avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Nulitate recurs. Art. 301, 3021, art. 303 şi art. 306 C.proc. civ.
 
C.proc.civ.,  art. 301, 3021, art. 303 şi art. 306
 
Potrivit art. 301 Cod pr. civilă, termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel, iar conform art. 3021 Cod pr. civilă, cererea de recurs va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii şi  motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat.
         Tot astfel, art. 303 Cod pr. civilă arată că recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs, iar termenul pentru depunerea motivelor se socoteşte de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 271 din 25 ianuarie 2012. 
 
Prin decizia civilă nr. 271 din 25 ianuarie  2012 a fost admisă excepţia nulităţii recursului declarat de reclamanta P.V., invocată, din oficiu, de către instanţă şi s-a constatat nulitatea recursului formulat de reclamanta P.V., împotriva deciziei  civile nr.264 din 22 septembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa.
Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea de Apel a constatat că decizia civilă atacată nr.264 din 22 septembrie 2011 a Tribunalului Dâmboviţa a fost comunicată recurentei reclamante P.V. la data de 14.10.2011, conform dovezii de îndeplinire a procedurii ataşată la dosarul de apel, fila 33.
         S-a constatat că, potrivit art. 301 C.proc.civ., termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel, iar conform art. 3021 C.proc.civ., cererea de recurs va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii şi  motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
         Tot astfel, art. 303 C.proc.civ. arată că recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs, iar termenul pentru depunerea motivelor se socoteşte de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte.
         Instanţa a reţinut că, din analiza cererii de recurs ataşată la dosarul cauzei, fila 3, reiese că recurenta reclamantă nu a indicat niciunul din motivele de recurs limitativ şi expres prevăzute de art. 304 Cod pr. civilă şi nu a dezvoltat în niciun caz motivele de nelegalitate sau netemeinicie pentru ca instanţa să aibă posibilitatea de a le încadra în vreunul din cazurile în care se poate solicita recurarea unei hotărâri, precizând doar ca decizia pronunţată în apel este nelegală şi netemeinică.
         Depunerea motivelor de recurs la data de 25.01.2012, cu depăşirea termenului de 15 zile de la comunicarea hotărârii, fără a fi solicitată repunerea în termenul de motivare a recursului, nu poate complini lipsa motivării recursului în condiţiile art. 303 C.proc.civ.
         Potrivit art. 306 C.proc.civ., recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia motivelor de ordine publică, care pot fi invocate şi din oficiu de instanţa de recurs, care însă este obligată să le pună în dezbaterea părţilor.
         Cum în speţa de faţă, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de recurs a constatat că nu sunt incidente niciunul din motivele de ordine publică prevăzute de lege şi care ar atrage nulitatea hotărârilor atacate, iar recursul nu a fost motivat în înţelesul textelor legale susmenţionate, Curtea, a admis excepţia nulităţii recursului şi a constatat nul recursul declarat de către reclamanta P.V..
                  (Judecător Mioara Grecu)