avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Drept procesual penal. Partea specială. Rejudecarea în caz de extrădare sau predare  în baza unui mandat european de arestare. Condiţii.
 
C.proc.pen., art. 404-408, art. 5221
CEDO, art. 5
Constituţia, art. 23 alin. 10
 
Potrivit art. 522/1 C.pr.penală, în cazul în care se cere extrădarea sau predarea în baza unui mandat european de arestare a unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă, la cererea condamnatului.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1328 din  10 octombrie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.150 din 28 iunie 2012 pronunţată de Judecătoria Răcari – Secţia penală, în dosarul nr.1187/284/2012, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea petentului - condamnat B.S., formulată în temeiul art. 5221 Cod de procedură penală, privind rejudecarea cauzei care a format obiectul dosarului nr. 1149/2002 al  Judecătoriei   Răcari.
 În temeiul art. 192 alin. 2 Cod de procedură penală, a obligat pe petentul-condamnat B.S.,  la plata sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
  Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Răcari la data de 11.05.2012, sub nr.1187/284/2012 petentul condamnat B.S., a solicitat instanţei Judecătoriei Răcari, rejudecarea cauzei în care acesta a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 3 ani închisoare, pedeapsa pentru care s-a emis mandatul de executare sub nr.232/22.09.2003, arătând că în acea cauza condamnarea s-a pronunţat în lipsa sa, condamnatul fiind stabilit în acea perioadă în Spania, iar pe toata durata procesului cat si la data pronunţării sentinţei nu a fost înştiinţat în nici un fel si nici nu a fost informat de incriminarea sa.
  La primirea dosarului, din oficiu, s-a dispus de instanţă ataşarea dosarului de fond nr.1149/284/2002 al Judecătoriei Racari în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.108/21.03.2003 definitiva prin respingerea recursului prin Decizia penala a Curtii de Apel Ploiesti nr.1007 din 12 septembrie 2003 pronunţată în dosarul nr.6889/2003.
          S-a dispus de asemenea,  întocmirea unui referat de Biroul Executări Penale al Judecătoriei Răcari, referat întocmit si depus la dosar (fila 8).
  Condamnatul B.S., a fost asistat de avocat din oficiu, G.R., cu delegatie seria DB nr.982/2012.
  Analizând admisibilitatea în principiu a cererii de rejudecare formulată de condamnatul B.S., prin prisma motivelor invocate, instanţa a reţinut că potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, în cazul în care se solicită extrădarea unei persoane în vederea executării unei pedepse pronunţate printr-o hotărâre dată în lipsă împotriva sa, statul român poate refuza extrădarea în acest scop, dacă apreciază că procedura de judecată a nesocotit dreptul la apărare recunoscut oricărei persoane învinuite de săvârşirea unei infracţiuni.
Totuşi, extrădarea se acordă dacă statul solicitant dă asigurări apreciate ca suficiente pentru a garanta persoanei a cărei extrădare este cerută dreptul la o nouă procedură de judecată care să îi salvgardeze drepturile la apărare.
 Hotărârea de extrădare îndreptăţeşte statul solicitant fie să treacă la o nouă judecată în cauză, în prezenţa condamnatului, dacă acesta nu se împotriveşte, fie să îl urmărească pe extrădat, în caz contrar.
 Rejudecarea în caz de extrădare este reglementată în art. 5221 Cod de procedură penală, potrivit căruia în cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă, la cererea condamnatului.
 Din examinarea textului de lege mai sus citat, rezultă că pentru rejudecarea unei persoane extrădate este necesară îndeplinirea condiţiei ca aceasta să fi fost judecată şi condamnată în lipsă.
Din modul în care legiuitorul a redactat textul folosind conjuncţia „şi” în propoziţie, rezultă că rejudecarea poate avea loc numai atunci când atât judecata, cât şi condamnarea persoanei extrădate au avut loc în lipsa acesteia.
Potrivit art. 5221 Cod de procedură penală cauza „va putea” fi rejudecată, prin aceasta înţelegându-se că nu întotdeauna are loc rejudecarea persoanei extrădate, ci numai atunci când aceasta a fost judecată şi condamnată în lipsă. Acest fapt este raţional având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, potrivit cărora noua procedură de judecată are ca scop salvgardarea drepturilor la apărare a persoanei care, judecată şi condamnată în lipsă, nu a avut cunoştinţă de procesul pornit împotriva sa şi, prin urmare, nu a fost în măsură să-şi facă apărările.
