avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Revizuire. Cazul prevăzut de art. 394 lit. c C.proc.pen. Condiţii.
 
C.proc.pen., art. 394 lit.c, art. 395
 
Din analiza dispoziţiilor art. 394 lit.c şi art. 395 Cod pr.pen. rezultă că pentru existenţa acestui caz de revizuire legea impune îndeplinirea cumulativă a două condiţii, respectiv să fie vorba de un înscris oficial sau sub semnătură privată, mijloc de probă care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere, care a fost declarat fals, şi acest înscris să poată dovedi nelegalitatea sau netemeinicia hotărârii de condamnare.
                                                                   
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 997 din 18 iulie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr. 132 din 29.04.2011 pronunţată de Judecătoria Câmpina în temeiul disp.art.403 alin.3 Cod proc.penală a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire a sentinţei penale nr. 132/29.04.2011 pronunţată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr. 3996/204/2008, definitivă prin decizia penală nr.1241/16.09.2011 a Curţii de Apel Ploieşti, formulată de condamnatul E. E..
Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că prin adresa emisă sub nr.343/III/6/2011 la data de 23.04.2012 şi înregistrată la această instanţă la data de 25.04.2012 sub nr.2089/204/2012 Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina a înaintat cererea de revizuire a sentinţei penale nr.132/29.04.2011 pronunţată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr.3996/204/2008, definitivă prin decizia penală nr.1241/16.09.2011 a Curţii de Apel Ploieşti, formulată de condamnatul E. E., împreună cu concluziile procurorului.
În motivarea cererii, revizuentul a menţionat că hotărârea pronunţată s-a întemeiat pe un înscris fals, neconstatat la acel moment ci ulterior cu ocazia anulării de către judecătorul delegat la Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Câmpina a înscrisurilor aflate la dosar, respectiv vol. II, III şi IV ale dosarului – contract individual de muncă (f.68,69 dosar urmărire penală), delegaţie 124/16.12.2004 (f.417 dosar urmărire penală), notă de creditare şi delegare (f.418-420 dosar urmărire penală), ca urmare a admiterii contestaţiei la executarea sentinţei penale nr.132/2011 pronunţată de Judecătoria Câmpina, prin sentinţa penală nr.71/9.03.2012 pronunţată de aceeaşi instanţă.
Din oficiu instanţa a dispus ataşarea dosarului penal nr.1241/204/2011 al Judecătoriei Câmpina.
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin sentinţa penală nr.132/29.04.2011 inculpatul E. E.a fost condamnat la pedepsele de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată prev.de art.2151 alin.2 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, art.76 lit.a Cod penal cu ref.la art.74 lit.a şi c Cod penal şi pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 2 ani a dreptului de a ocupa o funcţie sa de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care sa folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii;  2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art.290 Cod penal cu aplic.art.76 lit.e Cod penal, art.74 lit.a şi  c Cod penal. În baza art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal s-a aplicat spre executare pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 2 ani a dreptului de a ocupa o funcţie sa de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care sa folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. În baza art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani iar în temeiul art.348 Cod proc.penală au fost anulate înscrisurile falsificat.
S-a reţinut că, în mod repetat, inculpatul, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de delegat al SC Petromservice SA la BAPS Câmpina, folosindu-se de o delegaţie falsificată, a ridicat în afara comenzilor primite, mărfuri , piese de schimb şi accesorii, pe care le-a valorificat in interes personal, cauzând un prejudiciu de 7.416.791.214 lei.
Împotriva acestei sentinţe, în latură civilă, a declarat recurs inculpatul, ce a fost respins prin decizia nr.1241/16.09.2011 a Curţii de Apel Ploieşti. Totodată a fost admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.
Prin sentinţa penală nr.71/9.03.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpina  în conformitate cu dispoziţiile art.461 alin.1 C.proc.pen. a fost admisă contestaţia la executare formulată de către judecătorul delegat la Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Câmpina, lămurindu-se dispozitivul sentinţei penale nr.132/29.04.2001 pronunţată de Judecătoria Câmpina în sensul că potrivit disp. art.348 instanţa va dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate: contract individual de muncă (f.68,69 dosar urmărire penală), delegaţie nr.124 /16.12.2004 (f.417 dosar urmărire penală),notă de creditare şi delegaţii (f.418-420 dosar urmărire penală).
