avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Recursul – cale extraordinară de atac. Exercitarea omisso medio. Inadmisibilitate.
 
            Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un cadru „prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea ordinii în care se exercită căile de atac şi categoriile de hotărâri judecătoreşti supuse căilor ordinare şi extraordinare de atac”.
            Astfel, din coroborarea dispoziţiilor art. 299 cu cele ale art. 377 Cod procedură civilă, rezultă că hotărârile date în primă instanţă şi care nu au fost atacate cu apel nu pot fi atacate cu recurs. Astfel spus, recursul nu poate fi exercitat trecând peste apel, omisso medio.
 
Art. 299 şi art. 377 Cod procedură civilă
 
            Prin acţiunea disjunsă, conform încheierii de şedinţă din 23.05.2005 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 2663/2005, şi înregistrată sub nr. 772/212/2005 pe rolul Judecătoriei Constanţa, reclamanţii C.M. şi S.A. au solicitat dezbaterea moştenirii rămase de pe urma defuncţilor S. V. S. şi S. D. A., respectiv stabilirea masei succesorale, a moştenitorilor şi a cotelor succesorale, şi partajarea bunurilor prin formarea şi atribuirea loturilor corespunzătoare cotelor succesorale.
            În motivarea acţiunii s-a susţinut că tatăl reclamanţilor, S. V. S. a decedat la data de 26.12.1996 în satul Dorobanţu, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, iar masa succesorală rămasă de la de cujus este formată din terenul extravilan în suprafaţă de 9 ha şi 5800 m.p., 5000 m.p. teren intravilan situat în localitatea Dorobanţu, o casă de locuit cu 4 camere şi două săli, 40 de acţiuni la S.C. E. S.A. în valoare de 25.000 lei vechi fiecare.
            Se mai susţine că la data de 19.03.2003 a decedat şi mama reclamanţilor, numita S. D. A., iar masa succesorală rămasă de pe urma acesteia se compune din cota de ¼ din suprafaţa de teren agricol de 10 ha şi 800 m.p., cota de ¼ din terenul în suprafaţă totală de 31 ha şi 1000 m.p. situate pe raza satului Dorobanţu, comuna Nicolae Bălcescu.
            În probaţiune s-au administrat probe cu înscrisuri şi expertize de specialitate.
            Prin sentinţa civilă nr. 11348/8.06.2011 Judecătoria Constanţa a admis în parte acţiunea precizată şi a constatat deschisă succesiunea defunctului S. V. S.
A constatat masa succesorală rămasă de pe urma acestui defunct şi a dispus partajarea ei în natură, prin  atribuirea de loturi către fiecare coindivizar.
            Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta S.A. care a criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate sub aspectul modalităţii de partajare, apreciind că prin atribuirea unui părţi importante în natură din moştenire pârâtei  S. C., se încalcă dreptul succesoral al  celorlalte părţi. S-a mai susţinut că prima instanţă nu a inclus în masa partajabilă toate bunurile succesorale, omiţând partajarea terenului agricol în suprafaţă de 7,9 ha.
            Prin decizia civilă nr. 336/15 mai 2012 Tribunalul Constanţa a anulat ca netimbrat apelul reclamantei, în referire la critica ce viza neincluderea în masa partajabilă a terenului extravilan de 7,9 ha şi a respins ca nefondate celelalte critici ale apelantului reclamant S.A.
            Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de apel a reţinut în esenţă că la ieşirea din indiviziune a părţilor, Judecătoria Constanţa a valorificat în mod judicios materialul probator administrat în cauză, în referire la compunerea masei partajabile, iar sub aspectul formării şi atribuirii loturilor, au fost aplicabile corect criteriile legale impuse de art. 6739 Cod procedură civilă.
            În referire la terenul intravilan de 0,5 ha şi casa de locuit realizată pe teren, s-a constatat că prima instanţă a reţinut că părţile au cote egale de 1/6 fiecare, şi în raport de expertiza imobiliară Iliescu Lucian, - varianta nr. 2 s-au format 6 loturi egale, de câte 901 m.p. fiecare, astfel încât fiecare succesor a primit în natură câte 1 lot din terenul intravilan.
            Cum reclamantul a primit lotul nr. 4, compus din 901 m.p. teren intravilan, s-a apreciat că sunt nefondate criticile ce vizau partajarea incorectă a imobilului situat în intravilanul satului Dorobanţu, str. P. nr. 36.
            Împotriva acestei decizii, în termen legal au declarat recurs pârâţii S.S.S., S.A. şi C.M., care au solicitat modificarea sentinţei Judecătoriei Constanţa, în sensul atribuirii către recurentul S. S. S. a loturilor de teren atribuite moştenitorilor S. C. şi C.M.L.
            Au susţinut recurenţii S.A. şi C.M. că înţeleg să îi cedeze fratelui lor, recurentul S. S. S., loturile ce le-au revenit din terenul intravilan situat în localitatea Dorobanţu, având în vedere că acesta din urmă locuieşte în această localitate şi s-a ocupat de imobilul succesoral. Întrucât recurentul pârât S. S. urmează să cumuleze 3 loturi din totalul de 6 loturi în care a fost partajat imobilul din satul Dorobanţu, se impune ca aceste loturi să formeze un tot unitar pentru a fi mai bine expertizate, sens în care se impune a se realiza un schimb între loturile atribuite de prima instanţă recurenţilor şi cele atribuite intimaţilor S.C. şi C.M.L., acestea din urmă fiind intercalate cu loturile recurenţilor.
            La termenul de judecată din 12 septembrie 2011, prin întâmpinare, intimatele pârâte S. C. şi C.M.L. au invocat excepţia de inadmisibilitate a recursului formulat de S. S. S., S.A. şi C.M., motivat de faptul că acesta a fost exercitat omisso medio, cu încălcarea dispoziţiilor art. 377 al. (2) Cod procedură civilă.
