avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Insolvenţă. Cerere admitere creanţă. Contract de leasing. Clauze îndoielnice. Interpretare.Drept comercial. Insolvenţă.
 
Art.138 din Legea 85/2006; Art. 15 din O.G. nr. 15/1997; Art. 977-984; art. 1066; art. 1068; art. 1169 şi 1084 şi urm. Cod Civil
Clauza penală trebuie să fie redactată în contract astfel ca aceasta să stabilească, fără echivoc, cuantumul convenit al despăgubirilor în cazul neexecutării culpabile a contractului de către una din părţi. Când o astfel de clauză este îndoielnică şi criteriile de interpretare nu relevă voinţa părţilor, aceasta se interpretează în favoare părţii care se obligă.
 
Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Decizia civilă nr. 1382 din 12 iulie 2012
 
Prin sentinţă civilă nr. 131/F15.02.2012 s-au anulat contestaţiile formulate de debitorul
S.C. A.A. S.R.L. împotriva creanţelor creditorilor S.C. P. România S.R.L. şi S.C. M. S.A. trecute în tabelul preliminar de creanţe, ca netimbrate, au fost admise contestaţiile formulate de debitor împotriva creanţelor din tabelul preliminar de creanţe ale creditorilor S.C. Ţ.L. IFN
S.A. Bucureşti şi BT L.T. IFN S.A. Cluj.
A stabilit că S.C. Ţ.L.IFN S.A. Bucureşti are o creanţă în valoare de 3.528,55 lei şi nu de 34.303,75 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate, iar creanţa creditorului BT
L.T. IFN S.A. Cluj este în valoare de 51.011,03 lei şi nu de 86.509 lei. A dispus lichidatorului
judiciar să modifice tabelul definitiv de creanţe conform hotărârii.
Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:
Debitorul a refuzat să plătească taxa de timbru şi timbrul judiciar, aferente contestaţiilor îndreptate împotriva creanţelor invocate de creditorii S.C. M. S.A. şi S.C. P. România S.R.L, instanţa aplicând în cauză dispoziţiile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, a anulat contestaţiile referitoare la aceşti doi creditori.
Cu privire la contestaţiilor îndreptate împotriva creditorilor S.C. Ţ.L. I.F.N. SA. Bucureşti şi S.C. BT L. T. I.F.N. S.A., din raportul de expertiză contabilă şi completările la acest raport întocmite de expertul contabil B.P. (fila 4-5-16 şi 43 vol. 2) rezultă că debitorul datorează creditorului S.C. BT L. T. I.F.N. S.A. suma de 86.509,09 lei, din care 14.878,82 lei, reprezintă facturi neachitate, 13.675,39 lei, penalităţi conform contractului, 35.498,06 lei, daune interese conform art. 13.3 din contractul de leasing nr. 11136 BT/2008 şi 11137/BT/2008, 10.467,11 lei reprezintă rate dobânzi şi asigurări pentru luna iunie 2009, 11.869,71 lei penalităţi pentru debitul din luna iunie 2009 calculate până la deschiderea procedurii insolvenţei şi 120 lei taxă de timbru.
Debitorul datorează creditorului S.C. Ţ. L. I.F.N. S.A., suma de 34.303,75 lei, din care suma de 3.528,55 lei, reprezintă facturi neachitate, iar suma de 30.775,2 lei, reprezintă daune interese conform art. 15.7 din contractul de leasing.
Raportul de expertiză analizat în cele ce preced, dispoziţiile art. 1066 şi 1068 Cod civil şi decizia nr. 998/2011, pronunţată de Curtea de Apel Bacău într-un caz asemănător, a format convingerea instanţei că contestaţiile analizate sunt fondate pentru următoarele considerente:
Conform art. 1066 Cod civil în vigoare la data sesizării instanţei cu contestaţiile înregistrate la data de 19.02.2010 şi 23.04.2010, „Clauza penală este aceea prin care o persoană, spre a da asigurare pentru exonerarea unei obligaţii, se leagă a da un lucru în caz de neexecutare din parte-i”.
Potrivit art. 1068 Cod civil, creditorul poate cere de la debitorul care nu şi-a executat obligaţia la timp, îndeplinirea clauzei penale sau acea a obligaţiei principale.
