avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Legături personale cu minorul. Limitări ale acestui drept. Obligaţia instanţei de judecată de a asigura un raport de proporţionalitate intre limitările dreptului tatălui de a avea legături cu minora şi scopul urmărit – respectarea intresului superior al minorului.

 

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 minorul care a fost separat de unul dintre părinţi printr-o măsură dispusă în condiţiile legii, deci şi în cazul pronunţării divorţului acestora, are dreptul de a menţine legături personale şi contacte directe cu acesta, cu excepţia situaţiei în care această măsură contravine interesului superior al minorului.

            Limitarea dreptului părintelui căruia nu i-a fost încredinţat minorul, spre creştere şi educare, de a avea relaţii personale cu acesta se poate realiza numai în condiţiile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, în cazul în care există motive temeinice de natură a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului, cu respectarea art. 34 alin. 2 din lege.

 

Art. 16 din Legea nr. 272/2004

Art. 401 din Noul Cod civil

Art. 10 pct. 2 din Convenţia cu privire la drepturile copilului,

ratificată de România prin Legea nr. 470/2001

 

         Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. 9527/327/2010 reclamantul V.C. a chemat în judecată pe pârâta G.S.A.M. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să i se permită să aibă legături personale cu minora V.N., născută la 20.07.1995, fiica părţilor.

         În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că în urma divorţului pronunţat la data de 21.01.2010 minora a fost încredinţată mamei. A mai învederat că minora a fost înfiată de către el şi pârâtă, în timpul căsătoriei, şi că trăieşte pe picioarele ei mai mult datorită lui, decât pârâtei ori bunicii materne. De asemenea, cu trei luni anterior formulării cererii de chemare in judecată, pârâta s-a mutat împreuna cu minora şi cu mama ei în alt judeţ, încercând să îi facă rău reclamantului, prin interzicerea legăturilor acestuia cu minora.

Parata G.S.A.M., legal citată, a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat obligarea reclamantului „la sancţiune în exercitarea drepturilor părinteşti asupra minorei” şi interzicerea oricărui contact telefonic, prin corespondenţă sau în orice fel cu minora. Aceasta a arătat că datorită comportamentului violent al reclamantului, a fost pronunţată desfacerea căsătoriei dintre ea si acesta, comportament care a continuat şi ulterior divorţului, prin atitudini ameninţătoare, calomnii şi injurii. Stresul determinat de reclamant a condus la o permanentă stare de agitaţie a minorei, precum şi la scăderea notelor obţinute la şcoală. Unica soluţie pentru a înlătura pericolul iminent ce îl prezenta reclamantul a fost mutarea in alt oraş. De asemenea, pârâta a mai arătat că acesta nu a plătit pensia de întreţinere stabilită prin hotărârea judecătorească de divorţ.

Prin sentinţa civilă nr. 2399/06.07.2011 a Judecătoriei Tulcea, au fost respinse ca nefondate atât cerea principală, cât şi cererea reconvenţională.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 197/21.10.2010 a Judecătoriei Tulcea, a fost desfăcută căsătoria încheiată între reclamantul V.C.I. şi pârâta G.S.A.M. Tot prin acestă hotărâre, s-a dispus încredinţarea minorei V.N. spre creştere şi educare mamei, la acest moment minora locuind împreuna cu parata în judeţul Arges.

 A arătat judecătorul primei instanţe că potrivit art. 43 (3) Codul Familiei “părintele divorţat, căruia nu i s-a încredinţat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională”. O dispoziţie legală asemănătoare se regăseşte şi în cuprinsul Legii nr. 272/2004 privind protecţia copilului, unde la art. 14(1) se arată că „copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament”.

Totuşi, a mai reţinut prima instanţă, aceste drepturi nu au caracter absolut, fiind susceptibile de limitări în anumite situaţii. Astfel, atunci când instanţa de judecată apreciază că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului, poate pronunţa o hotărâre care să împiedice orice persoana care doreşte să menţină relaţii personale cu minorul în vreuna din formele prevăzute la art. 15 din lege.