Potrivit disp.art.394 alin.1 lit.a C.proc.pen. revizuirea poate fi cerută când s-au descoperit fapte sau împrejurări noi ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei, iar conform art.394 alin.2 C.proc.pen., cazul prevăzut in art.394 alin.1 C.proc.pen. constituie motiv de revizuire dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de condamnare ori de încetare a procesului penal.
Împrejurarea că judecătorul delegat la Biroul executări penale a anulat conform art.348 C.proc.pen. înscrisurile falsificate, nu reprezintă constatarea unor împrejurări noi, astfel încât cererea de revizuire să fie admisibilă conform art.394 lit.a C.proc.pen.
Potrivit 394 alin.1 lit.c C.proc.pen. revizuirea poate fi cerută când un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals, ulterior, se are în vedere noţiunea de înscris ca mijloc de probă, înscrisul care a fost declarat fals să fi servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere şi astfel să fi dus la pronunţarea unei hotărâri nelegale şi netemeinice. Totodată, înscrisul să fi fost declarat fals după pronunţarea hotărârii definitive. Este necesar ca înscrisul falsificat să fi avut o contribuţie determinantă la pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere, formând în acest mod opinia instanţei de judecată.
Or, instanţa de fond a reţinut că inculpatul în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de delegat al SC Petromservice SA la BAPS Câmpina, folosindu-se de o delegaţie falsificată, a ridicat în afara comenzilor primite mărfuri, piese de schimb şi accesorii, pe care le-a valorificat în interes personal, cauzând un prejudiciu de 7.416.791.214 lei.
Totodată, cererea de revizuire bazată pe motivul privind reindividualizarea pedepsei nu pune în discuţie existenţa faptei şi a vinovăţiei persoanelor cercetate, ci sistemul de sancţionare, ceea ce nu aparţine finalităţii acestei căi extraordinare de atac care constă în înlăturarea condamnării unei persoane nevinovate ori achitării neîntemeiate a unei persoane vinovate.
Întrucât motivele pe care se întemeiază cererea nu se regăsesc în cazurile de revizuire expres şi limitativ prevăzute de art.394 C.proc.pen., cererea a fost apreciată ca inadmisibilă, fiind respinsă ca atare.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs revizuentul E. E., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, învederând că  la baza hotărârii de condamnare au stat fapte şi împrejurări care nu au fost săvârşite de inculpat şi a avut la bază un înscris declarat fals după pronunţarea acestei hotărâri.
În concluzie a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii şi trimiterea cauzei la instanţa de fond pentru rejudecare, potrivit dispoziţiilor art. 394 alin.1 lit.c) C.proc.pen.
Curtea, examinând încheierea recurată, în raport de actele şi lucrările dosarului de fond, de susţinerea recurentului şi de dispoziţiile legale incidente în materie, a constatat că recursul inculpatului este nefondat, pentru considerentele care succed:
  Din dispoziţiile legale ce o reglementează, Curtea a observat  că revizuirea reprezintă o cale extraordinara de atac, prin care sunt atacate hotărâri judecătoreşti definitive care conţin grave erori de fapt.
  Finalitatea acestei căi de atac constă in înlăturarea erorii judiciare, iar funcţia procesuala a instituţiei presupune descoperirea, strângerea si aducerea in fata instanţei a unui material probator cu totul inedit, sau cel puţin necunoscut instanţei, care sa permită constatarea erorii judiciare si înlăturarea ei.
  Fiind o cale extraordinara de atac, revizuirea poate fi ceruta numai pentru cazurile expres si limitativ prevăzute de art. 394 al.1 lit.a-e C.proc.pen.
Atât din conţinutul prevederilor menţionate, cât şi din precizările făcute în alin. 2-4 ale aceluiaşi articol cu privire la condiţiile în care cazurile reglementate la art. 394 alin. 1 din Codul de procedură penală constituie motive de revizuire, rezultă că sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti prin care s-a soluţionat fondul cauzei, adică acele hotărâri prin care s-a rezolvat raportul juridic de drept substanţial, pronunţându-se o soluţie de condamnare sau achitare ori de încetare a procesului penal.
     În acest sens, este de observat că prin art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală se limitează invocarea primului caz de revizuire numai la situaţia când "pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare".
