avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Eroare materială. Solicitarea îndreptării pe calea rectificării de carte funciară. Respingere
 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I­a civilă, decizia nr. 3328/R din 4 iulie 2012
 
Prin acţiunea civilă înregistrată în 3.04.2008 reclamantul G.T. i­a chemat în judecată pe pârâţii B.G., B.S. şi C.M., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună rectificarea CF nr. 3036 nr. top 1268/b/1 şi CF nr. 3334 nr. top 1268/b/1/1 ambele ale comunei Giuleşti, jud. Maramureş şi notate în final cu nr. cadastral 3053/1 de 1000 mp, 3053/2 de 263 mp, 3053/3 cu 4312 mp, 3052 cu 5575 mp, toate acestea cu radierea acestor notaţii realizate din eroare ori cu ştiinţă pe suprafeţele sale de teren, cu cheltuieli de judecată.
Prin precizarea depusă la data de 9.09.2003, G.T. şi G.M. au solicitat în contradictoriu cu S.I., C.E., K.I., K.S., K.A., K.I., B.G. şi B.S.:
­să se dispună rectificarea cărţii funciare nr. 3036 Giuleşti, în sensul radierii înscrierii de sub A1 din această coală, în ceea ce priveşte identificarea topografică a terenului în suprafaţă de 5755 mp, reţinându­se numărul topografic corect, respectiv 1268/b/2;
­să se constate că reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate prin contractul de vânzare­cumpărare autentificat sub nr. 565/2002, asupra terenului în suprafaţă de 5755 mp identificat sub nr. top 1268/b/2;
­să se dispună stabilirea liniei de hotar între imobilul teren în suprafaţă de 5755 mp înscris în CF 3036 Giuleşti sub nr. top 1268/b/2 şi imobilul teren în suprafaţă de 6020 mp înscris în CF 3334 Giuleşti, sub nr. top 1268/b/1/1 şi imobilul teren în suprafaţă de 5436 mp înscris în CF 1884 Giuleşti nr. top 1268/b/1/2 aflate în proprietatea reclamanţilor şi imobilele­teren înscrise în CF 364 Giuleşti sub nr. top 1268/a/2/1 şi 1268/a/2/2 aflate în proprietatea pârâţilor B.G. şi B.S..
Prin sentinţa civilă nr. 1236 din 11 mai 2011 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, s­a respins acţiunea civilă intentată de reclamantul G.T. şi intervenienta G.M., în contradictoriu cu pârâţii B.G., B.S., C.M., S.I., K.I., P.A., C.E., K.S. şi K.A., având ca obiect rectificare de carte funciară, radierea înscrierii dreptului de proprietate, constatarea dreptului de proprietate şi grăniţuire.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că pârâţii B.G. şi B.S. au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 11.149 mp situat în comuna Giuleşti, în locul numit „Dumbravă”, înscris în CF 364 cu nr. top 1368/a/1 prin sentinţa civilă nr. 2194 din 14.09.2005 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, prin care s­a dispus şi ieşirea din indiviziune şi atribuirea suprafeţei de 5574 mp înscrisă în CF 364 cu nr. top 1368/a/1/1 lui B.G., iar suprafaţa de 5575 mp din CF 364 nr. top 1386/a/1/2 i­a fost atribuită pârâtului B.S., cu consecinţa înscrierii acesteia în cartea funciară.
Prin încheierea civilă nr. 1821 din 9.08.2006 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, au fost îndreptate erorile privind numele unui reclamant, iar cu privire la atribuirea suprafeţelor pârâţilor, s­a stabilit că suprafaţa de 5574 mp atribuită lui B.G., va fi înscrisă în CF nr. 364 cu nr. top 1268/a/2/1 după dezmembrare, iar suprafaţa de 5575 mp ce i s­a atribuit pârâtului B.S., a fost înscrisă în CF nr. 364 nr. top 1268/a/2/2.
Solicitarea reclamanţilor din precizarea de acţiune, de a se constata că au dobândit dreptul de proprietate în baza contractului de vânzare­cumpărare autentificat sub nr. 565/2002 pentru un alt număr top, respectiv 1268/b/2, nu are susţinere legală şi probatorie, deoarece, aşa cum rezultă din expertiza efectuată de expertul Z.N., în realitate reclamantul nu deţine decât o parte din suprafaţa cu nr. top 1268/b/2, în timp ce restul terenului se află în prezenţa a 2 terţi, pe care expertul nu i­a putut nominaliza.
