avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea plăţii pensiei revizuite cu menţinerea în plată a pensiei de serviciu iniţiale până la soluţionarea pe fond a dosarului. Verificarea de către instanţă a întrunirii condiţiilor legale de admisibilitate prevăzute de art. 581 Cod procedură civilă.        
                   
 Art.581 şi art. 582 Cod procedură civilă
 
În vederea valorificării cererii, reclamantul a ales procedura specială a ordonanţei preşedinţiale, reglementată de dispoziţiile art.581-582 Cod procedură civilă, cu privire la care legiuitorul a instituit trei condiţii de admisibilitate, urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii care se cere a se lua pe această cale, respectiv neprejudicierea fondului cauzei, condiţii ce trebuiau îndeplinite cumulativ.
 
(Decizia civilă nr. 1456/06.06.012)
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului V., sub nr.2332/90/2012, reclamantul P.A., în contradictoriu cu Casa Sectorială de Pensii A.M.Ap.N., a solicitat ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună suspendarea deciziei de revizuire a pensiei nr.56024/15.12.20110 emisă de pârâtă, cu rămânerea în plată a deciziei de pensionare nr.0101082/12.11.2002, până la soluţionarea pe fond a cauzei având ca obiect anularea deciziei de revizuire 56024/15.12.2011, cauză înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 1895/90/2012 cu termen la data de 3.05.2012.
Reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată şi judecarea cauzei în lipsă.
În motivarea cererii, arată că prin revizuirea pensiei sale s-a dispus plata unei pensii de 2348 lei brut, faţă de cuantumul anterior al pensiei sale de 3077 lei brut.
Reclamantul a precizat că suspendarea plăţii pensiei revizuite cu menţinerea în plată a pensiei de serviciu iniţiale până la soluţionarea pe fond a dosarului având ca obiect anularea deciziei de revizuire reprezintă o măsură urgentă, vremelnică şi preîntâmpină o pagubă iminentă.
Paguba iminentă este generată de imposibilitatea sa financiară de a face faţă cheltuielilor pe membru de familie, aceste venituri fiind diminuate datorită revizuirii pensiei.
A menţionat reclamantul că are un fiu de 26 de ani, cu handicap accentuat permanent, care necesită asigurarea unui regim de viaţă special, care implică medicaţie şi alimentaţie corespunzătoare.
Totodată, veniturilor lunare pe familie se ridică la 2400 lei, iar cheltuielile lunare reprezintă 1900 lei. Mai arată că nu are venituri din alte surse decât cele din pensie, soţia sa are venituri modeste, iar toate cheltuielile generate de acoperirea contravalorii utilităţilor precum şi a ratelor bancare ale unor credite contractate într-un moment în care echilibrul financiar al familiei era stabil, i-au creat o perturbare a mediului financiar familial.
În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar copie contestaţie,  cupon pensie, adeverinţe venituri, acte de stare civilă, certificat de handicap, calcul estimat venituri, tabel cu cheltuieli, chitanţe de plată utilităţi şi rate bancare.
Pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă apreciind că nu sunt întrunite condiţiile legale de admisibilitate prevăzute de art. 581 cod procedură civilă.
În ce priveşte vremelnicia măsurii solicitate, adică pe un timp determinabil, nu este îndeplinită, întrucât s-a solicitat suspendarea deciziei de revizuire până la soluţionarea procesului de fond pornit pe cale separată pentru anularea deciziei.
În ce priveşte condiţia urgenţei, pârâta  a arătat că aceasta nu este îndeplinită întrucât reclamantul tinde la nepunerea în plată a deciziei de revizuire, prin suspendarea acesteia nelimitat în timp, iar pe de altă parte, suspendarea executării deciziei de revizuire poate avea ca efect doar suspendarea plăţii pensiei recalculate dar nu şi plata pensiei anterioare în condiţiile în care, potrivit art.4 din Legea 119/2010 s-a realizat încetarea acesteia, în lipsa unei dispoziţii de fond a instanţei cu privire la anularea deciziei de revizuire.
De asemenea, pârâta a făcut trimitere la dispoziţiile art.114 ale Legii 263/2010 cu privire la suspendarea plăţii pensiei care se realizează printr-o simplă cerere ce se depune la pârâtă.
În ce priveşte cerinţa de a nu prejudeca fondul cauzei, pârâta a susţinut că nici aceasta nu este îndeplinită întrucât instanţa nu poate dispune plata unei pensii ce a fost deja recalculată în temeiul Legii 119/2010, iar instanţa în cadrul ordonanţei preşedinţiale nu poate stabili dreptul reclamantului de a beneficia de pensia stabilită în baza Legii 164/2011, sau de a anula decizia emisă în temeiul Legii 119/2010. Apreciază că prin suspendarea deciziei de revizuire a pensiei s-ar stabili, cu caracter definitiv că reclamantului nu i se aplică dispoziţiile Legii 119/2010, iar eventualele sume ce s-ar plăti acestuia nu ar mai putea fi supuse restituirii, având în vedere că această plată s-ar face în baza unei hotărâri judecătoreşti, iar nu ca plată necuvenită.
