avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Legea nr. 10/2001. Revocarea dispoziţiei emisă de primar după comunicarea ei notificatorilor. Necenzurarea dispoziţiilor ce conţin propunerea de acordare de despăgubiri în contencios administrativ. Consecinţe.
 
Decizia/dispoziţia necontestată de titularul notificării conform art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, sau de către prefect în cadrul controlului de legalitate, conform Legii nr. 554/2004, devine definitivă şi conferă notificatorului o „speranţă legitimă”, respectiv „un bun” în sensul art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie, constând în dreptul de creanţă cu privire la imobilul imposibil de restituit în natură, în procedura Legii nr. 247/2005 urmând a se determina numai cuantumul despăgubirilor şi modalitatea de plată.
            Această concluzie rezultă din dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 247/2005 - Titlul VII conform cărora „Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor prevăzute la alin (1) şi (2) în privinţa verificării legalităţii cererii de restituire în natură.
            După emiterea dispoziţiei primarului cu propunere de acordare de despăgubiri se realizează controlul de legalitate al prefectului conform dispoziţiilor mai sus menţionate, iar dacă se apreciază că dispoziţia emisă este ilegală, prefectul trebuie să atace în contencios administrativ această decizie. Primarul emitent al deciziei, după comunicarea acesteia către notificator nu mai are posibilitatea să o revoce, legea prevăzând în mod expres modalitatea în care se cenzurează legalitatea acestei dispoziţii şi anume pe calea acţiunii în contencios administrativ, cu respectarea procedurii Legii nr. 554/2004.
 
Art. 26 din Legea nr. 10/2001
Art. 16  din Legea nr. 247/2005 - Titlul VII
Art. 1 din Protocolul 1 la CEDO
 
         Prin acţiunea modificată, înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 9527/118/2009, reclamanţii M.I. şi M.T. au chemat în judecată pe pârâţii Primarul Municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Dispoziţiei nr. 4971/18.06.2008 comunicată reclamanţilor la data de 3 septembrie 2009.
         În motivarea acţiunii reclamanţii au susţinut că după apariţia Legii nr. 10/2001 au formulat o notificare cu privire la imobilul din Constanţa, strada S. nr. 2, solicitând restituirea în natură a acestui imobil, sau în cazul imposibilităţii restituirii în natură, acordarea de despăgubiri.
         Prin Dispoziţia nr. 3479/18.06.2008 emisă de Primarul Municipiului Constanţa s-a respins cererea de restituire în natură a imobilului motivat de faptul că terenul este afectat de blocul de locuinţa LV 16, trotuar şi ampriza străzii S. şi s-a dispus acordarea de măsuri reparatorii în echivalent astfel:
         Acordarea unui teren echivalent valoric de 311 mp lotul nr. 17, careul I zona Palazu Mare pentru terenul de 209 mp ce nu poate fi restituit în natură, iar pentru valoarea rămasă de atribuit, în cuantum de 99.582 Euro, s-a propus acordarea de despăgubiri conform titlului VII din Legea nr. 247/2005.
         Ulterior, prin Dispoziţia nr. 4971/31.07.2009, Primarul Municipiului Constanţa a modificat art. 2 din Dispoziţia nr. 3479/18.06.2008 în sensul că a propus acordarea de măsuri reparatorii în echivalent valoric, respectiv acordarea în compensare pentru terenul de 77, 5 mp (ce a făcut parte din terenul de 209 mp  imposibil de restituit în natură) a unui lot de teren de 311 mp situat în zona Palazu Mare, careu I lot 17, iar pentru diferenţa de 134, 24 mp ce face parte din terenul preluat de la reclamant de 209 mp, imposibil de restituit în natură s-a propus acordarea de despăgubiri conform Titlului VII din Legea nr.247/2005.
         Susţin reclamanţii că Dispoziţia nr. 4971/31.07.2009 este lovită de nulitate, întrucât aceasta nu mai cuprinde propunerea de despăgubire şi pentru construcţia preluată de la reclamant şi ulterior demolată, reclamanţii fiind expropriaţi conform Decretului de Expropriere nr. 344/1984, la momentul exproprierii imobilul din Constanţa, str. Secerişului nr. 2 fiind compus din 209 mp şi construcţie.