Raportat la aceste prevederi legale, instanţa de fond a constatat că, din probele administrate în cauza, rezultă în mod indubitabil că între reclamant şi fiica sa, minora V.N., exista o stare conflictuală profundă, generată de comportamentul reclamantului faţă de mama sa în timpul căsătoriei. Astfel, la momentul audierii în camera de consiliu, minora a arătat că în perioada când părinţii erau împreună, tatăl său le ameninţa cu moartea, fiind nevoite să se mute la bunica maternă, astfel că îi este frică de tatăl ei şi „nu mai vrea să mai audă de el”. De asemenea, aceleaşi aspecte au rezultat şi în urma evaluării psihologie efectuate de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului, specialistul desemnat arătând că „nu poate face predicţii pe termen lung în ceea ce priveşte întâlnirea N. cu tatăl său, astfel încât această întâlnire i-ar provoca probabil traume psihologice marcante”, că aceasta are amintiri neplăcute ale relaţiei cu tatăl sau.

 A mai învederat instanţa de fond că nu trebuie trecute cu vederea afecţiunile de care suferă reclamantul, afecţiuni care au jucat un rol deosebit de important în înrăutăţirea relaţiilor dintre reclamant şi fiica acestuia. Aceste afecţiuni au drept rezultat (conform evaluării psihologice) o tulburare cognitivă uşoară, o lentoare psihică în gândire şi limbaj, capacitate scăzută de concentrare, afectarea memoriei de scurtă durată, apariţia unor elemente de dezorientare şi confuzie, activitate motorie scăzută, însă, cel mai important, au constituit cauza preponderentă a conflictelor dintre reclamant, pe de o parte, şi minoră şi pârâtă, pe de altă parte.

Pentru aceste motive, apreciind că un program de legături personale între reclamant şi fiica sa (sub forma contactului direct) ar avea consecinţe negative asupra minorei, instanţa a respins ca nefondată acţiunea principală formulată de către reclamantul V.C.I.

În ceea ce priveşte cererea reconventională, prima instanţă a apreciat că şi aceasta se impune a fi respinsă, deoarece legăturile personale dintre părinte şi copilul său nu se exercită doar sub forma găzduirii ori vizitării acestuia din urmă, ci şi sub forma purtării de corespondenţă ori a unei alte forme de comunicare. Această formă a legăturilor personale trebuie menţinută ca o portiţă prin intermediul careia reclamantul să poată face dovada că şi-a corectat comportamentul şi că doreşte cu adevărat să îşi exercite drepturile într-un cadru  civilizat şi normal.

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel reclamantul-pârât V.C.I., considerând-o nelegală şi netemeinică.

În motivarea apelului, apelantul a arătat că este inuman ca un părinte să fie privat de a-şi vedea copilul, prin stabilirea unui program de vizită, mai ales ţinând cont de starea sa de sănătate, stare agravată la aflarea sentinţei primei instanţe. A mai arătat apelantul că probele administrate au fost „fabricate” de către pârâta-reclamantă şi de către mama acesteia. De asemenea, apelantul a mai precizat că de când pârâta şi copilul au părăsit localitatea, nu a mai putut lua legătura cu minora, pârâta nepermiţându-i acest lucru, iar minora este influenţată negativ de către pârâtă în privinţa relaţiei cu reclamantul.

         Prin decizia civilă nr. 118 din 27 octombrie 2011 Tribunalul Tulcea a respins apelul reclamantului ca nefondat.

         Pentru a pronunţa această soluţie Tribunalul Tulcea a reţinut în esenţă că la stabilirea unei măsuri privitoare la relaţiile dintre părinţi şi copii trebuie avut în vedere cu prioritate interesul minorului, şi nu interesele părinţilor, iar în cauză, în raport de starea de sănătate a minorei, nu este în interesul său să existe legături personale între tată şi fiică.

         A mai reţinut instanţa de apel că apelantul reclamant la rândul său are anumite probleme de sănătate situaţie în care nu este oportună o legătură între apelant şi minoră, aceasta din urmă exprimându-şi dorinţa cu ocazia audierii de către instanţă, de a nu i se permite tatălui său să o viziteze.

         Împotriva acestei decizii, în termen legal a declarat recurs reclamantul care a criticat-o pentru nelegalitate conform art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă. Recurentul a susţinut că instanţa nu a avut în vedere la momentul soluţionării apelului, interesul minorei de a relua legătura cu tatăl ei, dar şi eforturile acestuia din urmă de a urma un tratament pentru ameliorarea sechelelor rămase în urma practicării boxului.

         Recurentul a susţinut că tratamentul urmat de el a avut consecinţe pozitive asupra comportamentului său, iar în prezent menţinerea unei legături cu minora ar fi benefică pentru ambele părţi. Se arată că în prezent conştientizează efectele negative pe care conduita sa le-a avut asupra dezvoltării psihice a fiicei sale, şi modalitatea în care a fost afectată legătura dintre tată şi fiică, dar în prezent ar fi benefic pentru el, cât şi pentru fiica sa, să se reia legătura, chiar dacă vizita se va realiza la domiciliul fostei sale soţii.

