avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Neplata onorariu expertiză de către părţi.
 
Cod proc. civilă, art. 312 alin. 3 coroborat cu art. 304 pct. 9, art. 315  alin. 1
                                                                          
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1699 din 30 aprilie 2012. 
 
  Prin DECIZIA NR. 1699/30.04.2012 s-a admis recursul declarat de pârâţii M.C., domiciliat în Vălenii de Munte, str. …………., nr. …, judeţul Prahova şi C.E., domiciliată în ......, împotriva deciziei civile nr. 564/10 noiembrie 2011 pronunţată de Tribunalul Prahova, în contradictoriu  cu intimatul-reclamant  M.F., domiciliat în ....
Casează decizia  sus-menţionată şi trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Prahova.
În fapt prin acţiunea  înregistrata pe rolul  Judecătoriei Vălenii de Munte  sub nr. 2612/331/2006,  reclamantul M.F. a chemat în judecata pe pârâţii M.C. şi C.E.,  solicitând instanţei ca prin sentinţa ce   o va pronunţa să se dispună partajarea averii succesorale  de pe urma defuncţilor   M. F.   şi  M. T.
În motivarea acţiunii reclamantul a susţinut ca succesiunea defuncţilor a fost acceptată expres de reclamant  şi nu  s-a putut   elibera certificat de moştenitor deoarece părţile nu s-au înţeles, masa succesorala se compune din teren situat în Vălenii de  Munte, str….., casa şi anexele   aflate pe acesta,  teren situat în Vălenii de Munte , str. .....  şi mai multe  bunuri mobile.
La data de 15.02.2007 reclamantul şi-a modificat acţiunea precizând că solicită şi obligarea   pârâţilor la plata lipsei de  folosinţa începând cu data de 09.01.2004 la zi, întrucât pârâtul M.C. foloseşte imobilul teren şi casă, culege fructele şi-l împiedica pe reclamant să folosească bunurile succesorale.
Prin încheierea   pronunţată  la 14.07.2007 Judecătoria  Vălenii de Munte a admis în principiu în parte acţiunea, a constatat masa bunurilor  succesorale, cotele cuvenite parţilor şi a dispus efectuarea unei expertize  judiciare.
Judecătoria .............., prin sentinţa  civila nr. 484/23.02.2009, a admis în parte acţiunea şi a dispus ieşirea din indiviziune, reţinând la pronunţarea  soluţiei,  ca în acest mod se evita perpetuarea stării de indiviziune atribuind pârâtului şi terenul  de 345 mp.,  restul terenului aflat la adresa din .............., str.8 Martie , nr. 15  fiind atribuit reclamantului  şi pe considerentul că partajarea grădinii din  2 loturi de 569 mp. ar fi ineficienta fără crearea unei servituţi de trecere în  favoarea pârâtei C.E., ceea ce ar  echivala  cu o fărâmiţare exagerata a  restului de curte de 406 mp.
Împotriva  sentinţei pronunţate a  declarat apel   reclamantul M.F., criticând-o pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie.
Tribunalul Prahova – Secţia civilă  prin Decizia nr. 511  pronunţată la 29 iunie 2009, a admis apelul, a desfiinţat sentinţa atacata şi a trimis cauza la instanţa de fond, spre rejudecare.
Împotriva deciziei  tribunalului au formulat recurs pârâţii M.C. şi C.E..
În motivarea cererii de recurs recurenţii au arătat că decizia recurată a fost dată cu aplicarea  greşită a legii.
În  dezvoltarea motivului de recurs se arată că în mod greşit instanţa de apel a apreciat că este necesară efectuarea unei expertize de  specialitate pentru evaluarea lipsei de folosinţă a imobilului teren  şi casă de locuit, situat în Vălenii de Munte, str. …., ţinând cont că prin încheierea interlocutorie din 14 iunie 20007 a Judecătoriei Vălenii de Munte  nu s-a reţinut  existenţa vreunei creanţe a apelantului reclamant M.F. asupra lor.
Pe de altă parte, susţin recurenţii că din probele administrate în cauză nu rezultă că l-ar fi împiedicat pe intimatul reclamant să folosească bunurile succesorale, simpla susţinere a acestuia neconstituind o dovadă  a  temeiniciei  pretenţiilor sale.