         În condiţiile în care noua dispoziţie se referă numai la o suprafaţă de 134,25 mp, fără să aibă în vedere şi despăgubiri pentru construcţia demolată, reclamantul apreciază că dispoziţia nr. 4971/31.07.2009 este nelegală.
         Susţin reclamanţii că soluţia de anulare se impune şi din considerente procedurale, în sensul că primarul nu are abilitatea legală de a proceda la modificarea propriei decizii, prin emiterea unei alte dispoziţii modificatoare, iar împrejurarea că Prefectul Judeţului Constanţa a dat o dispoziţie în acest sens nu are relevanţă juridică, dispoziţia emisă conform Legii nr. 10/2001 putând fi modificată numai după atacarea ei în justiţie de către prefect, conform legii contenciosului administrativ, cale de atac ce nu a fost utilizată în speţă.
         Se mai susţine că prima dispoziţie a intrat în circuitul civil, reclamaţii au fost puşi în posesia terenului acordat în compensare, iar dreptul de proprietate al reclamantului recunoscut prin Dispoziţia nr. 3479/18.06.2008 a fost întabulat conform încheierii de întabulare nr. 91030/21.01.2009, emisă de Biroul de Carte Funciară Constanţa.
         Prin sentinţa civilă nr. 3541/10.06.2011 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea reclamanţilor şi a anulat Dispoziţia nr. 4971/31.07.2009 emisă de Primarul Municipiului Constanţa.
         Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul Constanţa a reţinut că prin Dispoziţia nr. 3479/18.06.2008 emisă de Primarul Municipiului Constanţa s-a decis acordarea de măsuri reparatorii reclamanţilor pentru imobilul expropriat - casă şi teren aferent de 209 mp constând în compensarea cu teren echivalent, respectiv suprafaţa de 311 mp situat în Palazu Mare, careul I lot 17, iar pentru valoarea rămasă de atribuit pentru diferenţa de teren şi casa demolată, în cuantum de 99.582 Euro s-a propus acordarea de despăgubiri conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005. În baza acestei dispoziţii reclamanţii au procedat la întabularea dreptului de proprietate asupra terenului atribuit prin compensare. Ulterior în cadrul controlului de legalitate exercitat de Prefectul Judeţului Constanţa, Prefectul a emis adresa nr. 3123/19.03.2009 prin care a solicitat Primarului Municipiului Constanţa modificarea Dispoziţiei nr. 3479/2008 în sensul propunerii de acordare de despăgubiri numai pentru suprafaţa de teren rămasă de restituit, iar nu şi pentru construcţie şi fără a se face referiri la o anumită valoare de atribuit în compensare. Urmare a acestei adrese Primarul Municipiului Constanţa a emis Dispoziţia nr. 4971/31.07.2009. A apreciat Tribunalul Constanţa că, potrivit dispoziţiilor art. 23 al. (4) din Legea 10/2011, dispoziţia de aprobare a restituirii în natură a imobilului constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, are forţa probantă a unui înscris autentic, iar după îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară nu mai poate fi revocată sau modificată întrucât a intrat în circuitul civil, sens în care s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Decizia civilă nr. 103/13.01.2005.
         S-a mai reţinut că în situaţia concretă a speţei, în ipoteza constatării unor neregularităţi cu ocazia exercitării controlului de legalitate de către prefect, conform dispoziţiei art. 21.6 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 precum şi cele ale art. 16.9 din Titlul VII, capitolul V al Legii nr. 247/2005, singura cale legală pe care prefectul o avea la dispoziţie pentru înlăturarea dispoziţiilor nelegale emise de primar este aceea de a acţiona în contencios administrativ, nefiind permis primarului, în baza unei simple solicitări a prefectului, să modifice unilateral o dispoziţie intrată în circuitul civil.