Pârâţii şi­au intabulat dreptul de proprietate în cartea funciară, asupra numerelor cadastrale noi 3052, 3053, astfel că nu se poate pune în discuţie rectificarea lor, aşa cum solicită reclamanţii, deoarece s­ar anula indirect efetul hotărârii judecătoreşti de dobândire a proprietăţii, cu consecinţa intabulării pe numele pârâţilor. Efectul constatării şi înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară stabilit printr­o hotărâre judecătorească nu poate fi desfiinţat printr­
o acţiune în rectificare promovată de terţe persoane care deţin un contract autentic de vânzare­cumpărare înscris în cartea funciară. La data cumpărării terenului şi înscrierii dreptului de proprietate în baza contractului autentic de vânzare­cumpărare reclamantul trebuia să ştie care este terenul cumpărat.
Propunerile expertului de a se acorda alte numere topografice au o premisă greşită, deoarece pornesc de la solicitările reclamantului care invocă în mod nejustificat că intabulările sale sunt eronate, dar anterior înscrierii dreptului de proprietate al pârâţilor, nu a avut convingerea că sunt eronate.
Din concluziile expertizei a rezultat că numerele cadastrale atribuite pârâţilor B.G. şi B.S., sunt separate de terenul terţului N.V., nr. cad. 3633, astfel că nu poate avea loc grăniţuirea terenului reclamantului cu terenul pârâţilor.
Dobândirea dreptului de proprietate de către reclamant asupra terenului în suprafaţă de 6020 mp înscris în CF 334 nr. top 1268/b/1/1 şi a terenului în suprafaţă de 5755 mp nr. top 1268/b/1 din CF nr. 3036, s­a realizat prin contract autentic, iar persoanele transmiţătoare a dreptului au avut înscrisă proprietatea în colile respective evidenţiate clar în cărţile funciare şi nu se poate conchide în prezent că vânzătorii au avut terenurile respective dar sub alte numere topografice decât cele existente.
Prin decizia civilă nr. 37/A din 16 februarie 2012 a Tribunalului Maramureş, s–a respins ca nefondat apelul declarat de G.T. şi G.M., împotriva sentinţei civile nr. 1236 din 11.05.2011 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei.
Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că pârâţii B.G. şi B.S. au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 11149 mp situat la locul numit „Dumbravă” din comuna Giuleşti, înscris în CF 364, nr. top 1368/a/1 în baza sentinţei civile nr. 2194 din 14.09.2005 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, sentinţă prin care s­a mai dispus şi ieşirea din indiviziune prin atribuirea suprafeţei de 5575 mp înscrise în CF 364 nr. top 1368/a/1/1 lui B.G., iar a suprafeţei de 5575 mp din CF nr. 364 nr. top 1368/a/1/2 lui B.S. şi înscrierea drepturilor dobândite, în cartea funciară. Ulterior, prin hotărârea de îndreptare a erorilor materiale, s­a stabilit că suprafaţa de 5574 mp atribuită lui B.G. va fi înscrisă în CF 364 nr. top 1268/a/2/1 în suprafaţă de 5575 mp ce s­a atribuit pârâtului B.S. va fi înscrisă în CF nr. 364 nr. top 1268/a/2/2.
Reclamanţii au susţinut că au cumpărat prin contractul de vânzare­cumpărare autentificat sub nr. 565 din 15.02.2002, terenul în suprafaţă de 5755 mp, situat în locul numit „Dumbravă” din comuna Giuleşti, înscris în CF 3036 nr. top 1268/b/1 pentru preţul de 30.000 lei.
În raportul de expertiză efectuat de expertul Z.N., s­a reţinut că reclamantul foloseşte şi a îngrădit terenul în suprafaţă de 5076 mp din nr. top 1268/b/2 şi 852 mp din nr. top 1268/b/1/1, în timp ce pârâtul B.S. foloseşte suprafaţa de 5575 mp cu nr. cadastral 3053 înscrisă în CF nr. 1080 N; pârâtul B.G. foloseşte suprafaţa de 4574 mp din nr. cadastral iniţial 3052 CF nr. 1079 N, iar pârâta
C.M. foloseşte suprafaţa de 1000 mp cu nr. cadastral 3642 înscrisă în CF 1086 N Giuleşti.
Iniţial, a existat nr. top 1268/a în CF 364 Giuleşti, în suprafaţă de 17.149 mp, care în anul 2004 s­a dezmembrat în nr. cadastral 3633 în suprafaţă de 14.164 mp (provenit din nr. top 1268/a/1) ce s­a transcris în CF 1054 N, iar partea rămasă de 2985 mp s­a reînscris în CF 364 cu nr. top 1268/a/2 în favoarea foştilor proprietari.