Nici jurisprudenţa CEDO nu instituie o obligaţie a statelor de a relua procedura penală îndreptată contra condamnaţilor, ci consideră contrar art. 6 din Convenţie acele legislaţii interne care nu permit unei persoane condamnate în absenţă - atunci când aceasta nu a fost informată, efectiv despre procesul  intentat şi nu a renunţat fără echivoc la dreptul de a se înfăţişa la proces - dreptul de a obţine o nouă examinare a acuzaţiilor aduse ei de către o instanţă (cazul T. v.s. Statul Italian).
Mai mult, jurisprudenţa în materia judecăţii în lipsă este în sensul că o persoană poate fi judecată în lipsă dacă Statul a depus eforturi pentru a-l găsi pe reclamant şi a-l cita conform procedurii, înţelegându-se prin eforturi rezonabile o notificare personală, oficială şi într-un termen rezonabil cu privire la desfăşurarea  procedurilor. În orice caz de un astfel de drept de rejudecare a cauzei nu va dispune persoana care s-a sustras de la judecarea cauzei.
Concluzionând, s-a reţinut că nu se poate rejudeca cauza în orice situaţie, ci în condiţiile stabilite de Legea nr. 302/2004 şi Convenţia Europeană de Extrădare, în caz contrar s-ar putea ajunge la concluzia că orice judecată desfăşurată în absenţă ar reprezenta o încălcare a justiţiei pentru că oricum, la cererea celui extrădat, procesul se va relua în întregime.
Pe de altă parte, s-a apreciat că în situaţia în care acuzatul a renunţat la dreptul său de a se prezenta şi de a se apăra în persoană, ar avea puterea exclusivă de a analiza valabilitatea propriului proces şi ar fi într-o poziţie mult mai favorabilă, beneficiind de un nou proces decât acuzaţii care nu renunţă la exercitarea drepturilor lor procesuale.
Deşi nu a fost reglementată distinct şi concret faza de admitere în principiu în procedura rejudecării cauzei după extrădare, existenţa acesteia rezultă, însă, din conţinutul art. 405 alin. (1) Cod de procedură penală ce se aplică corespunzător, iar judecătorul este ţinut, totuşi, a face anumite verificări prealabile privind obiectul acestei proceduri, şi anume dacă hotărârea dată în cauză este definitivă, asupra scopului extrădării persoanei condamnate – respectiv, dacă s-a făcut în vederea executării pedepsei sau în baza unui mandat european de arestare preventivă, ceea ce are drept consecinţă verificarea competenţei de judecată şi dispunerea în consecinţă, - asupra modului în care a avut loc judecata iniţială, în sensul dacă judecata a avut loc în lipsa condamnatului sau, dimpotrivă, acesta a fost prezent la judecarea cauzei, respectiv daca condamnatul s-a sustras de la judecata cauzei, având cunoştinţă de proces.
Neîndeplinirea oricăreia dintre aceste condiţii atrage sancţiunea procedurală a inadmisibilităţii cererii de rejudecare justificată de exercitarea unui drept procesual în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
Din examinarea lucrărilor dosarului nr.1149/284/2002 al Judecătoriei Răcari în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.108/21.03.2003 definitiva prin respingerea recursului prin Decizia penala a Curtii de Apel Ploiesti nr.1007 din 12 septembrie 2003 pronunţata în dosarul nr.6889/2003 s-a constatat că petentul - condamnat B.S., este o persoană judecată şi condamnată în lipsă,  întrucât acesta s-a sustras de la judecata, în cauza anterior menţionată pentru următoarele considerente:
S-a constatat de instanţă că în cursul judecăţii fondului cauzei ce a făcut obiectul dosarului nr.1149/284/2002 al Judecătoriei Răcari în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.108/21.03.2003, inculpatul B.S., legal citat, primeşte personal citaţia emisă pentru termenul din data de 22.11.2002, semnând personal dovada de îndeplinire a procedurii de citare, aspect atestat de altfel si de menţiunea făcută de factorul poştal în sensul că: acesta „ B.S.” a primit citaţia, semnând în faţa noastră, (fila 33 din dosarul nr.1149/2002 al Judecătoriei Răcari) fapt ce contrazice susţinerea petentului condamnat ca pe tot parcursul judecăţii cauzei în discuţie acesta s-a aflat in permanenta pe teritoriul Spaniei si ca nu a avut cunoştinţă de aceasta cauza.
