avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în perioada de aplicare etapizată a Legii nr. 330/2009, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare.
 
Legea nr. 330/2009
 
Urmare eliberării din funcţia publică  deţinută, raportul de serviciu al reclamantului, funcţionar public, a încetat, acesta fiind numit personal contractual, încheindu-se  astfel un nou raport de muncă şi un contract individual de muncă, situație în care sunt incidente dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 330/2009, potrivit  cărora pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare, întrucât reclamantul a fost nou încadrat în funcţie, ca personal contractual, anterior deţinând o funcţie publică.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 1149 din 2 martie 2012.
 
Prin sentinţa nr. 3522 din 12 octombrie 2011, Tribunalul Buzău a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul Ministerul Sănătăţii şi a respins acţiunea formulată de  reclamantul VI împotriva pârâţilor Direcţia de Sănătate a Judeţului B  şi Ministerul Sănătăţii.
Reclamantul VI a chemat în judecată pârâta Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău şi a solicitat anularea în parte a Dispoziţiei nr. 76/30.08.2010 şi a Dispoziţiei nr. 84/25.01.2011, în ceea ce priveşte treapta de salarizare, şi art. 2 al acestor dispoziţii, obligarea pârâtei să emită o dispoziţie de reîncadrare în muncă, cu respectarea treptei de salarizare şi în condiţii nediscriminatorii în raport cu ceilalţi angajaţi, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
 
 
În motivarea sentinţei, Tribunalul Buzău a reţinut că Direcţia de Sănătate Publică Buzău şi personalul instituţiei au cunoscut în cursul anului 2010 două procese concomitente, primul de reorganizare şi al doilea de transformare a personalului din anumite compartimente  din funcţionari publici în personal contractual. Până la reorganizarea instituţiei, reclamantul avea calitate de funcţionar public, iar pentru funcţionarii publici salarizarea s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile acestora, astfel încât la data de 31.12.2009 reclamantul beneficia de un salariu de bază de 1054 lei, conform anexei 3 din O.G.  nr. 9/2008  pentru modificarea O.G. nr. 6/2007.
Începând cu data de 01.01.2010, când a intrat în vigoare Legea cadru nr. 330/2009, salarizarea  funcţionarilor publici din Direcţia de Sănătate Publică Buzău s-a făcut în conformitate cu prevederile  anexei III/2 pct. B, aplicabilă  şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în categoria cărora se află şi Direcţia  de Sănătate Publică Buzău, reîncadrarea şi salarizarea personalului aflat în funcţie la data de 31 decembrie 2009 au fost făcute  în baza art. 30 din Legea cadru nr. 330/2009 şi art. 4, art. 5, art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010.
Până la reorganizarea instituţiei, reclamantul a avut calitatea de funcţionar public, având  la data de 31.12.2009, un salariu de bază de 1054 lei iar, începând cu luna septembrie 2010, instituţia a fost reorganizată în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 şi cu aceeaşi dată reclamantul a fost eliberat din funcţia publică de execuţie de referent superior, treapta de salarizare 1,  gradaţia 5 şi numit  prin dispoziţia nr. 76/30.08.2010 în funcţia contractuală de execuţie  de asistent medical principal PL gradaţia 5.
Începând cu data numirii în funcţia contractuală de asistent medical principal PL, gradaţia 5, salariul de bază al reclamantului s-a stabilit  în conformitate cu legislaţia în vigoare art. 30, Nota din anexa II din Legea cadru nr. 330/2009, art. 4, art. 5 şi art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010 şi adresele Ministerului Sănătăţii nr. 6991/28.01.2010 şi nr. XI/C 1422.09.01.2010.
Reîncadrarea reclamantului s-a făcut ca urmare a aplicării prevederilor din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea  regulamentului  de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor  de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, act normativ emis în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările  şi completările ulterioare, ale legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, ale Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea  unitară a personalului  plătit din fonduri publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 s-a realizat în cursul anului 2010, perioadă în care  încadrarea şi salarizarea personalului a  intrat sub incidenţa prevederilor din Legea cadru nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri  de reîncadrare în funcţii  a unor categorii  de personal bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte  măsuri în domeniul bugetar.
