avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Legea nr. 10/2001. Retrocedare construcţie.
 
Prin dispoziţiile Legii nr. 10/2001 – care se înscrie în sfera actelor normative cu caracter reparatoriu pentru actele abuzive ale statului, săvârşite în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 –  legiuitorul a urmărit asigurarea unei reparaţii pe cât posibilă în natură pentru persoanele îndreptăţite, stabilind că restituirea în această modalitate a bunului imobil constituie regula şi se aplică în mod prevalent faţă de orice altă despăgubire echivalentă. Din această perspectivă, legea a permis restituirea în natură către foştii proprietari sau moştenitorii acestora şi a acelor terenuri care sunt afectate de construcţii cu caracter definitiv, edificate cu autorizaţie, dar care nu mai sunt în prezent necesare unităţii deţinătoare.
 
Art. 10 alin. 5 din Legea nr. 10/2001
 
            Prin sentinţa civilă nr. 4164/21.10.2011 a Tribunalului Tulcea a fost respinsă cererea reclamantei S.L. privind obligarea pârâţilor Consiliul Local, Primarul Comunei şi Comuna V.N., jud. Tulcea, de a emite o decizie de retrocedare a imobilului ,,Casa Agronomului’’ situată în satul A., com. V.N., jud. Tulcea, în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. 5 din Legea nr. 10/2001.
Tribunalul a reţinut că printr-o sentinţă civilă anterioară a aceleiaşi instanţe, pronunţată la 6.11.2008 şi intrată în puterea lucrului judecat, pârâţii Societatea Agricolă ,,G’’, Primarul comunei şi Comuna V.N. au fost obligaţi să restituie reclamantei un teren în suprafaţă de 1.295 m.p., dar pe care se afla construcţia ,,Casa Agronomului’’, edificată de membrii cooperatori cu o parte din materialele rezultate în urma demolării construcţiilor ce au aparţinut autorilor reclamantei; că prin aceeaşi hotărâre s-a stabilit că edificiul nu mai este necesar pârâţilor.
Judecătorul fondului a respins însă cererea, pe considerentul că textul art. 10 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 nu consacră o operaţiune de vânzare-cumpărare ce intervine între unitatea deţinătoare şi solicitant, întrucât despăgubirea nu reprezintă un preţ al vânzării; astfel fiind, nu se poate pretinde obligarea Consiliului Local să aprobe o atare tranzacţie – după cum s-a solicitat prin cererea principală; că, în realitate, art. 10 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 reglementează un caz de accesiune imobiliară, prin care proprietarul terenului restituit devine şi proprietarul construcţiei, cu obligaţia achitării despăgubirii prevăzute de lege.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta S.L., apreciind că soluţia este dată cu aplicarea greşită a normelor incidente şi pe baza unei eronate reţineri a situaţiei de fapt.
Recurenta a susţinut că deşi prima  instanţă a îndrumat-o către promovarea unei acţiuni în constatarea intervenirii accesiunii imobiliare, întemeiate pe dispoziţiile clasice ale Codului civil, nu s-a avut în vedere că temeiul juridic care îi permitea formularea acestei cereri se regăsea într-o lege specială – Legea nr. 10/2001. S-a arătat că, în aceste condiţii, un asemenea demers procesual ar putea fi respins ca inadmisibil, devreme ce există o normă specială, derogatorie de la dreptul comun.
            S-a trimis la considerentele sentinţei civile nr. 2436/06.11.2008 pronunţate în dosarul 475/88/2007, în care s-a arătat că problema achitării despăgubirii prevăzute de lege (n.n., pentru construcţie) poate fi rezolvată printr-o acţiune separată sau prin bună învoială. Recurenta a arătat că în speţă nu există, însă, posibilitatea reglementării situaţiei clădirii prin înţelegere cu autorităţile locale, primarul şi consiliul local refuzând efectuarea unei expertize de evaluare a bunului conform Legii 10/2001. S-a arătat că în acest context situaţia rămâne incertă, câtă vreme reclamanta are titlu de proprietate asupra terenului, comuna fiind însă în continuare proprietara construcţiei situate pe acest teren.
            O altă critică adusă soluţiei recurate a vizat concluzia instanţei, de dobândire de facto a dreptului de proprietate asupra acestei construcţii, fără însă a se observa de către judecătorul fondului că, în absenţa plăţii despăgubirii prevăzute de textul indicat şi fără materializarea dreptului său de proprietate printr-un înscris care să facă posibilă înscrierea/intabularea lui în cartea funciară, acest pretins drept nu poate fi exercitat în nici unul din atributele sale (posesie, folosinţă, dispoziţie); că acest fapt rezultă tocmai din împrejurarea închirierii lui de către autorităţile locale, către terţe persoane.