În anul 2007, parcela cu nr. top 1268/a/2 în suprafaţă de 2985 mp s­a dezmembrat în parcela cu nr. top 1268/a/2/1 în suprafaţă de 5574 mp, redenumit ca şi nr. cadastral 3052 ce s­a atribuit pârâtului B.G. şi nr. top 1268/a/2/2 în suprafaţă de 5575 mp redenumit nr. cadastral 3053, rezultând un plus de suprafaţă de 8164 mp.
Numitul M.G. a constatat că până la limita nr. top vecin 1268/b/1 ce există în suprafaţă de 8164 mp, din analiza schiţei anexe nr. 1 se observă că conturul nr. cad. 3053 nici măcar nu se alipeşte de conturul cad. 3633 atribuit lui N.V., deşi B.S. se învecinează cu acesta, ambele terenuri şi numărul cadastral provenind din acelaşi nr. top iniţial 1268/a.
Deşi nr. cadastrale 3052 şi 3053 provin din nr. top 1268/a prin suprapunere, acestea se extind până la suprapunere parţială cad. 3053 şi totală cad. 3052 cu nr. top iniţial 1268/b/1.
Numerele cadastrale atribuite pârâţilor sunt separate de terenul terţului N.V., nr. cad 3633, deşi în realitate terenurile se învecinează în mod nemijlocit din acelaşi nr. top iniţial 1268/a.
Reclamantul nu deţine întreaga suprafaţă a nr. top 1268/b/2, ci doar o parte, în timp ce restul suprafeţei se află în posesia a 2 terţi menţionaţi în schiţa de măsurătoare. Prim urmare, solicitarea reclamanţilor din precizarea de acţiune că au dobândit dreptul de proprietate în baza contractului de vânzare­cumpărare pentru un alt nr. top, respectiv nr. top 1268/b/2 nu are susţinere probatorie şi legală.
În ceea ce priveşte înscrierea dreptului de proprietate al pârâţilor în cartea funciară în baza unei hotărâri judecătoreşti, tribunalul a constatat că terenurile atribuite acestora cu nr. cad. noi 3052 şi 3053, nu pot fi puse în discuţie pentru a fi rectificate, deoarece s­ar anula indirect efectul hotărârii judecătoreşti de dobândire a proprietăţii, cu consecinţa intabulării pe numele pârâţilor.
Efectul constatării şi înscrierii dreptul de proprietate în cartea funciară printr­o hotărâre judecătorească, nu poate fi desfiinţat printr­o acţiune în rectificare promovată de reclamanţii care deţin un contract de vânzare­cumpărare în formă autentică înscris în cartea funciară, la data încheierii căruia reclamantul trebuia să ştie care este terenul cumpărat, cu nr. top 1268/b/1.
Expertul Z. a arătat ă reclamantul deţine doar o parte din nr. top 1268/b/2, restul aflându­se în posesia a două terţe persoane.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantul G.T. şi intervenienta G.M., solicitând modificarea ei în sensul admiterii apelului şi schimbarea sentinţei cu consecinţa admiterii acţiunii precizate.
În motivarea recursului, s­a reţinut că decizia atacată este lipsită de temei legal, fiind dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii.
Cu toate că probele administrate justifică pe deplin pretenţiile în privinţa rectificării şi a stabilirii liniei de hotar dintre părţile procesului, instanţele au concluzionat că argumentaţia acţiunii nu este decât o demonstraţie formală, fără fundament juridic.
În CF nr. 3036 Giuleşti, nr. topografice 1268/b/1 în suprafaţă de 5755 mp este înscris greşit ca fiind 1268/b/1, deoarece sub B5 dezmembrarea nr. top iniţial de 1268/b în suprafaţă de 2 iugăre şi 1585 stjp din CF 1884 Giuleşti, s­a dezmembrat în nr. top noi 1268/b/1 în suprafaţă de 1 iugăr şi 1585 stjp şi 1268/b/2 în suprafaţă de 1 iugăr, acesta din urmă fiind transcris în CF nr. 3036 Giuleşti, ocazie cu care i s­a atribuit greşit nr. top 1268/b/1, greşeală ce a fost preluată în contractul de vânzare­cumpărare.
