avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Plângere împotriva încheierii de carte funciară emisă de registratorul biroului teritorial. Formularea plângerii la judecătorie, fără a se urma procedura cererii de reexaminare. Considerare ca fiind formulată omisso medio
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia I­a civilă, decizia civilă nr. 510/R din 20 februarie 2013
 
Prin sentinta civilă nr. 4359/2012 pronuntată de Judecătoria Bistrita, instanta a respins plângerea formulată de petentii H.F. şi H.I., împotriva încheierii de carte funciară nr. 997 din dosarul nr. 997/16.01.2012 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistrita­Năsăud.
Pentru a pronunta această hotărâre, prima instantă a retinut că prin încheierea nr. 997 pronuntată de O.C.P.I. Bistrita­Năsăud în dosar nr. 997/16.01.2012 a fost admisă cererea cu privire la nr. cad. 2412/1 înscris în CF 62118 Bistrita, având ca proprietari pe petentii H.F. şi H.I., în cotă de 1/1 şi s­a respins receptia documentatiei din dosar nr. 39088/2011 privind dezlipirea imobilului sub B4 din CF 62118 provenită din CF de pe hârtie cu nr. 17611 UAT Bistrita.
La baza emiterii acestei dispozitii a stat referatul inspectorului de cadastru şi referatul asistentului registrator, înscrisuri în baza cărora s­a constatat că în urma verificării actelor care au fost ataşate cererii cu nr. 39088/22.12.2011, formulată de petentii H.F. şi H.I. având ca obiect receptia documentatiei cadastrale de dezlipire pentru imobilul înscris în CF 62118 Bistrita, aceasta nu a putut fi receptionată, întrucât conform referatului de completare nr. 13/06.01.2012 şi cel de respingere din 13.01.2012 întocmite de inspectorul din cadrul OCPI Bistrita­Năsăud, imobilul teren a cărui dezmembrare se solicită se suprapune în partea de sud peste imobilele înscrise în CF 57198, nr. cad. 8329 şi CF 18522 cad. 12534.
În raport de aceste împrejurări şi a verificărilor efectuate la fata locului, s­a constatat că suprapunerea este reală, astfel cum rezultă din nota de respingere a documentatiei, întocmită de inspectorul de cadastru.
Pe cale de consecintă, în considerarea art. 48 lit. c din Legea 7/2006 rep., în situatia în care documentatia nu îndeplineşte conditiile cerute de acest text, în sensul că imobilul nu este individualizat printr­un identificator unic, cererea pentru dezlipire nu a putut fi admisă. În aceeaşi ordine de idei s­a retinut că, potrivit art. 27 alin. 2 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 634/2006 cu modificările şi completările aduse prin Ordinul 785/2011, în situatiile similare cu cea din spetă, solutionarea acestora se va realiza pe cale amiabilă din documentatii cadastrale sau de instantele de judecată, în situatia în care nu intră sub incidenta textului legal mai înainte amintit.
Aşa fiind şi constatând că, în cauză nu s­a făcut dovada îndeplinirii cerintelor art. 48 lit. c din Legea 7/1996 rep. şi modific., instanta în considerarea art. 49 şi urm. din aceeaşi Lege, a respins plângerea ca neîntemeiată, înlăturând probatoriul cu înscrisuri administrat, acesta fiind identic cu cel care a stat la baza emiterii Încheierii de respingere nr. 997 din dosarul nr. 997/16.01.2012 .
Prin decizia civilă nr. 113/A/16.11.2012 a Tribunalului Bistrita­Năsăud a fost respins apelul formulat de petentii H.I. şi H.F., împotriva sentintei civile nr. 4359/2012 a Judecătoriei Bistrita, ca neîntemeiat.
Pentru a pronunta această decizie, tribunalul a retinut că potrivit art. 49 din Legea nr. 7/1996 dacă registratorul constată că cererea de înscriere în cartea funciară şi actele depuse în justificarea acesteia nu întrunesc conditiile legale, aceasta se va respinge printr­o încheiere motivată. Despre respingerea cererii s­a făcut mentiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară. Conform art. 50 din acelaşi act normativ încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronuntarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se solutionează prin încheiere de către registratorul­şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. Împotriva încheierii registratorului­şef se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, însotită de dosarul încheierii şi copia cărtii funciare. Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, situatie în care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărtii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.
