avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Reducerea cheltuielilor de judecată. Onorariu de avocat.
 
Legea 51/1995, art. 36 (1) 
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 752 din 27 februarie 2012. 
 
 
Prin   Decizia nr. 752 din 27 februarie 2012 s-a respins ca nefondat recursul declarat de creditoarea SCASRL Galaţi- cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la punctul de lucru din .............  împotriva deciziei civile nr. 518/27 octombrie 2011 pronunţată de Tribunalul Prahova, în contradictoriu cu debitorii B.D.L., domiciliat in ......BEJ M. M. A., cu sediul in ...şi terţul poprit  SCPSA, cu sediul in.......
         În fapt prin prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub nr. 2412/281/2011, creditoarea SCASRL  a solicitat înfiinţarea popririi pentru suma de 48.352 lei, pe care terţul poprit SCPSA  o datorează debitorului său  BDL, în tranşe lunare, cu titlu de salariu şi fixarea unui termen pentru validarea popririi cu respectarea prevederilor art.273 şi art.274 din Codul muncii.
         În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin decizia civilă nr.546/2009, debitorul a fost obligat la plata sumei de 48.352 lei, motiv pentru care la data de 17.08.2009 a depus la BEJ M. M.A. cererea de executare înregistrată sub nr.207/17.08.2009, dispunându-se de către instanţa de judecată încuviinţarea executării silite, contestaţia la executare formulată de debitor fiind admisă pe motivul nerespectării disp.art.273 şi art.274 Codul muncii.
         A susţinut creditoarea că, ulterior, a început executarea conform Codului muncii, transmiţând titlul executoriu în original la noul angajator al debitorului, respectiv SCPSA, care era obligat să înfiinţeze poprirea asupra veniturilor debitorului, însă terţul poprit nu s-a conformat, fiind nevoită să solicite validarea popririi.
         Terţul poprit a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca fiind prematur formulată, întrucât debitorul, deşi este angajat pe durată nedeterminată, a beneficiat de concediu fără plată în proporţie de80 %.
         La rândul său, debitorul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, invocând nerespectarea dispoziţiilor art.452 – 463 C.pr.civ şi anume că poprirea nu a fost înfiinţată de către executorul judecătoresc şi mai mult chiar, în perioada noiembrie 2010-martie 2011, terţul poprit a efectuat restrângeri de activitate prin trimiterea salariaţilor săi în concediu fără  plată, invocând totodată şi excepţia perimării executării silite ce a făcut obiectul dosarului de executare nr.207/2009 al BEJ M. M. A.
         După administrarea probei cu acte, prin sentinţa civilă nr.4260/18.04.2011, Judecătoria Ploieşti a respins cererea de validare poprire ca neîntemeiată, reţinând că, referitor la susţinerile debitorului în sensul că nu s-a dispus încuviinţarea executării silite şi astfel poprirea nu poate fi înfiinţată, nu pot fi avute în vedere, întrucât potrivit Codului muncii executarea sumelor stabilite ca daune se face prin reţineri lunare, creditorul adresându-se noului angajator pe baza titlului executoriu transmis în acest scop.
         A mai arătat  instanţa de fond că neîntemeiate sunt şi susţinerile debitorului, în sensul că s-au încălcat disp.art.452, 463 C.proc.civ., întrucât poprirea  nu a fost înfiinţată de executorul judecătoresc, astfel că nu se poate dispune validarea popririi, instanţa invocând în acest sens disp.art.258-259 C.proc.civilă.
         Cu privire la cererea de validare poprire, instanţa de fond a reţinut că, potrivit art.409 C.proc.civ., salariile şi alte venituri periodice realizate din  muncă, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum, astfel încât atât timp cât din înscrisurile depuse de către terţul poprit a realizat în perioada octombrie 2010-februarie 2011 un venit sub salariul minim pe economia naţională, înseamnă că nu este vorba de o nerespectare a obligaţiilor de către terţul poprit, întrucât acesta nu putea efectua reţinerile din salariu în conformitate cu prevederile art.409 C.proc.civ., caz în care cererea de validare poprire este neîntemeiată.