         Pe de altă parte s-a mai reţinut că, prin emiterea dispoziţiei modificatoare, reclamanţii au fost vătămaţi în drepturile stabilite în favoarea lor prin dispoziţia iniţială emisă în anul 2008, valoarea rămasă de atribuit reclamanţilor în cuantum de 99.582 Euro a fost stabilită prin raportare atât la terenul preluat, cât şi la construcţia demolată, în timp ce prin dispoziţia contestată în prezenta cauză s-a propus acordarea de despăgubiri exclusiv pentru diferenţa de teren de 134,25 mp, fără a se avea în vedere valoarea construcţiei demolate.
         Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au declarat apel pârâţii Municipiul Constanţa prin Primar şi Primăria Municipiului Constanţa, criticând-o pentru nelegalitate.
         Au susţinut pârâţii că hotărârea Tribunalului Constanţa a fost pronunţată cu încălcarea Legii nr. 10/2001, întrucât Dispoziţia nr. 4971/31.07.2009 a fost emisă de Primarul Municipiului Constanţa în urma exercitării de către prefect a controlului de legalitate reglementat de art. 24 din O.U.G nr. 81/2007, care a constatat că dispoziţia iniţială nr. 3479/18.06.2008 a fost emisă cu depăşirea limitelor notificării reclamanţilor, în condiţiile în care aceştia prin notificarea nr. 348/2001 au solicitat despăgubiri numai pentru terenul în suprafaţă de 209 mp.
         În situaţia în care solicitarea reclamantului ar fi vizat şi construcţia demolată, în temeiul art. 11 al. (7) din Legea nr. 10/2001, la emiterea dispoziţiei nr. 3479/2008 ar fi fost necesar să se ţină seama de despăgubirile primite pentru construcţie conform Procesului-verbal nr. 16/07.02.1985.
         La termenul de judecată din 7 decembrie 2011, Curtea de Apel Constanţa a procedat la recalificarea căii de atac promovată de pârâţi împotriva sentinţei civile nr. 3541/10.06.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în temeiul dispoziţiilor art. XII coroborat cu art. XXVI din Legea nr. 202/2010, stabilind calea de atac ca fiind recurs şi nu apel, completul fiind întregit conform dispoziţiilor legale în vigoare.
         Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport de criticile recurenţilor pârâţi  Municipiul Constanţa şi Primarul Municipiului Constanţa, Curtea constată că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:
         Prin adoptarea Legii nr. 10/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, s-a urmărit clarificarea regimului juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu respectarea prevederilor constituţionale privind dreptul la proprietatea privată, legiuitorul reglementând o procedură administrativă, finalizată prin decizia/dispoziţia unităţii deţinătoare a imobilului notificat şi o procedură judiciară, declanşată de persoana îndreptăţită să beneficieze de măsuri reparatorii reglementate de Legea nr. 10/2001, nemulţumită de modalitatea de soluţionare a notificării.
         Art. 25 din Legea nr. 10/2001 prevede că în termen de 60 de zile de la înregistrarea notificării, sau după caz, de la data depunerii actelor doveditoare conform art. 23 din lege, unitatea notificată este obligată să se pronunţe, prin decizie, sau după caz, prin dispoziţie motivată asupra cererii de restituire în natură.
         Deşi măsura restituirii în natură este prioritară în raport de alte modalităţi de despăgubire, iar dispoziţia de restituire în natură este un act administrativ de putere care atestă proprietatea şi care odată îndeplinite formalităţile de publicitate imobiliară se consolidează ca titlu de proprietate nemaiputând fi revocată de organul emitent, atunci când restituirea în natură nu este posibilă, deţinătorului imobilului îi revine obligaţia ca prin decizie sau, după caz, dispoziţie motivată, în termenul prevăzut de art. 25 al. (1), să acorde persoanei îndreptăţite în compensare alte bunuri sau servicii ori să propună acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire  şi de plată a despăgubirilor aferente imobilelor în mod abuziv.
         După modificarea Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005, Titlul VII – entitatea notificată, respingând solicitarea de restituire în natură, face numai o propunere de acordare de despăgubiri în condiţiile Titlului VII din legea specială, cuantum final al despăgubirilor urmând a fi stabilit de Comisia Centrală de Acordare a despăgubirilor conform art. 16 şi următoarele din Titlul VII al Legii nr. 247/2005.
