avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Legea penală mai favorabilă. Aplicarea dispoziţiilor art.741 C.pen. pentru fapte comise anterior declarării ca neconstituţional a textului introdus prin Legea nr. 202/2010 privind „Mica reformă în justiţie”Legea penală mai favorabilă. Aplicarea dispoziţii
 
Cod penal, art.741 şi art. 13
 
În cazul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 din Legea 241/2005 (infracţiune economică), comisă anterior intrării în vigoare a Legii 202/2010, achitarea prejudiciului cauzat bugetului de stat de către inculpat, ulterior primului termen de judecată, nu poate conduce la aplicarea dispoziţiilor art.10 din legea evaziunii fiscale, nefiind îndeplinită condiţia procedurală, dar poate atrage aplicarea dispoziţiilor mai favorabile prevăzute de art.74/1 C.pen., chiar dacă a fost declarat neconstituţional prin Decizia nr. nr. 573/2011 a Curţii Constituţionale, întrucât aplicarea acestuia nu este condiţionată de achitarea prejudiciului până la primul termen de judecată, ci până la pronunţarea sentinţei de către prima instanţă.
 
                                 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Sentinţa  penală nr. 54 din 23 martie 2012.
 
Prin sentinţa penală în baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu art.74 lit.a Cod penal şi art.76 lit.d Cod penal, a fost condamnat inculpatul C.D., la 6 luni închisoare.
         S-a făcut aplicarea art.71,64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal.
         În baza art.81 Cod penal a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei.
         În baza art.82 Cod penal a fost stabilit un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, din care 6 luni reprezintă pedeapsa aplicată şi 2 ani termenul prevăzut de lege.
         S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.
         În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii a fost  suspendată şi executarea pedepselor accesorii.
         În baza art.346 Cod procedură penală a fost respinsă acţiunea civilă formulată de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti luându-se act că inculpatul a achitat prejudiciul în sumă de 10.612 lei cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea faptei.
În baza art.13 din Legea nr.241/2005 la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, instanţa va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive.
Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala  prevăzută de art. 9  alin. 1 lit. b  din Legea nr. 241/2005 constând în aceea că în calitate de administrator al SC„D.C.” SRL, , nu a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii în perioada 01.01.2009 – 30.06.2009 vânzarea unei cantităţi de mărfuri în valoare de 57393 lei şi prin această modalitate s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în cuantum de 1449 lei şi a unui TVA în valoare de 9163 lei, suma totală cu care a prejudiciat bugetul consolidat al statului fiind de 10612 lei, din care a achitat suma de 2000 lei, conform chitanţei seria TS 4 A nr.5310449 / 03.11.2010.
Existenta faptei si vinovăţia inculpatului sunt atestate de materialul probator administrat în cauză, respectiv: recunoaşterea autorului din cuprinsul declaraţiei dată în cadrul cercetării judecătoreşti, recunoaştere ce nu a fost făcută însă în condiţiile art. 3201 C. pr. Pen., şi care se coroborează cu nota de constatare nr. CG nr. 8383/7/07.2009 întocmită de Garda Financiara Dâmboviţa in urma controlului efectuat de aceasta instituţie la SC D.C. SRL, raportul de inspecţie fiscala nr. 30558/28.09.2009 întocmit de DGFP Dâmboviţa in urma inspecţiei fiscale generale  efectuata la SC D.C. SRL in perioada 21-28.09.2009, documentele vizând firma controlata constând in bilanţ de verificare sept.2008-mai 2009, declaraţii depuse privind obligaţiile la bugetul de stat si bilanţ contabil din 31.12.2008, nota explicativa data de inculpat la cererea organelor de control,  decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspecţia fiscala. 
