avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Liberare provizorie sub control judiciar. Recurs. Admisibilitate.
 
C.proc.pen. , art. 1602, art. 38515 alin. 1 pct. 2 lit. d
 
         Împrejurarea că un inculpat recurent nu recunoaşte activitatea infracţională  desfăşurată nu reprezintă, în lipsa altor elemente concrete coroborate, un factor suficient care să conducă la concluzia  respingerii, ab initio, a unei cereri de liberare provizorii sub control judiciar, din contră, cererea fiind admisibilă dacă există suficiente  date din care să se poată aprecia că inculpatul va şti să îşi administreze situaţia sa juridică.
                                                            
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 78 din 20 ianuarie 2012.
 
Prin încheierea din data de 18.01.2012 a Tribunalului Dâmboviţa în baza disp. art. 160/8a alin. 6 C.pr.pen., a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de  inculpatul C.M., în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni.
Pentru a pronunţa încheierea respectivă, prima instanţă a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmboviţa la 21.12.2012 sub nr. 6150/120/2011**/a6, inculpatul C. M., a solicitat să fie pus în libertate provizorie sub control judiciar arătând că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în acest sens.
În motivarea cererii apărătorul inculpatului a arătat că prin încheierea pronunţată de către Tribunalul Dâmboviţa la 29.06.2011, faţă de C. M., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de disp. art. 8 din Legea nr. 39/2003, 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, modificată şi 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea disp. art. 33 lit. a C.pen.,  a fost luată măsura arestării preventive.
Cererea formulată în numele său, având ca obiect liberare provizorie sub control judiciar îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prev. de disp. art. 160/2 alin. 1 C.pr.pen., în sensul existenţei unui proces cu acţiunea penală pusă în mişcare, inculpatul fiind arestat preventiv pentru infracţiuni comise cu intenţie, prevăzute de lege cu pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 18 ani.
Sub aspectul disp. art. 160/2 alin. 2 C.pr.pen. – inculpatul C.M. a solicitat a se avea în vedere că  nu este recidivist şi nu există date concrete care să justifice temerea că acesta va săvârşi o altă infracţiune, sau că va încerca să zădărnicească aflarea adevărului în cursul procesului penal.
Tribunalul a apreciat că cererea formulată de către inculpat este neîntemeiată.
Prin rechizitoriul nr. 101/D/P/2010 din 26.09.2011 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.M.  pentru infracţiunile prevăzute de art.8 din Legea 39/2003, art.270 alin.3 din Legea 86/2006, modificată rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen.,  art.9 alin. 1 lit. b din legea 141/2005, cu aplic. disp. art. 33 lit. a C.pen., acesta fiind implicat într-o filieră care se ocupa cu introducerea în ţară a ţigărilor de contrabandă în vederea comercializării lor ilegală.
S-a reţinut ca  situaţie de fapt, că activitatea infracţională s-a desfăşurat pe filiera Grecia, în sensul că inculpatul deţinea o firmă de transport care se ocupa cu transportul de portocale din Grecia de unde se transportau ţigările de contrabandă, care erau introduse în ţară şi vândute altor persoane.
Investită cu soluţionarea cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de către inculpatul C.M., instanţa a constatat că aceasta nu poate fi admisă, pe de o parte pentru că de la momentul menţinerii arestării preventive şi până în prezent nu există date care să justifice îndeplinirea condiţiilor pentru liberarea provizorie a acestui inculpat, iar pe de altă parte, nici celelalte condiţii prevăzute de textul de lege în materie, respectiv art.160/2 alin.2 C.pr.pen. nu pot fi apreciate ca fiind îndeplinite.
Inculpatul este cercetat pentru săvârşirea unor infracţiuni grave pentru care există şi în prezent indicii temeinice privind presupunerea rezonabilă că acesta le-ar fi comis.
Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul C.M. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi învederând că poate fi cercetat şi în stare de libertate, nemaiexistând  vreun motiv pentru a fi ţinut în continuare în stare de arest preventiv.
Recursul este întemeiat.
Presupusele infracţiuni săvârşite de inculpatul C.M., şi pe care acesta le neagă, sunt grave aducând atingere, în principal, bugetului consolidat al statului, prin prejudicierea acestuia  de importante resurse financiare.
Aceasta nu înseamnă însă că inculpatul recurent nu poate beneficia de judecarea sa în stare de libertate, după ce a petrecut în stare de arest preventiv o perioadă de aproximativ 7 luni, răstimp în care s-a şi dispus trimiterea sa în judecată prin rechizitoriul nr. 101/D/P/2010 din 26.10.2011 al D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Dâmboviţa.
 În acest moment procesual, inculpatul îndeplineşte toate condiţiile cerute de art. 160/2 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. pentru admiterea  cererii sale de liberare provizorie sub control judiciar, în pofida unei aprecieri contrare din partea Tribunalului Dâmboviţa, care însă nu a motivat concret opţiunea sa, mărginindu-se la consideraţii generale, lipsite de consistenţa argumentelor.
Curtea, a constatat că din materialul de la dosarul cauzei nu rezultă împrejurarea că inculpatul C.M. ar mai fi tentat să comită alte infracţiuni sau că va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, alterarea sau distrugerea mijloacelor de probă ori prin alte asemenea fapte.
Faptul că inculpatul recurent nu recunoaşte activitatea infracţională  imputată nu reprezintă, în lipsa altor elemente concrete coroborate, un element  care să conducă la o concluzie de respingere a cererii, din contră, existând suficiente date din care se poate aprecia că respectivul va şti să administreze situaţia sa juridică în condiţiile unei libertăţi supravegheate conform art. 160/2 alin. 3 şi 3/1 C.pr.pen.
Faţă de cele astfel reţinute, Curtea, în baza art. 385/15 alin. 1 pct. 2 lit. d C.pr.pen. a admis recursul declarat de inculpatul C.M., în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni,  împotriva încheierii din 18.01.2012 a Tribunalului Dâmboviţa, în dosarul nr. 6150/120/2011**/6. a casat încheierea atacată şi în baza art. 160/2  C.pr.pen a admis cererea inculpatului dispunând liberarea provizorie sub control judiciar a acestuia.
                                                                                                                                   
                           ( Judecător  Mihai Viorel Tudoran )