avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Salarizarea personalului  din  instituţii  publice care şi-au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009.
 
OUG nr.1/2010, art.1 alin.1, 3, 4 şi 5
 
Întrucât intimata face parte din categoria autorităţilor ce au trecut, potrivit Legii nr.329/2009, de la sistemul de finanţare integral din venituri proprii la sistemul de finanţare integral de la bugetul de stat, iar contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul instituţiei intimate şi-a încetat aplicabilitatea la data de 30.03.2010, în cauză erau aplicabile dispoziţiile cu caracter special ce vizează asemenea autorităţi sau instituţii publice, prevăzute de art.1 alin.1, 3, 4 şi 5 din OUG nr.1/2010, iar nu dispoziţiile cu caracter general consacrate de art.7 alin.2, art.30 alin.5 şi 6 şi art.5 alin.1 din OUG nr.1/2010, invocate de reclamantă în cuprinsul acţiunii.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 688 din 21 februarie 2012.
        
Prin acţiunea civilă înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Bucureşti, Sindicatul  ... în calitate de reprezentant al reclamantei ..., a chemat în judecată pe pârâta ... solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:anularea deciziei nr. 36/29.03.2010 şi a deciziei nr. 174/29.03.2010, ambele emise de pârâtă; obligarea pârâtei să respecte contractul individual de muncă negociat şi încheiat între părţi, privitoare la cuantumul salariului de încadrare;obligarea pârâtei la reîncadrarea reclamantei, cu un salariu de bază compus din salariul de încadrare menţionat în contractul individual de muncă şi de care a beneficiat în luna decembrie 2009, la care să se adauge cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor  care se includ în salariu, prevăzute în notele la anexele Legii-cadru nr. 330/2009, respectiv: sporul de vechime, indemnizaţia de dispozitiv şi sporul de confidenţialitate;obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre salariul pe care era îndreptăţită să-l primească reclamanta şi salariul acordat ( cu sporurile incluse în acesta).
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, în calitate de angajat al pârâtei, în funcţia de expert gradul II ocupată prin concurs, a beneficiat de salariul de încadrare de 2.033 lei şi de sporurile expres indicate.
S-a precizat de către reclamantă că la reîncadrarea personalului pârâtei pe funcţii asimilate cu funcţiile din Ministerul Administraţiei şi Internelor, s-a emis decizia nr. 36 din 29.03.2010, decizie pe care o consideră nelegală, întrucât nota de fundamentare indicată,  în baza căreia   s-a întocmit această decizie, nu este un act administrativ şi nu există un act administrativ de aprobare a statelor de personal, care să cuprindă  noile funcţii asimilate celor existente în MAI.
Reclamanta a contestat şi decizia nr. 174/29.03.2010, prin care a fost reîncadrată pe altă funcţie şi cu un alt salariu, arătând că i s-a înmânat concomitent cu decizia respectivă  şi un act adiţional la contractul individual de muncă, salariul de bază stabilit fiind mai mic decât cel negociat prin contractul individual de muncă.
Actele contestate, a arătat reclamanta, sunt emise în contradicţie  cu prevederile  art.7 alin.2 din Legea nr. 330/2009, ce statuează că „realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se realizează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări”.
A susţinut reclamanta că pârâta nu a respectat nici dispoziţiile art. 30 alin.5 din aceeaşi lege şi nici dispoziţiile art.5 alin.1 din OUG nr. 1/2010, în care se menţionează că începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi păstrează salariul, solda sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare brut/brută avute la această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, prevăzute în art. 10 din Legea nr. 329/2009.
Reclamanta a arătat că prin actul adiţional la contractul individual de muncă, angajatorul i-a cerut să fie de acord cu diminuarea drepturilor salariale, iar stabilirea salariului s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale, salariul neputând fi modificat în mod unilateral.
Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Sindicatului ...pentru reclamantă, întrucât aceasta nu mai are calitatea de salariat; excepţia tardivităţii contestaţiei, precum şi excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, motivat de faptul că prin decizia nr. 355/20.09.2010 reclamantei i-a încetat contractul de muncă, în urma concedierii colective, conform art. 65 şi următoarele din Codul muncii.
Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, susţinând, în esenţă, că în temeiul Legii nr. 329/2009, instituţia a fost reorganizată prin reducerea numărului de posturi şi trecerea de la sistemul de finanţare integral din venituri proprii la sistemul de finanţare integral de la bugetul de stat, ordonator principal de credite devenind Ministerul Administraţiei şi Internelor, iar potrivit art. 1 alin.3 din OUG nr. 1/2010, reîncadrarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice care şi-au schimbat regimul de finanţare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.329/2009, după încetarea contractului colectiv de muncă, se face prin asimilare cu funcţiile din instituţia care îl preia în structură, subordine sau în finanţare, după caz. Referitor la drepturile salariale stabilite la reîncadrare, acelaşi act normativ prevede că acestea se stabilesc la nivelul prevăzut în luna decembrie pentru funcţiile similare celor pe care a fost reîncadrat din instituţia care îl preia în finanţare, prevederi ce au fost respectate în cauză.
Pârâta a formulat şi cerere de chemare în garanţie a MAI, pentru a fi obligat, în situaţia căderii în pretenţii a ANRSC, să aloce şi să vireze sumele necesare plăţii drepturilor băneşti către reclamantă având în vedere raportul de subordonare financiară dintre pârâtă şi MAI.
Prin sentinţa civilă nr.4268/29.04.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi s-a  declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Buzău, pe motiv că petenta domiciliază în judeţul Buzău, în cauză este vorba de un litigiu de muncă, astfel că, în raport de art.2 pct.1 lit.c şi art.284 din Codul muncii,  competenţa de soluţionare a pricinii aparţine Tribunalului Buzău.
Pe baza probelor cu înscrisuri administrate în  cauză, Tribunalul Buzău, prin  sentinţa civilă nr. 1489 din 07.11.2011,  a  respins  ca neîntemeiată acţiunea.
Pentru a pronunţa această  sentinţă,  instanţa de fond  a reţinut  că  reclamanta a fost angajată unităţii pârâte, având la 31.12.2009 un salariu de bază lunar brut de 2033 lei, spor de confidenţialitate 10% şi indemnizaţie dispozitiv 25%.
S-a mai reţinut  că potrivit art. 7 alin.1 din Legea nr. 329/2009, finanţarea pârâtei s-a făcut integral de la bugetul de stat, iar prin actul adiţional la contractul de muncă nr. 195/2007, la 25.01.2010 reclamantei i   s-a menţinut salariul de bază lunar brut de 2033 lei până la data de 31.03.2010, când unitatea pârâtă, făcând aplicarea   art. 1 alin.3, 4 şi 5 din OUG nr. 1/2010, i-a stabilit reclamantei un salariu de bază lunar brut de 1725 lei şi nu i s-a mai acordat sporul  de  confidenţialitate de 10%, de care reclamanta beneficia la 31.12.2009, conform HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, spor menţionat în contractul colectiv de muncă şi în contractul individual de muncă al reclamantei.
Instanţa de fond  a apreciat  că unitatea pârâtă a procedat corect la reîncadrarea pe funcţie a reclamantei începând cu 31.03.2010, data expirării contractului colectiv de muncă, prin asimilare cu funcţiile din MAI, ca urmare a faptului că pârâta este finanţată de la bugetul de stat.
S-a arătat că pârâta a depus la dosar statul de funcţiuni pentru anul 2010, valabil începând cu 31.03.2010, din care rezultă că urmare acţiunii de asimilare a funcţiei deţinute de reclamantă la instituţia pârâtă cu funcţiile din MAI, aceasta a fost reîncadrată în funcţia de expert, gradul profesional II, cu un salariu de bază de 1380 lei stabilit conform art. 4 alin.1 din OUG nr. 1/2010 şi indemnizaţie de dispozitiv de 345 lei.
Totodată, s-a reţinut că statul de funcţiuni a fost aprobat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi a avut la bază Nota de fundamentare nr. 290769 din 23.03.2010, prin care s-a realizat operaţiunea de asimilare a funcţiei prevăzută în art. 1 alin.3 din OUG nr. 1/2010.