Creditorul nu poate cere conform art. 1069 Cod civil şi penalitatea şi obiectul obligaţiei principale.
În cazul în speţă contractul de leasing nr. 11136 BT şi 11137 BT din 07.02.2008 prin care debitorul a achiziţionat prin creditorul S.C. BT L. T. S.A Cluj două autoturisme KIA CEED, în valoare de 30.849 lei, precum şi contractul de leasing nr. 31573/01.08.2008, prin care acelaşi debitor a achiziţionat prin creditorul S.C. Ţ. L. I.F.N. SA Bucureşti un autoturism KIA CEED, în valoare de 18.390,46 lei, au fost reziliate de creditori la cererea debitorului, bunurile achiziţionate astfel, au fost preluate de creditori.
Raportând faptele comerciale existente între părţi la dispoziţiile legale indicate în cele ce preced, instanţa a apreciat că creditorii sunt îndreptăţiţi să pretindă cu titlu de creanţe sumele de bani ce reprezintă ratele neachitate până în momentul rezilierii contractului, precum şi cele ce reprezintă penalităţi de întârziere stabilite de expert conform clauzelor contractuale.
Sumele de bani reprezentând daune interese nu li se cuvin întrucât, pe de o parte, potrivit art. 1069 Cod civil, creditorii nu pot cere penalităţi pentru neexecutarea obligaţiei principale şi executarea obiectului obligaţiei principale, iar pe de altă parte, a obliga pe debitor să plătească creditorilor şi sumele de bani reprezentând daune interese în condiţiile în care bunurile au reintrat în posesia creditorilor ar însemna o îmbogăţire fără justa cauză a creditorilor.
Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs creditorii S.C. Ţ. L. IFN S.A. Bucureşti, şi S.C. BT L. T. I.F.N. S.A. Cluj.
I. Recurenta S.C. Ţ. L. IFN S.A. arată că în conformitate cu dispoziţiile art. 15.7 din Contractul de leasing, la data rezilierii debitoarea avea obligaţia să achite integral contravaloarea ratelor de leasing datorate până la finalul acestuia, obligaţie ce avea scopul de a-l despăgubi pe locator pentru prejudiciul cauzat ca urmare a rezilierii contractului, indiferent de restituirea bunului, că data obligaţiei de plată a ratelor în caz de reziliere nu este stabilită în funcţie de data emiterii facturilor ci de data rezilierii.
Susţine recurenta că refuzul înscrierii creanţei de 30.775,20 lei este nelegală şi abuzivă, faţă de voinţa părţilor exprimată în art. 15.7 raportat la art. 22 din contract, că instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 1066 Cod Civil nu putea reduce sau mări cuantumul daunelor, utilizatorul fiind obligat la plata integrală a ratelor de leasing, penalităţilor aferente şi după caz daune interese, că în acest sens sunt şi dispoziţiile tezei 2 din art. 15.7 din contract referitoare la biletele la ordin care urmau să fie utilizate pentru acoperirea prejudiciului suferit.
Arată creditoarea că sumele aferente ratelor de leasing rămase neachitate au devenit integral scadente în urma rezilierii contractului, şi concluzionează că este certă, lichidă şi exigibilă şi creanţa de 30.775,20 lei.
II. Recurenta S.C. BT L. T. I.F.N. S.A. arată că prima instanţă în mod greşit a înlăturat
o parte a sumelor pretinse în temeiul celor două contracte de leasing. Susţine că utilizatorul nu şi-a respectat obligaţia de plată a ratelor de leasing, ceea ce a impus rezilierea contractelor. Că daunele interese în cuantum de 35.498,066 lei sunt datorate ca urmare a neexecutării contractului, în temeiul art. 1066 Cod Civil, clauza penală fiind inserată în art. 13.3 din ambele contracte şi este opozabilă debitorului în condiţiile art. 969 Cod Civil.
Susţine recurenta că în executarea celor două contracte au rămas de achitat restul de rate de la 17-48 în cuantum total de 8.264,60 Euro cu T.V.A. inclus însă a solicitat doar 3.454,85 Euro şi T.V.A., că prin neexecutarea contractului i-a fost cauzat un prejudiciu important.