O altă critică a fost aceea  că decizia recurată este nelegală şi în raport  cu prevederile art. 297 Cod proc. civilă, deoarece  desfiinţarea cu trimitere  a sentinţei apelate  se putea face numai dacă prima instanţă nu ar fi soluţionat fondul cauzei sau judecata  s-ar fi făcut în lipsa apelantului reclamant care nu a  fost legal citat.
S-au invocat şi dispoziţiile art. 297 alin. 2 Cod proc. civilă care precizează situaţia când instanţa de apel anulează în tot sau în parte procedura  urmată şi hotărârea  pronunţată şi reţine procesul spre  rejudecare.
Apreciază recurenţii că instanţa de apel a încălcat prevederile menţionate  şi a dispus desfiinţarea cu trimitere a  sentinţei apelate,  cu motivarea  că este necesară efectuarea unei expertize de specialitate pentru evaluarea lipsei de folosinţă pretinsă de apelantul reclamant.
A  treia critică este  că instanţa care a pronunţat decizia recurată nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale, nulitate prevăzută de art. 304 pct. 1 Cod proc. civilă.
În dezvoltarea motivului de recurs rezultă că judecarea apelului s-a  făcut de un complet  de judecată format din trei judecători,  deşi potrivit legii  apelul se judecă într-un complet compus din doi judecători.
S-a  arătat că dispozitivul deciziei este semnat de doi judecători dar nu are cunoştinţă care a fost completul legal investit cu judecarea cauzei, astfel încât există suspiciunea că la judecarea apelului a participat un judecător care nu avea  abilitarea legală în acest sens.
S-a  solicitat admiterea  recursului,  casarea deciziei şi trimiterea spre rejudecare la acelaşi tribunal pentru soluţionarea apelului.
Prin Decizia  nr. 681/2009 a Curţii de Apel Ploieşti – Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, s-a  admis recursul formulat de pârâţi împotriva deciziei civile nr. 511  pronunţată la 29 iunie 2009 de Tribunalul Prahova, s-a casat  decizia şi s-a  trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă – Tribunalului Prahova.
Tribunalul Prahova în complet de trei judecători a recalificat recursul în apel, situaţie în care completul iniţial trebuia format din  trei judecători şi ca urmare a recalificării, potrivit dispoziţiilor sus menţionate, apelul a fost soluţionat de primii doi judecători ai completului de recurs, care au şi semnat decizia .
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Prahova – Secţia civilă la data de 26.10.2009.
Tribunalul Prahova – Secţia civilă prin Decizia civilă nr. 753 din 15 decembrie 2009, a admis apelul declarat de apelantul – reclamant, a schimbat în  parte sentinţa apelată în sensul că a  dispus ieşirea din indiviziune  a părţilor conform  variantei I (unu) din raportul de expertiza refacere  SV şi a menţinut în rest dispoziţiile sentinţei.
Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii M.C. şi C.E., criticând-o pentru motive de nelegalitate.
În motivarea cererii de recurs recurenţii au arătat că, în mod nelegal,instanţa de fond a admis apelul reclamantului M.F. şi a omologat varianta I de lotizare din raportul de expertiza tehnica refacere întocmit de expertul SV, deoarece aceasta nu corespunde cerinţelor art.673/9 Cod pr. civilă  şi ale art. 741 Cod civil.
Astfel, în primul rând instanţa de apel nu a ţinut seama de faptul că recurentul M.C. are domiciliul la adresa unde este situata casa de locuit cuprinsă în masa de partaj si nu are altă posibilitate de asigurare a locuinţei.
Aceasta împrejurare de fapt a fost avuta în vedere, în mod corect, de instanţa de fond care i-a atribuit în lot casa de locuit şi terenul aferent acesteia în suprafaţă de 345 mp.
In schimb reclamantul M.F. domiciliază în municipiul Ploieşti, având asigurată locuinţa într-un apartament proprietate personală.
Aşadar, instanţa de apel nu a ţinut seama de domiciliul părţilor şi de natura bunurilor, aşa cum prevede art. 673/9 Cod pr. civilă, atunci când a atribuit casa de locuit reclamantului M.F..
 
Au mai precizat recurenţii că motivarea instanţei de apel în sensul că varianta I de lotizare corespunde cel mai bine criteriilor prevăzute de art. 673/9 Cod pr. civilă şi art. 741 Cod civil este inexactă, neavând corespondent în actele dosarului.