În baza acestor documente, legal emise, cu respectarea OUG nr. 1/2010, preşedintele pârâtei a emis decizia nr. 36/29.03.2010, prin care s-a aprobat reîncadrarea, după expirarea contractului colectiv de muncă, a personalului din instituţie, pe vechile funcţii, stabilite de Ministerul Administraţiei şi Internelor în calitate de ordonator de credite, prin asimilarea cu funcţiile din MAI, precum şi salariile de care beneficiază personalul pârâtei, stabilite la nivelul prevăzut în luna decembrie 2009 pentru funcţiile similare din MAI.
După aprobarea Notei de fundamentare şi a statului de funcţiuni, începând cu data de 31.03.2010, unitatea pârâtă a emis decizia individuală nr. 174/29.03.2010, prin care reclamanta a fost reintegrată în funcţie, cu un salariu diminuat de la 2033 lei, la 1725 lei, salariu contestat de reclamantă.
Raportat la cele mai sus reţinute, tribunalul a concluzionat că în cazul reclamantei nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 7 alin.1 din Legea-cadru nr. 330/2009, potrivit căruia „realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem se face în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care a beneficiat potrivit actualelor reglementări” şi nici ale art. 30 alin.5 din aceeaşi lege, potrivit căruia, în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31.12.2009 îşi va păstra salariul avut fără a fi afectat de măsura de reducere a cheltuielilor de personal, deoarece: a) prin Legea     nr. 329/2009 s-a dispus finanţarea integrală de la bugetul de stat, ordonator de credite fiind MAI b) contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ANRSC a încetat la 31.03.2010; c) potrivit art. 1 alin.3 din OUG nr. 1/2010, reîncadrarea salariaţilor ANRSC şi stabilirea salariului s-a făcut prin asimilare cu funcţiile din MAI finanţate de la buget; d) dispoziţiile art. 30 alin.5 din Legea-cadru nr. 330/2009, prin care se prevede menţinerea salariilor cu ocazia reîncadrării pe funcţii, se aplică numai salariaţilor care   s-au aflat şi în anul 2009, şi în 2010 sub regimul juridic al finanţării de la bugetul de stat, iar dispoziţiile art. 1 alin.3 din OUG nr. 1/2010 au caracter special şi se aplică cu precădere.
Instanţa de fond a  constatat că stabilirea salariului reclamantei este o măsură legală şi temeinică, astfel încât  a respins acţiunea şi, pe cale de consecinţă, şi cererea de chemare în garanţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu precizarea că excepţiile lipsei calităţii de reprezentant al sindicatului, tardivităţii şi inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, invocate de pârâtă, sunt neîntemeiate faţă de considerentele expuse mai sus.
Împotriva sentinţei primei instanţe, a formulat recurs  Sindicatul  ... în calitate de reprezentant al reclamantei,  criticând sentinţa ca nelegală şi netemeinică.
S-a arătat că prin decizia nr.36/29.03.2010 s-a aprobat reîncadrarea personalului intimatei-pârâte pe funcţii asimilate cu cele din MAI deşi nu exista un act normativ sau act administrativ prin care să se aprobe asimilarea acestor funcţii.
S-a mai susţinut că s-a arătat instanţei de fond faptul că având în vedere că pârâta a trecut în subordinea MIRA, personalul trebuia sa fie reîncadrat în funcţii similare personalului din MIRA, iar noul salariu de bază este mai mic decât cel stabilit în luna decembrie 2009, astfel că actele contestate au fost emise în contradicţie cu prevederile art. 7 alin.2 din Legea nr. 330/2009, la care s-a făcut referire.
S-a mai învederat că pârâta nu a respectat modalitatea de stabilire a salariilor reglementată la capitolul IV din Legea nr. 330/2009, pentru primul an de aplicare a legii, respectiv art. 30 alin.5, invocându-se  şi alin.6 al art.30 din Legea nr.330/2009.
Totodată, s-a arătat că la stabilirea noilor salarii au fost încălcate şi disp.art.5 alin.1 din OUG nr. 1/2010, ce stipulează că începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi  păstrează salariul, solda sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare brut/brută avute la această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevăzute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, salariul  fiind stabilit cu încălcarea legilor invocate ca temei legal în cuprinsul deciziilor care stau la baza diminuării salariului.