         Împotriva acestei sentinţe a declarat apel creditoarea,  criticând soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea apelului şi schimbarea în parte a sentinţei apelate, în sensul admiterii cererii astfel cum a fost formulată.
         În motivarea apelului, s-a arătat că în mod greşit instanţa de fond a respins cererea, cât timp deşi terţul poprit i-a transmis adresa nr.1464/20.10.2010 prin care o informa că virarea sumelor se va face începând cu lichidarea lunii octombrie 2010 conform disp.art. 456 alin.1 C.proc.civ. şi menţiunilor din adresa de înfiinţare a popririi, a omis să procedeze la consemnarea şi indisponibilizarea sumelor de bani în contul creditoarei, caz în care instanţa avea obligaţia să dea o hotărâre prin care să oblige terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, potrivit disp.art.460 C.proc.civ.
         A precizat apelanta că, pentru a dispune validarea popririi, instanţa verifică exclusiv existenţa titlului executoriu şi a raportului juridic valabil între debitor şi terţul poprit, fără posibilitatea de a extinde limitele raportului obligaţional tripartit astfel născut.
         Un alt motiv de apel a vizat şi faptul că, deşi instanţa şi-a întemeiat soluţia şi pe prevederile art.409 C.proc.civ, nu a luat în considerare faptul că în luna ianuarie 2011 debitorul a realizat un venit de 531 lei, care este mai mare decât venitul minim net naţional, de 510 lei, poprirea putând fi înfiinţată asupra părtii ce depăşea jumătate din acest cuantum şi, mai mult, chiar instanţa nu a ţinut cont de prevederile art.276 alin.1 Codul muncii, conform căruia constituie contravenţie şi se sancţionează ca atare nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară.
         Prin decizia civilă nr. 518/27.10.2011, Tribunalul Prahova a respins apelul declarat de creditoarea SCASRL, ca nefondat, obligând apelanta la plata sumei de 6200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către intimata SCPSA.
         Pentru a decide astfel,  instanţa de apel a reţinut că, prin decizia nr. 456R/15 mai 2009 a Curţii de Apel Galaţi – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale s-a admis recursul declarat de creditoare împotriva sentinţei civile 1558/2008 a Tribunalului Galaţi, în sensul că s-a modificat în tot sentinţa, s-a admis acţiunea formulată de creditoare şi a fost obligat debitorul B. D. L. să plătească acesteia suma de 48.352 lei, actualizată cu indicele de inflaţie, până la recuperarea integrală a acesteia, decizie irevocabilă.
         În baza acestui titlu executoriu, a reţinut tribunalul, creditoarea a procedat la executarea silită a debitorului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând debitorului, până la concurenţa sumei de 48.352 lei plus cheltuieli de executare, sens în care s-a format dosarul de executare nr. 207/2009 al BEJ M. M. A., contestaţia la executare prin care debitorul a solicitat anularea tuturor formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr.207/2009 fiind admisă prin sentinţa civilă nr. 8251/23.06.2010.
         Ulterior, creditoarea a transmis debitoarei cerere de înfiinţare a popririi asupra drepturilor băneşti cuvenite debitorului în calitate de salariat al terţului poprit, sens în care a remis acestuia titlul executoriu în vederea reţinerilor lunare şi virarea acestora către creditoare.
         Prin  adresa  nr. 1464/20.10.2010, terţul  poprit  a  comunicat  creditoarei  că,
 într-adevăr, debitorul este salariatul acestei societăţi, iar începând cu lichidarea lunii octombrie 2010, societatea înfiinţează poprirea asupra drepturilor băneşti cuvenite debitorului pentru perioada cât va avea calitatea de angajat al societăţii, salariat cu privire la care, din statele de salarii depuse la dosar ,reiese că  în luna octombrie 2010 a avut o prezentă la lucru de 5 zile, realizând un venit de 109 lei, în luna noiembrie 2010 prezenta a fost de 6 zile, realizând un venit de 159 lei, în luna decembrie 2010 prezenţa a fost de 5 zile, realizând un venit de 137 lei, în luna ianuarie 2011 a avut o prezenţă de 6 zile, realizând un venit de 531 lei, iar în luna februarie 2011 a avut o prezentă de 4 zile, realizând un venit de 298 lei.
