avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Procedura insolvenţei creanţă certă, lichidă şi exigibilă una din condiţiile deschiderii procedurii.
 
Legea nr. 85/2006, art. 3 pct. 12
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 3374 din 11 iunie 2012.
 
Prin decizia nr. 3374 pronunţată la 11 iunie 2012 de Curtea de Apel Ploieşti   a admis recursul formulat de debitoarea SC T SRL, cu sediul în com. …., nr. .., judeţul …., împotriva sentinţei nr.486 din data de 4 aprilie 2012, pronunţată de Tribunalul Buzău, în contradictoriu cu creditoarea ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUZĂU, cu sediul în Buzău, str. Unirii, nr. 209, judeţul Buzău şi lichidatorul judiciar SP B& A SPRL, cu sediul în B.., str. …, bl. …., ap. …., judeţul …, a modificat în tot sentinţa, în sensul că  a respins cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei privind pe SC T SRL.   
Prin cererea formulată la 29.11.2011 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Buzău, sub nr. 7099/114/2011, creditoarea AFP Buzău a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC T SRL, cererea a fost comunicată debitorului la data de 2 decembrie 2011, iar aceasta nu s-a formulat contestaţie, potrivit art.33 alin. 6 din Legea privind procedura insolvenţei.
După administrarea probei cu înscrisuri, prin sentinţa nr. 486 din data de 4 aprilie 2012, Tribunalul Buzău a admis cererea formulată de creditorul Administraţia Finanţelor Publice Buzău pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului, în temeiul art.33 alin 6 din Legea privind procedura  insolvenţei, a dispus deschiderea procedurii insolvenţei forma generală împotriva debitorului SC T SRL cu sediul social  în  comuna S…, judeţul …, CUI …. şi număr de ordine în registrul comerţului …., în temeiul art. 34 din  acelaşi act normativ, a numit administrator judiciar pe SC B&A SPRL , cu atribuţiile  prevăzute de art. 20  din lege, cu o retribuţie de 700 lei, în temeiul art. 61 din Legea insolvenţei, a dispus notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, a fixat termenul limită pentru depunerea creanţelor la 14.05.2012, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 28.05.2012, termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la  08.06.2012 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 12.06.2012, data şedinţei adunării creditorilor la data de 4.06.2012  ora 13.00 la sediul Tribunalului şi s-a dispus convocarea creditorilor debitorului. De asemenea, s-a dispus trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar, în temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei, a dispus deschiderea de către debitor a unui cont bancar la Banca  din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că debitorul se află în încetare de plăţi, stare de fapt dovedită cu titlul executoriu   nr.703 din 28.11.2011, creditorul  are o creanţă comercială, certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului în cuantum de 65.323 lei, fiind îndeplinite condiţiile legii.
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs debitoarea SC T SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi pe cale de consecinţă, modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii cererii formulată de către intimata-creditoare AFP Buzău, ca neîntemeiată.
În motivarea recursului, s-a susţinut că în cauză nu sunt îndeplinite disp.art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006, în sensul că suma de 65.3323 lei, creanţă ce face obiectul titlului executoriu nr.703/28.11.2011, nu este certă, lichidă şi exigibilă. Debitoarea a efectuat plăţi de la data înregistrării cererii şi până  în prezent, respectiv: 43.159 lei pentru perioada 29.11.2011-31.12.2011 (fila11) şi 8.152 lei pentru perioada 01.01.2012-19.04.2012, conform înscrisurilor ataşate. În ceea ce priveşte  diferenţa neachitată, recurenta-debitoare a formulat cererea nr.7932/23.01.2011 prin care, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, a solicitat eşalonarea la plată.
Recurenta a mai arătat că intimata-creditoare AFP Buzău a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale sus-menţionate, motiv pentru care a emis decizia de eşalonare a plăţilor nr.18801/15.03.2012 de către intimata-creditoare prin care s-a acordat eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale exigibile existente în sold pe o perioadă de 36 de luni. Având în vedere faptul că datoria rămasă neachitată a fost eşalonată în tranşe lunare, reprezintă un alt argument în susţinerea neîndeplinirii caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei. Mai mult, debitoarea nu se află în încetare de plăţi, astfel cum în mod greşit s-a reţinut de către instanţa de fond în sentinţa criticată. În acest sens sunt şi înscrisurile doveditoare, care atestă împrejurarea că recurenta-debitoare a efectuat plăţi, ceea ce certifică neîndeplinirea condiţiilor privind deschiderea procedurii prevăzute de art. 3 pct.6 din legea insolvenţei, în sensul că de la momentul achitării parţiale a creanţei şi până la data pronunţării sentinţei recurate nu au trecut mai mult de 90 de zile.
 
Curtea analizând actele şi lucrările dosarului, motivele de recurs şi dispoziţiile legale în materie, art. 304 şi 3041 C. proc.civ., a  admis recursul pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:
La data de 29.11.2011, creditoarea AFP a municipiului Buzău a formulat cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenţei pentru o creanţă în cuantum de 108.482 lei, reprezentând taxe, impozite, contribuţii, amenzi, dobânzi şi penalităţi   aferente neachitării debitelor în termenele legale de plată.
Ulterior, creditoarea şi-a dat acordul de principiu privind eşalonarea plăţilor debitoarei, iar la 15.03.2012 s-a emis decizia de eşalonare de plată nr.18801, pentru 36 de luni, decizie pe care debitoarea a respectat-o.
La data de 4.04.2012, Tribunalul Buzău a dispus deschiderea procedurii insolvenţei, deşi  graficul de eşalonare era în desfăşurare.
Pe de altă parte, potrivit situaţiei de plăţi efectuate în perioada 1.01.2012-19.04.2012, debitoarea a efectuat plăţi în sumă de 8152 lei, aspect care conduce la concluzia că aceasta funcţionează şi nu este în încetare de plăţi.
Aşa fiind, faţă de situaţia de fapt  reţinută  şi constatând că prin eşalonarea efectuată, creanţa nu mai este scadentă potrivit titlului executoriu, ci potrivit eşalonării făcute de comun acord, Curtea a admis recursul.
(Judecător Rodica Duboşaru)