avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


 Stabilirea locuinţei minorului. Motive de recurs prin care se solicită reanalizarea probelor. Examinarea pe fond a recursului. Principiul interesului superior al copilului.
 
Interesul superior al copilului este consacrat legislativ ca principiu, instanţele fiind obligate să verifice respectarea acestui principiu în toate deciziile care privesc copilul, deci în toate fazele procesuale, inclusiv în recurs, chiar dacă această verificare presupune analiza faptelor şi a probelor administrate în legătură cu respectarea criteriilor consacrate de doctrină şi de practica judiciară.
 
Art. 263 alin. 1 din Noul Cod Civil
Art. 6 din Legea nr. 272/2004
Art. 3 din Convenţia cu privire la drepturile copilului
         Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Babadag sub nr. 995/179/13.10.2011, reclamanta U.E.I. a chemat în judecată pe pârâtul U.I.A. solicitând instanţei să dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 14 martie 2007 la Primăria oraşului Babadag, încredinţarea către reclamantă a minorului U.S.A., născut la 4 mai 2008, obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului, revenirea la numele avut anterior încheierii căsătoriei, respectiv B.
În motivarea cererii reclamanta a arătat că la data de 14 martie 2007 s-a căsătorit cu pârâtul, din această relaţie rezultând minorul U.S.A., născut la 4 mai 2008 şi că părţile locuiesc împreună cu mama pârâtului în imobilul proprietatea părinţilor acestuia din Babadag, str. D. nr. 29, iar relaţiile de familie s-au deteriorat în timp, ajungându-se ca în prezent convieţuirea să fie aproape imposibilă.
Reclamanta a solicitat încredinţarea spre creştere şi educarea minorului întrucât este foarte ataşată de el, îl iubeşte foarte mult şi îi poate oferi toate condiţiile necesare unei bune creşteri şi îngrijiri, precum şi afecţiunea şi atenţia de care are nevoie un copil la o vârstă atât de fragedă, fiind de acord ca minorul să aibă legături personale cu tatăl său.
Pârâtul a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtei, revenirea acesteia la numele avut anterior, încredinţarea către tată a minorului S.A., spre creştere şi educare, obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere în procent de 1/4 din veniturile lunare, în favoarea minorului.
În motivarea cererii reconvenţionale pârâtul a arătat că reclamanta se face vinovată în exclusivitate de alterarea relaţiilor de căsătorie deoarece în ultimul an, mai exact din luna octombrie 2010, când s-a angajat la o firmă de pariuri sportive din oraşul Babadag, a început să frecventeze anturaje dubioase neglijând efectiv căsnicia, întreţine relaţii amoroase cu diverşi bărbaţi, fiind de notorietate relaţia sa cu un tânăr topometrist din Ardeal, care s-a aflat timp de mai multe luni în interes de serviciu pe raza oraşului Babadag. A mai arătat pârâtul că reclamanta lipsea nopţile de acasă invocând diverse motive care nu pot fi acceptate într-o relaţie de căsătorie.
În ceea ce priveşte cererile accesorii acţiunii de divorţ, a arătat că îndeplineşte toate condiţiile pentru ca minorul S.A. să-i fie încredinţat deoarece locuieşte împreună cu mama sa în casa părintească, care este destul de spaţioasă, mama pârâtului fiind aceea care se ocupă îndeaproape, împreună cu pârâtul, de creşterea şi educarea minorului, spre deosebire de pârâtă, care venea acasă de la serviciu foarte târziu, invocând diverse pretexte. De asemenea, pârâta nu are un spaţiu de locuit şi, prin urmare, nu poate asigura copilului condiţii superioare de creştere şi educare, aşa cum cere legea. A mai învederat pârâtul că nu se opune ca reclamanta să aibă legături personale  cu minorul.
         Prin sentinţa civilă nr. 683/13.10.2011, Judecătoria Babadag a admis acţiunea formulată de reclamantă, a admis în parte şi cererea reconvenţională formulată de către pârât, dispunând desfacerea căsătoriei din vina ambelor părţi, revenirea reclamantei la numele anterior căsătoriei, exercitarea autorităţii părinteşti de către reclamantă şi stabilirea domiciliului minorului la domiciliul acesteia. Pârâtul a fost obligat la plata sumei de 260 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere în favoarea minorului  U.S.A., de la data formulării acţiunii şi până la majoratul acestuia, iar cheltuielile de judecată au fost compensate.
         Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut, pe baza probelor administrate în cauză, că relaţiile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă, vinovate de destrămarea relaţiilor de căsătorie fiind ambele părţi, prin comportamentul reprobabil al celor doi soţi, unul faţă de celălalt.