În  privinţa modalităţii de modificare a salariului, s-a susţinut că  nu s-a respectat chiar principiul de bază al încheierii contractelor de muncă, respectiv negocierea salariului, iar pârâta nu a respectat principiul dreptului câştigat, deşi acesta este garantat şi prin litera şi spiritul Legii nr. 330/2009,  tribunalul  neobservând nici faptul că deşi reîncadrarea s-a făcut pe funcţii similare, drepturile salariale acordate nu respectă prevederile art. 1 alin. 4 din OUG 1/2010, în sensul ca drepturile salariale stabilite nu sunt cele prevăzute la nivelul lunii decembrie 2009 pentru funcţia similară celei în  care a fost reîncadrat.
Prin decizia  civilă nr. 688 din 21 februarie 2012, Curtea de Apel Ploieşti  a respins recursul ca nefondat.
Pentru a decide astfel, instanţa de control judiciar a reţinut  că  
prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii  publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,  intimata- pârâtă ANRSC a fost reorganizată prin reducerea numărului de posturi şi trecerea de la sistemul de finanţare integral din venituri proprii la sistemul de finanţare integral de la bugetul de stat, ordonator principal de credite devenind Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Potrivit art. 1 alin.1 din OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţie a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţiilor publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor- cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, din instituţii finanţate integral din venituri proprii în instituţii finanţate integral - cum este cazul intimatei-pârâte din pricina de faţă - sau parţial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.
De asemenea, s-a arătat că în conformitate cu art.1 alin.3 din OUG nr.1/2010, după împlinirea termenului pentru care au fost încheiate contractele colective de muncă, personalul menţionat la alin.1 va fi reîncadrat pe noile funcţii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuţiilor responsabilităţilor şi competenţelor specifice postului, prin asimilare cu funcţiile din instituţia  care îl preia în structură, subordine sau în finanţare, după caz, iar potrivit alin.4 al art.1, drepturile salariale ale personalului reîncadrat potrivit alin.3 sunt stabilite la nivelul prevăzut în luna decembrie 2009 pentru funcţiile similare celor pe care a fost reîncadrat din instituţia  care îl preia în structură, subordine sau în finanţare, după caz, iar acestui personal i se acordă şi  sporurile prevăzute în notele la anexa nr. I/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care se includ în salariul de bază, precum şi indemnizaţia de conducere, după caz.
În fine, potrivit alin.5 al art.1 din OUG nr.1/2010,  cuantumul individual al drepturilor salariale, inclusiv al sporurilor prevăzute la alin.4, se stabileşte  de conducătorul instituţiei sau autorităţii publice, astfel încât să se asigure încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, cu avizul ordonatorului principal de credite.
Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul intimatei-pârâte, , şi-a încetat aplicabilitatea la data de 30.03.2010, potrivit actului adiţional înregistrat sub nr.289/28.12.2009 la Direcţia de Muncă  şi Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti, astfel cum corect a reţinut  şi tribunalul, împrejurare necontestată în recurs.
Curtea a reţinut că asimilarea cerută de prevederile legale sus-menţionate s-a făcut cu funcţii ce se regăsesc în legislaţia aplicabilă MAI, pentru personalul contractual.Asimilarea s-a stabilit prin nota de fundamentare nr.290769/Adm.P./DGRU/23.03.2010 aprobată de ordonatorul principal de credite, cu  funcţii ce se regăsesc în legislaţia aplicabilă MAI, iar contrar susţinerilor recurentei, nota respectivă reprezintă un act administrativ, acest act nefiind atacat pe calea contenciosului administrativ de către recurentă.
Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Resurse Umane a transmis ANRSC, cu adresa nr.290836/Adm.P./DGRU/26.03.2010, statul de personal la data de 31.03.2010, avizat de către ordonatorul principal de credite -Ministrul Administraţiei şi Internelor, iar pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.1/2010, mai sus arătate, cu avizul ordonatorului principal de credite, Preşedintele ANRSC a adoptat decizia nr.36/2010, prin care au fost aprobate reîncadrarea personalului ANRSC  pe noile funcţii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuţiilor, responsabilităţilor şi  competenţelor specifice postului, prin asimilare cu funcţiile din MAI şi drepturile salariale de care beneficiază personalul ANRSC la nivelul lunii decembrie 2009 pentru funcţiile asimilate celor pe care acesta este reîncadrat, conform statului de personal din anexă, care face parte integrantă din decizie, astfel cum se prevede expres la art.3 din decizie.
