avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Onorariile de succes plătite avocaţilor în procedura insolvenţei.
 
 Onorariul de succes nu trebuie considerat în sarcina părţii care a pierdut procesul( în speţă, a debitoarei aflată în procedura insolvenţei ) deoarece asemenea cheltuială nu este imputabilă părţii căzute în pretenţii, constituind o recompensă suplimentară a muncii efectiv prestate de avocat, cu vădit caracter voluntar şi voluptoriu a părţii promitente.
Jurisprudenţa CEDO  evocă aceeaşi concluzie, în sensul  că partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea necesitatea şi caracterul lor rezonabil.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 5492 din 28 noiembrie  2012.
 
Prin decizia nr. 5492/28.11.2012 Curtea de Apel Ploieşti a respins recursul declarat de  creditoarea SC I C L IFN SA împotriva sentinţei nr.1433 din 13 septembrie 2012, pronunţată de  Tribunalul Prahova - Secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în contradictoriu cu debitoarea SC M C SRL prin lichidator judiciar P I SPRL, ca nefondat.
S-a reţinut de către Curte că instanţa de fond a reţinut corect în considerentele sentinţei atacate care este motivaţia pentru care a  respins contestaţia formulată de recurenta-creditoare.
Se susţine  de  către recurentă că suma solicitată în cuantum de 1240 lei reprezintă „cheltuieli de executare, constând în onorarii de succes” şi este datorată de societatea debitoare, conform dispoziţiei contractuale şi facturii ataşate; precum şi faptul că această creanţă este datorată de partea care a căzut în pretenţii potrivit art. 274 C.proc.civ.
Or, potrivit art. 98  din contract „ utilizatorul va fi eliberat de orice obligaţie doar odată cu achitarea către finanţator a tuturor sumelor restante, a cheltuielilor de reposesie, a taxelor judiciare, arbitrale şi către autorităţi, cheltuielilor şi onorariilor avansate către  executorul judecătoresc, avocaţi, experţi, experţi tehnici, contribuabili, evaluatori (….)’’.
Deşi recurenta invocă această clauză contractuală în justificarea cererii  sale este de remarcat faptul că aceasta face referire la ’’ onorarii avansate către avocaţi ’’ şi nicidecum la onorariile de succes plătite avocaţilor.
Prin urmare, recurenta nu se poate prevala de dispoziţiile art. 969 Cod civil, invocate în  motivele de recurs, întrucât părţile nu au stipulat  de comun acord în contractul menţionat o clauză care să-i permită recurentei solicitarea de executare a obligaţiei , adică solicitarea de obligare a societăţii debitoare la plata onorariului de succes.
Curtea, remarcă pe lângă faptul că nu există o dispoziţie contractuală care să instituie în sarcina debitoarei obligaţia de  plată a onorariului de succes solicitat de recurentă şi împrejurarea evidenţiată constant de jurisprudenţă în sensul  că acest onorariu de succes nu trebuie considerat în sarcina părţii care a pierdut procesul( în speţă, a debitoarei aflată în procedura insolvenţei ) deoarece asemenea cheltuială nu este imputabilă părţii căzute în pretenţii, constituind o recompensă suplimentară a muncii efectiv prestate de avocat, cu vădit caracter voluntar şi voluptoriu a părţii promitente.
Jurisprudenţa CEDO  evocă aceeaşi concluzie, în sensul  că partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea necesitatea şi caracterul lor rezonabil.
În acest context, în speţă, şi dacă s-ar face aplicarea dispoziţiilor care reglementează cheltuielile de judecată (art. 274 C.proc.civ. ) invocate de recurentă în motivele de recurs, Curtea observă că onorariul de succes achitat de către aceasta avocatului său depăşeşte prin cuantumul la care a fost convenit, respectiv 1240 lei, limitele unei necesităţi procesuale reparabile,motiv pentru care se poate face aplicarea dispoziţiilor art. 274 alin. 3 C.proc.civ care permit instanţei  să-l oblige pe cel care a căzut în pretenţii să suporte numai o parte din suma ce reprezintă onorariu de avocat plătit de partea adversă.
Or, în speţă, onorariului de succes solicitat de recurentă ,dacă i s-ar recunoaşte natura de cheltuială de judecată, aceasta nu se justifică în nici un fel  raportat la dificultatea cauzei şi volumul de muncă  prestat de avocat.
În consecinţă, în mod corect, prima instanţă a apreciat că nu poate fi trecută în tabelul de creanţe al debitoarei o cheltuială reprezentând onorariu de succes avocat, neexistând nici un temei legal sau convenţional pentru aceasta.
Faţă de aceste considerente, Curtea, în baza art. 312 C.proc.civ., a respins recursul, ca nefondat, şi a menţinut sentinţa atacată ca fiind legală şi temeinică
 
(Judecător Mariana Tănăsescu)