Reclamanţii deţin în proprietate terenul aferent nr. top 1268/b/1 în suprafaţă de 6020 mp înscris în CF 3334 Giuleşti şi terenul aferent nr. top 1268/b/2 în suprafaţă de 5755 mp înscris în CF nr. 3036 Giuleşti, aceste terenuri fiind învecinate cu cele deţinute de pârâţii B.G. şi B.S.. Reclamanţii mai deţin în proprietate şi terenul în suprafaţă de 5436 mp cu nr. top 1268/b/1/2 înscris în CF nr. 1884 Giuleşti, neintabulat pe numele lor în cartea funciară.
Rectificarea cărţilor funciare nr. 364, 1079 şi 1080 Giuleşti, este admisibilă prin prisma dispoziţiilor art. 35, 351 şi 36 pct. 4 din Legea nr. 7/1996, erori ce s­au produs de la eroarea gravă a transcrierii nr. top din CF 1884 Giuleşti în CF 3036 Giuleşti, pe baza notei de constatare întocmită de ing. M.G., prin care s­a constatat un plus de suprafaţă de 8164 mp pentru topograficele nr. 1268/a/2/1 şi 1268/a/2/2 care se suprapune în totalitate peste nr. top 1268/b/1/1 şi 1268/b/2/2 înscrise în Cf nr. 1884 Giuleşti.
Sentinţa civilă nr. 2194/2005 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei în baza notei de constatare întocmite de ing. M.G., nu le este opozabilă reclamanţilor.
În practica judiciară recentă (decizia nr. 218/21.09.2010 a Curţii de Apel Suceava), s­a stabilit că în privinţa efectelor recunoscute de instanţă hotărârii judecătoreşti, actul jurisdicţional (ca orice act juridic) produce pe lângă efectele obligatorii între părţi, întemeiate pe principiul relativităţii, şi efecte de opozabilitate faţă de terţi, sub motive că nu au participat la procesul finalizat prin adoptarea ei. Faţă de aceştia însă, hotărârea se va putea opune cu valoarea unui fapt juridic şi cu valoarea unui mijloc de probă (respectiv de prezumţie potrivit art. 1209 C. civil). În acelaşi timp, pentru că terţul nu a participat la dezbaterea judiciară finalizată prin hotărârea judecătorească ce i se va opune (şi astfel nu şi­au putut face propriile apărări), are posibilitatea ca în cadrul procesului ulterior, prin administrare de probe, să răstoarne prezumţia absolută, funcţionând doar între părţile participante la proces.
Art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 7/1996 prevede că efectul de opozabilitate al înscrierilor în CF este inoperant cu privire la suprafaţa terenului, iar conform art. 306 pct. 4 din aceeaşi lege, este admisibilă acţiunea în rectificare atunci când înscrierea nu mai este în concordanţă cu situaţia reală a terenului.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 2279/2004 dată într­un recurs în anulare, a statuat că rectificarea înscrierilor în cartea funciară, în ipoteza în care acestea nu sunt în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului, iar o acţiune în revendicare este imposibil a fi exercitată, reprezintă singurul mijloc de apărare a dreptului de proprietate atunci când suntem în prezenţa unei suprapuneri generate de erori de natură tehnică constând în măsurători şi documentaţii tehnice de amplasament greşite.
Capătul de cerere având ca obiect grăniţuire, a fost respins cu o motivare ce nu are legătură cu situaţia concretă a imobilelor deţinute de reclamanţi şi de pârâţii B.S. şi B.G., reţinând greşit că terenurile părţilor ar fi fost separate de terenul terţului N.V., având nr. cadastral 3633.
Intimaţii B.G. şi B.S. prin întâmpinarea depusă la dosar f. 18­19, au solicitat respingerea recursului, cu motivarea că reclamanţii au cumpărat terenul în suprafaţă de 5755 mp cu nr. top 1268/b/1 înscris ulterior în Cf nr. 3036, dar în prezent susţin că au dobândit nr. top 1268/b/2 fără susţinere probatorie legală, deoarece expertul a arătat că reclamantul nu deţine întreaga suprafaţă a nr. top 1268/b/2, ci doar o parte, restul aflându­se în posesia a două terţe persoane.
În prezent, terenurile atribuite pârâţilor au nr. cadastrale noi: 3052 şi 3053, astfel că nu pot fi puse în discuţie pentru a fi rectificate, deoarece s­ar anula indirect efectul hotărârii judecătoreşti de dobândire a proprietăţii.