Pe de altă parte, a arătat tribunalul, debitorul a avut o prezenţă la lucru în perioada octombrie 2010 – februarie 2011 de 4-6 zile, realizând venituri mai mici decât  cuantumul salariului minim pe economie.
         Ca atare, a reţinut instanţa de apel, atât timp cât din probele administrate nu reiese că executorul judecătoresc a emis adresă de înfiinţare poprire în baza căreia terţul poprit are obligaţia de a înfiinţa poprirea, înseamnă că, în lipsa unei adrese de înfiinţare poprire emisă cu respectarea dispoziţiilor legale în materia executării silite prin poprire, terţul poprit nu avea nicio obligaţie de a înfiinţa poprirea, de a consemna sumele de bani şi a trimite dovada executorului judecătoresc, adresa de înfiinţare poprire emisă de către creditoare către terţiul poprit fiind nelegală şi nu putea da naştere unei asemenea obligaţii din partea terţului poprit. De altfel, din nicio probă administrată nu rezultă că s-ar fi înfiinţat poprirea de către executorul judecătoresc la fostul angajator al debitorului, pentru a nu mai fi necesară o nouă adresă de înfiinţare a popririi la noul angajator, astfel încât în mod corect terţul poprit nu a procedat la înfiinţarea popririi şi consemnarea sumelor de bani datorate creditorului său în calitate de salariat.
         O dovadă în sensul că nu există o adresă de înfiinţare poprire din parte executorului judecătoresc o constituie, a motivat tribunalul, tocmai solicitarea creditoarei de a se înfiinţa poprirea, or, înfiinţarea popririi de către instanţa de judecată are loc numai în anumite cazuri expres prevăzute de lege şi care nu se circumscriu prezentei cauze.
         Faptul că art.274 Codul muncii prevede că, atunci când contractul individual de Codul de procedură silită în materia executării silite prin poprire.
         Dacă reţinerile din salariu s-ar face în mod automat, doar pe baza titlului executoriu transmis de către creditor, în lipsa unei adrese de înfiinţare a popririi emisă de către executorul judecătoresc, a precizat tribunalul, ar însemna ca, creditoarea să nu poată solicita validarea popririi conform art.460 Cod civ., validare care are loc în cazul existenţei unei adrese de înfiinţare a popririi emisă de către executorul judecătoresc, în baza căreia terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile.
         Pe de altă parte, chiar dacă în cauză ar fi existat o adresă de înfiinţare a popririi emisă în condiţii legale, cererea de validare a popririi formulată de către creditoare nu ar putea fi reţinută, a arătat instanţa de apel, în condiţiile în care debitorul a realizat în perioada octombrie 2010 – februarie 2011 un venit sub nivelul venitului minim pe economie naţională, caz în care nu poate avea loc validarea popririi, o asemenea măsură încălcând dispoziţiile art.409 C.proc.civ.
         În aceste împrejurări, pretenţia creditoarei de a se dispune înfiinţarea popririi şi acordarea unui termen pentru validarea acesteia a fost apreciată ca neîntemeiată.
          Împotriva deciziei Tribunalului Prahova a declarat recurs SCASRL pentru următoarele motive:
         O primă critică este întemeiată pe cuantumul cheltuielilor de  judecată , solicitând diminuarea acestora în baza art. 274 alin.3 c.p.civ., întrucât instanţa de judecată este îndreptăţită să aprecieze în ce măsură onorariul pentru apărătorul ales plătit de partea care a câştigat procesul trebuie suportat de partea care a pierdut faţă de mărimea pretenţiilor şi complexitatea cauzei .
