avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Procesul verbal al comisiei pentru analizarea şi repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, nu reprezintă un act administrativ unilateral cu caracter individual în înţelesul prevederilor art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ.
 
 Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, art. 2 alin. 1 lit. c
 
Act administrativ în sensul dispoziţiilor art., 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, este un act unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Sentinţa nr. 5011 din  7 noiembrie 2012.
 
Prin sentinţa nr. 1185  din data de 15 iunie 2012 pronunţată de Tribunalul Prahova -  Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, s-a respins ca neîntemeiată excepţia de nelegalitate invocată de reclamanta  SC  M SRL, în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Ploieşti prin Consiliul Local Ploieşti, Comisia pentru Analizarea şi Repartizarea Spaţiilor cu altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin încheierea de şedinţă din data de 21.12.2011, pronunţată în dosarul nr. 150/105/2011, Tribunalul Prahova a înaintat, spre competentă soluţionare, excepţia de nelegalitate invocată de pârâtă, împotriva procesului verbal din data de 16.03.2009 al Comisiei pentru analizarea si repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, comisie din cadrul Consiliului Local al Mun. Ploieşti, prin care s-a hotărât neprelungirea contractului de închiriere încheiat cu SC M SRL, având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, în conformitate cu care imobilul va fi valorificat prin licitaţie publică.
Se reţine că în cauză instanţa de fond a constatat că scopul legii nu a fost eludat sau încălcat prin procesul verbal atacat, având în vedere în primul rând prevederile legale mai sus citate cât şi  faptul că, în lipsa acestora, reclamanta nu a făcut dovada unui abuz de drept, astfel cum a învederat, prin încheierea, de exemplu, de către autoritatea publică a unui contract de închiriere cu o altă persoană în condiţii mult mai dezavantajoase decât cele în care l-ar fi încheiat cu aceasta, dovedind astfel caracterul neoportun al refuzului de a prelungi contractul de închiriere care se derulase anterior pentru spaţiul din care s-a solicitat evacuarea sa.
Oricum, se arată prin hotărâre, prevederile art. 3 din Contractul de închiriere invocate de reclamantă referitoare la prelungirea acestuia, reglementează o posibilitate a părţilor, în situaţia existenţei unui acord de voinţă în acest sens, iar nicidecum o obligaţie a autorităţii, în situaţia notificării de către chiriaş a intenţiei de prelungire.
Reţinând şi  faptul că instanţa de contencios administrativ este ţinută de limitele investirii, inclusiv în cazul în care a fost sesizată cu soluţionarea unei excepţii de nelegalitate, potrivit art. 129 C.p.c., în urma cercetării legalităţii procesului verbal, tribunalul, în baza art. 4 din Legea nr. 554/2004, a respins excepţia ca neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta SC M. SRL, întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi pct. 9 Cod procedură civilă, care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie
În primul rând, consideră că instanţa de fond a acordat ceea ce nu s-a cerut, fiind astfel incident motivul de recurs reglementat de dispoziţiile ar. 304 pct. 6 din Codul de procedură civilă, deoarece recurenta a invocat excepţia de nelegalitate a hotărârii de Consiliu Local prin care s-a dispus neprelungirea contractului lor de închiriere, hotărâre care nu i-a fost comunicată pentru a-i putea cunoaşte conţinutul.
Cu toate că a insistat asupra acestui aspect şi a învederat faptul că procesul - verbal este doar un act premergător hotărârii de consiliu local, instanţa a verificat legalitatea procesului - verbal din data de 16.03.2009, a Comisiei pentru analizarea şi repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a respins excepţia de nelegalitate pe care a invocat-o, instanţa verificând legalitatea altui act decât cel pe care l-a supus controlului judiciar ceea ce conduce la concluzia că instanţa a acordat ceea ce nu s-a cerut.
În al doilea rând, consideră că instanţa de fond a încălcat o serie de dispoziţii legale, ceea ce atrage incidenţa motivului de recurs reglementat de dispoziţiile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă.
Astfel, instanţa de fond a reţinut că prin procesul - verbal din data de 16.03.2009, s-a stabilit neprelungirea contractului de închiriere a cărui beneficiară era şi că această soluţie nu s-a materializat într-o hotărâre a consiliului local, împrejurare, ce este contrară dispoziţiilor legale şi, mai mult, nu  îi poate fi imputată.
Învederează recurenta că procesul - verbal nu este un act administrativ ci un act premergător astfel încât instanţa de contencios administrativ nu poate analiza legalitatea acestuia.
Or, în speţă, o hotărâre de consiliu local nu a fost adoptată nici până în prezent, după cum recunoaşte autoritatea administrativă şi a reţinut şi instanţa de judecată, deşi o astfel de hotărâre era obligatorie, în considerarea art. 36, 45 şi 115 din Legea nr.215/2001 şi  deşi încetarea  contractului de închiriere trebuia să se dispună tot printr-o hotărâre de consiliu local, astfel că hotărârea instanţei de fond este nelegală.
Arată recurenta că instanţa de fond a reţinut că procesul - verbal din data de 16.03.2009 este legal, soluţia pronunţată de prima instanţă fiind nelegală şi sub acest aspect, deoarece  contractul de închiriere a fost încheiat la data de 21 martie 2006 când, pentru a se încheia contracte de închiriere nu era necesară procedura licitaţiei, iar în prezent  recurenta nu solicită încheierea unui nou contract de închiriere, pentru a se face aplicarea dispoziţiilor în vigoare la această dată, aşa cum arată instanţa de judecată, actul adiţional la care face referire dispoziţiile art. 3 din contractul de închiriere, în sensul că termenul poate fi prelungit printr-un act adiţional dacă locatarul notifică locatorul în acest sens, fiind în discordanţă cu dispoziţiile art.969 din Codul civil ca, pentru încheierea unui act adiţional de prelungire a termenului de închiriere a construcţiei pe care recurenta a ridicat-o, să se procedeze la organizarea unei licitaţii publice.