            Ca urmare, se apreciază că fapta inculpatului care în calitate de administrator al SC„D.C.” SRL, nu a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii în perioada 01.01.2009 – 30.06.2009 vânzarea unei cantităţi de mărfuri în valoare de 57393 lei şi prin această modalitate s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în cuantum de 1449 lei şi a unui TVA în valoare de 9163 lei, suma totală cu care a prejudiciat bugetul consolidat al statului fiind de 10612 lei, constituie infracţiunile de evaziune fiscala prevăzute de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, actele materiale constând in omisiunea evidenţierii, în actele contabile,  a operaţiunilor comerciale efectuate, prin acesta realizându-se venituri nefiscalizate.
          Pe latura civila, instanţa de fond a constatat că ANAF, in temeiul art. 119-169 Cod proced. fiscala si art. 14-16 Cod proced. penala, s-au constituit parte civilă în cauză cu suma de 33 180, 21 lei, titularul cererii apreciind în acest cuantum prejudiciul produs de inculpat prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscala, la care s-ar adăuga obligaţii suplimentare si nedeclarate datorate bugetului consolidat al statului.
           Analizând materialul probator, cu referire îndeosebi la documentaţia întocmită de Garda Financiara Dâmboviţa în urma controlului efectuat la firma administrată de inculpat, instanţa de fond a constatat că prejudiciul produs prin chiar fapta de evaziune fiscala dedusa judecaţii este în cuantum de 10 612 lei, apreciindu-se ca sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale doar cu privire la acesta suma, respectiv existenta faptei ilicite, constând în încălcarea normelor de drept penal substanţial, a prejudiciul cert atât în privinţa existentei cât şi a posibilităţii de evaluare, a legăturii de cauzalitate intre fapta si prejudiciu dedusa inclusiv din prevederile  de drept penal care statornicesc răspunderea, inclusiv răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate prin fapte penale precum şi vinovăţia inculpatului, constând în intenţia cu care a acţionat, diferenţa până la 33 180, 21 lei reprezentând alte obligaţii fiscale neachitate de SC D.C. SRL, ce exced obiectului cauzei.
            Prejudiciul în cuantum de 10.612 lei a fost acoperit de inculpat, în parte, respectiv 2000 lei in faza de urmărire penală, iar restul în faza de judecată, dovadă făcută în acest sens cu chitanţele nr. 53 10449/3.11.2010 depusă în dosarul de urmărire penală, nr. 5314204/11.03.2011(fila 13 dos. fond ) respectiv nr. 5316639/14.06.2011(fila 30 dosar fond).
            Mai mult decât atât, din adeverinţa emisa de AFP Titu depusă de inculpat (fila 47) rezultă că  suma de 33731 lei constituie creanţa recuperata de partea civila in urma atragerii răspunderii patrimoniale, aceasta suma rezultând din adiţionarea sumelor enumerate cuprinse in adresa depusa la dosarul cauzei de partea civila( fila 31 dosar fond) reprezentând TVA, dobânzi TVA, impozit microîntreprinderi si impozit pe profit .
           Ca urmare instanţa a respins acţiunea civilă promovată în cauză, luând act că inculpatul a achitat prejudiciul în sumă de 10.612 lei cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea faptei.
Împotriva acestei  sentinţe au declarat  apel inculpatul C.D. şi partea civilă ANAF prin D.G.F.P. Dâmboviţa.
În motivarea scrisă a apelului partea civilă critică sentinţa pentru greşita  respingere a acţiunii civile. Se susţine că în speţă nu sunt  aplicabile disp. art. 346 alin. 3 Cod procedură penală pentru a se putea respinge acţiunea civilă, inculpatul fiind condamnat pentru infracţiunea de evaziune fiscală. De asemenea, nu s-a observat că ANAF s-a constituit parte civilă cu suma  de 33.180,21 lei, în timp ce inculpatul a achitat  suma de 10.612 lei, iar cu privire la majorările de întârziere instanţa nu s-a pronunţat.
În motivarea orală a apelului inculpatul, prin apărătorul său, solicită  desfiinţarea sentinţei şi aplicarea disp. art. 10 din Legea nr. 241/2005 deoarece a achitat prejudiciul  până la pronunţarea sentinţei.