Mai mult decât atât, s-a constatat de instanţă că în cursul judecăţii apelului promovat de inculpatul B.S., ce a făcut obiectul dosarului nr.3926/2003 al Tribunalului Dâmboviţa, cauza în care s-a pronunţat decizia penală nr.390/17 iunie 2003, acesta a fost reprezentat de avocat ales G.M., conform împuternicirii existentă la dosar (fila 9).
Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în dosarul de recurs nr.6889/2003  al Curţii de Apel Ploieşti, inculpatul B.S. promovând calea de atac a recursului prin avocat ales G.M. (fila 3).
Astfel, s-a constatat de instanţă că petentul - condamnat B.S., a avut cunoştinţă de judecata cauzei ce a făcut obiectul dosarului nr.1149/284/2002 al Judecătoriei Răcari în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.108/21.03.2003, până la momentul rămânerii ei definitive, judecata sa în lipsă având loc din culpa sa exclusiva acesta înţelegând să se sustragă de la judecata, fapt confirmat de înscrisurile anterior menţionate, ceea ce echivalează cu o renunţare fără echivoc la dreptul de a se înfăţişa la proces.
Cum, dreptul la rejudecarea cauzei nu este recunoscut persoanei care se sustras de la judecarea cauzei, instanţa a respins ca inadmisibilă cererea petentului condamnat B.S., privind rejudecarea cauzei care a format obiectul dosarului nr. 1149/2002 al Judecătoriei  Răcari.
  Împotriva acestei sentinţe a declarat  recurs condamnatul B.S., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinând că în perioada soluţionării cauzei pe fond, la cele trei grade de jurisdicţie, nu s-a aflat în ţară, nu a semnat nici o citaţie şi prin urmare nu a avut cunoştinţă de proces. A mai arătat recurentul – petent că în căile de atac avocaţii aleşi au fost angajaţi de părinţii săi şi că aceştia nu l-au încunoştiinţat.
  În final, recurentul a solicitat în esenţă, admiterea recursului, casarea sentinţei şi pe fond, trimiterea cauzei la prima instanţă pentru rejudecarea cauzei, potrivit art.522/1 Cod procedură penală.
  Curtea, examinând hotărârea recurată în raport de actele şi lucrările dosarului, susţinerile petentului şi dispoziţiile legale incidente în materie, constată că recursul  este nefondat, aşa cum se va arăta în continuare:
  Este adevărat că prin sentinţa penală nr.108/21.03.2003 a Judecătoriei Răcari rămasă definitivă prin decizia penală nr.1007/12.09.2003 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, B.S. a fost condamnat la 3 ani închisoare cu executare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev.şi ped.de art.26 rap.la art.208 – 209 lit.e Cod penal, faptă comisă în luna februarie 2001.
  În vederea executării acestei pedepse, la data de 22 septembrie 2003 a fost emis mandatul de executare nr.232/2003.
  Ulterior, B.S. a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat să se constate graţiată pedeapsa de 3 ani închisoare.
  Prin sentinţa penală nr.22/14 ianuarie 2004 pronunţată de Judecătoria Răcari şi rămasă definitivă prin decizia penală  nr.569/04 iunie 2004 a Curţii de Apel Ploieşti, contestaţia la executare a fost respinsă ca neîntemeiată.
  Prin referatul nr.3363/26.10.2011 întocmit de judecătorul delegat la Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Răcari, s-a solicitat instanţei constatarea împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei de 3 ani închisoare.
  Prin sentinţa penală nr.34/09.02.2012 pronunţată de Judecătoria Răcari şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.162/18.05.2012 a Tribunalului Dâmboviţa a fost respinsă sesizarea formulată de judecătorul delegat la Compartimentul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Răcari, ca neîntemeiată.
  Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, rezultă fără putinţă de tăgadă că petentul a avut cunoştinţă de acest proces, dar s-a sustras de la judecarea cauzei.