În concluzie, consideră că trebuia analizată legalitatea hotărârii consiliului local prin care s-a dispus încetarea contractului de închiriere, iar nu procesul - verbal al comisiei de specialitate şi constatarea încălcării dispoziţiilor legale arătate anterior şi în cazul în care această hotărâre nu există, solicită să se constate faptul că procesul - verbal din data de 16.03.2009 este doar un act premergător, care nu poate produce efecte fără un act administrativ şi că în concluzie nu există niciun act care să emane de la autoritatea administrativă prin care raportul juridic contractual să înceteze.
S-a solicitat admiterea recursului şi modificarea hotărârii în sensul motivelor de recurs.
Recursul este nefondat.
Critica recurentei că instanţa de fond a acordat ceea ce nu s-a cerut, fiind incident motivul de recurs reglementat de dispoziţiile art. 304 pct. 6 din Codul de procedură civilă, deoarece a invocat excepţia de nelegalitate a hotărârii de consiliul local, prin care s-a dispus neprelungirea contractului de închiriere, hotărâre care nu i-a fost comunicată pentru a-i cunoaşte conţinutul, este nefondată.
Prin încheierea de şedinţă din 21 decembrie 2011, pronunţată în dosarul nr. 150/105/2011, prin care Tribunalul Prahova a înaintat spre competentă soluţionare excepţia de nelegalitate invocată de pârâtă, se reţine că pârâta, respectiv recurenta din prezenta cauză, a solicitat soluţionarea excepţiei de nelegalitate împotriva procesului verbal din data de 16.03.2009, al Comisiei pentru analizarea şi repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar prin întâmpinarea depusă la Judecătoria Ploieşti cu nr. 1684/281/2010, recurenta invocă excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local Ploieşti din data de 16.03.2009, prin care s-a respins cererea formulată de recurentă prin care a solicitat prelungirea contractului de închiriere, instanţa de fond analizând excepţia de nelegalitate invocată şi a respins-o ca neîntemeiată şi atunci motivul de recurs invocat de recurentă că instanţa de fond a acordat ceea ce nu s-a cerut, nu este fondat, nefiind incidente în cauză dispoziţiile art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă.
Recurenta susţine că ea a invocat excepţia de nelegalitate a hotărârii consiliului local şi că instanţa a verificat legalitatea procesului verbal din 16.03.2009 al Comisiei pentru analizarea şi repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi în această situaţie instanţa de fond a verificat legalitatea altui act decât  cel pe care la supus controlului judiciar.
Susţinerea recurentei nu este fondată deoarece aşa cum s-a arătat prin încheierea  de şedinţă din 21 decembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Prahova, s-a reţinut că recurenta a invocat excepţia de nelegalitate împotriva procesului verbal din 16.03.2009, pentru ca prin întâmpinarea depusă la dosarul nr.1684/281/2010, al Judecătoriei Ploieşti, să invoce excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local Ploieşti din 16.03.2009, astfel că instanţa s-a pronunţat pe excepţia de nelegalitate invocată de recurentă şi nu asupra unui alt act decât cel supus controlului judiciar, nefiind incident motivul de recurs prevăzut de dispoziţiile art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă, în sensul că instanţa a acordat ceea ce nu s-a cerut.
Critica recurentei că instanţa de fond a analizat excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local din 16.03.2009, prin care s-a respins neprelungirea contractului de închiriere, hotărâre care nu există, este nefondată.
Într-adevăr aşa cum recunoaşte şi intimatul  Municipiul Ploieşti prin Consiliul Local Ploieşti şi cum reţine şi instanţa de fond, nu există o hotărâre a consiliului local din 16.03.2009, prin care s-a respins cererea de prelungire a contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Ploieşti, Şoseaua Vestului – Complex Lămâiţa, capătul traseului nr. 35, o astfel de hotărâre nefiind adoptată de consiliul local.
În condiţiile în care nu a fost adoptată o Hotărâre a Consiliului Local, excepţia de nelegalitate, invocată de recurentă se impunea a fi respinsă ca inadmisibilă de către prima instanţă, însă potrivit dispoziţiilor art.296 Cod procedură civilă coroborat cu dispoziţiile art. 316 din acelaşi cod, nu i se poate crea recurentei în propria cale de atac  o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată.
Critica recurentei cu privire la procesul verbal din 16.03.2009, prin care s-a stabilit neprelungirea contractului de închiriere a cărui beneficiară este recurenta, nu este fondată.
Procesul verbal din 16.03.2009, ce a făcut obiectul excepţiei de nelegalitate invocată de recurentă, nu reprezintă un act administrativ unilateral cu caracter individual în înţelesul prevederilor art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, deoarece nu reprezintă un act administrativ unilateral cu caracter individual emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.
Acest proces verbal este un act premergător unui act administrativ şi nu un act administrativ unilateral cu caracter individual, astfel că şi cu privire la excepţia de nelegalitate, invocată de recurentă, în ceea ce priveşte procesul verbal se impunea a fi respinsă ca inadmisibilă, însă potrivit dispoziţiilor art.296 Cod procedură civilă coroborat cu dispoziţiile art. 316 din acelaşi cod, nu i se poate crea recurentei în propria cale de atac  o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată.
Acestea au fost considerentele pentru care recursul declarat de creditoare a fost respins ca nefondat.
(Judecător Elena Chirica)