avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Eliberare licenţă de traseu. Necesitatea respectării condiţiilor iniţiale care au stat la baza atribuirii traseului.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 4596 din 15 octombrie 2012.
 
Prin decizia nr.4596 din 15.10.2012, Curtea de Apel Ploieşti a respins, ca nefondat, recursul formulat de reclamanta SC T SRL, împotriva sentinţei nr. 1823 din data de 19 iunie 2012, pronunţată de Tribunalul Buzău, în contradictoriu cu pârâtele AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ şi AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - AGENŢIA BUZĂU.
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Buzău sub nr. 1145/114/2012 la data de 09.03.2012, reclamanta SC T SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele Autoritatea Rutieră Română Bucureşti şi Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Buzău, pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea Autorităţii Rutiere Române să îi elibereze licenţele de traseu pentru traseele judeţene Buzău – Movila Banului (cod traseu 011) şi Varlaam-Nehoiu (cod traseu 123) şi la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a preluat din divizarea SC T M SDRL, mobilizări necorporale constând în trasee de transport judeţene. În data de 31 octombrie 2011, Consiliul Judeţean Buzău a emis hotărârea de consiliu nr. 203 prin care s-a aprobat acordarea societăţii reclamante a licenţelor de traseu ce au făcut obiectul operaţiunii de divizare.         
Potrivit art.2 din Hotărâre, societatea va respecta condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii traseelor judeţene aşa cum a rezultat în urma şedinţelor de atribuire electronică din datele de 30.05.2008 şi respectiv 14.08.2008. Urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Buzău agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române urma să elibereze pentru traseele cuprinse în hotărâre licenţe de transport public local de persoane prin curse regulate, licenţe însoţite de caietele de sarcini.
  Reclamanta a mai arătat că, în luna noiembrie a formulat cerere pentru atribuirea traseelor, respectiv pentru eliberarea licenţelor în termenul legal, parcul auto fiind acelaşi cu cel ce a stat la baza atribuirii traseelor judeţene aşa cum a rezultat în urma şedinţelor de atribuire electronică din datele de 30.05.2008 şi respectiv 14.08.2008, însă Autoritatea Rutieră Română a refuzat eliberarea licenţelor. În data de 18.11.2011, a formulat plângere prealabilă prin care a solicitat eliberarea licenţelor de traseu, iar în data de 02.12.2011 Autoritatea Rutieră a comunicat cu adresa nr. 6706 că nu pot fi liberate licenţe de traseu întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii acestora. Cele două trasee au fost câştigate de către societatea divizată SC T M SRL cu autobuzele cu nr. de înmatriculare …. respectiv ….., autobuzele fiind preluate prin leasing de societatea reclamantă, astfel că nu numai că a respectat condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii traseelor judeţene aşa cum a rezultat în urma şedinţelor de atribuire electronică din datele de 30.05.2008 şi respectiv 14.08.2008 ci a folosit chiar aceleaşi maşini preluate prin leasing.
  Potrivit dispoziţiilor art. 115 Cod procedură civilă, pârâta Autoritatea Rutieră Română Bucureşti a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, având în vedere lipsa procedurii prealabile prevăzută de dispoziţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, dispoziţii conform cărora cel care se consideră vătămat în dreptul său, are obligaţia ca, înainte de a ataca acel act în justiţie, pentru realizarea dreptului său, să formuleze plângere prealabilă. Numai după ce emitentul actului atacat răspunde petentului sau numai după ce, în termenul legal, emitentul actului atacat  nu soluţionează plângerea, persoana vătămată se poate adresa cu acţiune la instanţa de contencios administrativ.
  Pe fond, pârâtele au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată în ceea ce priveşte traseul judeţean 011 Buzău Sud – Movila Banului, traseu pentru care se solicită în prezenta cauză eliberarea licenţei de traseu, reclamanta a nominalizat pentru acest traseu autovehiculele cu nr. de înmatriculare … şi …. şi nicidecum autovehiculele indicate de către reclamantă prin acţiune, respectiv …. şi ….. În urma analizării solicitării formulate de către SC T SRL nr. 6541/18.11.2011, Agenţia ARR Buzău prin adresa nr. 6706/02.12.2011 a comunicat reclamantei faptul că autovehiculele nominalizate pe traseul judeţean 011 Buzău Sud-Movila Banului, …. şi ……, au un punctaj inferior, respectiv de 47.5 puncte faţă de punctajul de 51 puncte întrunit de către SC T M SRL la atribuirea acestui traseu, astfel că nu pot fi îndeplinite condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii acestui traseu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din Hotărârea nr. 203/31.10.201 a Consiliului Judeţean Buzău.
În ceea ce priveşte eliberarea licenţei pentru traseul judeţean 123 Varlaam-Nehoiu, pârâtele au arătat că SC T M SRL a renunţat la licenţa de traseu aferentă acestuia, aşa cum reiese din cererea înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - ARR Agenţia Buzău sub nr. 6748/02.12.2012 şi la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 12723/02.12.2011.