Recurenta arată că raţiunea stabilirii clauzei penale este dată de faptul că finanţatorul finanţează bunul iar pentru aceasta a accesat la rândul ei credite care trebuie restituite conform unui grafic de plăţi pe măsura încasării ratelor de la utilizator şi rezilierea contractelor de leasing face ca ratele la credit să nu mai poată fi plătite.
Solicită recurenta să se constate că dispoziţiile art. 1069 Cod Civil nu sunt incidente în cauză, iar suma solicitată este datorată în temeiul art. 13.3 din Contract şi art. 969, 1066, 1073 şi 1087 Cod Civil, că sunt titluri executorii contractele de leasing, iar acestea au fost încuviinţate de instanţa de executare pentru executarea silită a debitorului.
Prin decizia 1382/2012 instanţa de recurs a respins recursurile, hotărârea primei instanţe fiind legală însă pentru următoarele considerente:
I. Referitor la recursul creditoarei S.C. Ţ. L. IFN S.A.:
Între debitoare şi recurentă s-a încheiat contractul de leasing nr. 31573/01.08.2008 potrivit căruia debitorului i-a fost dat în leasing un autoturism KIA CEE'D, acesta datorând redevenţa în 63 de rate.
Recurenta a solicitat înscrierea pe tabelul preliminar cu creanţa de 34.303,75 lei reprezentând 3.528,55 lei rate neachitate şi suma de 30.775,20 lei daune interese conform art.
15.7 teza a II a din Contract.
Potrivit art. 15.7 teza I şi II din Contractul de leasing, restituirea obiectului leasingului către locator în oricare din condiţiile stipulate mai sus, nu îl scuteşte pe utilizator de plata integrală a ratelor de leasing, a penalităţilor aferente şi, după caz, a daunelor interese. De la data rezilierii, toate biletele la ordin emise de utilizator în favoarea locatorului pentru garantarea plăţilor din contract devin scadente.
După cum rezultă din clauza convenită de părţi acestea utilizează trei categorii de obligaţii, respectiv rate leasing, penalităţi şi daune interese. Aşadar, părţile au făcut deosebirea dintre ratele de leasing, penalităţilor aferente şi daunele interese din moment ce sunt enumerate distinct.
Instanţa constată că dispoziţiile art. 15.7 din contract sunt echivoce şi în timp ce recurenta pretinde că acestea ar fi o clauză penală, debitorul contestă interpretarea acesteia, ceea ce impunea interpretarea contractului de către judecătorul-sindic.
Potrivit art. 15.2 din contract, în caz de reziliere, partea în culpă datorează şi daune pentru acoperirea integrală a prejudiciului cauzat. Pe de altă parte, potrivit art. 1066 Cod Civil, clauza penală este aceea prin care o persoană se obligă a da un lucru în caz de neexecutare, printr-o astfel de clauză părţile contractante stabilesc convenţional întinderea prejudiciului în caz de neexecutare.
Deşi în art. 15.7 părţile stabilesc că datorează daune-interese întinderea acestora nu este determinată de părţi şi nici nu stabilesc criterii de determinare. Aşadar, cu privire la daunele-interese menţionate în art. 15.7 din contract, în lipsa unei determinări a cuantumului acestora de către părţi, revine recurentei să dovedească întinderea lor, potrivit dispoziţiilor art.1169 şi 1084 şi urm. Cod Civil. În prezenta cauză, deşi recurenta a pretins suma de 30.775,20 lei nu a făcut dovada sumei pretinse.
Susţinerea recurentei că daunele pretinse reprezintă restul ratelor din contractul de leasing rămase neachitate după data rezilierii contractului din culpa utilizatorului, nu are temei contractual.
Aşa cum s-a arătat, în art. 15.7 din contract părţile au convenit plata integrală a ratelor de leasing. Părţile nu au precizat expres că această plată integrală ar reprezenta ratele de leasing ce ar deveni scadente dacă contractul nu ar fi fost reziliat aşa cum pretinde recurenta că s-ar interpreta această clauză.
