avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Reexaminare taxă judiciară de timbru. Petiţionar consiliul local municipal. Litigiu privind recuperarea chiriei  restante de la chiriaşii unor locuinţa aflate în proprietatea privată a municipiului. Exonerare
 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I­a civilă, încheiere civilă din 9 mai 2012
 
Prin cererea formulată de petiţionarul MUNICIPIUL CLUJ­NAPOCA prin PRIMAR, s­a solicitat reexaminarea taxei judiciare de timbru în sumă de 146,98 lei, stabilite în sarcina acestuia pentru recursul declarat împotriva deciziei civile nr. 115 din 22 februarie 2012 a Tribunalului Cluj.
În motivarea cererii de reexaminare, petiţionarul a susţinut că din interpretarea art. 17 din Legea nr. 146/1997 raportat la art. 26 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare, rezultă că sumele reprezentând taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar, se încadrează în categoria de venituri publice, întrucât ceea ce interesează este afectaţiunea lor şi nu denumirea utilizată în textele legale, în condiţiile în care servesc unui scop public.
Cu atât mai mult se impune exonerarea de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar a Municipiul Cluj­Napoca, întrucât aceasta este o instituţie de interes public, iar veniturile indiferent dacă sunt bugetare sau extrabugetare, sunt venituri publice în sensul art. 17 din Legea nr. 146/1997.
Examinând cererea de reexaminare, curtea reţine următoarele:
Pârâtul Municipiul Cluj­Napoca reprezentat de Primar, a declarat recurs împotriva deciziei civile nr. 115 din 22 februarie 2012 a Tribunalului Cluj.
Pentru soluţionarea recursului, în sarcina recurentului s­a stabilit obligaţia achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 146,98 lei şi a timbrului judiciar în valoare de 3,3 lei.
Obiectul acţiunii introductive de instanţă, admise prin sentinţa civilă nr. 11568 din 6 iulie 2011 a Judecătoriei Cluj­Napoca, a fost constatarea nulităţii absolute a Actului adiţional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 5523 din 25.01.2006 încheiat între pârâţi şi evacuarea pârâţilor G.L. şi G.V. din imobilul proprietatea reclamantului, situat în Municipiul Cluj­Napoca, str. M. nr. 19, ap. 4, jud. Cluj, înscris în cartea funciară nr. 262299 C1­U4.
Potrivit art. 17 din Legea nr. 146/1997, sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedintele României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi de cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.
Aşa fiind, în baza art. 118 din Legea nr. 146/1997, se va admite cererea de reexaminare formulată de petiţionar împotriva modului de stabilire în sarcina acestuia a taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, se va dispune exonerarea lui de obligaţia achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 146,98 lei.
În ceea ce priveşte timbrul judiciar în valoare de 3,3 lei, curtea constată că potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 „timbrul judiciar nu se aplică în cazurile în care nu se percepe taxa de timbru”. (Judecător Traian Dârjan)