În subsidiar, inculpatul  solicită achitarea sa pentru lipsa de pericol social al infracţiunii (art. 18/1 Cod penal).
Examinând hotărârea atacată în raport de actele şi lucrările dosarului, de criticile  invocate, dar şi din oficiu, sub toate  aspectele de fapt şi de drept conform art.  371 Cod procedură penală Curtea constată că apelul  inculpatului este fondat pentru următoarele considerente.
Inculpatul C.D. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, întrucât  în calitate de  administrator  al SC D.C. SRL nu a înregistrat în evidenţa contabilă a firmei,  pentru perioada 01.01.2009-30.06.2009, vânzarea unor mărfuri în valoare de 57.393 lei, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit în sumă de 1.449 lei şi TVA în valoare de 9.163 lei (în total  10.612 lei) din care a achitat suma de 2.000 lei.
Această situaţie de fapt descrisă în actul de sesizare a fost reţinută şi de către prima instanţă şi  nici nu a fost contestată de către  apelanţi.
În esenţă, Curtea reţine că inculpatul C.D. este administratorul firmei  SC D.C. SRL, iar în urma unui control al Gărzii Financiare Dâmboviţa s-a constatat că în perioada  01.01.2009 – 30.06.2009  acesta nu a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii facturile de comercializare a unor mărfuri în valoare de 57.393 lei (notă de constatare seria CG nr. 8383/07.07.2009). Actele de control  sus menţionate,  au fost  însuşite de către inculpat, care a şi plătit  suma de 2.000 lei pentru  prejudiciul  imputat de partea civilă.
În declaraţia dată în faţa primei instanţe inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor imputate prin rechizitoriu.
Fapta inculpatului, astfel cum a fost descrisă anterior, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005.
În ceea ce priveşte  susţinerea inculpatului în sensul că sunt incidente  disp. art. 10 din Legea nr. 241/2005, Curtea consideră că  aceasta nu poate fi primită.
Potrivit art. 10 din Legea nr. 241/2005 în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzută de această lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la  primul termen de judecată, învinuitul ori  inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate (…). Dacă prejudiciul cauza şi recuperat  în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă.
După cum se poate lesne observa aplicarea textului este condiţionată de achitarea integrală a prejudiciului până la primul termen de judecată, ceea ce în cauza de faţă nu a avut  loc.
Curtea constată însă că prejudiciul ce a fost achitat de inculpat până la pronunţarea  sentinţei este în legătură directă că  aplicarea altui text de lege favorabil (art. 74/1 Cod penal). În acest sens este de elucidat, în primul rând, cuantumul prejudiciului cauzat bugetului de stat întrucât partea civilă invocă, prin apelul declarat, neacordarea majorărilor de  întârziere şi alte penalităţi aferente.
Prin rechizitoriul nr. 1290/P/2010 al Parchetului de  pe lângă Tribunalul Dâmboviţa inculpatul C.D. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea  infracţiunii de  evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului de stat în sumă totală 10.612 lei, prejudiciu stabilit în urma controalelor  de către Garda Financiară şi D.G.F.P. Dâmboviţa.
Această sumă  imputată  inculpatului C.D. a fost achitată  până la pronunţarea sentinţei  primei instanţei, lucru  confirmat de partea civilă  (filele 30,31 şi 47 dosar fond). Totodată, din adresa ANAF – AFP Titu rezultă că în urma încheierii procedurii  de insolvenţă şi  radierea societăţii D.C. SRL s-a emis borderou de scădere pentru obligaţiile societăţii  pentru suma de 33.731 lei şi debitarea cu această sumă a administratorului firmei  C.D. reprezentând creanţe recuperate în urma atragerii răspunderii  patrimoniale.
În aceste condiţii Curtea constată că în mod justificat prima instanţă a stabilit că prejudiciul cauzat  de inculpat  în prezenta cauză este  în sumă de 10.612 lei şi care a fost  achitat  părţii civile. Diferenţele solicitate de partea civilă reprezentând  majorări, penalităţi etc. au fost  incluse în suma  solicitată în procedura insolvenţei.
