avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Stabilirea cadrului procesual şi soluţionarea cauzei, inclusiv sub aspectul laturii civile, doar în limitele investirii.
 
C.proc.pen., art.317
 
Chiar dacă părţile vatămate s-au constituit părţi civile cu respectarea normelor procesual penale, soluţionarea cererilor lor sunt limitate la fapta şi persoana arătate în actul de sesizare.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia civilă nr. 1656 din 11 decembrie 2012. 
   
Prin sentinţa penală nr. 87 din 03 octombrie 2012 pronunţată de J. P. judeţul Buzău, în temeiul disp. art. 184 alin. 1 şi 3 Cod penal rap. la art. 3201 alin. 7 Cod proc. penală, infracţiunea de vătămare corporală din culpă, parte vătămată N.N., a fost condamnat inculpatul B.A. la pedeapsa de 2 luni închisoare iar în temeiul disp. 89 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002 rep., cu aplic. art.3201 Cod proc. penală, infracţiunea de părăsire a locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.
Conform disp. art.33 lit. a) Cod penal şi art.34 lit.b) Cod penal au fost contopite cele două pedepse şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 4 luni  închisoare, cu aplicarea disp. art.81 Cod penal, stabilindu-se un termen de încercare de 3 ani şi 4 luni, potrivit disp. art.82 Cod penal.
În baza disp. art.71 Cod penal s-a aplicat inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Codul penal, ce a fost suspendată condiţionat în baza disp. art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata aceluiaşi termen de încercare.
În latură civilă, inculpatul a fost obligat la plata sumelor de 6.000 lei despăgubiri civile reprezentând daune morale către partea civilă N.N., 1.162,04 lei părţii civile Spitalul de Urgenţă Bucureşti şi 332,56 lei către partea civilă Spitalul de Urgenţă Buzău, ultimele cu titlu de despăgubiri materiale.
Totodată, s-a dispus obligarea şi a părţii civile N.N. la plata sumelor de 1.162,04 lei în favoarea părţii civile Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, respectiv 332,56 lei către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, reprezentând despăgubiri civile pentru daune materiale.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut pe baza actelor şi lucrărilor cauzei, următoarele:
Prin Rechizitoriul nr. 759/P/2011 din 21 iunie 2012 al Parchetului de pe lângă J. P. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului B.A. pentru săvârşirea infracţiunilor  prev. de art.184 alin. 1, 3 Cod penal şi art. 89 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal, reţinându-se în sarcina acestuia că în ziua de 10.09.2011 a produs un accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală din culpă a părţii vătămate N.N., cauzându-i leziuni vindecabile în 50-55 zile de îngrijiri medicale şi ulterior, a părăsit locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie.
  Analizând materialul probator administrat în cauză, respectiv: procesul verbal de sesizare din oficiu, plângerea penală a părţii vătămate, procesul verbal de cercetare la faţa locului cu schiţă accidentului, declaraţiile părţii vătămate, raportul de expertiză medico-legală cu examinarea persoanei nr. A1/11032/09.12.2011, declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorului P. A., documente medicale eliberate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, prima instanţă a reţinut, în fapt, următoarele:
La data de 10.09.2011, organele de poliţie ale oraşului P. au fost sesizate cu privire la producerea unui accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Urmare acestei sesizări, organele de poliţie s-au deplasat la locul producerii accidentului pe DN 2C, oraş P. str. Nicolae Bălcescu, la km 26+400, în dreptul imobilului cu nr. 151 fiind identificată partea vătămată N.N. iar pe marginea părţii carosabile a fost identificată o pată de culoare brun-roşcată. Cu referire la conducătorul vehiculului implicat în accidentul de circulaţie s-a mai constatat că a părăsit locul producerii accidentului fără încuviinţarea organelor de politie, nefiind identificate urme de frânare sau derapare.
În urma cercetărilor efectuate a rezultat că cel care a produs accidentul este inculpatul B.A. care, în jurul orei 10,00, a condus atelajul hipo cu nr. de înmatriculare BZ 66 pe DN 2C, strada Nicolae Bălcescu din oraşul Pogoanele, unde, în dreptul imobilului nr. 151 a acroşat şi accidentat pe partea vătămată N.N. care a pătruns pe partea carosabilă în încercarea de a traversa strada prin loc nepermis şi fără a se asigura, aspect ce a rezultat şi din declaraţia martorului P.A..
Ulterior producerii accidentului rutier, inculpatul B.A. a părăsit locului accidentului, fără încuviinţarea organelor de politie.
Accidentul rutier a avut loc pe drumul naţional DN 2C, unde, potrivit art. 71 alin. 1 din O.U.G.  nr. 195/2002, este interzis accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală.
