avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Nesoluţionarea tuturor capetelor de cerere. Încălcarea dispoziţiilor art. 129 alin. 6 Cod procedură civilă şi a art. 6 din Convenţia pentru Aplicarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
 
Cod procedură civilă, art. 129 alin. 6, art. 304 pct. 5
CEDO, art. 6
 
Nesoluţionarea de către instanţa de fond a  tuturor capetelor de cerere cu care fusese legal învestită, constituie o încălcare flagrantă  atât a dispoziţiilor legislaţiei naţionale, astfel cum acestea sunt  reglementate de art. 129 alin. 6 Cod pr. civilă, cât şi a prevederilor legislaţiei europene, statuate de art. 6 din Convenţia pentru Aplicarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, hotărârea astfel pronunţată  fiind  susceptibilă  de casare, conform dispoziţiilor art. 304 pct. 5  Cod pr. civilă. 
 
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 460 din 6 februarie 2012. 
 
Curtea de Apel Ploieşti a fost investită în dosarul nr. 6259/120/2011 cu soluţionarea recursului declarat de reclamantul CD, în contradictoriu cu  intimaţii CCS, AES şi MADR, împotriva sentinţei civile nr. 2159/25.10.2011 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, prin care s-a respins ca neîntemeiată  acţiunea.
În dezvoltarea motivelor de recurs, s-a învederat că prima instanţă a refuzat să analizeze şi să se pronunţe asupra cererilor formulate la pct. 2, 3, 4, 5 şi 6 din acţiune, hotărârea astfel pronunţată fiind, în acelaşi timp, dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 261 alin. 5 Cod proc. civilă.
S-a mai susţinut că instanţa de fond a schimbat, prin interpretarea clauzelor contractelor colective şi individuale de muncă, înţelesul acestora, stabilind eronat că recurentei i s-a determinat salariul în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 330/2010 şi ale OUG nr. 1/2010, în realitate acesta fiind stabilit conform contractului individual de muncă nr. 602/2006.
A apreciat recurenta că tribunalul a ignorat dispoziţiile art. 263 alin.4 Codul muncii şi ale art. 1 din OUG nr. 1/2010, conform cărora orice contract de muncă existent la momentul intrării în vigoare a Legilor nr. 329/2009 şi respectiv nr. 330/2009 va continua să reprezinte legea părţilor şi să producă efecte juridice, neexistând o încetare ope legis a acestora.
Totodată, a învederat recurenta, nicio lege bugetară adoptată în această perioadă nu interzice expres, pentru anii 2009 şi 2010, acordarea de prime angajaţilor din instituţiile publice centrale sau locale, finanţate integral de la bugetul de stat, iar dispoziţiile art. 3 din  Legea nr. 330/2009 nu sunt aplicabile în speţă, întrucât se referă la contractele încheiate ulterior intrării în vigoare a acestui act normativ.
A susţinut recurenta că însăşi intimata a recunoscut că, contractele individuale de muncă ale reclamanţilor nu au suferit nicio modificare, caz în care, plata drepturilor salariale trebuie să se realizeze integral, conform dispoziţiilor art. 40 alin. 2 din Codul muncii.
S-a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei, în sensul admiterii acţiunii.
Intimaţii nu s-au prezentat în instanţă şi nu au depus întâmpinare.
La data de 6.02.2012 Curtea de Apel Ploieşti  a pronunţat decizia civilă nr. 430  în care a admis recursul declarat de reclamantul CD şi a casat sentinţa civilă nr. 2159/25.10.2011 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, trimiţând cauza spre rejudecare  aceleiaşi instanţe de fond, pentru următoarele considerente:
Ca prim aspect, Curtea a reamintit că, dispoziţiile art. 129 alin. 6 Cod proc. civilă reglementează obligaţia instanţei de a hotărî numai asupra celor ce formează obiectul pricinii supuse judecăţii, ceea ce implică, pe de o parte, faptul că instanţa nu poate depăşi limitele investirii sale, iar pe de altă parte, obligaţia de a nu lăsa nesoluţionate capetele de cerere cu a căror judecare a fost legal sesizată.