A mai reţinut prima instanţă, în privinţa minorului rezultat din căsătorie, că ţinând seama de interesul superior al acestuia şi de concluziile rapoartelor de anchetă psihosocială, exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului să se facă de către ambii părinţi, dar cu stabilirea domiciliului minorului U.S.A. la domiciliul reclamantei, având în vedere vârsta fragedă a acestuia, de 3 ani, vârstă la care are nevoie în mod deosebit de îngrijirea şi dragostea maternă, reclamanta putând să-i ofere condiţii optime de creştere, educare, un climat optim de natură a-i asigura stabilitate şi închegarea armonioasă a individualităţii copilului, o bună dezvoltare morală, intelectuală şi fizică. În privinţa pensiei de întreţinere, prima instanţă a apreciat că, având in vedere veniturile nete realizate de către pârât pe ultimele 6 luni, precum şi venitul brut realizat de pe urma celor 70 familii de albine, se impune obligarea pârâtului-reconvenient la plata sumei de 260 lei lunar cu titlu de pensie de întreţinere în favoarea minorului U.S.A. de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul acestuia.
Împotriva aceste hotărâri, a formulat apel pârâtul-reclamant, care a criticat hotărârea primei instanţe pentru soluţia asupra stabilirii domiciliului minorului la reclamantă.
Prin decizia civilă nr. 34 din 25 aprilie 2012, Tribunalul Tulcea a admis apelul şi a schimbat în parte sentinţa civilă nr. 683/13.10.2011 a Judecătoriei Babadag în sensul că a dispus ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului U.S.A. născut la 04.05.2008 să se facă de către ambii părinţi. A menţinut în rest celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.
         În considerentele deciziei astfel pronunţate s-a reţinut că între considerentele şi dispozitivul hotărârii primei instanţe există o inadvertenţă în sensul că, deşi în considerente se precizează că autoritatea părintească se va exercita de către ambii părinţi, în dispozitiv se arată că autoritatea părintească se va exercita doar de către reclamanta-intimată.
S-a considerat că inadvertenţa este cu atât mai gravă cu cât regula este aceea ca autoritatea părintească să se exercite de către ambii părinţi, iar doar în cazuri de excepţie se poate dispune ca această autoritate să fie exercitată doar de către unul dintre  părinţi. O astfel de situaţie de excepţie nu a fost probată în prezenta cauză, instanţa reţinând că din toate probele administrate rezultă că ambii părinţi sunt în egală măsură îndreptăţiţi să exercite autoritatea părintească, nici unul dintre ei nepericlitând dezvoltarea fizică şi morală a copilului.
În legătură cu cel de al doilea motiv de apel invocat de către  pârât, instanţa de apel a apreciat că prima instanţă a procedat corect stabilind domiciliul minorului la domiciliul mamei sale. În acest sens, s-a arătat că deşi este adevărat că pârâtul poate oferi condiţii locative şi materiale bune pentru creşterea şi educarea copilului, nu trebuie neglijată vârsta foarte mică a acestuia, vârstă ce face ca prezenţa mamei să fie foarte importantă. Sub acest aspect, faptul că intimata are un program încărcat nu poate constitui un argument pentru stabilirea domiciliului minorului la celălalt părinte, atât timp cât şi acesta, pentru a-şi asigura sursele de venit invocate în susţinerea cererii de stabilirea a domiciliului minorului la el, trebuie să  lucreze, situaţia fiind  deci similară, din acest punct de vedere, pentru ambele  părţi.
De asemenea, faptul că intimata a avut relaţii extraconjugale are efect asupra culpei în desfacerea căsătoriei, iar nu asupra stabilirii domiciliului minorului, cât timp nu s-a probat cu certitudine că din cauza acestui comportament intimata ar fi neglijat interesele copilului.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul U.I.A. care a susţinut că în mod greşit au apreciat instanţele situaţia de fapt, ajungând nelegal şi netemeinic la concluzia stabilirii domiciliului minorului la mamă. Consideră că, prin analiza făcută, instanţele s-au abătut de la scopul său esenţial, respectiv satisfacerea concretă a interesului primordial al minorului.
Arată recurentul că vârsta de 4 ani a copilului nu este un criteriu care să îl excludă sau care să-i ofere întâietate reclamantei la stabilirea domiciliului, un asemenea criteriu fiind valabil numai în situaţia copilului foarte mic, de 1-2 ani.
         Consideră că instanţa nu a avut în vedere că tatăl are o locuinţă proprietate personală, în care minorul s-a născut şi a crescut şi că tatăl poate beneficia de ajutorul mamei sale, împreună cu care locuieşte, bunica paternă fiind foarte ataşată de copil.