Judecătorul fondului a apreciat că salariul reclamantului a  fost stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Buzău conform dispoziţiilor legale în vigoare, după cum urmează: pentru anul 2010 Legea nr. 330/2010, art. 30 alin. 5 lit. a şi O.U.G. nr. 1/2010, iar începând cu 01.01.2011 s-au aplicat prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice pentru care au fost emise norme metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul comun nr. 42/77/2011 al Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al Ministrului finanţelor publice.
Curtea a admis recursul formulat de reclamant, a modificat în parte sentinţa, a admis în parte acţiunea, a anulat în parte Dispoziţia nr. 76 din 30.08.2010 – art. 2, în privinţa cuantumului salariului de bază de 1715 lei, şi în parte Dispoziţia nr. 84 din 25.01.2011 – art. 2 lit. a, în privinţa cuantumului salariului de bază de 1479 lei, şi a obligta pârâta la emiterea unor noi dispoziţii de stabilire a salariului de bază al reclamantului, la nivelul de salarizare în plată pentru funcţii similare din categoria personalului contractual.
Curtea a reținut că pârâta Direcţia de Sănătate Publică Buzău a fost reorganizată, începând cu data de 1.09.2010, în baza Ordinului nr. 1078 / 27.07.2010  emis de Ministrul Sănătăţii, de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Urmare reorganizării, o parte din personalul Direcţiei de Sănătate Publică, a fost eliberat din funcţia publică deţinută până la acea data  şi trecut pe funcţia contractuală.
Începând cu data de 1 ianuarie a anului 2010, an în care a avut loc reorganizarea Direcţiei de Sănătate Publică, încadrarea şi salarizarea personalului s-a efectuat în baza dispoziţiilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.
Potrivit art. 30 alin. 5 lit. a din Legea cadru nr. 330/2009, în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009  şi-a păstrat salariul avut, fără să fi fost afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, respectiv, noul salariu de bază a fost cel corespunzător funcţiilor din luna decembrie 2009, la care s-au adăugat sporurile care se introduceau în acesta.
Urmare reorganizării Direcţiei de Sănătate Publică, prin Dispoziţia nr. 76 din 30.08.2010, reclamantul a fost eliberat, începând cu 1.09.2010, din funcţia publică de execuţie de referent superior, treaptă de salarizare 1, gradaţia 5 din cadrul Compartimentului Evaluare risc – igiena mediului şi numit în funcţia contractuală de execuţie de asistent medical principal PL, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Evaluare factori de risc din mediu-igiena mediului, cu un salariu de bază de 1715 lei.
Potrivit apărărilor pârâţilor, salariul de bază al reclamantului s-a stabilit începând cu data numirii în funcţia contractuală, în conformitate cu art. 30 alin. 5 lit. a din Legea Cadru nr. 330/2009, şi O.U.G. nr. 1/2010, art. 8 din Legea nr. 330/2009, în anul 2010 majorarea salariilor efectuându-se numai pentru acele salarii care aveau un nivel mai mic de 705 lei/lună şi fără să depăşească această valoare; salariul de bază al reclamantului aflat în funcţie publică la data de 31.12.2009 era de 1054 lei - valoare care se încadra între limita minimă şi maximă prevăzuta de lege pentru funcţia contractuală, valoare care s-a menţinut şi care a reprezentat baza de pornire la stabilirea noului salariu prevăzut de Legea nr. 330/2009 (care, începând cu luna septembrie 2010, devine în cuantum de 1715 lei); au arătat pârâţii că reclamantul, după dobândirea statutului de personal contractual, nu putea fi considerat ca personal nou încadrat, pentru a i se aplica altă salarizare, deoarece la momentul reorganizării instituţiei în septembrie 2010, avea statutul de personal aflat în funcţie şi nu statut de personal nou încadrat prin concurs sau examen; raportul de serviciu a devenit raport de muncă, schimbare care nu putea conferi calitatea de personal nou angajat, căruia să i se aplice art. 31 din Legea nr. 330/2009;
Începând cu data de 1 ianuarie 2011,  încadrarea şi salarizarea personalului s-a efectuat în baza dispoziţiilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
Prin Dispoziţia nr. 84/25.01.2011 emisă de Direcţia de Sănătate Publică Buzău, s-a dispus reîncadrarea reclamantului, începând cu 1.01.2011, în funcţia contractuală de asistent medical principal PL, gradaţia 5, clasa de salarizare 55, din care 46 clasa de salarizare aferentă minimului funcţiei şi 9 clase corespunzătoare tranşelor de vechime, conform art. 11 din Legea nr. 284/2010, stabilindu-se un salariu de bază de 1479 lei, determinat ca urmare a majorării cu 15% a cuantumului brut al salariului de bază aferent lunii octombrie 2010.
