avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Lipsa dezbaterilor şi a acordării ultimului cuvânt inculpatului. Nulitate.
 
C.proc.pen., art. 197 alin. 1, art. 3201,   art. 340-341             
                                                                   
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 408/R din 22 martie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr. 571 din 17 noiembrie 2011 pronunţată de J. T. a fost condamnat inculpatul P.M.C. la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art.321 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.3201 Cod proc. penală şi la 4 luni închisoare pentru infracţiunea de sfidarea organelor judiciare prev. de art.2721 alin.2 Cod penal, cu aplic. art.3201 Cod proc. penală.
În baza disp. art.34 lit.b) Cod penal rap. la art.33 lit.a) Cod penal au fost contopite pedepsele aplicate şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 11 luni închisoare.
Conform disp. art.71 Cod penal s-a aplicat inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal.
În temeiul disp. art.81 alin.1 şi 2 Cod penal şi art.71 alin.5 din acelaşi cod  s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepselor principală şi accesorie  pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 11 luni, stabilit conform art.82 alin.1 Cod penal.
În baza art.359 Cod proc. penală au fost puse în vedere inculpatului dispoziţiile art.83 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni.
Potrivit art.88 Cod penal s-a dedus din pedeapsă durata reţinerii din 08.11.2010.
În latură civilă, s-a luat act că părţile vătămate T.D.R. şi G.C. nu s-au constituit părţi civile în cauză.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, P. J.T., care a criticat hotărârea primei instanţe de nelegalitate, susţinând, în esenţă, că nu au fost respectate dispoziţiile procedurale ce reglementează etapa dezbaterilor şi ultimul cuvânt al inculpatului, având în vedere că la data de 11 noiembrie 2011, inculpatul a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc în conformitate cu prevederile art.3201 Cod proc. penală, solicitând însă amânarea judecării cauzei pentru depunerea de înscrisuri în circumstanţiere.
S-a susţinut că deşi cererea a fost încuviinţată în şedinţa publică, contrar dispoziţiei de amânare, la aceeaşi dată, fără a da cuvântul pe fondul cauzei, respectiv, procurorului de şedinţă, părţilor vătămate şi inculpatului, toţi prezenţi, prima instanţă a dispus amânarea pronunţării la data de 17 noiembrie 2011, când a fost întocmită minuta conform art. 309 Cod proc. penală.
În vederea soluţionării recursului, din oficiu, Curtea a dispus emiterea unei adrese către Judecătoria Târgovişte pentru transmiterea unei copii de pe notele din caietului grefierului de şedinţă din data de 11 noiembrie 2011 precum şi transcrierea şedinţei de judecată din aceeaşi dată, relaţii remise cu adresa nr.6221 din 13 martie 2012, filele 17-18 dosar recurs.
Prin decizia penală nr. 408 din 22 martie 2012 Curtea de Apel Ploieşti a  admis recursul declarat de P. J. T. împotriva sentinţei penale nr.571 din 17 noiembrie 2011 pronunţată de Judecătoria Târgovişte privind pe inculpatul P.M.C. a casat în tot sentinţa şi a dispus trimiterea cauzei la instanţa de fond pentru rejudecare cu respectarea disp. art.340 Cod proc. penală.
La pronunţarea deciziei, instanţa de control judiciar a reţinut următoarele:
            Examinând încheierea de şedinţă din 11 noiembrie 2011 dată în dosarul nr.7956/315/2011 s-a constatat că fiind prezent în şedinţa publică de la acea dată, inculpatul, personal şi prin apărător, a învederat instanţei că doreşte să fie judecat în conformitate cu procedura simplificată prev. de art.3201 Cod proc. penală, că nu înţelege să dea declaraţie în faţa instanţei şi îşi însuşeşte probatoriul administrat în faza de urmărire penală.
La acelaşi termen, inculpatul, după consultarea cu apărătorul desemnat din oficiu, a solicitat termen de două săptămâni în vederea depunerii de înscrisuri în circumstanţiere, cerere care după ce a fost pusă în discuţia procurorului de şedinţă, a fost încuviinţată de instanţă, aşa cum rezultă din notele consemnate în caietul grefierului de şedinţă, acordându-se termen la data de 24 noiembrie 2011.
Contrar primelor dispoziţii, instanţa de fond, fără a supunerii dezbaterii părţilor fondul cauzei a amânat pronunţarea pentru data de 17 noiembrie 2011, ocazie cu care a întocmit minuta conform art.309 Cod proc. penală.
În conformitate cu art.340 alin.1 Cod proc. penală, „după terminarea cercetării judecătoreşti se trece la dezbateri, dându-se cuvântul în următoarea ordine: procurorului, părţii vătămate, părţi civile, părţii responsabile civilmente şi inculpatului”.
De asemenea, potrivit art.341 alin.1 Cod proc. penală „preşedintele înainte de a încheia dezbaterile dă ultimul cuvânt inculpatului, personal”.
Verificând sentinţa în raport de criticile invocate şi dispoziţiile legale anterior arătate s-a constatat că deşi la termenul de judecată din 11 noiembrie 2011 au fost prezente toate părţile, respectiv părţile vătămate, inculpatul precum şi procurorul de şedinţă, instanţa, după ce a luat act de solicitarea inculpatului  P.M.C. de judecare a cauzei în procedura simplificată prev. de art.3201 Cod proc. penală, introdus prin Legea nr.202/2010, nu a acordat cuvântul în dezbaterea fondului cauzei şi nici inculpatului, conform art.341 alin.1 Cod proc. penală, aşa încât, fiind pronunţată fără parcurgerea a două etape ale procesului penal, proprii judecării cauzei în primă instanţă, respectiv etapa dezbaterilor şi ultimul cuvânt al inculpatului, sentinţa este afectată de nelegalitate şi a fost casată.
De asemenea, s-a reţinut că neaplicarea dispoziţiilor cuprinse în art. 340 Cod proc. penală şi art. 341 alin.1 din acelaşi cod echivalează cu încălcarea garanţiilor procesuale privind asigurarea dreptului la apărare al tuturor părţilor, respectiv inculpat şi părţile vătămate dar şi cu încălcarea principiilor de bază ale procesului penal, respectiv al contradictorialităţii, publicităţii şi oralităţii şi care, potrivit art.197 alin.1 Cod proc. penală, impun anularea actului procedural astfel întocmit, motiv pentru care şi din această perspectivă, recursul declarat de unitatea de parchet a fost considerat ca fondat.
Pentru considerentele anterior expuse, în temeiul disp. art.38515 pct.2 lit.c) Cod proc. penală, Curtea a admis recursul declarat de parchet, a casat în tot sentinţa penală nr.571 din 17 noiembrie 2011 cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, cu respectarea disp. art.340 - art.341 Cod proc. penală.
 
                                                                      (Judecător Ioana Nonea)