Ca urmare a echivocului clauzei instanţa, având în vedere că interpretarea sistematică prevăzută de art. 982 Cod Civil în raport de clauza cuprinsă în art. 15.2 din contract nu relevă intenţia comună a părţilor, găseşte ca fiind incidente dispoziţiile art. 984 Cod Civil potrivit cărora, când este îndoială convenţia se interpretează în favoarea celui care se obligă. Aşa fiind instanţa, referitor la restituirea integrală a ratelor de leasing, va avea în vedere şi dispoziţiile
O.G. nr. 51/1997 în forma în vigoare la data încheierii contractului care este guvernat de această lege.
Astfel, potrivit art. 15 din O.G. nr. 15/1997 dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatorul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul iar locatarul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până în momentul restituirii.
Aşadar, plata integrală a ratelor de leasing convenite de părţi prin art. 15.7 din contract se referă la ratele de leasing datorate de utilizator până în momentul restituirii bunului ca urmare a rezilierii contractului.
Că aceasta este interpretarea rezultă şi din faptul că obligaţia de plată integrală a ratelor de leasing este convenită de părţi împreună cu „penalităţile aferente” or, penalităţile aferente sunt stabilite doar pentru acele rate de leasing ce nu au fost achitate de utilizator până la predarea bunului, ratele ulterioare, dacă ar reprezenta daune-interese nu pot conţine penalităţi aferente.
Mai mult, potrivit tezei a III a din art. 15.7 din Contract, penalităţile de 0,1% din valoarea înscrisă la art. 3.2 din contract pe zi de întârziere sunt datorate pentru perioada cuprinsă între momentul în care utilizatorul trebuia să returneze bunul conform contractului şi data predării efective, ceea ce reprezintă un argument în plus pentru interpretarea instanţei de recurs privind plata integrală a ratelor de leasing convenită de părţi prin contract.
În consecinţă, fără a nega dreptul părţilor din contractul de leasing de a determina convenţional prejudiciul ca urmare a neexecutării contractului de către una din părţi, clauza convenită prin art. 15.7 din Contractul părţilor nu este o clauză penală, recurenta pentru acoperirea integrală a prejudiciului trebuia să facă dovada acestuia, dovadă care însă nu a fost făcută.
Susţinerea recurentei referitoare la caracterul de titlu executoriu al contractului de leasing este corectă, însă în lipsa unei determinări convenţionale a întinderii prejudiciului în caz de neexecutare, partea ce-l pretinde trebuie să-l şi dovedească.
II. Referitor la recursul creditoarei S.C. BT L. T. IFN S.A.:
Recurenta a încheiat două contracte de leasing cu debitoarea, nr. 11136/BT/2008 şi 11137/BT/2008 potrivit cărora se acordă utilizatorului folosinţa a doua autovehicule, acesta din urmă obligându-se să achite rata de leasing convenită.
Durata contractului a fost convenită de părţi la 48 de luni însă, din culpa utilizatorului acestea au fost reziliate de finanţator la 23.06.2009.
Ambele contracte conţin clauze identice privind drepturile şi obligaţiile părţilor în cazul rezilierii contractelor.
Recurenta a solicitat să fie înscrisă pe tabelul de creanţe cu suma de 86.509,09 lei, judecătorul-sindic reţinând înscrierea pe tabel cu o creanţă de 51.011,03 lei, fiind înlăturată creanţa solicitată de recurentă în condiţiile art. 13.3 din contractele de leasing, în cuantum de 35.498,06 lei.
Potrivit art. 13.3 din Contract, dacă acesta încetează din culpa utilizatorului acesta trebuie să plătească suma de recuperat plus costurile asociate, plus daune-interese (acolo unde finanţatorul consideră că este cazul).
În cuprinsul aceluiaşi articol părţile definesc termenii folosiţi în paragraful 1.
Astfel, prin suma de recuperat se înţelege orice factură neîncasată la data rezilierii la care se adaugă penalităţile de întârziere şi dobânzi cumulate, prin costuri asociate se înţelege costuri de reposesie şi alte sume ce ar fi datorate de finanţator terţilor şi cheltuielile suplimentare (în legătură cu reposesia), iar prin daune interese se înţelege valoarea rămasă a bunului, cu privire la aceasta din urmă părţile menţionând că este clauză penală, aceasta din urmă fiind invocată ca temei pentru suma pretinsă şi înlăturată de judecătorul sindic.