Tot în mod corect a fost respins şi capătul de cerere având ca obiect grăniţuire, câtă vreme expertul a stabilit că numerele cadastrale atribuite pârâţilor sunt separate de terenul terţului N.V..
Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele:
În cartea funciară nr. 1884 Giuleşti, nr. top 1268/b a avut suprafaţa de 2 iugăre şi 1585 stjp.
Prin încheierea nr. 498 din 26 februarie 1932, parcela iniţial cu nr. top 1268/b s­a dezmembrat în două parcele noi: nr. top 1268/b/1 în suprafaţă de 1 iugăr şi 1585 stjp şi nr. top 1268/b/2 în suprafaţă de 1 iugăr, după care nr. top 1268/b/2 s­a transferat în protocolul nr. 3036 în favoarea lui C.K. şi a soţiei acestuia, iar nr. top 1268/b/1 s­a readnotat în aceeaşi carte funciară, în favoarea proprietarului de sub B5, I.J..
În CF nr. 3036 Giuleşti cu încheierea nr. 498 din 26 februarie 1932, s­a înscris însă sub A1 nr. top 1268/b/1 fânaţ la Dumbravă şi casă în suprafaţă de 1 iugăr sau 5755 mp, în favoarea lui C.K. şi a soţiei sale B.A.. Aşadar, acest nr. top înscris în CF 3036 Giuleşti ca fiind 1268/b/1, era în realitate nr. top 1268/b/2.
După transmisiuni succesive, terenul în suprafaţă de 5755 mp cu nr. top 1268/b/1 (în realitate nr. top 1268/b/2), a fost vândut prin contractul de vânzare­cumpărare autentificat sub nr. 565/15.02.2002, de către vânzătorii S.J., C.A., K.I., K.S., K.A. şi K.I., reclamantului G.T., pentru preţul de 30.000.000 lei.
Prin încheierea nr. 527 din 18 februarie 2002, asupra parcelei cu nr. top 1268/b/1 (în realitate nr. top 1268/b/2), s­a înscris în CF 3036 Giuleşti, dreptul de proprietate sub B 26 în favoarea reclamantului G.T. căsătorit cu intervenienta G.M..
Potrivit art. 34 pct. 4 din Legea nr. 7/1996 în vigoare la data introducerii acţiunii, orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor în cartea funciară dacă printr­o hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă s­a constatat că înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului.
Expresia „înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului”, presupune că la început, mai înainte sau la o dată anterioară, înscrierea din cartea funciară a fost în concordanţă cu situaţia reală a imobilului. În speţă însă, încă de la început, adică de atunci când prin încheierea nr. 498 din 26 februarie 1932 s­a dezmembrat parcela iniţială cu nr. top 1268/b în suprafaţă de 2 iugăre şi 1585 stj în două parcele noi: 1268/b/1 în suprafaţă de 1 iugăr şi 1585 stj care s­a reînscris în aceeaşi carte funciară nr. 1884 Giuleşti şi nr. top 1268/b/2 în suprafaţă de 1 iugăr care s­a înscris în protocolul CF nr.3036 Giuleşti, s­a înscris greşit în noua carte funciară ca fiind tot 1268/b/1 ca şi cel reînscris în vechea carte funciară, când, în realitate, era vorba de nr. top 1268/b/2.
Această înscriere greşită a parcelei în suprafaţă de 1 iugăr ca fiind nr. top 1268/b/1 în loc de nr. top 1268/b/2, reprezintă o eroare materială, pentru îndreptarea căreia există o procedură distinctă.
Astfel, potrivit art. 53 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată, de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate.
Cum reclamantul şi intervenienta au solicitat rectificarea cărţii funciare în baza art. 34 pct. 4 din Legea nr. 7/1996, dispoziţii care nu sunt incidente în speţă, iar nu îndreptarea erorilor materiale în baza prevederilor art. 53 din aceeaşi lege, acţiunea şi respectiv apelul, nu puteau fi admise.
Întrucât soluţionarea capetelor de cerere având ca obiect constatarea că prin contractul de vânzare­cumpărare autentificat sub nr. 565/2002 au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 5755 mp identificat sub nr. top 1268/b/2 şi având ca obiect grăniţuire depind de soluţionarea în prealabil a cererii de îndreptare a erorii materiale săvârşite de instanţa de carte funciară la data de 26 februarie 1932, în temeiul art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. (1) C. pr. civ., se va respinge recursul reclamantului şi a intervenientei împotriva deciziei tribunalului, ca nefondat. (Judecător Traian Dârjan)