         Susţine recurentul că pornind de la caracterul rezonabil pe care Curtea Europeană îl invocă drept temei legal al acordării cheltuielilor de judecată ,deşi în ceea ce priveşte raporturile  civile dintre avocat şi client orice imixtiune este inadmisibilă, în speţă trebuie apdeciat că prin reducerea onorariului plătit de PIRITEX SA apărătorului său ales nu se poate încălca de către instanţă prev.art.31 din Legea nr. 51/1995 şi nici ale Stautului profesiei de avocat .Contractul de asistenţă juridică producându-şi efectele pe deplin între părţile contractante în lumina principiului prev. de  art. 1270 c.civ. potrivit căruia obligaţiile şi întinderea acestora astfel cum au fost convenite între părţi rămân neatinse , însă efectele acestui contract nu trebuie să se repercuteze faţă de terţe persoană, pârâtul trebuie să obţină rambursarea sumei reprezentând onorariu avocat  în măsura în care se stabileşte realitatea , necesitatea şi caracterul rezonabil al cuantumului acestuia.
          De asemenea recurenta susţine  că instanţa are posibilitatea să-l oblige pe cel care a pierdut procesul să suporte numai o parte din suma ce reprezintă onorariul de avocat plătit de  partea care a câştigat procesul , apreciind că aceasta din urmă a săvârşit un abuz de drept ,deci o faptă care angajează răspunderea civilă delictuală  a părţii care a câştigat procesul .
         Precizează recurentul că faţă de munca depusă , de complexitatea cauzei , suma pretinsă  ca şi onorariul de avocat este exorbitantă şi  nu li se poate imputa nici o culpă pentru că a încercat să obţină o hotărâre judecătorească în calitate de creditor.
         Se solicită diminuarea cheltuielilor de judecată stabilite în sarcina lor cu titlu de cheltuieli de judecată.
         CURTEA a reţinut următoarele:
         Critica ce vizează cuantumul cheltuielilor de  judecată , solicitând diminuarea acestora în baza art. 274 alin.3 c.p.civ., întrucât instanţa de judecată este îndreptăţită să aprecieze în ce măsură onorariul pentru apărătorul ales plătit de partea care a câştigat procesul trebuie suportat de partea care a pierdut faţă de mărimea pretenţiilor şi complexitatea cauzei  urmează a se respinge ca nefondată întrucât între partea căzută în pretenţii (recurenta din cauza de faţă)şi care  a fost  obligată de către instanţa de judecată la plata cheltuelilor de judecată  şi avocatul părţii adverse ce a probat un onorariu de avocat  (factura nr.SGB 001523 ,fila 25 ds.apel) nu există vreun raport juridic contractual sau delictual care ar ţine instanţa de judecată a-l avea în vedere .
         Prevederile art.274 alin. 3 c.p.civ.rămân inaplicabile în privinţa raportului juridic dintre client şi avocatul său, acest raport fiind supus dispoz.art.36 din Legea nr. 51/1995 ,legea profesiei de avocat  potrivit căruia  Contractul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de niciun organ al statului..
         Cu alte cuvinte instanţa de judecată ,nu intervine în executarea contractului de asistenţă juridică, nici nu îl controlează , modifică sau anulează , contractul se menţine în integralitatea sa.
         Aşa cum s-a mai arătat între partea  căzută în pretenţii (recurenta din cauza de faţă)  şi avocatul părţii adverse  nu există vreun raport juridic contractual sau delictual care ar ţine instanţa de judecată a-l avea în vedere .Rezultă că nu se poate reţine o răspundere civilă delictuală pentru că între persoanele mai sus arătate nu există nici un raport juridic şi nici nu sunt întrunite condiţiile pentru a se angaja răspunderea civilă delictuală.
         Deşi   recurentul arată că faţă de munca depusă , de complexitatea cauzei , suma pretinsă  ca şi onorariu de avocat este exorbitantă şi  nu li se poate imputa nici o culpă pentru că a încercat să obţină o hotărâre judecătorească în calitate de creditor, Curtea va reţine că faţă de dispoz. art. 36 din Legea nr. 51/1995 nu se poate dispune reducerea cuantumului onorariului de avocat mai ales că recurenta a pierdut procesul.
         Faţă de aceste considerente în baza art. 312 alin.1 C.proc.civ se va respinge recursul ca nefondat .
 (Judecător Elena Staicu)