Partea vătămată N. N. a fost transportată la Spitalul Judeţean Buzău, iar ulterior a fost transferată  la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.
S-a reţinut că potrivit raportului de expertiza medico-legală nr. A1/11032/2011 din 09.12.2011 eliberat de  Institutul Naţional de Medicina Legala ”Mina Minovici”, partea vătămată a necesitat pentru vindecare un nr. de 50-55 zile de îngrijiri medicale, fără a-i fi pusă în primejdie viaţa.
În drept, s-a stabilit că faptele inculpatului B. A. de a produce un accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală din culpă a părţii vătămate N. N., cauzându-i leziuni vindecabile în 50-55 zile de îngrijiri medicale şi de a părăsi locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de vătămare corporală din culpă prev. de art.184 alin. 1, 3 Cod penal, respectiv de părăsire a locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, prev. de art. 89 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, cu aplicarea disp. art. 33 lit. a) Cod penal.
  La termenul de judecată din data de 03.10.2012, până la începerea cercetării judecătoreşti, în conformitate cu prevederile art. 3201 Cod proc. penală, inculpatul a  declarat personal că recunoaşte faptele săvârşite, aşa cum au fost reţinute prin actul de sesizare şi a solicitat instanţei ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, nesolicitând administrarea altor probe.
  Reţinând o atare împrejurare de fapt precum şi că din probele administrate, rezultă că faptele inculpatului sunt probate şi sunt suficiente date cu privire la persoana acestuia pentru a permite stabilirea unei pedepse, instanţa de fond a făcut aplicarea alin. 3 al art. 3201 Cod proc. penală şi a păşit la judecată.
Prin urmare, reţinând vinovăţia inculpatului, sub forma culpei şi a intenţiei directe, prima instanţă a dispus condamnarea acestuia în baza situaţiei de fapt şi a textului incriminator, la stabilirea şi dozarea pedepselor avându-se în vedere atât criteriile prev. de art. 72 Cod penal, respectiv: împrejurările săvârşirii faptelor, gradul de pericol social concret al acestora, limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi persoana inculpatului, precum şi culpa concurentă a părţii vătămate la producerea accidentului rutier, întrucât, în încercarea de a traversa strada, a pătruns pe partea carosabilă prin loc nepermis şi fără a se asigura, cât şi prevederile art. 3201 alin. 7 Cod proc. penală, potrivit cărora inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzută de lege.
În contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute instanţa de fond a apreciat că pedepsele cu închisoarea situate la nivelul minimului special redus sunt  îndestulătoare şi de natură să asigure scopul coercitiv şi educativ la care face referire art. 52 Cod penal.
Potrivit disp. art. 33 lit. a) Cod penal instanţa de fond a constatat că cele două infracţiuni sunt concurente şi în baza disp. art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal a contopit pedepsele aplicate, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea.
În baza prevederilor art. 71 alin. 2 Cod penal s-a aplicat inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza II şi lit. b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
Cum inculpatul nu a mai săvârşit fapte penale şi a recunoscut săvârşirea infracţiunilor, prima instanţă a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executare şi drept urmare, în temeiul disp. art. 81 Cod penal, a suspendat condiţionat executarea pedepsei rezultante pe perioada unui termen de încercare,calculat conform prevederilor art. 82 Cod penal.
  Totodată, în baza disp. art. 71 alin. 5 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.
            În conformitate cu art. 359 C.proc.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării disp. art. 83 Cod penal şi art.84 din acelaşi cod.
  În ceea ce priveşte latura civilă, s-a reţinut că partea vătămată N.N. s-a constituit parte civilă cu suma de 15.000 lei, reprezentând despăgubiri civile pentru daune materiale şi morale, fără a preciza întinderea cuantumului fiecăreia.
De asemenea, deşi instanţa i-a pus în vedere la termenul din 26.09.2012 să depună înscrisuri în dovedirea daunelor materiale, partea vătămată nu a depus înscrisuri şi nici nu a propus alte probe în acest sens.
În aceste condiţii, pe de o parte, instanţa de fond a apreciat că partea civilă N. N. a suferit în mod cert un prejudiciu moral, reţinut prin prisma suferinţelor cauzate de acţiunea inculpatului şi a considerat că se impune acordarea de daune morale, cuantumul acestora fiind stabilit în raport de gravitatea leziunilor suferite şi de îngrijirile medicale ce i s-au acordat.
Pe de altă parte, la stabilirea cuantumului acestor despăgubiri, prima instanţă a reţinut şi culpa concurentă a părţii civile la producerea accidentului rutier, în proporţie egală, constând în aceea că, în încercarea de a traversa strada, partea vătămată a pătruns pe partea carosabilă, prin loc nepermis şi fără a se asigura.