  Astfel, în faza de urmărire penală, în dosarul nr.477/P/2001 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, ce îl privea pe inculpatul Ş.B., B.S., a fost audiat în calitate de martor (filele 7 şi 13), iar după administrarea probatoriilor, prin Rechizitoriul nr.477/P/2001 din 05.06.2001, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, l-a trimis în judecată pe inculpatul Ş.B. pentru infracţiunea de furt calificat, prev.de art.208 – 209 lit.e Cod penal şi a disjuns cauza şi a trimis-o la Poliţia oraşului Titu, pentru a se efectua cercetări faţă de numitul B.S., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la furt calificat,  prev.de art.26 rap.la art.208 – 209 lit.e Cod penal, la data de 03.01.2002, prin procesul verbal de la acea dată, organul de cercetare penală a dispus începerea urmăririi penale faţă de B.S. pentru infracţiunea prev.de  art.26 Cod penal, rap.la art.208 – 209 Cod penal.
  De această dată, în calitate de inculpat în continuarea cercetărilor, B.S. a dat declaraţia la data de 04.01.2002, iar prin Rechizitoriul nr.487/P/2001 din 29 aprilie 2002 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului B.S., pentru infracţiunea de complicitate la furt calificat prev.de art.26 rap.la art.208 – 209 lit.e Cod penal.
  Rezultă astfel că în faza de urmărire penală, B.S. a fost audiat de trei ori  în legătură cu faptele comise şi deci,  avea cunoştinţă de faptul că este cercetat de organul de urmărire penală.
  Împotriva hotărârii instanţei de fond, inculpatul a declarat apel şi apoi recurs, având de fiecare dată la judecarea pe fond a cauzei în căile de atac, avocaţi angajaţi: pe G.M. la apel (delegaţie fila 9 dosar nr.3926/2003), iar la recurs pe d-nul avocat I.Z. (delegaţie fila 5 dosar nr.6889/2003, semnată la rubrica client).
  De asemenea, la judecarea contestaţiei la executare privind constatarea prescripţiei executării pedepsei, formulată de contestatorul - condamnat B.S., se constată că B.S. a declarat apel şi recurs în nume personal, cererile fiind semnate şi în aceste dosare contestatorul  a fost reprezentat de avocaţi aleşi P.N. (în apel, dosar nr.2074/2004, delegaţie aflată la fila 7) şi respectiv, M.V.U. (în recurs, dosar nr.3960/2004, delegaţie aflată la fila 59.
  La cea de-a doua contestaţie la executare, proces pornit la iniţiativa judecătorului delegat la Compartimentul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Răcari se constată că şi de această dată B.S. a fost reprezentat de câte doi avocaţi aleşi – atât la fond cât şi la recurs, împrejurare ce rezultă din practicalele sentinţei penale nr.34/09.01.2012 şi respectiv deciziei penale nr.162/18.05.2012.
  Rezultă astfel că pe toată această perioadă, începând cu data săvârşirii faptei şi până în prezent, B.S. a exercitat în mod legal toate căile de atac şi a angajat apărători aleşi – aşa cum de altfel s-a arătat mai sus - iar  majoritatea citaţiilor au fost primite de rude apropiate, respectiv mamă şi soţie (care în mod sigur l-au anunţat pe inculpat) cu excepţia citaţiei de la termenul din 22.XI.2002, fila 33 din dosarul nr.1149/2002 al Judecătoriei Răcari când a semnat personal.
  Toate aceste împrejurări conduc la concluzia că B.S. a avut cunoştinţă de acest proces, existând un concern fraudulos între inculpat şi rudele sale în vederea sustragerii de la executarea pedepsei.
  O eventuală admitere a cererii condamnatului formulată pe temeiul art.522/1 Cod procedură penală, ar răsturna orice construcţie logico-juridică rezultată din actele şi lucrările dosarului care demonstrează fără putinţă de tăgadă că B.S. s-a sustras cercetării şi ulterior executării pedepsei de 3 ani închisoare, având cunoştinţă de acest proces şi de urmărirea penală începută împotriva sa.
           În raport de cele arătate mai sus, Curtea a respins ca nefondat recursul formulat de condamnatul B.S., în temeiul disp.art.385/15 pct.1 lit.b Cod procedură penală.
 
 
                                                                                                  (Judecător Ion Stelian)