avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Efectele aplicării Legii nr. 329/2009 cu referire la dreptul angajaţilor ASSI la salarii compensatorii, reglementat de art. 91 alin. 2 din CCM. Calitatea procesuală a CNMSI şi a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
 
In cauză, nu a fost vorba de o desfiinţare a postului ocupat de reclamant ca urmare a reorganizării activităţii în sensul art. 65 din Codul Muncii, astfel ca nu sunt aplicabile prevederile alin.1 lit.a) din art. 91, ci prevederile art.91 alin.1 lit.b) din contractul colectiv de muncă aplicabil, fiind vorba de desfiinţarea instituţiei şi în acelaşi timp de preluarea activităţii sale de alte două instituţii: CN ,,R.D.” şi CNMSI.
În decizia nr. 366/07.12.2009, emisă de ASSI, s-a stabilit că încetează contractul individual de muncă al reclamantului ca urmare a desfiinţării Agenţiei cu o perioadă de preaviz care începea să curgă de la data comunicării deciziei dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a hotărârii de guvern privind înfiinţarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea prevăzută de art. 5 alin.2 din Legea nr. 329/2009.
Prin urmare, la data emiterii acestei decizii, respectiv 07.12.2009, s-a născut dreptul reclamantului la compensaţii în temeiul prevederilor art.91 din contractul colectiv de munca şi nu la momentul împlinirii dreptului de preaviz de 20 de zile, deoarece dacă s-ar agrea aceasta ultima varianta ar însemna că angajatorul, cu bună ştiinţă, a amplasat termenul de încetare a contractului de muncă intr-o perioada în care angajatul nu mai putea beneficia de compensaţiile prevăzute de CCM, iar prevederile art. 91 din contractul colectiv de muncă ar fi fost golite de sens şi de forţă juridică, ceea ce este contrar art. 243 din Codul Muncii.
 
Legea nr. 329/2009
H.G. nr. 1439/2009
 
Reclamantul P.B. a chemat în judecată pe pârâta A.S.S.I., solicitând obligarea acesteia la plata salariului neplătit pentru munca depusă în luna decembrie 2009, a primei de Crăciun, a celui de-al treisprezecelea salariu pentru anul 2009, a salariului neplătit pentru cele 12 zile lucrate în luna ianuarie 2010 şi a acelor 12 salarii compensatorii.
La data de 6 octombrie 2010, reclamantul a depus la dosar cerere completatoare prin care a solicitat completarea cadrului procesual şi citarea în cauză a următorilor pârâţi: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, CNMSI şi CN „R.D.”, motivat de faptul că A.S.S.I. a fost desfiinţată prin dispoziţiile Legii nr. 329/2009 şi cele ale H.G. nr. 1439/2009.
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia de conexitate, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a CN „R.D.”.
Pe fondul cauzei, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată.
CNMSI a invocat prin întâmpinare excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale precum şi a CN „R.D.” iar pe fond a solicitat respingerea cererii întrucât toate drepturile băneşti au fost achitate.
Prin încheierea de şedinţă din data de 19 ianuarie 2011, instanţa a respins excepţia de conexitate şi excepţia privind lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi CN „R.D.”, ca nefondate.
La data de 09 mai 2011, reclamantul a depus la dosarul cauzei cerere de renunţare la judecarea capetelor de cerere privind obligarea pârâtelor la plata următoarelor drepturi salariale: salariul pentru luna decembrie 2009, prima de Crăciun, al XIII-lea salariu pentru 2009 şi salariul pentru 12 zile aferente lunii ianuarie 2010.
Prin sentinţa civilă nr.1652/09.05.2011 pronunţată de Tribunalul Tulcea,  s-a luat act de renunţarea reclamantului la judecata capetelor de cerere privind: plata salariului pentru luna decembrie 2009, a primei de Crăciun, a celui de-al treisprezecelea salariu pentru anul 2009 şi a salariului pentru cele 12 zile lucrate în luna ianuarie 2010.