În cauză s-a încuviinţat completarea probatoriului în condiţiile art. 305 cod proc. civilă, iar în raport de disp. art. 304 pct. 9 cod proc. civilă (,,când hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii’’), Curtea a reţinut următoarele considerente:
Ceea ce a avut de lămurit instanţa de fond a fost îndeplinirea premiselor faptice şi a condiţiilor legale impuse prin dispoziţiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 care, la data sesizării Tribunalului Tulcea (23.09.2010), aveau următorul conţinut:
,,Se restituie în natură şi terenurile pe care, ulterior preluării abuzive, s-au edificat construcţii autorizate care nu mai sunt necesare unităţii deţinătoare, dacă persoana îndreptăţită achită acesteia o despăgubire reprezentând valoarea de piaţă a construcţiei respective, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare’’.
În speţă, recurentei reclamante i-a fost recunoscută, prin sentinţa civilă nr. 2436//6.11.2008 a Tribunalului Tulcea, pronunţată în dosarul nr. 475/88/2007 (irevocabilă), calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii în procedura Legii 10/2001 pentru terenul de 1.247 mp situat în sat A,  com. V.N., jud. Tulcea, pe care se afla construcţia în discuţie.
Prin hotărârea menţionată s-a constatat nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate emis la 29.06.1998 în favoarea Societăţii Agricole ,,G’’ pentru teren, precum şi nulitatea absolută parţială a procesului-verbal nr.1/28.01.1992, încheiat între Societatea Agricolă şi fostul C.A.P., cât priveşte predarea - primirea construcţiei "Casa agronomului" (pct. 17 "Casă specialişti"). S-a constatat totodată nulitatea absolută a Dispoziţiei nr.128 din 31.03.2006 emise de Primarul comunei şi s-a anulat şi dispoziţia nr.10 din 13.03.2007 emisă de Societatea Agricolă „G”, pârâţii fiind obligaţi să restituie reclamantei, în natură, terenul în suprafaţă de 1295 m.p. marcat prin culoarea albastră şi situat între punctele A-B-C-D-E.F.G.P.R.U în planul de situaţie anexă la raportul de expertiză topografică.
Soluţia menţionată s-a bazat pe împrejurarea că reclamanta avea depusă o notificare conform Legii nr. 10/2001, că ea fusese în mod greşit respinsă ca tardivă, că terenul în cauză aparţinuse autorilor săi, fiind însă preluat abuziv de stat în perioada de referinţă a actului normativ menţionat, fiind constatată nulitatea actelor ulterioare, de atribuire a terenului către Societatea Agricolă  prin emiterea unui titlu de proprietate în favoarea acesteia. S-a reţinut totodată că printr-o hotărâre judecătorească anterioară, irevocabilă, autoarea reclamantei obţinuse prin acţiunea în revendicare retrocedarea unor suprafeţe din vecinătatea celui ce a făcut obiectul litigiului.
Prin aceeaşi sentinţă civilă din 2008, Tribunalul Tulcea a stabilit irevocabil că a fost nelegală transmiterea construcţiei edificate pe terenul în litigiu, de către fosta Comisie de lichidare a CAP către Societatea Agricolă, „Casa agronomului” fiind închiriată până la acea dată specialiştilor în domeniul agricol care au lucrat la fostul CAP, astfel că ea nu intra în sfera dispoziţiilor art.28 al. 1 din Legea nr. 18/1991; că în prezent clădirea nu mai este necesară unităţii administrativ-teritoriale şi nici primăriei, aspect care reiese din operaţiunea de transfer a clădirii, cu prilejul lichidării fostului CAP, către o altă persoană juridică.
Aceeaşi hotărâre a considerat că în aceste condiţii, afectarea terenului supus procedurilor Legii nr. 10/2001 de construcţia ,,Casa Agronomului’’ nu constituie un impediment pentru restituirea lui în natură, urmând a se valorifica, într-un proces separat, norma cuprinsă în textul art.10 al.5 din Legea nr.10/2001.
Dezlegarea în fapt şi în drept astfel statuată, rămasă irevocabilă şi intrată în puterea lucrului judecat, a creat pentru procesul de faţă fundamentul juridic al evaluării obiectului pretenţiilor recurentei reclamante, întrucât în procesul anterior, instanţa acordase reclamantei măsura restituirii în natură a terenului afectat de construcţia menţionată, confirmând că edificiul – deşi ridicat şi extins după preluarea abuzivă de către stat a terenului – nu mai era necesar unităţii deţinătoare şi stabilind că această calitate, de entitate deţinătoare, revenea Comunei V.N., din moment ce operaţiunea de transfer către Societatea agricolă fusese anulată.