         Susţine că mama are un program de lucru foarte încărcat, de dimineaţă până seara, care îi limitează capacitatea de a fi cât mai mult în preajma copilului, prezenţa unui părinte neputând fi suplinită printr-o persoană străină, eventual o bonă. Spre deosebire de reclamantă, recurentul are un program de lucru flexibil, nu lipseşte de acasă şi este ajutat de mama sa.
         Instanţa nu a observat că situaţia locativă a reclamantei este incertă, aceasta nefăcând dovada că deţine o locuinţă în Bucureşti, chiar şi cu chirie, ceea ce a prezentat reclamanta drept contract de închiriere fiind un act preconstituit pentru efectuarea anchetei sociale, dar care nu reflectă realitatea. Consideră recurentul că, în absenţa unui domiciliu, soluţia de încredinţare a minorului către reclamantă este o gravă eroare judiciară şi încalcă flagrant interesul minorului.
         Susţine recurentul că soluţia instanţei este greşită şi pentru că nu s-a observat că, pe lângă programul de lucru foarte încărcat, reclamanta practică şi un mod de viaţă contrar necesităţilor minorului, în sensul că petrece mult timp în oraş, în baruri şi discoteci, frecventând anturaje îndoielnice.
         Prin întâmpinare, intimata U.E.I. a invocat excepţia nulităţii recursului, motivată pe prevederile art. 306 pct. 1 şi 3 raportat la art. 3021 pct. 1, lit. c şi art. 304 Cod procedură civilă, susţinând că recursul reclamantului nu poate fi încadrat în motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 1-9 Cod procedură civilă, susţinerile din recurs făcând referire numai la situaţia de fapt reţinută de instanţă prin analiza şi coroborarea probelor. În subsidiar, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
         Examinând în conformitate cu dispoziţiile art. 137 Cod procedură civilă excepţia nulităţii recursului, excepţie invocată de intimată sub motiv că nici una dintre criticile formulate nu se încadrează în temeiurile de nelegalitate prevăzute limitativ de art. 304 pct. 1-9 Cod procedură civilă, Curtea constată că nu este întemeiată.
         În speţă, ceea ce se critică în recurs este modalitatea în care instanţa de apel a analizat îndeplinirea criteriilor consacrate în practica judiciară în legătură cu stabilirea domiciliului copilului după divorţul părinţilor şi dacă cele reţinute pentru copilul părţilor ţin seama de interesul lui superior. Prin urmare, motivele de recurs se referă la modul în care s-a apreciat interesul superior al copilului.
         Atunci când este în discuţie o măsură care priveşte un copil, chiar dacă este vorba despre persoana sau despre bunurile copilului, atât părinţii dar şi autorităţile cu competenţe sau responsabilităţi în domeniu, inclusiv instanţele de tutelă, sunt obligate să ţină seama de respectarea interesului superior al copilului, interes care trebuie să prevaleze în toate demersurile şi deciziile care privesc copilul şi care este ridicat la rang de principiu atât de normele naţionale (art. 263 alin. 1 din Noul Cod civil, art. 6 din Legea nr. 272/2004), cât şi de normele internaţionale în materie (art. 3 din Convenţia cu privire la drepturile copilului).
         Având în vedere consacrarea convenţională şi legislativă a interesului superior al copilului ca principiu general şi primordial atunci când în discuţie se află o măsură luată în legătură cu un minor şi ţinând seama de faptul că acest interes poate fi apreciat numai analizând în concret situaţia minorului, prin verificarea în fiecare caz în parte a îndeplinirii criteriilor consacrate de doctrina şi de practica judiciară, nu s-ar putea reţine că o asemenea analiză s-ar putea face cu excluderea elementelor de fapt care conturează criteriile de apreciere a acestui interes.
         Rezultă prin urmare că, ori de câte ori litigiul în recurs poartă asupra măsurilor ce trebuie luate în legătură cu un minor, verificarea respectării principiului interesului superior al copilului se poate face, chiar dacă aceasta presupune analizarea faptelor sau a probelor pe baza cărora se stabilesc faptele ce conduc la luarea măsurii celei mai adecvate pentru minor, respectarea unui principiu, cu deosebire a principiului interesului superior al copilului, prevalând regulilor procedurale care limitează motivele de recurs doar la motive de nelegalitate.
         Pe fondul recursului, Curtea reţine că soluţiile instanţelor de fond şi de apel respectă principiul interesului superior al copilului U.S.A..
         Criteriile consacrate de doctrină şi jurisprudenţă la identificarea interesului copilului, în cazul stabilirii locuinţei la unul dintre părinţi, după divorţ, sunt vârsta copilului, posibilităţile părinţilor de a asigura o bună dezvoltare fizică, intelectuală şi morală, ataşamentul părinţilor faţă de minor, precum şi al minorului faţă de părinţi, grija manifestată de părinţi faţă de copii în timpul convieţuirii şi după despărţirea în fapt, precum şi alte asemenea.
