avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Poprire asigurătorie. Solutionare cu citarea părtilor. Legalitate
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia I­a civilă, decizia civilă nr. 32/R din 8 ianuarie 2013
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş la data de 14.11.2012, creditorul S.C., a solicitat înfiintarea unei popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate debitoarei SC S.P. SRL de tertii I.I. S.F.R., şi SC R. SRL, până la concurenta sumei totale de 4.650 lei din care suma de 3.650 lei reprezintă drepturi salariale, iar suma de 1.000 lei reprezintă onorariu de avocat.
În motivarea cererii, creditorul a arătat că pe rolul Tribunalului Maramureş se află dosarul în care a fost înregistrată actiunea vizând obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale restante. A sustinut că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 597 Cod procedură civilă.
În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozitiile art. 597 C. pr. civ..
Prin încheierea civilă nr. 1833/16.11.2012, pronuntată de Tribunalul Maramureş s­a admis cererea formulată de creditorul S.C. şi în consecintă, s­a dispus înfiintarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate debitoarei SC S.P. SRL, de tertii I I.I. S.F.R., şi SC R. SRL, până la concurenta sumei totale de 4.650 lei din care suma de 3.650 lei reprezintă drepturi salariale iar suma de
1.000 lei reprezintă onorariu de avocat. Pentru a pronunta această hotărâre prima instantă a retinut următoarele: Potrivit art. 597 raportat la art. 591 alin. 1 Cod procedură civilă, creditorul care nu are un titlu
executoriu, dar a cărui creantă este constatată prin act scris şi este exigibilă, poate solicita înfiintarea unei popriri asigurătorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporabile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor, dacă dovedeşte că a intentat actiune, el putând fi obligat la plata unei cautiuni în cuantumul fixat de către instantă.
Aşadar, în legătură cu conditiile de înfiintare a popririi asiguratorii, art. 591 alin. 1 Cod procedură civilă instituie mai multe conditii şi anume: creditorul să nu aibă un titlu executoriu, creanta creditorului să fie exigibilă, să fie constatată prin înscris, creditorul să facă dovada că a declanşat procesul prin care tinde la realizarea creantei sale.
Din întreaga reglementare a popririi asigurătorii, rezultă că aceasta măsură asiguratorie este un mijloc procesual care are drept scop indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de terte persoane pentru a se evita diminuarea activului patrimonial al debitorului, care, în acest mod, nu mai poate dispune de sumele de bani asupra cărora se instituie poprirea, acestea rămânând la tertii popriti.
Având în vedere înscrisurile depuse la dosar, instanta a retinut că creditorul a făcut dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute de art. 591 Cod procedură civilă, în sensul că a făcut dovada unei creante stabilite printr­un înscris, în acest sens fiind depus la dosar contractul individual de muncă, creanta este exigibilă, termenul de plată al drepturilor salariale fiind data de 10.08.2012, iar pentru realizarea creantei sale reclamantul a promovat actiune înregistrată în dosarul nr. 8663/100/2012 cu termen de judecată la data de 08.03.2013.
Fată de considerentele retinute, apreciind şi că nu se impune achitarea unei cautiuni, instanta a admis cererea pentru instituirea popririi asigurătorii conform dispozitivului încheierii.
Împotriva acestei încheieri a declarat recurs debitoarea SC S.P. S.R.L., solicitând să se constate ca încheierea civila recurată este nelegala si nefondata întrucât procedura de citare a fost nelegal îndeplinită, motiv pentru care consideră că se impune casarea cu trimitere la instanta de fond.
Mentionează recurenta că instanta de fond a emis citatia la 14.11.2012, comunicată societătii, conform ştampilei poştale, la 19.11.2012, făcându­i­se cunoscut că termenul de judecata a fost fixat la data de 16.11.2012 si solicitându­i­se în acelaşi timp depunerea unei întâmpinări.
Recurenta arată că a luat la cunoştinta de citatie în data de 19.11.2012, după 3 trei zile de la solutionarea cauzei, astfel încât, având in vedere nelegala citare si in consecinta solutionarea cauzei cu încălcarea regulilor de procedură, solicită a se constata că încheierea este nelegală.
Examinând cauza prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispozitiilor legale incidente Curtea de apel constată că recursul este nefondat, având în vedere următoarele considerente:
Potrivit dispozitiilor art. 592 alin. 2 cod procedură civilă, aplicabile, conform art. 597 alin. 2 cod procedură civilă, şi în ceea ce priveşte solutionarea cererii având ca obiect înfiintarea popririi asigurătorii, asupra acestei cereri instanta decide de urgentă, în camera de consiliu, fără citarea părtilor, prin încheiere executorie.
Într­adevăr, se constată că în cauză au fost emise citatii către părti, iar citatia emisă pe numele debitoarei recurente a fost înmânată unui reprezentant al acesteia la data de 19.11.2012, respectiv după termenul de judecată la care s­a solutionat cererea de către instanta de fond.
Curtea retine însă că această situatie însă nu este de natură a atrage nulitatea hotărârii atacate, întrucât, în conditiile în care legea prevede că judecarea cererii se face fără citarea părtilor, evident că nu se poate retine nerespectarea unor dispozitii legale care ar impune citarea părtilor în această procedură.
Faptul că în procedura în primă instantă s­a procedat la citarea părtilor, peste prevederile legale, nu este de natură a da naştere unui drept al părtii de a invoca în favoarea sa citarea viciată. Primirea citatiei de către recurentă după termenul de judecată la care s­a solutionat cererea nu este de natură a atrage nulitatea, atâta timp cât citarea părtilor a fost o măsură procesuală greşită, aspect evidentiat, de altfel, şi în partea introductivă a încheierii atacate, instanta de fond subliniind în mod expres că din eroare s­a procedat la citarea părtilor.
În raport de aceste aspecte Curtea constată ca fiind nefondate criticile formulate de recurentă privind solutionarea cererii cu încălcarea dispozitiilor legale privind citarea.
Pentru acestea considerente şi văzând că recurenta nu a formulat critici cu privire la solutia pronuntată de tribunal pe fondul cauzei, în temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 teza a II­a cod procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat.
În temeiul dispozitiilor art. 274 cod procedură civilă, recurenta, ca parte căzută în pretentii, va fi obligată la plata către intimat a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat, conform chitantei anexate la dosar (fila 9).