S-a admis  acţiunea formulată de reclamantul P.B. în contradictoriu cu pârâtele: CNMSI, Ministerul Comunicaţiilor Şi Societăţii Informaţionale şi CN „R.D.”.
Au fost obligaţii pârâţii la plata către reclamant a celor 12 salarii compensatorii, prevăzute la art. 91 alin. (2) din Contractul colectiv de muncă nr. 7136/23.12.2008, încheiat la nivelul A.S.S.I.
Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:
Prin decizia nr. 366 din 07.12.2009, emisă de A.S.S.I., reclamantului i-a încetat activitatea începând cu data de 12.01.2010, conform Legii nr. 329/2009, coroborat cu prevederile art. 65 din Codul muncii, ca urmare a desfiinţării locului de muncă pe care îl ocupa.
Conform pct. 21 din Anexa 1 la Legea nr. 329/2009, A.S.S.I. s-a desfiinţat, ca urmare a divizării, activitatea acesteia fiind preluată de C.N.M.S.I. şi CN „R.D.”, reorganizarea fiind realizată în baza art. 3 lit. d) din Legea nr. 329/2009.
În aplicarea Legii nr. 329/2009 a fost dată H.G. nr. 1439/2009, privind înfiinţarea CNMSI şi a CN „R.D.”.
Conform art. 1 alin.(2) şi art. 2 din H.G. nr. 1439/2009, atribuţiile şi patrimoniul A.S.S.I. au fost preluate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale care, ulterior a predat părţi din patrimoniu celor două centre născute din divizare, respectiv C.N.M.S.I. şi C.N.R.D., fostul imobil al A.S.S.I. rămânând conform art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 1439/2009, în patrimoniul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
În conformitate cu prevederile art. 48 din Decretul 31/1954, privind persoanele fizice şi juridice: „Persoanele juridice care dobândesc bunuri prin efectul divizării, răspund faţă de creditori pentru obligaţiile persoanei juridice care a încetat de a avea fiinţă prin divizare…”
         Având în vedere că pârâtele Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, CNMSI şi CN „RD” au obţinut bunuri prin divizare, aşa după cum rezultă din protocoalele de predare-primire aflate la dosar, acestea trebuie şi pot să răspundă pentru toate obligaţiile contractuale asumate de ASSI, faţă de angajaţii acesteia.
Potrivit art. 91 alin. (1) lit. a) din contractul colectiv de muncă al A.S.S.I. înregistrat sub nr. 7136/23.12.2008 şi a cărui valabilitate a fost prelungită, conform art. 2 alin. (2) din acelaşi contract colectiv de muncă până la 23.12.2010: „Salariatul are dreptul la o compensaţie bănească în următoarele situaţii de încetare a contractului individual de muncă:
a) instituţia îşi reduce personalul prin reducerea postului salariatului ca urmare a reorganizării.”
Potrivit alin. (2): „Instituţia va comunica în scris fiecărui salariat termenul de preaviz şi va plăti salariaţilor o compensaţie, în cuantum de 12 salarii de bază ale acestuia dar numai puţin decât 12 salarii medii de bază pe instituţie.”
Pentru aceste motive, instanţa de fond a admis acţiunea, obligând pârâţii la plata către reclamant a celor 12 salarii compensatorii prevăzute la art. 91 alin. (2) din Contractul colectiv de muncă nr. 7136 din 23.12.2008, încheiat la nivelul A.S.S.I.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii.
I. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a criticat sentinţa recurată prin prisma greşitei soluţionări a excepţiei privind lipsa calităţii procesuale pasive a acestei instituţii.
Pentru a reţine calitatea procesuală activă a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, instanţa de judecată a reţinut în mod incorect faptul că atribuţiile A.S.S.I. au fost preluate atât de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cât şi de CNMSI şi CNRD. Aşa cum a arătat, potrivit punctului 21 din Anexa 1 la Legea nr. 329/2009, ASSI s-a desfiinţat, ca urmare a divizării, activitatea acesteia fiind preluată de două noi entităţi care iau astfel fiinţă, CNMSI şi CNRD.