            Susţin intimaţii că modalitatea de partajare a terenului intravilan situat în localitatea Dorobanţu s-a stabilit irevocabil prin sentinţa civilă nr. 11348/8.06.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa, întrucât recurenţii pârâţi nu au exercitat calea de atac a apelului împotriva acestei sentinţe, iar apelul formulat de reclamantul S.A. a vizat alte aspecte de nelegalitate şi a fost respins ca nefondat prin decizia civilă nr. 336/15 mai 2012 a Tribunalul Constanţa.
            În temeiul art. 137 Cod procedură civilă, Curtea va analiza cu prioritate excepţia inadmisibilităţii recursului, excepţie de procedură ce face inutilă cercetarea fondului recursului pârâţilor.
            Excepţia este fondată pentru următoarele considerente:
            Recursul constituie o cale de atac extraordinară calificată ca atare de lege şi poate fi exercitat numai pentru motivele prevăzute limitativ de art. 304 Cod procedură civilă şi în condiţiile legii, împotriva hotărârilor judecătoreşti date fără drept de apel, în apel, sau de un organ cu activitate jurisdicţională.
            Posibilitatea provocării unui control judiciar al hotărârii judecătoreşti, pentru motive referitoare la nepronunţarea acestora cu respectarea condiţiilor formale, legal prevăzute, de desfăşurare a judecăţii sau ca o consecinţă a unui raţionament jurisdicţional eronat este reglementată în prezent prin normă constituţională.
            Însă, potrivit art. 129 din Constituţia României, revizuită, părţile interesate pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii procesuale.
            Corespunzător acestui principiu constituţional, legiuitorul a reglementat în mod expres hotărârile judecătoreşti susceptibile a fi supuse reformării, căile de atac şi titularii acestora, precum şi cazurile de casare, iar acest mod de determinare asigură un control judicios efectiv al hotărârii judecătoreşti, şi satisface exigenţele art. 21 din legea fundamentală, referitoare la liberul acces la justiţie şi la dreptul la un proces echitabil, reglementate prin Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
            Astfel, din coroborarea dispoziţiilor art. 299 cu cele ale art. 377 Cod procedură civilă, rezultă că hotărârile date în primă instanţă şi care nu au fost atacate cu apel nu pot fi atacate cu recurs. Astfel spus, recursul nu poate fi exercitat trecând peste apel, omisso medio.
            În practică s-a decis, de asemenea, că soluţia primei instanţe prin care s-a admis în totalitate sau în parte cererea reclamanţilor, neatacată cu apel de partea interesată, nu mai poate fi pusă în discuţie în recurs  de aceeaşi parte decât cu privire la modul de rezolvare a apelului declarat de partea adversă.
            În speţă, se constată că sentinţa civilă nr. 11348/08.06.2011, pronunţată de Judecătoria Constanţa, prin care s-a dispus partajarea terenului intravilan din localitatea Dorobanţu, prin formarea a 6 loturi egale şi atribuirea lor către cei 6 succesori, inclusiv către recurenţii pârâţi, nu a fost atacată cu apel de către aceştia.
            Împotriva acestei sentinţe a exercitat apel numai reclamantul S.A., care a criticat-o sub alte aspecte, astfel încât dispoziţiile sentinţei cu privire la formarea şi atribuirea celor 6 loturi în cadrul imobilului succesoral intravilan au intrat în autoritate de lucru judecat, recurenţii neavând posibilitatea să conteste această partajare pentru prima dată în recurs.
            Se reţine, de altfel, că prin decizia civilă nr. 336/15 mai 2012, Tribunalul Constanţa a respins ca nefondat apelul reclamantului S.A., astfel că sentinţa civilă nr. 11348/8.06.2011 a Judecătoriei Constanţa nu a cunoscut nicio modificare, situaţie în care recurenţii pârâţi nu pot invoca, omisso medio, direct în recurs motive de nelegalitate sau de netemeinicie ale hotărârii instanţei de fond.
            Prin Decizia nr. 1/1994 Curtea Constituţională a statuat că liberul acces la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte actul de justiţie. S-a considerat că  legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce se rezultă din dispoziţiilor constituţionale ale art. 125 al. (3), potrivit cărora „Competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege”.
            Prin urmare, exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un cadru „prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea ordinii în care se exercită căile de atac şi categoriile de hotărâri judecătoreşti supuse căilor ordinare şi extraordinare de atac”.
            Cum, în speţă, recursul formulat de pârâţii S. S. S., S.A. şi C.M. a fost exercitat omisso medio, respectiv fără să se fi utilizat mai întâi calea de atac a apelului de către pârâţi, şi fără ca aceştia să conteste vreo dispoziţie din hotărârea pronunţată în apelul declarat de reclamantul S.A., (apel respins ca nefondat), Curtea constată, în raport de dispoziţiile art. 299 Cod procedură civilă coroborate cu dispoziţiile art. 377 Cod procedură civilă că excepţia inadmisibilităţii recursului este fondată şi urmează a fi admisă, cu  consecinţa respingerii recursului.
            În raport de soluţia pronunţată pe excepţia inadmisibilităţii recursului, criticile de fond invocate de recurenţi nu se mai impun a fi analizate.
            În baza art. 274 Cod procedură civilă obligă recurenţii pârâţi la 1000 lei cheltuieli de judecată către intimatele pârâte.
Decizia civilă nr. 614/C/12.09.2012
Dosar nr. 772/212/2005
Judecător redactor Mihaela Popoacă