Suma pretinsă de recurentă de 35.498,06 lei reprezintă o parte, stabilită arbitrar de creditor, din cuantumul ratelor de leasing rămase până la împlinirea duratei contractate de părţi după data rezilierii contractului, aşa cum detaliază şi prin motivele de recurs.
Sub un prim aspect, susţinerea recurentei nu are la bază convenţia părţilor. Astfel, art.
13.3 paragraful 4 din contractele invocate definesc daunele interese ca fiind valoarea rămasă a bunului.
Faţă de susţinerea recurentei potrivit căreia daunele interese sunt restul ratelor de după data rezilierii contractului şi până la împlinirea duratei contractate şi convenţia părţilor din paragraful 4 al art. 13.3 din contract, se impune interpretarea clauzei invocate.
Părţile din contract au stabilit valoarea de intrare a bunului, valoarea reziduală, însă nu au stabilit ce înţeleg prin valoarea rămasă a bunului (art. 4.1, 5.3).
Faţă de modul în care părţile au înţeles să contracteze, instanţa de recurs nu poate să reţină că ambele părţi au avut în momentul contractării aceeaşi interpretare a daunelor interese definite prin art. 13.3.
În aceste condiţii, instanţa apreciază că interpretarea clauzei în contextul întregii convenţii a părţilor impune că prin valoarea rămasă a bunului părţile au înţeles valoarea pe care bunul o are în fapt în momentul restituirii, valoare care poate fi mai mare sau mai mică decât ratele de leasing ulterioare momentului rezilierii contractului. O astfel de interpretare este impusă de caracterul echivoc al clauzei, caracter ce impune, în situaţia în care celelalte criterii de interpretare nu relevă intenţia comună a părţilor, interpretarea contractului în favoarea celui care se obligă conform art. 984 Cod Civil.
Reţinând că daunele-interese sunt stabilite de părţi la nivelul valorii efective a bunului dat în folosinţă, din momentul predării acestuia finanţatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing, recurentei îi revenea obligaţia de a dovedi valoarea rămasă a autovehiculelor ce au făcut obiectul celor două contracte de leasing.
Pretinderea ratelor de leasing pentru perioada ulterioară predării bunurilor nu are nicio susţinere în convenţia părţilor, critica formulată de recurentă sub acest aspect fiind nefondată.
În ceea ce priveşte susţinerile referitoare la clauza penală, acestea sunt în parte îndreptăţite, însă clauza din contract stabileşte drept criteriu de determinare valoarea rămasă a bunurilor şi nu valoarea rămasă a ratelor, recurenta interpretând clauzele contractuale dincolo de voinţa părţilor.
În ceea ce priveşte valoarea reziduală pretinsă ca element al prejudiciului invocat, aceasta reprezintă un drept al finanţatorului numai în condiţiile în care utilizatorul optează pentru dobândirea proprietăţii bunului, ceea ce nu este cazul în raporturile contractuale existente între părţi.
În ceea ce priveşte critica referitoare la incidenţa art. 1068 şi 1069 Cod Civil, aceasta este întemeiată, contractul de leasing se consideră a fi executat când, după achitarea tuturor ratelor de leasing utilizatorul fie restituie bunul, fie optează pentru cumpărarea acestuia plătind valoarea reziduală.
Aşadar, art. 1069 Cod Civil ar fi incident doar în situaţia în care finanţatorul ar pretinde atât achitarea integrală a ratelor de leasing (executarea contractului) cât şi clauza penală pentru neexecutare, oricum ar fi convenită aceasta.
În speţă, chiar dacă am reţine că potrivit contractului, clauza penală ar reprezenta diferenţa de rate neachitate, cât timp acestea nu sunt pretinse în temeiul contractului, aşa cum s-a reţinut deja, dispoziţiile art. 1069 Cod Civil nu sunt incidente.
Cu toate acestea, reţinerea de către judecătorul-sindic a dispoziţiilor art. 1069 Cod Civil nu poate duce la reformarea hotărârii recurate, considerentele instanţei de recurs substituind, sub acest aspect considerentele judecătorului-sindic.