Prin sentinţa civilă nr.910/15 mai 2012, Tribunalul Vâlcea a admis cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamant şi a dispus suspendarea Deciziei de revizuire a pensiei nr.56024/15.12.2011, cu rămânerea în plată a Deciziei nr. 0101082/12.11.2002, până la soluţionarea definitivă a cauzei având ca obiect anularea deciziei de revizuire înregistrată sub nr.1895/90/2012.
A fost obligată pârâta la 100 lei cheltuieli de judecată către reclamant.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Reclamantul, fost cadru militar, a beneficiat de pensie de serviciu, stabilită în temeiul Legii 164/2001 prin decizia nr.0101082/12.11.2002 în cuantum de 3077 lei, iar prin Decizia nr.56024/15.12.2011 i-a fost revizuită această pensie în temeiul O.U.G.nr.1/2011 la un cuantum de 2348 lei.
Arătând că urmare a revizuirii pensiei sale, veniturile pe membru de familie au fost reduse, că are un fiu cu handicap accentuat permanent ce necesită medicaţie permanentă, precum şi utilităţi şi credite bancare de suportat, reclamantul susţine că se află în imposibilitate de a suporta toate aceste cheltuieli de întreţinere a sa şi a familiei sale.
Pe de altă parte, a arătat că a solicitat anularea deciziei de revizuire nr. 56024/15.12.2011, cererea sa aflându-se pe rolul Tribunalului V. sub nr. 1895/90/2012, cu termen la 03.05.2012.
Astfel, prin prezenta cerere reclamantul a solicitat suspendarea executării deciziei de revizuire, cu menţinerea în plată a deciziei anterioare, până la soluţionarea dosarului  nr.1895/90/2012 având ca obiect anularea deciziei de revizuire.
Potrivit art.581 Cod procedură civilă: „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere ori pentru a preveni o pagubă iminentă şi care nu s-ar putea repara.”
Condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale, ce trebuie întrunite cumulativ sunt: urgenţa măsurii, vremelnicia măsurii dispuse şi neprejudecarea fondului cauzei.
Urgenţa măsurii solicitate de reclamant este îndeplinită în cauză având în vedere împrejurarea că decizia de revizuire nr.56024/15.12.2011 a cărei suspendare se solicită, a fost pusă în plată chiar începând cu luna ianuarie 2012 (f.26) iar reclamantul a făcut dovada în cauză că acţiunea pe care a formulat-o având ca obiect contestaţie împotriva deciziei de revizuire nu a fost soluţionată încă având termen de judecată la 03.05.2012.
Din înscrisurile depuse de reclamant la dosar a rezultat că diminuarea pensiei ca urmare a deciziei de revizuire îl pune în imposibilitate de a-şi asigura cheltuielile cu medicaţia fiului său, cu întreţinerea familiei şi restul cheltuielilor curente ale familiei.
Este de observat că până la judecarea dosarului de fond privind anularea deciziei de revizuire, ca urmare a pensiei reduse considerabil, reclamantul poate suferi prejudicii ce nu ar putea fi recuperate (degradarea stării de sănătate a fiului său ca urmare a lipsei medicaţiei, debranşarea de la utilităţi ori penalităţi foarte mari, ori executare silită a creditelor bancare), chiar dacă i s-ar plăti ulterior drepturile restante, pe când pârâta va putea ulterior, în cazul respingerii contestaţiei împotriva deciziei de revizuire să recupereze de la reclamant sumele plătite în plus, în temeiul dispoziţiilor Legii 263/2010.
În ceea ce priveşte vremelnicia măsurii solicitate, această condiţie este în mod evident îndeplinită în condiţiile în care reclamantul a solicitat suspendarea deciziei de revizuire doar până la soluţionarea pe fond a contestaţiei împotriva acestei decizii, deci a fondului dreptului.
Astfel, suspendarea fiind ţărmurită în timp, pe o perioadă determinabilă, aceasta este o măsură vremelnică şi nu definitivă, aşa cum greşit a susţinut pârâta prin întâmpinare.
Ultima condiţie a neprejudicierii fondului cauzei este şi ea îndeplinită în cauză, în condiţiile în care instanţa nu este chemată să se pronunţe asupra legalităţii sau temeiniciei revizuirii pensiei prin decizia nr.56024/15.12.2011 ci doar să constate dacă faţă de situaţia de fapt concretă, este necesară luarea unei măsuri urgente de suspendare a efectelor deciziei contestate până la soluţionarea fondului cauzei de către instanţa de drept comun.