Opinând că prejudiciul cauzat de către inculpat a fost corect stabilit şi totodată achitat părţii civile (în acest sens apare ca nefondat apelul acestei părţi), instanţa de apel va  constata că în cauză este incident un alt text de lege, aşa cum s-a menţionat (art. 74/1 Cod penal).
Potrivit art. 74/1 Cod penal în cazul săvârşirii infracţiunii de (…) ori a unor infracţiuni economice prev. de legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la soluţionarea cauzei în primă instanţă învinuitul sau inculpatul  acoperă  integral  prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prev. de lege se reduc la jumătate, (alin. 1), iar dacă prejudiciul cauzat şi recuperat  în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă (…).
În primul rând textul (fără a mai intra în comentarii privind natura juridică şi lacunele constatate de organele competente) nu condiţionează  achitarea prejudiciului cauzat de către inculpat până la primul termen de judecată, aşa cum stabileşte disp. art. 10 din Legea nr. 241/2005, ci până la soluţionarea cauzei în primă instanţă.
În al doilea rând, deşi, disp. art. 74/1 Cod penal a fost declarat neconstituţional prin Decizia nr. 573/2011 a Curţii Constituţionale, el  poate fi interpretat şi aplicat în cazul în care este incident, ca o lege penală mai favorabilă inculpatului. Astfel, acest articol a intrat în vigoare  odată cu Legea nr. 202/2010 privind mica reformă, fiind deci „activ” în perioada judecării cauzei de către tribunal (instanţa  fiind sesizată la data de 09.12.2011), fiind declarat neconstituţional la data de 03.05.2011 de către instanţa de contencios constituţional.
În aceste condiţii, chiar dacă disp. art. 74/1 Cod penal a fost declarat neconstituţional  iar aplicarea sa încetează,  conform art. 147 din Constituţia României, dispoziţiile sale mai favorabile pot fi aplicate conform art. 13 Cod penal. Această interpretare este prevăzută expres şi în  noul Cod penal (art. 5 alin. 2) adoptat din Legea nr. 286/2009.
Având în vedere aceste  ultime argumente, Curtea va conchide că faţă de inculpat sunt incidente disp. art. 74/1 Cod penal.
În privinţa temeiului încetării procesului penal se poate observa că acest text prevede aplicarea unei sancţiuni administrative, ori, acest lucru înseamnă (deşi textul este  lacunar ) o schimbare a răspunderii penale  cu o răspundere administrativă. Opinăm în acest sens, întrucât o sancţiune administrativă nu este decât consecinţa unei răspunderi administrative. Nu se poate interpreta că aplicarea acestei sancţiuni  constituie o cauză de nepedepsire  (art.10 lit. i C.p.p.) întrucât acesta din urmă  are în vedere alte aspecte şi presupune nepedepsirea autorului atunci când intervin (ex. art. 22, 30, 260 alin. 2, 264 alin. 3 Cod penal etc.).
Faţă de toate aceste considerente, Curtea, în baza art. 379 alin. 1 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală a admis apelul inculpatului, a desfiinţat hotărârea atacată şi în consecinţă, în baza art. 11 pct. 2 lit. b) rap. la art. 10 lit. i) Cod procedură penală cu aplic. art. 74/1 şi art. 13 Cod penal a încetat procesul penal pornit  împotriva inculpatului C.D. pentru  săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În baza art. 74/1 alin. 2  teza a II-a rap. la art. 91 lit. c) Cod penal ia aplicat inculpatului C.D. o amendă administrativă de 1.000 lei.
A fost înlăturat din sentinţă disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005 întrucât inculpatul nu a fost condamnat pentru fapta imputată.
 În baza art. 379 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală  a fost respins ca nefondat  apelul părţii civile  ANAF Bucureşti, prin reprezentant DGFP Dâmboviţa.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.
 
(Judecător Paul Frăţilescu)