Tot astfel, prin art. 394 alin. 3 din Codul de procedură penală, făcându-se referire la următoarele două cazuri, se prevede că acestea "constituie motive de revizuire, dacă au dus la darea unei hotărâri nelegale sau netemeinice".
În fine, pentru cazul "când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia", s-a prevăzut, în art. 394 alin. 4 din Codul de procedură penală, că "toate hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii".
 În cadrul acestor reglementări, potrivit art. 403 din acelaşi cod, instanţa verifică cererea de revizuire sub aspectul admisibilităţii, a regularităţii sale, respectiv a condiţiilor în care poate fi exercitată referitor la hotărârile ce pot fi atacate, cazurile ce o justifică, titularii cererii, termenul de introducere, neputându-se implica în nici un fel în verificarea fondului cauzei deduse judecăţii înainte de verificarea acestor aspecte (în acest sens s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. LX din 24.09.2007, publicată în M.O. nr.574/30.07.2008, obligatorie pentru instanţe, potrivit art. 4142 alin.3 C.p.p.).
Din această perspectivă, Curtea a apreciat că instanţa de fond în mod corect a constatat că nu sunt îndeplinite toate cerinţele prevăzute de lege pentru admisibilitatea cererii, respectiv împrejurarea invocată de revizuent nu se circumscrie niciunui caz dintre cele prevăzute de art. 394 din Codul de procedură penală.
 Astfel, în cauză s-a susţinut de revizuent că nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunii pentru care a fost condamnat, motivând că actul avut în vedere la pronunţarea sentinţei de condamnare, respectiv delegaţia nr.124/6.02.2004 emisă de SC P SA, a fost ulterior declarată falsă, iar în cauză nu s-a efectuat  o expertiză sau o constatare tehnico-ştiinţifică în vederea probării falsului,  punând în discuţie cazul de revizuire prev. de art. 394 lit.c C.proc.pen.
În acest sens, Curtea a reţinut că pentru existenţa acestui caz de revizuire legea impune îndeplinirea cumulativă a două condiţii, respectiv să fie vorba de un înscris oficial sau sub semnătură privată, mijloc de probă care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere, care a fost declarat fals, şi acest înscris să poată dovedi nelegalitatea sau netemeinicia hotărârii de condamnare.
Totodată, potrivit articolului 395 alin.1 Cod procedură penală, situaţia prevăzută de art.394 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, respectiv înscrisul fals, poate fi dovedită printr-o hotărâre judecătorească sau prin ordonanţa procurorului, dacă prin acestea s-a dispus asupra fondului.
În speţă, referitor la cele două condiţii,  Curtea a observat că actul fals invocat de revizuent ce ar dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare, a constituit de fapt, conform hotărârii de condamnare, temeiul pentru care revizuentul a fost trimis în judecată si condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. şi mijlocul prin care s-a săvârşit infracţiunea de delapidare, împrejurări reţinute ca atare de instanţa care a judecat cauza în fond.
Prin urmare, înscrisul vizat a fost constatat fals chiar de instanţa care a pronunţat hotărârea de condamnare şi anulat ulterior ca o consecinţă a condamnării revizuentului pentru infracţiunea prevăzută de art. 290 C.pen., şi nu invers, cum cere textul de lege, respectiv să fi fost considerat valabil când s-a dispus condamnarea şi ulterior, într-un alt proces penal, să fi fost declarat fals.
În al doilea rând, acest înscris nu a dus la rezolvarea greşită a fondului cauzei ca urmare a furnizării unor informaţii nereale privind existenţa faptei, identitatea sau vinovăţia condamnatului, ci a furnizat exact informaţiile constatate prin hotărârea de condamnare, astfel că nu se poate susţine argumentat nelegalitatea sau netemeinicia hotărârii de condamnare din această perspectivă.
  În atari circumstanţe, acest înscris cunoscut ca fiind fals şi constatat ca atare de instanţa care a dispus condamnarea, nu poate fi invocat ca temei al revizuirii hotărârii, nefiind satisfăcută niciuna din cele două condiţii enunţate mai sus pentru a fi incident în cauză cazul de revizuire prevăzut de art. 397 lit. c Cod procedură penală.
  În contextul celor reţinute, constatând că nu s-a invocat şi nu sunt incidente nici celelalte cazuri de revizuire expres prevăzute de lege, Curtea a respins recursul penal declarat de revizuentul E. E., ca nefondat.
          
 (Judecător Daniel Dinu)