Nici dispoziţia de menţinere în plată a deciziei de pensie anterioară, tot până la soluţionarea fondului cauzei nu reprezintă o prejudiciere a fondului, întrucât instanţa nu se pronunţă asupra legalităţii acestei decizii. În condiţiile în care se contestă decizia de revizuire şi se dispune suspendarea executării ei până la soluţionarea contestaţiei, reclamantul nu poate fi lipsit în totalitate de dreptul său la pensie. Pe de altă parte, atât timp cât decizia de revizuire este contestată în instanţă, în termenul prevăzut de lege, aceasta nu este definitivă şi ca atare nu operează nici încetarea efectelor deciziei anterioare.
Împotriva  sentinţei civile nr.910 din data de 15 mai a formulat în termen recurs pârâta Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale, criticând-o pentru nelegalitate, în sensul motivului de recurs, prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă, respectiv aplicarea greşită a legii.
În motivarea recursului, pârâta susţine în esenţă că hotărârea este nelegală, întrucât nu sunt întrunite cerinţele legale de admisibilitate a cererii prevăzute de art.581 Cod procedură civilă.
Apreciază pârâta că nu este îndeplinită cerinţa caracterului vremelnic al măsurii pretinse de reclamant, de asemenea acesta nu justifică urgenţa cererii de ordonanţă preşedinţială, şi în fine, nu este îndeplinită nici cerinţa neprejudecării fondului.
În concluzie, pârâta solicită admiterea recursului cu consecinţa respingerii cererii formulată de reclamant.
Examinând hotărârea prin prisma motivelor invocate, Curtea a constatat fondat recursul pentru următoarele considerente.
Astfel, prin demersul juridic dedus judecăţii, reclamantul a solicitat să se dispună suspendarea deciziei de revizuire nr.56024 din data de 15 decembrie 2011, privind revizuirea pensiei de serviciu, până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei prin care a solicitat anularea acestei decizii.
În vederea valorificării cererii, reclamantul a ales procedura specială a ordonanţei preşedinţiale, reglementată de dispoziţiile art.581-582 Cod procedură civilă, cu privire la care legiuitorul a instituit trei condiţii de admisibilitate, urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii care se cere a se lua pe această cale, respectiv neprejudicierea fondului cauzei, condiţii ce trebuiau îndeplinite cumulativ.
Raportat la textele legale arătate mai sus, Curtea consideră că prima instanţă nu a soluţionat legal şi temeinic cererea dedusă judecăţii, întrucât nu a făcut o aplicare corectă a normelor legale în materie.
În ce priveşte condiţia urgenţei, se reţine că aceasta subzistă atunci când luarea măsurii este justificată pentru păstrarea unui drept, care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea  piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul  unei executări.
În cauză, reclamantul susţine că este justificată condiţia  urgenţei, susţinând a doua teză a textului legal menţionat mai sus, referitor la ”prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea  repara”, arătând că reducerea drastică a mijloacelor de întreţinere îi produce consecinţe vădit prejudiciabile cu referire la paguba iminentă a bugetului familiei sale.
În speţă, se constată că nu erau îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.581 Cod procedură civilă, care să justifice admiterea cererii formulată de reclamant, respectiv urgenţa măsurii, în condiţiile în care a fost doar redus cuantumul pensiei reclamantului, nefiind afectat dreptul la pensie al acestuia.
Mai mult, Curtea constată că şi în măsura în care s-ar admite ipoteza producerii unei pagube iminente, în cauză este vorba  de o sumă de bani, purtătoare de dobânzi şi susceptibilă de a fi actualizată în raport de indicele de inflaţie, iar pronunţarea unei soluţii favorabile în soluţionarea cauzei pe fond, o astfel de pagubă ar putea fi reparată.
Simplul fapt al revizuirii pensiei nu este de natură a-i produce reclamantului o pagubă iminentă şi care nu s-ar putea repara  în viitor, aşa cum s-a arătat mai sus, şi nici nu dovedeşte urgenţa care să justifice luarea măsurii cu caracter provizoriu, pe calea ordonanţei preşedinţiale.
Este adevărat că sunt situaţii în care urgenţa se presupune până la dovada contrară, însă în acele situaţii ”urgenţa” este apreciată chiar de către legiuitor, conform art.280 Cod procedură civilă, iar în cauza de faţă nu este incidentă nici o normă legală care să justifice o astfel de concluzie.
În considerarea celor expuse mai sus, în conformitate cu dispoziţiile  art.312 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul, cu consecinţa modificării sentinţei, în sensul respingerii cererii de ordonanţă preşedinţială.