  ASSI funcţiona în baza O.U.G.nr.73/2007 privind organizarea şi funcţionarea  ASSI şi îndeplinea atribuţiile prevăzute la art.2.
CNMSI îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.5 din H.G.1439/2009.
CNRD îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.18 din H.G.1439/2009.
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.4 din H.G.12/2009 privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului  Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Din analiza prevederilor legale care stabilesc atribuţiile Ministerului  Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, ale ASSI, ale CNMSI şi ale CNRD rezultă faptul că atribuţiile ASSI au fost preluate în totalitate de cele două centre şi nu de MCSI. De asemenea, şi personalul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor preluate de cele două centre de la ASSI a fost preluat de cele două noi instituţii.
Totodată, atât în Legea nr. 329/2009 cât şi în H.G. 1439/2009, noţiunea de patrimoniu a fost folosită separat de noţiunea de „personal” sau „structuri de personal”. În aceste condiţii, rezultă clar că intenţia legiuitorului a fost aceea de a crea regimuri juridice distincte pentru fiecare dintre cele două categorii de noţiuni. De asemenea, a făcut referire separată cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din acestea, ceea ce arată intenţia legiuitorului ca acestea să urmeze regimul juridic stabilit separat pentru fiecare dintre cele două noţiuni.
Instanţa de judecată a reţinut în mod incorect că MCSI are calitatea procesuală pasivă motivat de faptul că a obţinut bunuri prin efectul divizării, respectiv imobilul din Bucureşti, strada I. nr.22, ca urmare a divizării iar în raport de art.48 din decret nr.31/1954 „persoanele care dobândesc bunuri prin efectul divizării, răspund de creditori pentru obligaţiile persoanei juridice care a încetat de a avea fiinţă prin divizare…”.
În aceste condiţii, solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii pasive a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
Totodată, instanţa de judecată nu a reţinut în dispozitivul sentinţei respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului.
Instanţa, în mod incorect, a reţinut că Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale nu are calitatea de a contesta decizia nr.366/2009, motivat de faptul că din dispoziţiile Legii nr.53/2003 rezultă că singura persoană îndrituită să conteste o decizie de concediere este salariatul şi „nicidecum ale persoane juridice rezultate ca urmare a transformării persoanei juridice iniţiale care reprezenta angajatorul”.
Faţă de această motivare precizează că doar CNRD şi CNMSI sunt instituţiile care au rezultat în urma divizării ASSI. Atâta timp cât s-a reţinut calitatea MCSI pentru plata drepturilor compensatorii pentru aceleaşi motive ar fi trebuit să se reţină calitatea MCSI de a contesta legalitatea aşa zisei decizii nr.366/2009.
Conform art.267 din Codul Muncii lit.d) pot fi părţi în conflictele de muncă alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă.
Totodată, în cadrul unui litigiu, pârâtul se poate apăra prin invocarea nulităţii actului juridic de care depind soluţionarea cauzei.
Recurentul mai consideră că nu sunt aplicabile prevederile contractului colectiv de muncă referitoare la plata salariilor compensatorii întrucât potrivit art.91 teza finală din contractul colectiv de muncă, dreptul la compensaţie bănească se naşte dacă are loc încetarea contractului individual de muncă ca urmare a preluării activităţii angajatorului total sau parţial de către o altă entitate, ori potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, încetarea contractului individual de muncă nu a fost efectuat preluării activităţii fostei ASSI de către cele două centre, CNMSI şi CNRD, ci ca urmare a reducerii de posturi, reducere ce a avut loc în cadrul centrelor şi nu în cadrul ASSI.
În concluzie, solicită respingerea cererii privind plata de salariilor compensatorii ca fiind neîntemeiată.
 
II.  CNMSI a formulat critici în raport de dispoziţiile art. 304 pct.9 cod procedură civilă.
Instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra excepţiilor privind lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi a CNRD, pronunţând o hotărâre vădit netemeinică şi nelegală prin obligarea celor două instituţii la plata celor 12 salarii compensatorii.