Astfel, în varianta I de lotizare nu se atribuie părţilor, pe cât posibil, aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau creanţe, de aceeaşi natură şi valoare, aşa cum prevede art.741 C. civ. În aceasta variantă de lotizare nu sunt atribuite reclamantului bunuri mobile,  motiv pentru care sulta datorată de acesta este foarte mare şi nu are posibilităţi să o plătească, după cum el însuşi recunoaşte prin notele scrise depuse in primul ciclu procesual de judecare a apelului.
Mai mult, chiar apelantul reclamant, M.F. a arătat prin motivele de apel formulate iniţial ca instanţa de fond trebuia să solicite expertului SV si întocmească o varianta prin care părţilor  să li se atribuie bunuri în natura corespunzător cotei lor părţi de câte 1/3 fiecare.      
Împrejurarea că apelantul reclamant M.F. nu a solicitat atribuirea de bunuri mobile nu justifică măsura de a i se atribui numai imobile, respectiv casa de locuit şi teren aferent de 345 mp, deoarece se încalcă prevederile art. 741 C. civil, cu consecinţa stabilirii unor sulte de valori foarte mari.
Au învederat recurenţii că în varianta I de lotizare din raportul de expertize tehnica refacere SV, nu este asigurată sistarea stării de indiviziune asupra terenului de la pct. Acasă deoarece recurenţilor le este atribuită în continuare în indiviziune o suprafaţa de 406 mp.
Pe de alta parte, în varianta I de lotizare, nu se tine seama de dorinţa părinţilor recurenţilor, exprimată prin testamentul din 12 iunie 1993, cu privire la modul de partajare a bunurilor imobile care au format gospodăria lor.
Varianta a III-a de lotizare din expertiza SV corespunde pe deplin cerinţelor art. 741 Cod civil şi ale art. 673/9 Cod pr. civil, deoarece se atribuie parţilor, pe cat posibil bunuri în natura, astfel încât sulta datorata este de numai 973,19 lei, faţă de varianta I în care sulta ce trebuie plătită este de 21.293,15 lei.
Curtea, analizând cererea de recurs prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a criticilor formulate şi a dispoziţiilor legale incidente reţine următoarele:
Prin cererea cu care a fost investită iniţial Judecătoria Vălenii de Munte reclamantul M.T. F., intimat în prezenta fază procesuală a solicitat în contradictoriu cu pârâţii M.C. şi C.E., recurenţi în litigiul de faţă partajarea averii succesorale rămase pe de urma defuncţilor M. F. şi M. T.
Prin încheierea interlocutorie din data de 14.06.2007 instanţa a constatat că din masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi fac parte mai multe bunuri mobile şi imobile.
Prin aceiaşi încheiere s-a dispus efectuarea în cauză a mai multor lucrări de specialitate şi anume: construcţii, topografie şi evaluări bunuri.
După depunerea acestor lucrări, precum şi a completărilor şi refacerilor prima instanţă prin Sentinţa civilă nr. 484/23.02.2009 a dispus ieşirea din indiviziune prin atribuirea de bunuri în loturile părţilor.
În ceea ce priveşte modul efectiv de atribuire instanţa a refăcut propunerile expertului reţinând expres în considerentele hotărârii că nici una din variantele de lotizare efectuate în lucrările de specialitate nu îndeplineşte condiţiile art. 673/9 Cod pr. civilă.
Instanţa de apel prin decizia ce face obiectul recursului de faţă a admis apelul reclamantului şi a schimbat în parte sentinţa apelată în sensul că a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor conform variantei I din raportul de expertiză refacere Simaciu Vasile.
Deşi în dispozitivul hotărârii tribunalului nu este menţionată şi compunerea loturilor, ceea ce face pe de o parte neexecutabilă hotărârea, iar pe de altă parte pune instanţa de control judiciar în situaţia de a nu cunoaşte exact în ce sens s-a pronunţat instanţa de apel se poate deduce, prin trimiterea la o anumită lucrare de expertiză efectuată în fază de primă instanţă că ar fi vorba de acea lotizare prin care în lotul reclamantului este inclusă o suprafaţă de teren, întreaga clădire de locuit, căminul de apă, gardul de lemn şi gardul de metal cu soclu de piatră.