         Deşi nu se stabileşte în dispoziţia/decizia emisă de unitatea deţinătoare cuantumul despăgubirii, dispoziţia statuează asupra calităţii notificatorilor de persoane îndreptăţite să beneficieze de măsuri reparatorii conform legii speciale, respectiv asupra calităţii de fost proprietar al bunului notificat şi imposibil de restituit în natură, cât şi asupra caracterului abuziv al preluării.
         Decizia/dispoziţia necontestată de titularul notificării conform art. 26 al. (3) din Legea nr. 10/2001, sau de către prefect în cadrul controlului de legalitate, conform Legii nr. 554/2004, devine definitivă şi conferă notificatorului o „speranţă legitimă”, respectiv „un bun” în sensul art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie, constând în dreptul de creanţă cu privire la imobilul imposibil de restituit în natură,  în procedura Legii nr. 247/2005 urmând a se determina numai cuantumul despăgubirilor şi modalitatea de plată.
         Această concluzie rezultă din dispoziţiile art. 16 al. (4) din Legea nr. 247/2005- Titlul VII conform cărora „Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor prevăzute la alin (1) şi (2) în privinţa verificării legalităţii cererii de restituire în natură.
         Prin urmare, Comisia Centrală nu are competenţa de a cenzura calitatea notificatorilor de persoane îndreptăţite să beneficieze de măsurile reparatorii ale Legii nr. 10/2001 şi nici componenţa imobilului pentru care prin dispoziţie/decizie definitivă (necontestată de notificator sau de prefect conform Legii nr. 554/2004) s-a propus acordarea de despăgubiri, cenzura Comisiei Centrale limitându-se exclusiv la analiza legalităţii respingerii cererii de restituire în natură a imobilului notificat.
         În acest sens art. 21 al. (1) prevede că dacă pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale aceasta stabileşte că imobilul este restituibil în natură, prin decizie motivată va proceda la restituirea acestuia.
         Art. 16.16 din Normele de aplicare a Legii nr. 147/2005 - Titlul VII - aprobate prin H.G. nr. 128/2008 prevede că dacă pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale aceasta din urmă stabileşte că imobilul pentru care, prin decizie/dispoziţie sau, după caz, prin ordin, s-au consemnat/propus despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată potrivit art. 21 din Titlul VII al legii, Comisia Centrală va proceda la restituirea acestuia; decizia de restituire în natură astfel emisă urmând regimul juridic prevăzut de art. 23 al. (4) din Legea nr. 10/2001.
         Prin urmare, după emiterea dispoziţiei/deciziei cu propunere de acordare de despăgubiri şi comunicarea acesteia tuturor persoanelor interesate, dacă persoana îndreptăţită sau prefectul nu contestă legalitatea acesteia, (ultimul în procedura contenciosului – administrativ) emitentul dispoziţiei, respectiv primarul unităţii administrativ teritoriale  nu mai are dreptul să dispună revocarea/modificarea deciziei definitive şi emiterea altei dispoziţii.
         După comunicarea dispoziţiei împreună cu dosarul aferent notificării Comisiei Centrale de Despăgubiri numai aceasta din urmă poate cenzura dispoziţia emisă de primar, şi numai cu privire la modalitatea de reparare a prejudiciului, prin restituirea în natură a bunului notificat, fără a desfiinţa decizia care a statuat asupra calităţii notificatorului de proprietar al imobilului notificat sau asupra componenţei bunului pentru care se datorează despăgubiri.
         Elementele dispoziţiei emise de primar prin care s-a stabilit calitatea notificatorului de proprietar al bunului notificat, caracterul abuziv al privării de proprietate, identificarea imobilului şi compunerea acestuia la momentul preluării pot fi supuse controlului de legalitate al prefectului conform Legii nr. 554/2004, caz în care procedura de transmitere a dosarului de despăgubiri către Secretariatul Comisiei Centrale se suspendă până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti (art. 16.9 din Normele de aplicare a Legii nr. 247/2005).