Fiind ţinută de această soluţie, instanţa de fond urma a analiza încadrarea cererii reclamantei prin prisma celei de-a doua condiţii prevăzute de textul sus-citat, anume, atribuirea clădirii dacă persoana îndreptăţită achită acesteia o despăgubire reprezentând valoarea de piaţă a construcţiei respective, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.
Printr-o interpretare eronată a scopului demersului judiciar cu care a fost sesizat, Tribunalul Tulcea a respins acţiunea pe considerentul că textul art. 10 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 nu ar consacra o operaţiune de vânzare-cumpărare (despăgubirile neconstituind un preţ al vânzării), ci mai degrabă o situaţie de accesiune imobiliară, prin care titularul dreptului de proprietate devine şi proprietarul construcţiei, cu plata despăgubirii prevăzute de lege; ulterior, tribunalul a concluzionat în sensul că, în realitate, reclamanta ar fi titulara dreptului de proprietate asupra acestei construcţii ope legis.
            Procedând astfel, instanţa de fond nu s-a raportat corect la scopul cererii de chemare în judecată cu care fusese sesizat şi la temeiul în drept evocat, pentru că deşi prin precizările formulate la solicitarea instanţei, reclamanta a solicitat să i se emită o hotărâre a Consiliului Local de aprobare a vânzării acestei construcţii, trimiterea era în mod explicit făcută la dispoziţiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, fiind fără echivoc faptul că, titulara dreptului de proprietate asupra terenului – drept recunoscut în procedura legii speciale – doreşte să reglementeze potrivit legii şi situaţia juridică a clădirii ce nu îi aparţine, dar care îi afectează terenul.
            Or, recurenta reclamantă nu putea fi considerată ope legis titulara dreptului de proprietate asupra construcţiei (pentru a se induce excepţia lipsei de interes procesual) şi nici nu putea fi îndrumată să se adreseze pe dreptul comun pe calea accesiunii imobiliare (pentru a i se opune, cum corect a apreciat recurenta, principiul specialia generalibus derogant).
Constatând că pârâţii Comuna V.N. şi Primarul comunei nu au contestat în căile de atac sentinţa civilă nr. 2436/2008 a Tribunalului Tulcea în ce priveşte imposibilitatea restituirii în natură a terenului aferent acestei construcţii, precum şi în privinţa naturii şi destinaţiei actuale construcţiei (pentru a infirma argumentele reţinute, anume că această clădire, ,,Casa agronomului’’, nu ar mai fi necesară unităţii deţinătoare), instanţa de fond urma a proceda doar la stabilirea cuantumului despăgubirii cuvenite autorităţii locale, calculate conform standardelor internaţionale de evaluare.
Legiuitorul a urmărit, prin dispoziţiile Legii nr. 10/2001 – care se înscrie în sfera actelor normative cu caracter reparatoriu pentru actele abuzive ale statului, săvârşite în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 –  asigurarea unei reparaţii pe cât posibil în natură pentru persoanele îndreptăţite, stabilind că restituirea în această modalitate a bunului imobil constituie regula şi se aplică în mod prevalent faţă de orice altă despăgubire echivalentă. Că din această perspectivă legea a permis restituirea în natură către foştii proprietari sau moştenitorii acestora inclusiv a acelor terenuri care sunt afectate de construcţii cu caracter definitiv, edificate cu autorizaţie, dar care nu mai sunt în prezent necesare unităţii deţinătoare, cum este cazul în speţă.
Cum situaţia juridică a edificiului a fost tranşată, după cum s-a arătat, în procesul anterior, intimaţii pârâţi nu mai pot susţine în acest proces că în realitate imobilul este necesar unităţii deţinătoare, fapt pentru care a fost inclus în inventarul domeniului privat, ori că produce venituri prin derularea contractelor de închiriere încheiate cu terţe persoane, fără ca aceste aserţiuni să nu contravină statuării anterioare, intrate în puterea lucrului judecat.
Rezumând, textul art. 10 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 a primit în primă instanţă o greşită interpretare şi aplicare, iar reclamanta era îndreptăţită nu să pretindă înstrăinarea bunului de către autorităţile locale, ci să preia prin decizia autorităţii acest bun, cu plata corespunzătoare a despăgubirii – calculate în acest caz potrivit standardelor internaţionale de evaluare de către expert conform raportului-supliment depus la termenul din 22.07.2011, ca fiind de 23.279,47 lei (incluzând pretinsele îmbunătăţiri aduse de chiriaşi, a căror existenţă şi întindere nu fac însă obiectul prezentului proces).
Decizia civilă nr. 487/C/25.06.2012
Dosar nr. 3487/88/2010
Judecător redactor Mihaela Ganea