Drept urmare, în baza disp. art. 14, art. 346 C.proc.pen. raportat la art. 998 şi urm. Cod civil 1864, prima instanţă a dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 6.000 lei reprezentând despăgubiri civile pentru daune morale către partea civilă Nicolae Nicolae.
De asemenea, reţinând că Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti s-a constituit parte civilă cu suma de 2.324,80 lei iar Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, cu suma de 665,12 lei, reprezentând costul îngrijirilor medicale acordate părţii vătămate, precum şi culpa comună a părţilor în producerea prejudiciilor cauzate celor două instituţii medicale, instanţa de fond, în baza disp. art. 14, art. 346 C.proc.pen. rap. la art. 313 din Legea nr. 95/2006 a dispus obligarea inculpatului şi a părţii vătămate N.N. la plata sumei de câte 1.162,04 lei despăgubiri civile către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi la câte 332,56 lei, cu acelaşi titlu, către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
  Împotriva sentinţei penale nr. 87 din 03 octombrie 2012 pronunţată de Judecătoria Pogoanele a declarat recurs, în termen legal, partea civilă N.N., care a criticat soluţia instanţei de fond de nelegalitate şi netemeinicie în latură civilă, pentru motivele arătate în scris conform art. 38510 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., filele 25 – 27 dosar recurs.
  Sub un prim aspect, s-a susţinut că daunele morale acordate sunt în cuantum necorespunzător suferinţei fizice şi psihice încercate şi că în mod greşit prima instanţă nu a acordat daune materiale, în condiţiile în care astfel de cheltuieli au existat şi au legătura cu fapta comisă de inculpat.
  De asemenea, sentinţa a fost criticată şi în ceea ce priveşte greşita obligare a sa la despăgubiri civile către unităţile spitaliceşti prin reţinerea greşită a culpei concurente la producerea prejudiciului.
  Pentru motivele invocate s-a solicitat admiterea recursului, casarea în parte a sentinţei şi admiterea acţiunii civile, astfel cum a fost formulată, precum şi înlăturarea obligaţiei de despăgubire stabilită de prima instanţă în favoarea celor două unităţi spitaliceşti.
  Curtea, examinând sentinţa în raport de criticile invocate, pe baza materialului probator administrat în cauză şi din oficiu, potrivit disp. art. 3859 alin. 3 C.proc.pen., a constatat că aceasta este afectată parţial de nelegalitate şi netemeinicie, iar recursul declarat de partea civilă este fondat, în limitele şi pentru considerentele ce urmează:
  Prin sentinţa penală nr. 87 din 03 octombrie 2012 pronunţată de Judecătoria Pogoanele, judeţul Buzău s-a dispus condamnarea inculpatului B.A. la pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 Cod penal şi respectiv, art. 89 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 Cod proc. penală, a cărei executare a fost suspendată condiţionat conform art. 81 Cod penal, pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 4 luni, stabilit potrivit art. 82 Cod penal.
  În fapt, s-a reţinut că la data de 10 septembrie 2011, inculpatul B. A. a produs un accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală din culpă a părţii vătămate N.N. căreia i-a cauzat leziuni traumatice pentru a căror vindecare au fost necesare 50-55 zile de îngrijiri medicale, după care părăsit locul accidentului, fără încuviinţarea organelor de poliţie.
  S-a motivat că în urma cercetărilor efectuate a rezultat că inculpatul ce conducea atelajul hipo cu nr. de înmatriculare BZ 66 pe DN 2 C, strada Nicolae Bălcescu din oraşul P. şi în dreptul imobilului nr. 151 a acroşat şi accidentat pe partea vătămată N.N., care a pătruns pe partea carosabilă în încercarea de a traversa strada, prin loc nepermis şi fără să se asigure.
  Cauza a fost soluţionată în procedura simplificată reglementată de art. 3201 Cod proc. penală, introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, având în vedere poziţia procesuală a inculpatului, care, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei, însuşindu-şi în totalitate probele administrate în faza de urmărire penală şi faţă de îndeplinirea cerinţelor impuse de dispoziţiile cuprinse în art. 3201 alin. 4 C.proc.pen., astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 121/2011.
  Prin urmare, având în vedere că probele şi mijloacele de probă administrate în faza de urmărire penală se coroborează întrutotul cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului, s-a constatat că în mod temeinic şi legal, instanţa de fond a dispus condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 89 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, situaţia de fapt, circumstanţele producerii accidentului şi vinovăţia inculpatului nefiind contestate de vreuna din părţi, astfel că din această perspectivă soluţia judecătoriei a fost apreciată ca fiind legală şi temeinică.