În pricina pendinte judecăţii, Curtea a reţinut că, potrivit cererii de chemare în judecată, aflată la filele 1- 8 dosar fond vol. I, reclamanţii au investit instanţa de fond cu soluţionarea unei acţiuni complexe, în cadrul căreia pretenţiile au fost structurate sub forma a şase capete de cerere, respectiv :
- obligarea pârâtelor la plata integrală a salariilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă şi contractele individuale de muncă şi, pe cale de consecinţă să dispuneţi anularea reducerii cu 25% a acestora până la expirarea CCM, respectiv 3.10.2010;
- obligarea pârâtelor la plata a 10% din fondul de premiere, conform art. 43 alin. 1 lit. a din CCM încheiat la nivelul Agenţiei Domeniilor Statului – valabil pentru anii 2008 – 2010, înregistrat la DMPS Bucureşti sub nr. 5648 şi conform art. L lit. b din contractele individuale de muncă, astfel cum au fost modificate şi completate prin actul adiţional nr. 1/26.11.2009, înregistrat la DMPS Bucureşti sub nr. 5130;
- obligarea pârâtelor la plata tichetelor de masă, respectiv contravaloarea în bani a acestora, pentru zilele lucrătoare din perioada 01.10.2009 până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei, potrivit art. 43 alin.1 şi 2 lit. b din CCM şi art. L lit. b din CIM;
- obligarea pârâtelor la plata indexată a salariului de bază cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică potrivit art. 40 alin.2 din CCM şi CIM;
- obligarea pârâtelor la plata de daune cominatorii, în valoare de 100 lei pe zi de întârziere de la data pronunţării sentinţei şi până la data plăţii efective, pentru nerespectarea fiecărei obligaţii dintre cele prevăzute la punctele 1 – 4;
- obligarea pârâtelor la plata dobânzii legale datorată pentru fiecare dintre obligaţiile prevăzute la punctele 1 – 4, de la data introducerii acţiunii şi până la data plăţii efective.
Examinând sentinţa, Curtea a constatat că instanţa de fond nu a analizat şi nu s-a pronunţat decât asupra primului capăt de cerere, având ca obiect anularea diminuării de 25% a drepturilor salariale ale reclamanţilor, în considerentele sentinţei neexistând nicio menţiune cu privire la pretenţiile formulate în celelalte capete de cerere.
O atare omisiune a arătat instanţa de recurs constituie o încălcare flagrantă atât a dispoziţiilor legislaţiei naţionale, astfel cum acestea sunt reglementate de art. 129 alin. 6 Cod proc. civilă, la care s-a făcut referire anterior, cât şi a prevederilor legislaţiei europene, statuate de art. 6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
Curtea a  reamintit, sub acest aspect, că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6.1 din Convenţie, include, printre altele, dreptul părţilor de a prezenta observaţiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor.
Întrucât Convenţia nu are drept scop garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, instanţa europeană a menţionat constant, în hotărârile pronunţate, că acest drept nu poate fi considerat efectiv, decât dacă aceste observaţii sunt în mod real „analizate”, adică în mod corect examinate de către instanţa sesizată, art. 6 implicând astfel, în sarcina instanţelor, obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părţilor, necesar pentru a le putea aprecia pertinenţa.
Neprocedând astfel şi omiţând a se pronunţa asupra capetelor de cerere formulate la pct. 2 – 6 din acţiune, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre nelegală din perspectiva dispoziţiilor art. 129 alin. 6 Cod proc. civilă şi ale art. 6.1 din Convenţie, impunându-se, a constatat Curtea, în raport de nesoluţionarea fondului cauzei, admiterea recursului şi casarea sentinţei, conform art. 304 pct. 5 Cod proc. civilă coroborat cu art. 312 alin. 1, 2, 3, 4 Cod proc. civilă, cu trimiterea cauzei, spre o legală şi completă soluţionare, aceleiaşi instanţe de fond.
 
 (Judecător Andra-Corina Botez)