Pe fondul cererii, Tribunalul Tulcea a aplicat în mod greşit legea.
Motivul invocat pentru emiterea deciziilor de concediere, respectiv desfiinţarea celor 200 de posturi din cadrul ASSI nu era viabil la momentul emiterii acestora deoarece:
-  reducerea efectivă a posturilor potrivit art.6 alin.3 din Legea nr.329/2009 are loc abia după intrarea în vigoare a H.G.nr.1439/2009;
- categoria concretă a posturilor reduse se stabileşte abia după aprobarea posturilor pentru instituţiile care preiau activitatea acestora, respectiv CNMSI şi CNRD.
În ceea ce priveşte situaţia personalului fostului ASSI, recurentul consideră că au devenit incidente dispoziţiile generale prevăzute la art.6 din Legea nr.329/2009, dar şi a celor particulare prevăzute la art.14 şi art.27 din H.G.nr.1439/2009 privind înfiinţarea CNMSI şi a CN „R.D.”.
Temeiul juridic al încetării contractelor de muncă pentru personalul ASSI supus reorganizării este art.6 alin.5 din Legea nr.329/2009, iar nu prevederile din Codul muncii.
În cauză sunt aplicabile şi dispoziţiile decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice, în sensul că suntem în prezenţa unei reorganizări a ASSI prin divizare în două entităţi – noi persoane juridice, care preiau obligaţiile instituţiei divizate, inclusiv personalul.
S-a motivat în mod greşit faptul că intimatul reclamant şi-a încetat raporturile de muncă cu ASSI ca urmare a emiterii deciziei de concediere din 07.12.2009, precum şi faptul că situaţia sa juridică este reglementată de dispoziţiile din Codul Muncii – afirmaţii care sunt în vădită contradicţie cu prevederile Legii nr. 329/2009 şi H.G. nr. 1439/2009, decizia de concediere fiind emisă nelegal anterior apariţiei H.G. nr.1439/2009.
În consecinţă, la data încetării raporturilor de muncă, în mod legal – 13.01.2010 – când noua instituţie CNMSI emite decizia de concediere, Contractul colectiv de muncă la nivelul ASSI nr.7136/23.12.2008 nu se mai afla în vigoare.
III. CNRD a declarat de asemenea recurs criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În mod greşit instanţa de fond a obligat CN „R.D.” - în solidar cu ceilalţi pârâţi - CNMSI şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la plata a 12 salarii compensatorii în conformitate cu prevederile art.91 alin.2 din Contractul colectiv de muncă nr.7136/23.12.2008.
CN „R.D.” nu are calitatea de angajator în raport cu reclamantul P.B. şi, prin urmare, obţinerea unor drepturi de natură salarială nu poate fi impusă unei persoane juridice care nu are nici calitatea şi nici capacitatea de a le realiza.
Ca urmare, CN „R.D.” nu are calitate procesuală pasivă, în sensul că nu are raporturi de muncă cu reclamantul, care prin aplicarea dispoziţiilor legale a fost preluat de CNMSI, iar încetarea raporturilor de muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului este dispusă la 12.01.2010 – decizia de concediere nr.206 este emisă de CNMSI la data de 15.01.2010.
Tribunalul Tulcea a nesocotit dispoziţiile Legii nr.329/2009 şi ale H.G. nr.1439/2009 privind înfiinţarea CNMSI şi a CN „R.D.”.
Potrivit art.14 alin.1 (pentru CNMSI) şi art.27 alin.1 (pentru CN „R.D.”) personalul ASSI aferent activităţilor prevăzute la art.5 (pentru CNMSI) şi art.18 (pentru CNRD) precum şi personalul auxiliar va fi preluat în cadrul celor două entităţi, în limita a 140 de posturi şi va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul CNMSI şi respectiv CNRD.