Potrivit apărărilor pârâţilor, reîncadrarea reclamantului la data de 01.01.2011 s-a făcut pe o funcţie contractuală identică cu cea ocupată, de asistent medical principal PL, gradaţia 5 (stabilită în baza art. 11 alin. 3 din Legea Cadru nr. 284/2010 clasa de salarizare 46 (stabilită în baza anexei III - cap. I pct. 2 lit. a - Unităţi clinice) la care se adaugă 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă (vechime peste 20 de ani), total clase de salarizare aferente funcţiei pe care o ocupă - 55.
Curtea a constatat că cererea reclamantului recurent în ceea ce priveşte treapta de salarizare este neîntemeiată, întrucât, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, funcţia contractuală de execuţie ocupată de reclamant nu prevede trepte de salarizare. Este întemeiată însă cererea  reclamantului recurent cu privire la stabilirea salariului de bază la data de 1.10.2010, prin Dispoziţia nr. 76 din 30.08.2010, începând cu data de 1.09.2010, urmare reorganizării Direcţiei de Sănătate Publică, şi pe cale de consecinţă, şi stabilirea salariului de bază începând cu data de 1.01.2011, prin Dispoziţia nr. 84 din 25.01.2011, începând cu data de 1.01.2011.
Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. 3 şi alin. 5 lit. a din Legea nr. 330/2009,  invocate de pârâţi, reîncadrarea personalului s-a efectuat  în anul 2010 corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute în luna decembrie 2009,  iar personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 şi-a păstrat salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, noul salariu de bază, fiind cel corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care s-au adăugat sporurile introduse în acesta potrivit anexelor la lege.
La data de 1.01.2010, data la care a intrat în vigoare Legea nr. 330/2009, pârâta Direcţia de Sănătate Publică a procedat potrivit dispoziţiilor legale.
Urmare reorganizării, prin Ordinul nr. 1078 / 27.07.2010, pârâta Direcţia de Sănătate Publică a procedat însă în mod greşit la stabilirea salariului de bază al reclamantului, eliberat din funcţia publică deţinută până la data de 31.08.2010 şi numit în funcţie contractuală de execuţie începând cu data de 1.08.2010.
Potrivit Legii nr. 330/2009, salarizarea personalului contractual se realiza în raport cu prevederile Anexei nr. II/2 pct. II lit. A din lege.
Prin eliberarea din funcţia publică  deţinută, prin Dispoziţia nr. 76/ 30.08.2010, raportul de serviciu al reclamantului, funcţionar public, a încetat, acesta fiind numit personal contractual, încheindu-se  astfel un nou raport de muncă şi un contract individual de muncă.
În aceste împrejurări, contrar apărărilor pârâtei, nu erau incidente dispoziţiile art. 30 alin. 3 şi 5 lit. a din Legea nr. 330/2009, acestea priveau reîncadrarea personalului  corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute în luna decembrie 2009, astfel încât personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 să îşi păstreze salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009.
Erau incidente în această situaţie dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 330/2009, potrivit  cărora pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare, întrucât reclamantul a fost nou încadrat în funcţie, ca personal contractual, anterior deţinând o funcţie publică.
Susţinerile pârâtei, privind faptul că reclamantul avea  statutul de personal aflat în funcţie şi nu statut de personal nou încadrat prin concurs sau examen, sunt nefondate,  întrucât legiuitorul a precizat faptul că salarizarea la nivelul în plată pentru funcţiile similare se realizează pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, şi nu numai pentru personalul nou încadrat.
Având în vedere greşita stabilire a salariului de bază la data de 1.01.2010, prin Dispoziţia nr. 76 din 30.08.2010, urmare eliberării din funcţia publică şi numirii ca personal contractual, în mod greşit a fost stabilit salariul de bază şi prin Dispoziţia nr. 84 din 25.01.2011, emisă în baza prevederilor Legii nr. 285/2010, întrucât potrivit art. 1 din aceasta, salariul de bază s-a stabilit prin majorarea cu 15%. a salariului de bază acordat pentru luna octombrie 2010.