         Prin întâmpinare, intimata G.S.A.M. a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

         Intimata a arătat că fiica sa V.N., în vârstă de 16 ani, nu doreşte să aibă legături cu recurentul datorită conduitei violente pe care tatăl a avut-o în trecut atât cu privire la minoră, cât şi faţă de intimata pârâtă, existând temerea că aceste întâlniri să fie de natură să pericliteze dezvoltarea fizică şi intelectuală a copilului.

         Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Tulcea în raport de criticile recurentului reclamant, Curtea constată următoarele:

Părintele divorţat căruia nu i s-a încredinţat copilul păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională (art. 401 din Noul Cod civil şi art. 10 pct. 2 din Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 470/2001).

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, minorul care a fost separat de unul dintre părinţi printr-o măsură dispusă în condiţiile legii, deci şi în cazul pronunţării divorţului acestora, are dreptul de a menţine legături personale şi contacte directe cu acesta, cu excepţia situaţiei în care această măsură contravine interesului superior al minorului.

         Limitarea dreptului părintelui căruia nu i-a fost încredinţat minorul, spre creştere şi educare, de a avea relaţii personale cu acesta se poate realiza numai în condiţiile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, în cazul în care există motive temeinice de natură a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului, cu respectarea art. 34 alin. 2 din lege.

         În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut în mod constant că părintele are dreptul de a beneficia de măsuri adecvate din partea statului pentru a fi alături de copilul său, iar autorităţile naţionale au obligaţia să dispună aceste măsuri. Cu toate acestea, obligaţia autorităţilor naţionale de a lua măsuri în acest scop nu este absolută deoarece este posibil ca reluarea convieţuirii cu minorii care au locuit un timp cu celălalt părinte să nu se realizeze atât de uşor, să nu se poată face imediat şi să necesite unele măsuri pregătitoare. De asemenea, Curtea a subliniat că instanţele judecătoreşti trebuie să ţină seama de interesele şi de drepturile acelor persoane şi, în special, de interesul superior al copilului şi de drepturile sale stipulate în art. 8 din Convenţie (Cauza Ignaccolo-Zenide contra României, Hotărârea nr. 1/2000, Cauza Laforgue contra României, Hotărârea din 13 iulie 2006).

         Potrivit dispoziţiilor legale mai sus invocate, copilul are dreptul să-şi cunoască rudele şi să întreţină relaţii personale cu acestea, iar aceste relaţii nu pot fi împiedicate decât în cazurile în care există motive temeinice de natură să primejduiască dezvoltarea sa fizică, psihică, intelectuală sau morală.

         Conform art. 15 din lege, relaţiile personale se pot realiza prin întâlniri ale copilului cu părintele, vizitarea copilului la domiciliul său, găzduirea copilului pe o perioadă determinată de către părinte, şi altele.

         Aşadar, acest drept este recunoscut de lege atât părintelui, cât şi copilului, pentru a da conţinut vieţii de familie, drept recunoscut, de asemenea, copilului prin art. 8 din Legea nr. 272/2004 şi art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dar şi pentru a da conţinut dreptului copilului la identitate.

Având în vedere aceste dispoziţii legale, părintele căruia îi este încredinţat minorul nu este îndreptăţit să refuze relaţia dintre minor şi celălalt părinte întrucât asemenea legături sunt absolut fireşti şi lipsa lor determină un dezechilibru emoţional al copilului.

         Situaţia conflictuală dintre părinţi nu trebuie să se repercuteze negativ asupra relaţiilor recurentului cu minora, impunându-se asigurarea unui raport de proporţionalitate între limitările dreptului tatălui de a avea legături cu minora şi scopul urmărit – respectarea interesului superior al copilului.

         Pentru asigurarea în timp a unei relaţii solide, bazată pe afecţiune şi înţelegere între recurent şi minoră, se impune ca exercitarea acestui drept să  se realizeze cu o anumită ritmicitate, dar ţinând seama şi de situaţia specială a tuturor persoanelor implicate, şi în special de temerea pe care recurentul o provoacă minorei, întâlnirea între tată şi fiică impunându-se a se realiza pe o durată scurtă de timp, la domiciliul mamei minorei şi în prezenţa unui psiholog care să asigure consultanţă ambelor părţi şi care să observe evoluţia şi comportamentul minorei.