În ceea ce îi priveşte pe pârâţi în lotul fiecăruia dintre aceştia a fost inclusă câte o suprafaţă de teren de 569 mp, cota de ½ dintr-un teren de 406 mp, unele anexe gospodăreşti şi mai multe bunuri mobile.
Potrivit art. 673/5 al. 2 Cod pr. civilă, instanţa va face împărţeala în natură. În cazul în care loturile nu sunt egale ca valoare, ele se întregesc prin plata unor sume de bani.
 
Pe de altă parte, în lumina dispoziţiilor art. 673/9 Cod pr. civ. la formarea şi atribuirea loturilor instanţa va ţine seama după caz şi de acordul părţilor, mărimea cotei părţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul sau ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a cere împărţeala au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau alte asemenea.
Totodată, în lumina art. 741 Cod civil instanţa trebuie să dea în fiecare lot, pe cât se poate aceiaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceiaşi natură şi valoare.
Dintr-o interpretare coroborată a acestor dispoziţii legale rezultă fără putere de tăgadă că în materie de împărţeală regula este aceea a partajării în natură, cu includerea în fiecare lot a unor bunuri într-o manieră care să asigure o cât mai echitabilă atribuire.
Curtea reţine de asemenea că, pentru a putea vorbi de o împărţeală propriu-zisă loturile trebuie formate în aşa fel încât fiecare copărtaş să primească bunuri în proprietate exclusivă, iar nu să fie lăsaţi în indiviziune cu privire la unul sau mai multe imobile.
Ori, în speţa dedusă judecăţii prin varianta omologată de către instanţa de apel recurenţii din prezenta fază procesuală au fost lăsaţi în indiviziune – în fapt în coproprietate cu privire la suprafaţa de 406 mp.
Pe de altă parte, din lucrarea de expertiză lotizare refacere la care se face trimitere în dispozitivul hotărârii instanţei de apel în lotul reclamantului a fost inclusă întreaga clădire de locuit.
Ori, potrivit raportului de expertiză specialitate construcţii respectivul imobil este format din mai multe încăperi.
În ceea ce priveşte împrejurarea dacă acesta este sau nu comod partajabil în natură chiar expertul constructor a format în una din lucrările sale două unităţi locative şi nu a susţinut nici un moment că nu există posibilitatea tehnică în acest mod.
Este adevărat că din respectiva lucrare de specialitate s-ar putea deduce că nu este cea mai bună variantă, dar se putea dispune refacerea lucrării pentru a se asigura o împărţeală cât mai echitabilă.
Pentru toate motivele arătate Curtea a considerat drept fondate criticile recurenţilor în sensul că instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 673/9 şi art. 741 Cod civil cu privire la criteriile de împărţeală.
Totodată, Curtea a reţinut că, faţă de lucrările de expertiză efectuate în cauză modificarea hotărârii nu este posibilă, fiind necesară administrarea de probe noi, devenind astfel incidente dispoziţiile art. 312 alin. 3 teza II Cod pr. civilă.
De altfel, în mod corect a reţinut prima instanţă că nici una din lucrări nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 673/9 Cod pr. civilă, dar nu a dispus refacerea expertizei cu privire la variantele de lotizare.
Având în vedere cele menţionate în precedentul prezentelor considerente, precum şi textele de lege arătate Curtea urmează să admită cererea de recurs, să caseze decizia tribunalului şi să trimită cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Cu ocazia rejudecării tribunalul a dispus refacerea lucrării de expertiză specialitate construcţii sub aspectul identificării unor soluţii tehnice cu privire la formarea unor unităţi locative distincte în ceea ce priveşte clădirea de locuit, întrucât numai în lipsa acestora respectivul bun imobil poate fi inclus în lotul unui singur copărtaş.
De asemenea instanţa de apel a dispus şi refacerea raportului de expertiză specialitate topografie în ceea ce priveşte variantele de lotizare, pornind de la concluziile raportului de expertiză construcţii ce va fi efectuat şi prin formarea de loturi cu atribuire de teren în proprietate exclusivă coindivizarilor, iar nu prin lăsarea acestora sau unora din aceştia în coproprietate cu privire la anumite suprafeţe.
