2011, Judecătoria Reghin:
- în temeiul art. 108 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. d din Legea nr. 46/2008 cu aplicarea art. 320¹ Cod penal, l-a condamnat pe inculpatul M.V. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere ilegală de arbori.
- în baza art. 81 alin. 1 Cod penal, a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 2 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 alin. 1 Cod penal.
- în baza art. 359 Cod procedură penală, a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, a căror nerespectare duce la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.
- în baza art. 346 alin. 1, art. 14 alin. 3 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 998, 999 Cod civil, a respins acţiunea civilă exercitată de partea civilă Regia Naţională a Pădurilor Direcţia Silvică Mureş.
- în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b Cod penal, a dispus confiscarea motofierăstrăului marca Husqvarna Special 365 ridicat de la inculpat.
- în temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedură penală, l-a obligat pe inculpat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză, în sumă 110 lei.
Pentru pronunţarea acestei hotărâri, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că la data de 21 noiembrie 2010 inculpatul M.V. a tăiat un arbore cu un diametru de 79 cm de pe terenul aparţinând Primăriei Suseni, respectiv din u.p. V, u.a. 69. Arborele a fost tăiat cu ajutorul unui motofierăstrău care a fost ridicat de către organele de poliţie. Valoarea arborelui este de 1628,19 lei. De asemenea locul de unde s-a tăiat arborele face parte din grupa I funcţională, din perdele forestiere de protecţie.
În drept, fapta inculpatului de a tăia ilegal un arbore dintr-o zonă protejată de interes naţional, cauzând Regiei Naţionale a Pădurilor- Direcţia Silvică Tg. Mureş o pagubă care depăşeşte de peste 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere ilegală de arbori, prev. de art. 108 alin.1 lit. a, alin. 2 lit. d din Legea nr. 46/2008.
În latura civilă a procesului, instanţa a constatat că partea civilă RNP Direcţia Silvică Mureş a formulat pretenţii civile în cauză în sumă de 1628,19 lei, însă din procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante rezultă că materialul lemnos a rămas în custodia Ocolului Silvic Lunca Bradului. În consecinţă, judecătoria a respins pretenţiile civile formulate, prejudiciul fiind recuperat.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva, prin Direcţia Silvică Tg.-Mureş.
În motivarea căii de atac promovate, recurenta critică modalitatea de soluţionare a acţiunii civile alăturate acţiunii penale, susţinând că, în mod neîntemeiat i-au fost respinse pretenţiile civile formulate, în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a inculpatului M.V., pentru plata sumei de 1.628,19 lei reprezentând valoarea prejudiciului cauzat de inculpat prin infracţiunea săvârşită.
Analizând recursul pendinte, prin prisma materialului dosarului nr. 1592/289/2011 al Judecătoriei Reghin, a motivelor invocate, a concluziilor intimatului şi ale reprezentantului Ministerului Public, precum şi din oficiu, în limitele efectelor devolutiv şi neagravării situaţiei în propria cale de atac, se reţin următoarele:
Recursul promovat în cauză de partea civilă Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva, prin Direcţia Silvică Tg.-Mureş împotriva sentinţei penale nr. 259/21 iunie 2011 a Judecătoriei Reghin este fondat, iar aspectele pe care le vom expune în continuare determină admiterea căii de atac, cu consecinţele casării în parte a sentinţei atacate şi rejudecării în recurs a pricinii, în următoarele limite:
În cauză, săvârşirea de către inculpatul M.V. a faptei ilicite, comiterea acesteia cu vinovăţia specifică infracţiunii de tăiere ilegală de arbori, paguba cauzată prin activitatea acuzatului şi raportul de cauzalitate între faptă şi urmarea ei sunt stabilite prin probele administrate în cursul urmăririi penale, la care a făcut referire instanţa de prim grad şi care nu au fost contestate de inculpat. Prin urmare, sunt îndeplinite elementele angajării răspunderii civile delictuale a inculpatului M.V. în procesul penal.
Cât priveşte întinderea pagubei încercate de partea civilă, constatăm, mai întâi că, potrivit consemnărilor făcute în procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante, materialul lemnos tăiat de inculpatul M.V. a rămas în custodia Ocolului Silvic Lunca Bradului, iar conform fişei de calcul nr. 4453/30 noiembrie 2010 oferite de Ocolul Silvic Lunca Bradului, valoarea acestui material lemnos se ridică la suma de 1.628,19 lei.
Observăm apoi că, cu factura fiscală nr. 3022/30 decembrie 2011, Ocolul Silvic Lunca Bradului a valorificat materialul lemnos rămas în custodia sa cu suma de 494,45 lei.
Subliniem, în continuare că, în baza art. 9 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, „în cazul recuperării, în condiţiile legii, de materiale lemnoase obţinute prin producerea de pagube, răspunderea patrimonială este limitată la diferenţa dintre valoarea pagubelor stabilită în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi valoarea încasată prin comercializarea materialelor lemnoase recuperate”.
În cauza de faţă, o asemenea diferenţă, dintre valoarea pagubei stabilite potrivit dispoziţiilor actului normativ indicat anterior, de 1628,19 lei, şi valoarea încasată prin comercializarea materialului lemnos, de 494,45 lei, se ridică la câtimea de 1.133,74 lei, aceasta fiind paguba efectiv cauzată părţii civile şi această sumă este îndreptăţită partea să o obţină de la inculpat.
Astfel, pentru considerentele enunţate, în rejudecare, în temeiul art. 346 alin. 1 C. pr. pen., vom admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva, Direcţia Silvică Tg.-Mureş şi, conform art. 14 alin. 3 lit. b. C. pr. Pen. raportat la art. 998-999 din vechiul C. civ., vom obliga pe inculpatul M.V. să plătească părţii civile suma de 1.133,74 lei, cu titlu de daune materiale, respingând acţiunea civilă pentru rest.
Restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate, vizând modalitatea de soluţionare a acţiunii penale, luarea faţă de inculpatul M.V. a măsurii de siguranţă a confiscării speciale, obligarea inculpatului la suportarea cheltuielilor judiciare şi cuantumul acestor cheltuieli, sunt la adăpost de critici şi vor fi menţinute.
 
Notă: Aceleaşi interpretări ale art. 9 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 se regăsesc şi în deciziile penale nr. 274/22 martie 2012 şi nr. 125/R/15 februarie 2012 ale Curţii de Apel Tg.-Mureş.