Ca urmare, din cei 153 salariaţi ai ASSI, CNMSI a preluat un număr de 104 salariaţi (printre care şi pe intimatul – reclamant P.B.) iar CNRD, un număr de 49 salariaţi, care au fost încadraţi prin echivalarea funcţiilor, având în vedere la stabilirea acestora, vechimea în muncă şi categoria studiilor.
Având în vedere că la data încetării raporturilor de muncă, în mod legal – 13.01.2010 – când noua instituţie CNMSI emite decizia de concediere, Contractul colectiv de muncă la nivelul ASSI nr.7136/23.12.2008 nu se mai afla în vigoare, recurenta solicită ca în baza art.312 Cod procedură civilă admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii atacate în sensul respingerii acţiunii.
Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de dispoziţiile legale incidente în cauza, Curtea constată următoarele:
Având în vedere ca singura obligaţie stabilită în sarcina pârâţilor de către instanţa de fond consta în plata către reclamant a celor 12 salarii compensatorii prevăzute de art. 91 alin.2 din CCM nr. 7136/23.12.2008 încheiat la nivelul ASSI, Curtea apreciază că celelalte critici formulate de recurenţii pârâţi, referitoare la legalitatea deciziei de concediere şi temeinicia cererii privind plata celorlalte drepturi salariale, sunt lipsite de obiect, cu atât mai mult cu cât reclamantul a renunţat la aceste capete de cerere.
   Prin urmare, analiza sentinţei se va face din perspectiva capătului de cerere admis, şi a excepţiilor invocate de pârâţi raportate de acest capăt de cerere având în vedere ca numai pârâţii au formulat recurs.
  Conform pct. 21 din Anexa 1 la Legea nr. 329/2009, A.S.S.I. s-a desfiinţat, ca urmare a divizării, activitatea acesteia fiind preluată de CNMSI şi C.N.R.D., reorganizarea fiind realizată în baza art. 3 lit. d) din Legea nr. 329/2009.
În aplicarea Legii nr. 329/2009 a fost dată H.G. nr. 1439/2009, privind înfiinţarea CNMSI şi a CN „R.D.”.
Conform art. 1 alin. (2) şi art. 2 din H.G. nr. 1439/2009, atribuţiile şi patrimoniul A.S.S.I. au fost preluate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale care, ulterior, a predat părţi din patrimoniu celor două centre născute din divizare, respectiv C.N.M.S.I. şi C.N.R.D., fostul imobil al ASSI rămânând, conform art. 2 alin. (4) din H..G. nr. 1439/2009, în patrimoniul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
Potrivit prevederilor art. 1 din O.U.G nr. 1/2010, salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009, se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.
Conform art.91 din contractul colectiv de muncă, salariatul avea dreptul la o compensaţie egală cu 12 salarii de bază ale acestuia dar nu mai puţin decât 12 salarii de bază medii pe instituţie (alin.2) în următoarele situaţii de încetare a contractului individual de muncă (alin.1):
a) instituţia îşi reduce personalul prin desfiinţarea postului salariatului ca urmare a reorganizării;
b) instituţia îşi încetează activitatea sau activitatea sa este preluată total sau parţial de către o altă entitate şi în alte cazuri fără relevanţă în cauză.
S-a invocat de către recurenţi că reclamantului P.B. i-a încetat contractul individual de muncă  începând cu data de 12.01.2010, conform Legii nr. 329/2009, coroborat cu prevederile art. 65 din Codul muncii, ca urmare a desfiinţării locului de muncă pe care îl ocupa, conform deciziei nr. 366 din 07.12.2009, emisă de ASSI şi ca pretenţiile formulate de acesta trebuie analizate din perspectiva datei la care raporturile de muncă au încetat şi nu în raport de data emiterii deciziei.
Instanţa reţine ca, în cauză, nu a fost vorba de o desfiinţare a postului ocupat de reclamant ca urmare a reorganizării activităţii în sensul art. 65 din Codul Muncii, astfel ca nu sunt aplicabile prevederile alin.1 lit.a) din art. 91, ci prevederile art.91 al.1 lit.b) din contractul colectiv de muncă aplicabil, fiind vorba de desfiinţarea instituţiei şi în acelaşi timp de preluarea activităţii sale de alte două instituţii: CN ,,R.D.” şi CNMSI.