         Legea nr. 247/2005 prevede că la dosarul de despăgubire se va anexa, urmare a controlului de legalitate asupra dispoziţiei primarului unităţii administrativ –teritoriale exercitat în temeiul Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, referatul conţinând avizul de legalitate al instituţiei prefectului, întocmit după urmarea procedurilor prevăzute de lege. În cadrul controlului de legalitate se verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru a-i fi recunoscută notificatorului calitatea de persoană îndreptăţită, respectiv depunerea notificării cu respectarea procedurii în termenul prevăzut de lege, existenţa la dosar a înscrisurilor care dovedesc calitatea de fost proprietar al bunului imobil preluat în mod abuziv sau, după caz, calitatea de moştenitor al fostului proprietar, existenţa actelor doveditoare referitoare la preluarea abuzivă a imobilului notificat în perioada de referinţă a legii şi înscrisurile care atestă imposibilitatea restituirii în natură a imobilului.
         Prin urmare, după emiterea dispoziţiei primarului cu propunere de acordare de despăgubiri se realizează controlul de legalitate al prefectului conform dispoziţiilor mai sus menţionate, iar dacă se apreciază că dispoziţia emisă este ilegală, prefectul trebuie să atace în contencios administrativ această decizie. Primarul emitent al deciziei, după comunicarea acesteia către notificator nu mai are posibilitatea să o revoce, legea prevăzând în mod expres modalitatea în care se cenzurează legalitatea acestei dispoziţii şi anume pe calea acţiunii în contencios administrativ, cu respectarea procedurii Legii nr. 554/2004.
 În concret, în speţa dedusă judecăţii se constată că dispoziţia nr. 3479/18.06.2008 emisă de Primarul Municipiului Constanţa după comunicarea ei reclamantului, nu a fost atacată în procedura Legii nr. 554/2004 şi numai cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 şi ale Legii nr. 247/2005 (art. 16 şi următoarele din Titlul VII), ea a fost revocată de Primarul Municipiului Constanţa, cu consecinţa emiterii Deciziei nr. 4971/31.07.2009, contestată în prezenta cauză.
         Tribunalul Constanţa a statuat în mod judicios că dispoziţia nr. 4971/31.07.2009 este lovită de nulitate în condiţiile în care prima dispoziţie –Dispoziţia nr. 3479/18.06.2008 prin care s-a soluţionat notificarea reclamanţilor după efectuarea controlului de legalitate de către prefect şi constatarea unor neregularităţi cu privire la depăşirea obiectului notificării, prefectul nu a solicitat anularea dispoziţiei apreciată ca fiind nelegală, în contencios administrativ. Simpla adresă emisă de prefect prin care se aduc la cunoştinţă primarului deficienţele dispoziţiei nr. 3479/18.06.2008 nu echivalează cu o contestare a legalităţii acestei dispoziţii în procedura Legii nr. 554/2004, cât timp nu s-a dispus printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă anularea parţială a acestei dispoziţii.
         În ceea ce priveşte împrejurarea că în Dispoziţia nr. 3479/18.06.2008 nu s-a consemnat faptul că la stabilirea despăgubirii cuvenite reclamanţilor conform Titlului VII, pentru imobilul notificat, nu s-au avut în vedere despăgubirile încasate de notificatori cu ocazia exproprierii construcţiei, aceasta nu prezintă relevanţă în actuala procedură declanşată de reclamanţi.
         Stabilirea cuantumului despăgubirii constituie atributul exclusiv al Comisiei Centrale de Despăgubiri care nu este ţinută de propunerea făcută de primar în cadrul dispoziţiei, ci după parcurgerea întregii proceduri reglementată de Titlul VII din Legea nr. 247/2005 (ce implică o nouă evaluare a imobilului notificat, şi compensarea creanţelor reciproce dintre stat şi notificatori), Comisia emite decizia reprezentând titlul de despăgubire.
         Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 Cod procedură civilă se va respinge recursul părţilor ca nefondat.
Decizia civilă nr. 144/C/15.02.2012
Dosar nr. 9527/118/2009
Judecător redactor Mihaela Popoacă