La termenul de judecată din 10.05.2012 reclamanta a arătat că i-a fost eliberată licenţa pentru traseul Varlaam – Nehoiu şi a solicitat obligarea la eliberarea licenţei pentru traseul Buzău – Movila Banului (cod traseu 11).
  După administrarea probei cu înscrisuri, prin sentinţa nr. 1823 din data de 19 iunie 2012, Tribunalul Buzău a respins excepţia inadmisibilităţii cererii formulată de pârâtele Autoritatea Rutieră Română Bucureşti  şi  Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Buzău şi a respins cererea formulată de reclamanta SC T SRL.                     
  Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta SC T SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea căii de atac, modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul admiterii acţiunii şi, pe cale de consecinţă, eliberarea licenţelor de traseu pentru traseul judeţean Buzău - Movila Banului.
În motivarea recursului, reclamanta a arătat că a preluat din divizarea S.C.T M S.R.L mobilizări necorporale constând in trasee de transport judeţene. În data de 31 octombrie 2011, Consiliul Judeţean Buzău a emis hotărârea de consiliu nr.203 prin care se aproba acordarea  reclamantei a licenţelor de traseu ce au făcut obiectul operaţiunii de divizare. Potrivit art.2 din Hotărâre,  reclamanta a respectat condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii traseelor judeţene aşa cum a rezultat in urma şedinţelor de atribuire electronica din datele de 30.05.2008 si respectiv 14.08.2008. Ca urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Buzău, agenţia teritoriala a Autorităţii Rutiere Romane urma să elibereze pentru traseele cuprinse in hotărâre licenţe de transport public local de persoane prin curse regulate, licenţe însoţite de caietele de sarcini, astfel că agenţiile teritoriale îndeplinesc formalităţile administrative de eliberare a licenţelor insoţite de caietele de sarcini, doar in baza hotărârii consiliului judeţean.
  Recurenta a mai susţinut că, în luna noiembrie a făcut cerere pentru atribuirea traseelor respectiv pentru eliberarea licenţelor in termenul legal, parcul auto fiind acelaşi cu cel ce a stat la baza atribuirii traseelor judeţene, aşa cum a rezultat in urma şedinţelor de atribuire electronica din datele de 30.05.2008 si respectiv 14.08.2008. Autoritatea Rutiera Romana a refuzat eliberarea licenţelor. În data de 18.11.2011, a formulat plângere prealabila prin care a solicitat eliberarea licenţelor de traseu, la 02.12.2011 Autoritatea Rutiera i-a comunicat cu adresa cu nr. 6706  că pentru traseul Buzău - Movila Banului nu pot fi eliberate licenţe de traseu întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii acestora. Cele doua trasee au fost câştigate de către societatea divizata S.C. T M S.R.L. cu autobuzele cu numerele de înmatriculare …, respectiv …, autobuzele fiind preluate prin leasing de reclamantă, astfel cum rezulta din contractele de leasing. Prin urmare, reclamanta nu numai că a respectat condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii traseelor judeţene, aşa cum a rezultat in urma şedinţei de atribuire electronică din data de 14.08.2008, ci a folosit chiar aceleaşi maşini preluate prin leasing.
De asemenea, recurenta a arătat că instanţa de fond a respins acţiunea motivat de faptul că "a nominalizat pe traseul judeţean Buzău - Movila Banului autovehiculele cu număr de înmatriculare … si …. si ncidecum autovehiculele indicate de reclamanta prin acţiune respective …… si …..", însă aprecierea instanţei de fond este nereală, întrucât reclamanta a nominalizat pe traseul Buzău - Movila Banului autovehiculele cu numerele de înmatriculare…. şi ….., iar nu autovehiculele cu numerele de înmatriculare ….. si ……, cum in mod eronat s-a reţinut, la fila 56 - 57 a dosarului de fond,  aflându-se adresa cu numărul 6494/17.11.2011 emisa chiar de către pârâta intimată Autoritatea Rutiera Romana către Direcţia de Licenţe si Autorizări şi unde se precizează, in tabelul al doilea la poziţia 6, că pentru traseul judeţean Buzău - Movila Banului sunt nominalizate autovehiculele cu nr…. si …...
Curtea analizând actele şi lucrările dosarului, motivele de recurs şi dispoziţiile legale în materie, art. 304 şi 3041 Cod pr.civilă,  a respins recursul ca nefondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:
  Prin solicitarea licenţei de traseu nr.6541/18.11.2011 către ARR, recurenta-reclamantă a nominalizat pentru traseul 011 Buzău Sud – Movila Banului autoturismele ….. şi ……, iar acestea au un punctaj inferior faţă de punctajul de 51 puncte întrunit de SC …. SRL la atribuirea acestui traseu, nefiind îndeplinite condiţiile iniţiale care au stat la baza atribuirii acestui traseu, conform cu dispoziţiile art.1 alin.2 din Hotărârea nr.203/31.10.2011 a Consiliului Judeţean Buzău.
  Astfel, la atribuirea publică a traseului judeţean 011 Buzău-Movila Banului din 14.08.2008 au fost nominalizate autovehiculele  …. şi ……. pentru care s-a obţinut un punctaj superior, faţă de solicitările reclamantei.
 
(Judecător Rodica Duboşaru)