În decizia nr. 366/07.12.2009 emisă de ASSI s-a stabilit că încetează contractul individual de muncă al reclamantului ca urmare a desfiinţării Agenţiei cu o perioadă de preaviz care începea să curgă de la data comunicării deciziei dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a hotărârii de guvern privind înfiinţarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea prevăzută de art. 5 alin.2 din Legea nr. 329/2009.
În raport de probele administrate, Curtea apreciază că, la data emiterii acestei decizii, respectiv 07.12.2009, s-a născut dreptul reclamantului la compensaţii în temeiul prevederilor art.91 din contractul colectiv de munca şi nu la momentul împlinirii dreptului de preaviz de 20 de zile deoarece dacă s-ar agrea aceasta ultima varianta ar însemna că angajatorul, cu bună ştiinţă a amplasat termenul de încetare a contractului de muncă intr-o perioada în care angajatul nu mai putea beneficia de compensaţiile prevăzute de CCM iar prevederile art. 91 din contractul colectiv de muncă ar fi fost golite de sens şi de forţă juridică ceea ce este contrar art. 243 din Codul Muncii.
- Cu privire la calitatea procesuală a CNMSI, se reţine:
Astfel, potrivit art. 47 din Decretul nr.31/1954, patrimoniul persoanei juridice care a încetat de a avea fiinţa prin divizare se împarte in mod egal intre persoanele juridice dobânditoare, daca prin actul care a dispus dizolvarea nu s-a stabilit o alta proporţie.
În cazul ASSI, în Anexa 1 la lege se stabileşte că aceasta se desfiinţează, ca urmare a divizării: o parte din activitate va fi preluat de către CNMSI, iar o alta parte de CN "R.D." care au dobândit, astfel, calitatea de succesori cu titlu universal ai ASSI, preluând potrivit competenţelor preluate atât o parte din personal cât şi din drepturile şi obligaţiile ASSI.
Prin Protocolul înregistrat la ASSI sub nr. 290/16.12.2009 încheiat între instituţia care se desfiinţa şi CNMSI, au fost preluaţi angajaţii indicaţi în anexe, între care şi reclamantul care figurează la rubrica 75.
Această preluare s-a făcut în acord cu art. 14 (1) din HG nr.1439/2009 potrivit cu care personalul ASSI aferent activităţilor prevăzute la art. 5, precum si personalul auxiliar va fi preluat in cadrul CNMSI, in limita a 140 de posturi, si va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul CNMSI.
De asemenea, acest protocol este urmat de decizia nr. 60/16.12.2009 a preşedintelui CNMSI prin care s-a decis preluarea aceloraşi angajaţi şi are  corespondent în decizia nr. 290/16.12.2009 emisă de preşedintele ASSI referitor la „predarea” angajaţilor respectivi.
Această procedură corespunde prevederilor Legii nr. 329/209 în sensul că succesorii cu titlu particular ai ASSI au preluat personalul acesteia.
Cum la data protocolului, termenul de preaviz la care s-a făcut referire în decizie nu expirase rezultă că CNMSI a preluat şi obligaţiile corelative tuturor drepturilor născute în favoarea reclamantului în temeiul contractului colectiv de muncă, astfel ca  acesta are calitate procesual pasivă întrucât a preluat în calitate de succesor contractul individual de muncă încheiat de ASSI, cu reclamantul.
De altfel, prin decizia nr. 206/15.01.2010 emisa de CNMSI, s-a consemnat ca “urmare împlinirii termenului de preaviz încetează contractul individual de muncă” aceasta decizie fiind data “în completarea deciziei nr. 366/07.12.2009 emisa de preşedintele ASSI pentru perioada de preaviz” date care vin de asemenea sa susţină concluzia potrivit căreia recurentul are calitate procesuală pasivă în cauza.
- Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale:
În baza Legii nr. 329/2009 şi a regulilor de drept comun privind efectele divizării unei persoane juridice, succesiunea în drepturi şi obligaţii trebuia să se producă numai între ASSI, pe de o parte, şi, pe de altă parte, CNMSI şi CN ,,R.D.”.
Dar, faţă de specificul organizării ASSI care, potrivit art.1 din OUG 73/2007, funcţiona în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi faţă de împrejurarea că atât CNMSI, cât şi CN ,,R.D.”, au fost organizate tot în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin HG nr. 1439/2009 s-a optat pentru o formă mai complexă a reorganizării în care a fost implicată şi o terţă persoană - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
În acest sens, s-a stabilit prin hotărârea de guvern ca patrimoniul fostei ASSI să fie preluat pe bază de protocol mai întâi de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care la rândul său urma să predea câte o parte a acestui patrimoniu către CNMSI, respectiv CN ,,R.D.”.
Ca urmare, prin protocolul din 09.12.2009 înregistrat sub nr. 5201/09.12.2009 la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, respectiv 40111/09.12.2009 la ASSI s-au preluat structura de personal a Agenţiei, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea, cu menţiunea expresă că vor fi acoperite prin credite bugetare de la bugetul de stat.
Dar, prin actul de modificare înregistrat sub nr. 5206/10.12.2009 la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, respectiv 281/10.12.2009 la ASSI, protocolul în cauză a fost modificat inclusiv în ceea ce priveşte prevederile art. 2, în sensul că nu se mai referea la preluarea personalului şi obligaţiilor rezultate din contractele de muncă ci doar la preluarea creditelor bugetare neutilizate.
Având în vedere structura sumei propuse pentru rectificare bugetară de către ASSI, prin nota de fundamentare nr. 1338/25.08.2009, şi suma aprobată de către Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, este evident că cel puţin în parte au fost aprobate în bugetul ASSI şi cheltuieli pentru drepturile pretinse de reclamant iar ASSI nu a făcut dovada plăţii acestor drepturi.
Curtea mai are în vedere şi împrejurarea că patrimoniul ASSI a fost preluat iniţial de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, transmis ulterior către noile instituţii înfiinţate în urma divizării iar patrimoniul ASSI includea şi obligaţiile corelative tuturor drepturilor născute în favoarea reclamantului în temeiul contractului colectiv de muncă, indiferent care ar fi acestea.
Nu în ultimul rând, mai trebuie amintit ca potrivit art. 8 din HG nr. 1439/2009,  finanţarea activităţilor CNMSI se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în a cărui subordine funcţionează astfel că în raport de toate aceste considerente, Curtea va constată ca Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are calitate procesual pasivă.
- În ceea ce priveşte CN ,,R.D.”:
 Din înscrisurile anexate cererii se constată că acesta nu are calitate procesual pasivă în cauză întrucât a preluat o altă parte a angajaţilor fostei ASSI şi obligaţiile corelative drepturilor acestor angajaţi, între care nu se află şi reclamantul.
Potrivit art.27 (1) din HG nr.1439/2009, personalul ASSI aferent activităţilor prevăzute la art. 18, precum si personalul auxiliar va fi preluat in cadrul CNRD, in limita a 140 de posturi, si va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul CNRD.
Rezultă, aşadar, că CN ,,R.D.” a preluat o altă parte a personalului şi, ca urmare, nu a preluat obligaţiile rezultate din contractul individual de muncă încheiat de ASSI cu recurentul reclamant.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 cod procedură civilă vor fi respinse recursurile formulate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi CNMSI şi va fi admis recursul formulat de recurentul CN ,,R.D.”, urmând a fi modificată sentinţa recurată în sensul respingerii acţiunii formulată în contradictoriu cu aceasta instituţie. Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.
Decizia civilă nr. 234/CM/20.03.2012
Dosar nr. 718/88/2010
Judecător redactor Mariana Bădulescu