avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Recurs. Critici ce nu pot fi încadrate în motivele de legalitate prevăzute de dispoziţiile procedurale. Sancţiunea nulităţii.
 
Cod procedură civilă, art.3021  alin.(1) lit.c, art.304, art.306 alin.(3).
 
Când în cuprinsul cererii de recurs nu se regăsesc critici propriu-zise la adresa deciziei, care face obiectul recursului, ceea ce presupune indicarea punctuală a motivelor de nelegalitate prin raportare la soluţia pronunţată şi la argumentele folosite de instanţă în fundamentarea acesteia, iar succesiunea de fapte şi afirmaţii din cuprinsul cererii de recurs nefiind structurată din punct de vedere juridic în aşa fel încât să se poată reţine, măcar din oficiu, vreo critică susceptibilă de a fi încadrată în cazurile de modificare ori casare prevăzute de art.304 C.pr.civ., în limita cărora se poate exercita controlul judiciar în recurs, sancţiunea care intervine este nulitatea recursului.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1525 din 11 aprilie 2012.
 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.15787/281/2009 reclamantul IV a chemat în judecată pe pârâtul IV solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să stabilească suprafaţa caii de servitute existente intre proprietatea reclamantului si cea a paratului si obligarea paratului la respectarea servituţii instituite; obligarea paratului la acordarea unei despăgubiri pentru lipsa de folosinţa a acestei servituţi si obligarea paratului la desfiinţarea ferestrelor imobilului sau deschise spre proprietatea reclamantului.
În drept s-au invocat prev. art. 611-613 C.civ.
În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, in copie, următoarele înscrisuri: sentinţa civila nr.3043/2005 si convenţia autentificata sub nr.3932/05.08.2009.
Pârâtul, legal citat, a formulat întâmpinare - cerere reconvenţionala prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiata.
Prin decizia civilă nr.  554 pronunţată la data de 7 noiembrie 2011,  Tribunalul Prahova a  respins ca neîntemeiată acţiunea şi cererea reconvenţională, reţinând următoarele:
 Prin sentinţa civila nr. 3043 din 30.01.2005 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr.6179/2004 s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra averii rămasa de pe urma autorilor parţilor, fiind omologata varianta II din raportul de expertiza efectuat de expert CC, varianta solicitata de toate părtile aflate in indiviziune, instanţa luând act ca niciuna din parţi nu a formulat obiecţiuni la acest raport de expertiza( astfel cum rezulta si din practicaua sentinţei dar si din cererea reclamantului).                 
 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs  pârâtul IV, susţinând că instanţa de fond a apreciat în mod greşit şi a interpretat în mod greşit actul juridic dedus judecăţii.
 Astfel, atât pe fondul cauzei cât şi în apel, a arătat că nu a restricţionat dreptul de trecere în favoarea reclamantului, iar servitutea de trecere a fost stabilită nelegal şi în mod abuziv, atât timp cât imobilul aparţinând reclamantului are acces la drumul public.                 
 Consideră că prin decizia civilă pronunţată de Tribunalul Prahova i-au fost încălcate drepturile la judecarea în mod echitabil.            
 Curtea, examinând excepţia nulităţii recursului, constată că aceasta este întemeiată, deoarece în speţă nu sunt incidente disp. art. 304 1 C.proc.civilă, motivarea recursului trebuie circumscrisă unuia dintre motivele prevăzute de disp. art. 304 C.proc.civilă.
Potrivit disp. art. 302 1C.proc.civilă, cererea de recurs este nulă dacă nu cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul, ori în speţă, aşa cum a sesizat intimatul „Când în cuprinsul cererii de recurs nu se regăsesc critici propriu-zise la adresa deciziei, care face obiectul recursului, ceea ce presupune indicarea punctuală a motivelor de nelegalitate prin raportare la soluţia pronunţată şi la argumentele folosite de instanţă în fundamentarea acesteia, iar succesiunea de fapte şi afirmaţii din cuprinsul cererii de recurs nefiind structurată din punct de vedere juridic în aşa fel încât să se poată reţine, măcar din oficiu, vreo critică susceptibilă de a fi încadrată în cazurile
 
de modificare ori casare prevăzute de art.304 C.proc.civ., în limita cărora se poate exercita controlul judiciar în recurs, sancţiunea care intervine este nulitatea recursului.”    
Ori, în speţă motivele formulate de către recurent nu pot fi încadrate în nici unul din cazurile prevăzute de disp.art. 304 C.proc.civilă, astfel că în temeiul disp.art. 302 1 C.proc.civilă , Curtea a admis excepţia invocată de către recurent şi a constatat nulitatea recursului formulat de către acesta. 
 
 (Judecător Violeta Dumitru)