avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Regimul juridic al cheltuielilor judiciare în cazul încetării procesului penal prin împăcarea părţilor.
 
C.proc.pen., art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b, art. 191 alin. 3
                                                 
         Plata cheltuielilor judiciare către stat în cazul încetării procesului penal prin împăcarea părţilor este reglementată de dispoziţiile art.192 alin.1, pct.2 lit.b cod pr.pen., indicate în sentinţa recurată ca fiind temeiul juridic al obligării inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Instal-Grup SRL Slatina, la suma de 280 lei cu acest titlu.
         În acelaşi timp însă temeiul juridic al solidarităţii obligaţiei de plată a acestor cheltuieli îl constituie prevederile art.191 alin3 din acelaşi cod potrivit cu care partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată în solidar cu inculpatul la repararea pagubei, va fi obligată în solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
                                                            
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 188/R din 14 febriuarie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.545 din 11 noiembrie 2011 pronunţată de Judecătoria T s-a dispus încetarea procesului penal privind pe inculpatul A.D.F.în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. 1 punctul 2 lit. b din Codul de procedură penală raportate la dispoziţiile art. 10 alin. 1 lit. h din Codul de procedură penală, prin împăcarea părţilor
În temeiul dispoziţiilor art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b din Codul de procedură penală, inculpatul a fost obligat, în solidar cu partea responsabilă civilmente S. C. I. Grup-S. R. L., la plata cheltuielilor judiciare către stat inclusiv onorariul apărătorului din oficiu iar în temeiul dispoziţiilor art. 192 alin.1 pct. 2 lit. b din Codul de procedură penală, partea civilă M.G. a fost obligată la plata cheltuielilor judiciare către stat.
Pe baza  declaraţiilor părţilor, în temeiul disp. art. 11 alin.1 pct. 2 lit. b rap. la dispoziţiile art. 10 alin. 1 lit. h Cod pr.pen. s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de dispoziţiile art. 184 alin. 2 şi alin. 4 din Codul penal, prin împăcarea părţilor.
Instanţa a luat act că asigurătorul de răspundere civilă S. C. Groupama Asigurări-S. A. a plătit către părţii vătămate suma de 40.199,00 lei, prin ordinul de plată nr. 867/23.03.2011, cu titlul de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de inculpat prin fapta pentru care a fost trimis în judecată, pe de o parte iar pe de alta că inculpatul a despăgubit partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă T. cu suma de 3.857,48 de lei, reprezentând cheltuielile de spitalizare ale victimei.
În temeiul dispoziţiilor art. 192 alin.1 pct. 2 lit. b cod pr.pen, inculpatul a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente S. C. Instal Grup-S. R. L. la plata cheltuielilor judiciare către stat în care se include şi suma reprezentând onorariul din oficiu al apărătorului acestuia, iar potrivit art. 192 alin.1 pct 2 lit. b din acelaşi cod a fost obligată partea vătămată la plata cheltuielilor judiciare către stat.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a exercitat recurs parchetul criticând-o pentru nelegalitate sub aspectul  încălcării dispoziţiilor art. 192 alin. 1 punctul 2 lit. b cod proc. pen. datorită obligării inculpatului, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Instal-Grup SRL Slatina, la plata cheltuielilor judiciare către stat, în condiţiile în care partea responsabilă civilmente nu a fost obligată la repararea pagubelor produse prin accidentul rutier din data de 04.11.2009, acestea fiind achitate de asigurător.
 Potrivit art. 191 alin. 3 Cod procedură penală, dacă partea responsabilă civilmente este obligată solidar cu inculpatul la repararea pagubei, va fi obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
Aşa cum s-a statuat şi în jurisprudenţă (decizia nr. 270/30.08.2004 a Curţii de Apel laşi) părţile responsabile civilmente pot fi obligate în solidar cu inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare numai în măsura în care sunt obligate în solidar cu aceştia la repararea pagubei.
Pentru aceste considerente în temeiul art. 38515 pct. 2 lit.d Cod procedură penală recurentul a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei penale atacate, rejudecarea cauzei de către instanţa de recurs, urmând să se dispună obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.
Curtea, examinând hotărârea recurată, în raport de criticile formulate, de actele şi lucrările dosarului, dar şi din oficiu conform art.3856 alin.3 Cod pr.pen.,în limitele motivelor de casare prev.de art.3859 alin.3 din acelaşi cod, a constatat că este afectată legalitatea şi temeinicia acesteia, pentru considerentele care succed :
Plata cheltuielilor judiciare către stat în cazul încetării procesului penal prin împăcarea părţilor este reglementată de dispoziţiile art.192 alin.1, pct.2 lit.b cod pr.pen., indicate în sentinţa recurată ca fiind temeiul juridic al obligării inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Instal-Grup SRL , la suma de 280 lei cu acest titlu.
 În acelaşi timp însă temeiul juridic al solidarităţii obligaţiei de plată a acestor cheltuieli îl constituie prevederile art.191 alin3 din acelaşi cod potrivit cu care partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată în solidar cu inculpatul la repararea pagubei, va fi obligată în solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
În condiţiile în care prin sentinţa recurată s-a dispus încetarea procesului penal prin împăcarea părţilor, regimul juridic al cheltuielilor judiciare este reglementat de dispoziţiile legale sus-citate care au fost însă greşit aplicate de instanţa de fond, cum în mod corect a susţinut recurentul-parchet prin  calea de atac exercitată.
Partea responsabilă civilmente SC Instal-Grup SRL nu a fost obligată prin sentinţă la repararea vreunei pagube, astfel că instituirea obligaţiei sale solidare cu aceea a inculpatului de a suporta cheltuielile judiciare avansate de stat excede dispoziţiilor legale şi atrage incidenţa cazului de recurs prev.de art.38515 pct.172 Cod pr.pen., cu consecinţa admiterii recursului, conform art.38515 pct.2 lit.d Cod pr.pen., casării în parte a sentinţei penale nr.545/11.11.2011 a judecătoriei în sensul înlăturării obligaţiei părţii responsabile civilmente S.C. Instal Group SRL de la plata cheltuielilor judiciare către stat, suma de 280 lei, la care a fost obligat inculpatul cu acest titlu, urmând a fi suportată numai de acesta.
 
  (Judecător Simona Petruţa Buzoianu)