  Şi pedepsele stabilite în sarcina inculpatului au fost apreciate ca fiind corespunzătoare criteriilor cuprinse în art. 72 Cod penal şi de natură să asigure scopul preventiv-educativ şi sancţionator impus de art. 52 Cod penal, astfel că şi sub acest aspect, sentinţa a fost calificată ca justă.
  În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, Curtea a constatat că hotărârea primei instanţe este parţial legală şi temeinică.
  S-a reţinut,astfel, că potrivit încheierii de şedinţă din data de 26 septembrie 2012 reiese că partea vătămată N. N. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 15.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru daune materiale şi morale, fără a preciza întinderea fiecăreia şi deşi din dispozitivul aceleiaşi încheieri, rezultă că instanţa a pus în vedere acesteia să precizeze cuantumul daunelor materiale şi a celor morale solicitate şi să depună dovezi în susţinerea temeiniciei cererii, partea vătămată nu s-a conformat acestor dispoziţii şi nici nu s-a mai prezentat în instanţă.
  Având în vedere că în conformitate cu art. 1169 Cod Civil anterior, în vigoare la data comiterii faptelor „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească” iar partea vătămată N. N. nu s-a conformat acestor dispoziţii legale, s-a conchis că în mod temeinic şi legal prima instanţă nu a admis cererea acesteia privind obligarea inculpatului la despăgubiri materiale.
  Dat fiind însă că din raportul de expertiză medico-legală nr. A1/11032/2011 din 09 decembrie 2011 eliberat de INML Mina Minovici Bucureşti a rezultat că în urma accidentului produs de inculpat partea vătămată a avut nevoie de 50-55 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, s-a reţinut că în mod corect s-a stabilit că victima a suferit un prejudiciu personal nepatrimonial cauzat de suferinţele fizice şi psihice inerente în astfel de situaţii precum şi ca urmare a spitalizării acesteia în perioada 10-20 septembrie 2011 şi supunerea la tratamente ortopedice, astfel că în mod temeinic şi legal prima instanţă a stabilit că sunt îndeplinite cerinţele răspunderii civile delictuale prev. de art.14 alin.3 lit.b) Cod proc. penală comb. cu art.998 Cod civil şi, ca atare, obligarea inculpatului la daune morale este întrutotul justificată.
  În ceea ce priveşte cuantumul, şi în opinia Curţii, în raport de cererea de constituire de parte civilă pentru suma de 15.000 lei şi culpa concurentă a victimei, apreciată corect ca fiind egală cu cea a inculpatului, întrucât a traversat drumul naţional prin loc nepermis şi fără să se asigure, obligarea inculpatului la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune morale, este legală şi temeinică şi nu se impune majorarea acestora, critica invocată fiind nefondată.
  Hotărârea instanţei de fond a fost apreciată ca fiind însă afectată parţial de nelegalitate şi netemeinicie, din perspectiva obligării părţii civile la jumătate din cuantumul despăgubirilor civile solicitate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, întrucât în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în art. 317 C.proc.pen. „judecata se mărgineşte la fapta şi la persoana arătate în actul de sesizare a instanţei”, şi numai în caz de extindere a procesului penal, şi la fapta şi persoana la care se referă extinderea.
  S-a arătat că prin rechizitoriul nr.759/P/2011 din 21 iunie 2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.A. şi pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 Cod penal, constatându-se, totodată, că între fapta săvârşită de acesta şi prejudiciul cauzat unităţilor spitaliceşti există legătură directă de cauzalitate iar prin chiar actul de sesizare a instanţei s-a stabilit că atât inculpatul cât şi partea vătămată sunt în mod egal responsabili de producerea prejudiciilor.
  Cu toate acestea s-a concluzionat că în mod greşit s-a dispus obligarea inculpatului şi a părţii civile la câte ½ din cuantumul despăgubirilor solicitate de cele două spitale, corect fiind ca judecata să se limiteze la soluţionarea laturii penale şi civile numai cu privire la inculpatul B.A., pentru diferenţă, părţile civile având dreptul de a se adresa instanţei pe cale separată, în condiţiile prevăzute de art.313 din Legea nr. 95/2006 în situaţia în care sumele nu sunt restituite benevol de către partea vătămată N.N.
În raport de cele ce preced, Curtea, în temeiul disp. art. 38515 pct. 2 lit. d) C.proc.pen. a admis recursul declarat de partea civilă, a casat în parte, în latură civilă sentinţa şi în rejudecare, a înlăturat dispoziţiile primei instanţe privind obligarea părţii vătămate N. N. de la plata sumelor de 1162,04 lei către partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi de 332,56 lei către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, despăgubiri civile reprezentând cheltuieli de spitalizare, menţinând, în rest, dispoziţiile acesteia.
 
         (Judecător Ioana Nonea)