S-a concluzionat astfel că este neîntemeiată critica din recurs potrivit căreia anexa la decizia nr.36/29.03.2010 nu ar fi un stat de personal.
De asemenea, s-a reţinut că în baza prevederilor OUG nr.1/2010, ale Legii nr.330/2009  şi deciziei nr.36/29.03.2010 a Preşedintelui ANRSC a fost emisă ulterior decizia nr.174/29.03.2010 a  Preşedintelui ANRSC, prin care, începând cu data de 31.03.2010, reclamanta a fost reîncadrată în funcţia de expert, grad profesional II, gradaţia de bază ( corespunzătoare tranşei de vechime), la Direcţia control, sesizări şi relaţii cu publicul- Serviciul sesizări şi relaţii cu publicul, poziţia 50 în statul de personal, pentru care i s-a stabilit un salariu de bază de 1725 lei.
De vreme ce intimata-pârâtă face parte din categoria autorităţilor ce au trecut, potrivit Legii nr.329/2009, de la sistemul de finanţare integral din venituri proprii la sistemul de finanţare integral de la bugetul de stat, iar contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ANRSC şi-a încetat aplicabilitatea la data de 30.03.2010, s-a arătat că în cauză erau aplicabile dispoziţiile cu caracter special ce vizează asemenea autorităţi sau instituţii publice, prevăzute de art.1 alin.1, 3, 4 şi 5 din OUG nr.1/2010, mai sus citate, iar nu dispoziţiile cu caracter general consacrate de art.7 alin.2, art.30 alin.5 şi 6 şi art.5 alin.1 din OUG nr.1/2010, invocate de reclamantă în cuprinsul acţiunii şi reiterate în recurs sau principiul dreptului câştigat la care se face referire în recurs.
A mai arătat instanţa de control că fiind vorba de salariile unor angajaţi din instituţii şi autorităţi publice finanţate integral din venituri de la bugetul de stat, acestea se stabilesc potrivit prevederilor legale sus-menţionate, ce au fost respectate în cauză de către intimata-pârâtă, nefiind nevoie de acordul reclamantei pentru a se proceda în acest sens, drepturile salariale cuvenite reclamantei începând cu data de 31.03.2010 nefiind stabilite prin negociere.
S-a pretins în recurs că deşi reîncadrarea s-a făcut pe funcţii similare, drepturile salariale acordate nu respectă prevederile art. 1 alin. 4 din OUG 1/2010, în sensul că drepturile salariale stabilite nu sunt cele prevăzute la nivelul lunii decembrie 2009 pentru funcţia similară celei în  care a fost reîncadrată recurenta, însă, a constatat curtea, această susţinere nu s-a făcut pe parcursul judecării pricinii la prima instanţă, iar pe de altă parte, nici nu s-a arătat care ar fi fost nivelul drepturilor ce ar fi trebuit stabilite şi pentru care anume considerente.
Salariul de bază lunar brut stabilit reclamantei prin decizia nr.174/29.03.2010 a  Preşedintelui ANRSC a fost de 1725 lei.Acesta, potrivit înscrisurilor depuse la dosar, este format dintr-un  salariu de bază de  1380 lei şi un spor de dispozitiv de 25%, în cuantum de 345 lei, inclus în salariul de bază. Reclamantei nu i-a fost menţinut sporul de confidenţialitate de 10%, deoarece aceasta nu avea, potrivit art. 6 din HG nr. 781/2002, acces la informaţiile secrete de serviciu, permis numai în baza unei autorizaţii scrise.Salariul de bază aferent lunii decembrie 2009 pentru postul de expert II în cadrul MAI a fost, conform adresei nr.289632/Adm.P./DGRU/16.02.2010 a MAI către intimata-pârâtă, de 1380 lei, corect avut în vedere de către intimata-pârâtă.
Pentru aceste considerente, Curtea a privit recursul ca nefondat, astfel  încât în baza art. 312 alin. 1 Cod pr.civilă l-a respins, în cauză nefiind incidente niciunele din motivele de modificare a sentinţei prev.de art.304 pct.9 şi art. 3041 Cod pr.civilă, invocate practic în motivarea recursului, sentinţa atacată fiind  legală  şi temeinică.
 
(Judecător Popescu Vera Andrea)