         Această modalitate de realizare a legăturilor personale dintre recurent şi minor, ce implică atât limite de timp cât şi o supraveghere din partea unui specialist –psiholog este impusă de natura relaţiilor existente între tată şi fiica sa în prezent, cât şi de împrejurarea că minora refuză o asemenea întâlnire, manifestând temere faţă de tatăl său.

         În speţă se constată că relaţiile dintre recurentul reclamant şi fiica sa au fost grav afectate datorită comportamentului tatălui reclamant care în perioada căsătoriei a manifestat violenţă verbală atât faţă de minoră, cât şi faţă de mama sa, acest comportament afectând încrederea copilului în părinţii săi.

         După divorţ, recurentul reclamant a urmat un tratament de specialitate, iar din adeverinţa medicală nr. 3073/17.03.2011 rezultă că în prezent acesta nu constituie un factor de pericol în relaţia cu copilul său.

         Din fişa de evaluare psihologică a recurentului realizată la data de 3 mai 2011 de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Consiliul Judeţean Tulcea, rezultă că recurentul reclamant în cursul evaluării a fost cooperant şi neagresiv, urmează un tratament de profil şi reuşeşte să îşi controleze emoţiile, deşi prezintă o tulburare congnitivă uşoară, o lentoare psihică în gândire şi limbaj. S-a mai reţinut că reclamantul este conştient că datorită comportamentului său violent faţă de fosta sa soţie a îndepărtat-o pe fiica lui şi i-a pierdut încrederea, dar regretă această conduită şi îşi doreşte o viaţă normală, care implică o legătură firească cu fiica sa. S-a recomandat reclamantului să continue tratamentul medical şi s-a apreciat că reluarea relaţiilor dintre tată şi fiica sa va fi posibilă doar dacă atât tatăl cât şi fiica vor fi consiliaţi în acest scop.

         De asemenea din raportul de evaluare psihologică a minorei V.N., născută la 20 iulie 1995, realizat la data de 3 iunie 2011 rezultă că minora are amintiri neplăcute referitoare la relaţiile ei cu tatăl, dar aceasta urmează un program de consiliere psihologică pentru acomodare cu noul habitat, crearea de relaţii de prietenie, modalităţi de rezolvare a problemelor legate de relaţiile familiale şi la relaţia tată-fiică.

         În raport de toate aceste elemente, care au conturat atât legătura precară dintre tată şi fiică, cât şi eforturile făcute de reclamant pentru recâştigarea încrederii fiicei sale şi stabilirea unei relaţii de afecţiune normală, specifică raporturilor dintre părinte şi copilul său minor, instanţa apreciază că este esenţial, pentru dezvoltarea psihică şi intelectuală a minorei ca aceasta să reia în mod treptat legăturile cu tatăl său. Această reconciliere cu recurentul reclamant este de natură să aibă efecte benefice pentru ambele părţi şi să redea minorei încrederea în ea, dar şi în familia ei, fiind esenţial ca tatăl să nu fie perceput de minoră ca un posibil factor de perturbare a vieţii sale, respectiv ca un pericol iminent. Un rol esenţial în crearea unui climat de încredere şi chiar de afecţiune revine mamei minorei care nu trebuie să se opună acestor relaţii şi nici să contribuie la sporirea temerilor minorei faţă de legătura cu tatăl său.

         Dat fiind faptul că ambele părţi, atât recurentul cât şi minora beneficiază de consiliere psihologică, se impune ca şi vizitele pe care recurentul le va face fiicei sale, să se desfăşoare în prezenţa unui psiholog, costurile serviciilor acestuia urmând să fie suportate de către recurentul reclamant – întâlnirea dintre tată şi fiica urmând să se realizeze la domiciliul mamei, lunar, sâmbăta între orele - 1400-1600.

         Acest program de vizită limitat atât sub aspectul duratei, cât şi sub aspectul cadrului în care se desfăşoară este determinat de specificul relaţiei existente între recurent şi minora V.N., fiind esenţial ca minora să se simtă în siguranţă, în mediul său familial la momentul reluării acestor întâlniri cu tatăl său.

         Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 Cod procedură civilă se va admite recursul reclamantului şi se vor modifica decizia şi sentinţa recurate, în sensul stabilirii unui program de vizită a minorei V.N., lunar, la domiciliul mamei sale, sâmbăta între orele 1400-1600 şi numai în prezenţa unui psiholog – ale cărui servicii vor fi asigurate pe cheltuiala recurentului reclamant.

         Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Decizia civilă nr. 2/FM/11.01.2012

Dosar nr. 9527/327/2010

Judecător redactor Mihaela Popoacă