Recurenţii M.C. şi C.E. au declarat recurs împotriva deciziei Tribunalului Prahova pentru următoarele motive:
O primă critică este că decizia recurată a fost dată cu aplicarea greşită a legii, nulitate prev. de art. 304 pct. 9 Cod pr. civilă. În dezvoltarea motivului de recurs se arată că în mod greşit s-a admis apelul reclamantului M.F. şi     s-a dispus partajarea bunurilor succesorale potrivit variantei I din raportul de expertiză tehnică refacere SV, deoarece această variantă de lotizare este nelegală, aşa cum s-a constat prin decizia civilă nr. 768/2010 a Curţii de Apel Ploieşti.
 
Precizează recurenţii că prin decizia sus-menţionată s-a stabilit în mod irevocabil că partajarea dispusă de tribunal potrivit variantei I de lotizare încalcă prevederile art. 741 din vechiul Cod civil şi art. 673/9  Cod pr. civilă, instanţa de recurs stabilind necesitatea ca instanţa de trimitere să dispună refacerea expertizei tehnice construcţii sub aspectul identificării unor soluţii tehnice de formare a unor unităţi locative distincte din casa de locuit, iar în funcţie de concluziile expertizei construcţii să se refacă expertiza topografică prin formarea unor loturi de teren  care să fie atribuită în proprietate exclusivă coindivizarilor.
A doua critică vizează faptul că în mod greşit instanţa a decăzut părţile din proba cu refacerea expertizelor tehnice topografică şi constructor, deoarece necesitatea administrării acestei probe a fost constatată în mod irevocabil de Curtea de Apel Ploieşti prin decizia de casare cu trimitere.
Mai mult, arată recurenţii, prin motivele de apel, reclamantul M. F.a solicitat în mod expres completarea expertizei topografice cu o nouă  variantă, situaţie în care instanţa de apel trebuia să oblige pe apelantul-reclamant să achite costul lucrărilor de refacere a celor două expertize tehnice şi constatând refuzul acestuia de a achita costul lucrărilor de refacere a celor două expertize trebuia să se dispună suspendarea judecării apelului conform art. 155/1 Cod pr. civilă şi nu să se procedeze la judecarea apelului.
Se critică decizia şi pentru faptul că instanţa de apel în mod greşit a admis apelul reclamantului M.F. şi a omologat varianta I de lotizare din raportul de expertiză tehnică refacere S. V. deoarece aceasta nu corespunde prevederilor art. 741 din vechiul Cod civil şi ale art. 673/9 Cod pr.  civilă.
În dezvoltarea acestui motiv de recurs se precizează că instanţa de apel nu a ţinut seama de faptul că M.C. are domiciliul la adresa unde se află situată casa de locuit supusă partajului şi nu are altă posibilitatea de asigurare a altei locuinţe, pe când apelantul M.F. deţine în Ploieşti un apartament şi o vilă.
Au mai criticat recurenţii decizia instanţei de apel şi pentru motivarea dată în sensul că varianta I de lotizare ar corespunde cel mai bine criteriilor prevăzute de art. 741 din vechiul Cod civil şi art. 673/9 Cod pr. civilă.
Recurenţii arată că în varianta I omologată de instanţa de apel nu sunt atribuite reclamantului bunuri mobile, motiv pentru sulta datorată de acesta este foarte mare şi chiar apelantul-reclamant a arătat prin motivele de apel  că instanţa de fond trebuia să solicite expertului S. V. să întocmească o variantă de lotizare prin care părţilor să li se atribuie bunuri în natură corespunzător cotei lor părţi de câte 1/3 fiecare.
De asemenea, recurenţii precizează că în varianta I de lotizare din raportul de expertiză refacere S. V. nu este asigurată sistarea stării de indiviziune asupra terenului de la punctul acasă şi nici nu se ţine seama de dorinţele părinţilor lor exprimată prin testamentul din 12 iunie 1993.
Se solicită admiterea recursului, modificarea deciziei în sensul de a se respinge ca nefondat apelul declarat de reclamant, iar în subsidiar admiterea recursului, modificarea deciziei recurate în sensul omologării variantei III din expertiza tehnică refacere S. V. sau casarea deciziei cu trimiterea cauzei spre rejudecare la acelaşi tribunal pentru a soluţiona apelul cu respectarea îndrumărilor date de instanţa de recurs prin decizia nr. 768/2010 a Curţii de Apel Ploieşti.
Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate, a actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente, Curtea va reţine că recursul este fondat astfel cum se va arăta în continuare:
Critica  că decizia recurată a fost dată cu aplicarea greşită a legii, nulitate prev. de art. 304 pct. 9 Cod pr. civilă este fondată întrucât instanţa de apel nu a respectat dispoziţiile obligatorii ale deciziei nr. 768/2010 a Curţii de Apel Ploieşti prin care s-a dispus casarea deciziei Tribunalului Prahova şi refacerea lucrărilor de specialitate construcţii şi topografică având în vedere şi faptul că instanţa de fond a arătat că niciuna din cele două expertize nu îndeplineşte condiţiile prev. de art. 673 Cod proc. civilă.
Este fondată critica ce  vizează faptul că în mod greşit instanţa a decăzut părţile din proba cu refacerea expertizelor tehnice topografică şi constructor, deoarece necesitatea administrării acestei probe a fost constatată în mod irevocabil de Curtea de Apel Ploieşti prin decizia de casare cu trimitere. Chiar dacă intimaţii-pârâţi din apel au refuzat achitarea onorariilor de expertize şi nici apelantul M.F. nu a dorit să achite aceste onorarii, instanţa de apel era obligată să insiste în efectuarea acestor lucrări de specialitate, astfel cum a dispus Curtea de Apel Ploieşti prin decizia nr. 768/2010, având în vedere faptul că art. 315 alin. 1 C.proc. civilă prevede că hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate şi asupra necesităţii administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului.
În recurs  recurenţii au arătat că în situaţia în care se dispune să achite onorariile de experţi ,solicită ca acestea să fie achitate de toate părţile în cauză, conform cotelor stabilite pentru fiecare, iar la solicitarea instanţei, recurenta-pârâtă C.E. a  arătat că în situaţia în care intimatul-reclamant M.F. nu va fi de acord să achite  partea sa, este de acord să achite onorariul pentru expert în totalitate, astfel cum a dispus instanţa de casare.
Având în vedere faptul că recurenţii sunt de acord să achite onorariile de expertize astfel cum s-a dispus prin decizia nr. 768/2010 a Curţii de Apel Ploieşti, Curtea în baza art. 312 alin. 3 teza referitoare la necesitatea administrării de probe noi va admite recursul va casa decizia şi va trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Prahova pentru efectuarea acestor lucrări de specialitate.
Cu privire la  critica că  instanţa de apel, în mod greşit a admis apelul reclamantului M.F. şi a omologat varianta I de lotizare din raportul de expertiză tehnică refacere SV, deoarece aceasta nu corespunde prevederilor art. 741 din vechiul Cod civil şi ale art. 673/9  Cod pr.  civilă, Curtea nu va mai analiza această critică  din moment ce se vor efectua noi lucrări de specialitate.
La efectuarea variantelor de lotizare se va avea în vedere  ca împărţirea să se efectueze pe cât posibil în natură conform disp. art. 741 din vechiul Cod civil dar având în vedere şi disp. art. 673/9 Cod pr. civilă, respectiv se va avea în vedere  acordul părţilor, mărimea cotei părţi ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărţit, de natura bunurilor, de domiciliul şi ocupaţia părţilor, dacă s-au făcut îmbunătăţiri la imobile cu acordul coproprietarilor. De asemenea, se  vor avea în vedere şi alte criterii de ordin familial, social şi moral.
Referitor la critica ce vizează motivarea dată în sensul că varianta I de lotizare ar corespunde cel mai bine criteriilor prevăzute de art. 741 din vechiul Cod civil şi art. 673/9  Cod pr. civilă, Curtea, de asemenea, va reţine că aceasta este fondată întrucât nu au fost respectate dispoziţiile deciziei nr. 768/2010 a Curţii de Apel Ploieşti, având în vedere faptul că prin această decizie s-a statuat că instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a disp. art. 679  Cod pr. civilă şi art. 741 Cod civil cu privire la criteriile de împărţeală.
Faţă de toate aceste considerente, Curtea în baza art. 312 alin. 3 coroborat cu art. 304 pct. 9 Cod pr. civilă cu aplicare art. 315  alin. 1 Cod pr. civilă, va admite recursul, va casa decizia şi va trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Prahova.
 
(Judecător Elena Staicu)