Din dispozitiile mai sus citate rezultă fără nici un dubiu că această procedură prealabilă, de atacare a încheierii pronuntate de registrator printr­o cerere de reexaminare adresată registratorului şef, este obligatorie şi nu este permisă formularea plângerii împotriva încheierii registratorului direct la instantă. Având în vedere aceste dispozitii legale, trebuia să respingă plângerea fără a mai analiza motivele invocate de petenti. De altfel solicitarea petentilor să se dispună anularea intabulărilor în CF nr.57198 Bistrita nr.cad 8329 respectiv 18522 nr.cad 1254 proprietar Ciochia Dan Emil si Pughil Atila, nici nu se poate solutiona în prezentul cadru procesual, o astfel de cerere trebuie judecată în contradictoriu cu persoanele, ale căror drepturi pot fi afectate.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs petitionarii, solicitând modificarea sentintei, cu consecinta admiterii plângerii.
În motivarea recursului s­a arătat că în mod nelegal s­a respins cererea de dezlipire a imobilului, motivul respingerii nu este real, în cauză terenul proprietatea petentilor nu se suprapune cu terenul altor persoane, ci există o suprapunere virtuală numai în baza de date a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Recurentii au arătat că au formulat o cerere de reexaminare a încheierii de respingere, dar această cerere nu a fost primită la registratura O.C.P.I., sugerându­li­se recurentilor să apeleze la instanta de judecată.
Totodată, s­a solicitat de către recurenti să se dispună rezolvarea litigiului în baza actelor depuse la dosar.
La prezentul memoriu de recurs, recurentii au ataşat răspunsul primit de la Ministerul Administratiei şi Internelor Institutia Prefectului – jud. Bistrita Năsăud, nota de constatare încheiată la data de 3.09.2012 de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistrita Năsăud, un plan de situatie, declaratiile extrajudiciare ale numitilor R.M. şi P.A.
Prin memoriul denumit „ întâmpinare”, recurenta H.F. a solicitat să se constate că actele depuse în probatiune, respectiv din nota de constatare din data de 3.09.2012 încheiată de consilierul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistrita şi declaratiile persoanelor vecine cu terenul recurentilor, vin în contradictie cu solutia instantei de respingere a plângerii petitionarilor.
Analizând decizia pronuntată prin prisma motivelor de recurs invocate, curtea constată că recursul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:
Petitionarii H.F. şi H.I. au depus o cerere de dezlipire a imobilului înscris în CF 62118 Bistrita şi documentatia de dezlipire nu a fost receptionată, deoarece terenul a cărui dezmembrare se solicită se suprapune în partea de sud peste imobilele înscrise în Cf 57187 nr. cad. 8329 şi CF 18522 nr. cad. 12534.
Împotriva încheierii de carte funciară nr. 997/16.01.2012 petitionarii aveau posibilitatea, dacă nu erau multumiti de continutul încheierii, să formuleze cerere de reexaminare la registratorul şef, din cadrul oficiului teritorial în raza teritorială căruia se află situat imobilul în termen de 15 zile de la comunicare, după cum rezultă din art. 50 al. 2 din Legea nr. 7/1996.
Împotriva încheierii de solutionare a cererii de reexaminare de către registratorul şef, petitionarii aveau posibilitatea să formuleze plângere la judecătoria în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul,după cum rezultă din dispozitiile art. 50 al.2^2, Legea nr. 7/1996.
Această procedură nu este facultativă , părtile nu pot alege să formuleze cerere de reexaminare sau să formuleze plângere la judecătorie, dispozitiile legii fiind imperative.
Plângerea la judecătorie se formulează împotriva solutiei, pronuntate de registratorul şef, la cererea de reexaminare.
Această procedură nu a fost urmată de către petitionari, care au omis să formuleze plângere la registratorul şef din cadrul oficiului teritorial de cadastru, ocultând astfel procedura prevăzută de art. 50 din Legea nr. 7/1996.
Căile de atac se exercită în ordinea prevăzută de lege, iar plângerea prevăzută de Legea nr. 7/1996 nu poate fi solutionată „omisso medio”, în lipsa reexaminării încheierii de carte funciară.
Întrucât dispozitiile de procedură nu au fost legal respectate, solutia pronuntată de Tribunalul Cluj este legală.
Problemele de fond, invocate de către recurenti, nu au fost analizate, întrucât plângerea formulată direct la judecătorie a fost fără a respecta căile de atac prevăzute de Legea nr. 7/1996.
Pentru aceste considerente, în temeiul dispozitiilor art. 304 pct. 9, coroborat cu art. 312 Cod proc.civ., curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de petentii H.F. şi H.I.
Notă. Solutia legală era aceea de admitere a recursului şi casarea deciziei tribunalului, admirea apelului şi anularea sentintei judecătoriei, cu trimiterea dosarului la registratorul­şef al Oficiului Teritorial Cluj, pentru solutionarea cererii de reexaminare. Fiind vorba de necompetenta generală a instantelor judecătoreşti, exceptia putea fi invocată în recurs. În acest sens, a se vedea decizia civilă nr. 1719 din 3 aprilie 2013.