         Instanţele au analizat corect în ansamblu toate aceste criterii şi au decis întemeiat că minorul U.S.A., la vârsta pe care o are, respectiv la 4 ani, reclamă încă mai intens prezenţa mamei, această vârstă fiind mai apropiată de vârsta copilului mic, total dependent de mamă, decât de vârsta preşcolarului, care presupune o independenţă a copilului mai accentuată. Chiar dacă la această vârstă minorul nu mai este în aceeaşi situaţie cu cea a unui copilul mic, care trebuie alăptat ori supravegheat permanent, nu s-ar putea afirma că la această vârstă copilul nu mai este încă puternic ataşat de mamă. Evident, acest ataşament există la un copil de patru ani dacă nu este neglijat sau abandonat de mama sa şi dacă mama arată copilului o afecţiune continuă şi constantă.
         În speţă, criteriul vârstei copilului nu poate fi detaşat de criteriul ataşamentului copilului faţă de părinţi, precum şi de cel al ataşamentului părinţilor faţă de copil. În cazul copilului S.A. probele au relevat un ataşament mai ridicat al copilului faţă de mamă, concluzia fiind dedusă din observaţiile raportului psihologic în legătură cu agresarea mamei de către tată în prezenţa copilului (compasiunea copilului pentru mamă este evidentă atât timp cât episodul a fost ţinut minte şi apoi relatat psihologului), dar şi de existenţa unui confort şi un echilibru psihic al copilului după separaţia soţilor şi plecarea copilului împreună cu mama (copilul este vesel, comunicativ, echilibrat şi nu pare a fi afectat de separaţia sa de tată ori de locuinţa în care a crescut).
         De asemenea, instanţele au apreciat în mod just criteriul grijii manifestate de părinţi faţă de copil în timpul convieţuirii; nici o probă administrată la instanţele de fond şi de apel, cu excepţia declaraţiei mamei pârâtului (martor subiectiv), nu au demonstrat că reclamanta nu s-a ocupat corespunzător de minor în timpul convieţuirii soţilor şi că grija pentru creşterea copilului revenea în mare parte tatălui şi bunicii paterne. Dimpotrivă, prin afirmaţia din recurs că în perioada în care copilul este alăptat, în care trebuie frecvent schimbate scutecele, acesta trebuie să se afle în grija mamei, tatăl a recunoscut, indirect, că aşa s-au petrecut lucrurile şi în familia sa. De asemenea, nu rezultă din probe că mama şi-a neglijat vreun moment copilul, nici anterior şi nici ulterior separaţiei de recurent.
         Existenţa în patrimoniul recurentului a unei locuinţe proprietate personală nu poate fi considerat un criteriu care să acorde preferinţă acestuia câtă vreme intimata reclamantă a făcut dovada, inclusiv în faţa instanţei de recurs, asupra deţinerii unei locuinţe în care minorul poate să crească decent şi în condiţiile în care criteriul mărimii patrimoniului părinţilor nu este unul agreat în literatura şi practica judiciară ca un criteriu semnificativ în aprecierea interesului superior al copilului.
         În fine, instanţele au apreciat corect şi în privinţa posibilităţilor fiecăruia dintre părinţi de a se putea ocupa de creşterea şi educarea copilului, din punctul de vedere al timpului care poate fi alocat exclusiv copilului, activităţile recurentului, agent de pază şi apicultor, ocupând la fel timpul său ca şi activitatea intimatei de lucrător comercial; împrejurarea că tatăl ar fi beneficiat de ajutorul bunicii paterne în creşterea copilului este favorabilă recurentului dar nu este hotărâtoare în condiţiile în care, apreciind în ansamblu criteriile mai sus menţionate, se constată că ele sunt mai bine întrunite de intimată, aceasta beneficiind, la rândul său, de ajutorul unei bone.
         În consecinţă, constatând că instanţele au apreciat corect că interesul minorului S.A. este să locuiască împreună cu mama, părinţii având custodia comună a copilului, Curtea va respinge recursul ca nefondat.
         În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, la solicitarea intimatei, Curtea îl va obliga pe recurent să restituie acesteia cheltuielile efectuate pentru soluţionarea recursului, respectiv onorariul de avocat (2000 lei) şi cheltuielile de transport (215,76 lei). Celelalte chitanţe de plată a onorariului consultaţiei psihologice nu au fost incluse în cuantumul cheltuielilor de judecată, Curtea constatând că acestea nu se pot încadra în regimul costurilor procesuale, raportul psihologic nefiind o probă discutată şi încuviinţată de instanţă. 
Decizia civilă nr. 124/FM/03.10.2012
Dosar nr. 995/179/2011
Judecător redactor Daniela Petrovici