avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Drept procesual penal. Partea generală. Probele şi mijloacele de probă. Percheziţia domiciliară.
 
 
Cod procedură penală, art. 100 şi următoarele
 
  Încercarea de a combate cu alţi martori, consemnările cuprinse în actul procedural care consfinţeşte percheziţia, nu pot fi avute în vedere de către instanţă, atâta timp cât se constată că acest mijloc de probă a fost administrat cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de art. 100 şi urm. Cod procedură penală, având la bază autorizarea dispusă de către instanţa de judecată competentă, aşa încât prin simple declaraţii ale unor martori, alţii decât cei care au participat în calitate de martori asistenţi,  nu se poate ajunge la  invalidarea unui mijloc de probă obţinut în condiţii de deplină legalitate, a cărui importanţă este evidentă în ansamblul probator care confirmă vinovăţia inculpatului.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia penală nr. 947 din 5 iulie 2012.
                                                      
Prin sentinţa penală nr.77/26.03.2012 pronunţată de Judecătoria Răcari s-au dispus următoarele:
1. În temeiul art.208 alin.(1) raportat art. 209 alin.(1) lit. a), lit. g)  şi lit. i) Cod penal, cu aplicarea art.37 lit. b) Cod penal a fost condamnat inculpatul S.M.,  domiciliat în comuna C., judeţul Dâmboviţa, recidivist, la pedeapsa de 9 ani închisoare.
2. În temeiul art. 208 alin.(1) raportat art. 209 alin.(1) lit. a), lit. g)  şi lit. i) Cod penal  a fost condamnat inculpatul S. A., domiciliat în comuna C., judeţul  Dâmboviţa,  cu antecedente penale,  la pedeapsa de 8 ani închisoare.
3. În temeiul art. 208 alin.(1) raportat art. 209 alin.(1) lit. a), lit. g)  şi lit. i) Cod penal a fost condamnat pe inculpatul B.F.B. domiciliat în comuna C., cu antecedente penale,  la pedeapsa de 8 ani închisoare.
În baza art.71 alin.(1) Cod penal raportat la art.64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, s-au interzis inculpaţilor S.M., S.A. şi B.F.B., dreptul de a fi aleşi în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe durata executării pedepsei.
Potrivit disp. art.350 alin.1 Cod procedură penală, s-a menţinut măsura arestării preventive  faţă de inculpaţi şi în temeiul art.88 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei, durata arestării preventive astfel: pentru inculpaţii S.M. şi S.A., perioada reţinerii de 24 ore din data de 01.06.2011 şi durata arestării preventive începând cu data de 06.06.2011 la zi, iar pentru inculpatul B.F.B. durata arestării preventive începând cu data de 31.05.2011 la zi.
Au fost obligaţi inculpaţii în solidar la plata către părţile vătămate constituite părţi civile M.I. şi M.E. a următoarelor sume de bani: 86.667 lei reprezentând prejudiciu efectiv suferit prin infracţiunea de furt a banilor; contravaloarea a 450 grame aur de 14K la valoarea stabilită de BNR pentru gramul de aur din ziua plăţii efective şi 20.000 lei reprezentând contravaloarea recoltei nerealizate pe terenurile proprietatea părţilor vătămate constituite părţi civile.
A fost respinsă cererea privind acordarea daunelor morale.
A fost menţinută măsura sechestrului asigurător aplicată prin ordonanţa din data de 9 iunie 2011 astfel cum a fost modificată de Judecătoria Răcari prin încheierea de şedinţă din data de 22.09.2011.
Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut, pe baza probelor administrate, în esenţă, faptul că, în executarea unei rezoluţii infracţionale preexistente, recurenţii inculpaţi B.F.B., S.A. şi S.M. în noaptea de 20/21 mai 2011 au sustras prin efracţie şi escaladare, suma de 95.000 lei şi bijuterii din aur în greutate de circa 500 grame din locuinţa părţilor vătămate M.I. şi M.E., din comuna L., judeţul Dâmboviţa,  faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de  art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit. a, g şi i din Codul penal.
Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs, în termenul legal, părţile civile M.I. şi M.E., inculpaţii S.M., S.A. şi B.F.B., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Recurenţii inculpaţi S.M. şi S.A. au formulat critici în ceea ce priveşte greşita lor condamnare, susţinând că nu au fost administrate probe certe care să dovedească implicarea lor infracţională, iar instanţa de fond a realizat o greşită interpretare a probelor sub acest aspect.
Referitor la percheziţia domiciliară, recurenţii au afirmat că, la efectuarea acesteia, nu au fost prezenţi, nici ei personal şi nici membrii familiei lor, fiind încătuşaţi şi urcaţi într-o maşină a poliţiei, iar membrii familiei au fost şi ei urcaţi într-o altă maşină de poliţie, astfel că această percheziţie a fost realizată de organele de poliţie numai în prezenţa părţilor vătămate şi a rudelor acestora, dar şi în mod abuziv şi tendenţios, contrar realităţii, pentru a se putea dovedi vinovăţia celor doi recurenţi, sens în care în curtea locuinţei acestora a fost aruncată o batistă aparţinând părţilor vătămate.
Criticile nu sunt fondate, nefiind veridice afirmaţiile recurenţilor privind  încălcarea drepturilor lor procesuale şi a dispoziţiilor legale la efectuarea percheziţiei.
Într-adevăr, nici în cursul urmăririi penale, nici al cercetării judecătoreşti, recurenţii S.A. şi S.M. nu au recunoscut fapta, însă în faza de urmărire penală  inculpatul B.F.B.a recunoscut atât vinovăţia sa, cât şi participaţia penală a celorlalţi doi coinculpaţi, în modalitatea reţinută mai sus.
Referitor la mijlocul de probă constând în percheziţia domiciliară, Curtea observă că, la data de 01.06.2011 cu ocazia efectuării acestei percheziţii domiciliare la locuinţa inculpaţilor S.A. şi S.M., s-au identificat mai multe bunuri pe care aceştia nu au putut să le justifice şi care sunt legate în mod indisolubil de comiterea faptei şi anume: o pungă din plastic cu inscripţia “Tedi”(în care fuseseră depozitaţi banii părţilor vătămate), un fular, o borsetă, două batiste ( în care se aflau bijuteriile părţilor vătămate), o husă textilă de culoare albă şi patru chei, bunuri pe care partea vătămată M.E., le-a recunoscut ca fiind ale sale.
Astfel, partea vătămată M.E. a recunoscut batistele descoperite cu ocazia acestei percheziţii domiciliare, precizând fără dubiu, inclusiv cu ocazia prezentării pentru recunoaştere, că în cele două batiste a ţinut bijuteriile din aur ce i-au fost furate în noaptea de 20/21 mai 2011, astfel cum reiese din procesul verbal de prezentare pentru recunoaştere, fixat prin planşele fotografice demonstrative, aflat la filele 245-299 dosar urmărire penală.
Or, descoperirea cu ocazia acestei percheziţii domiciliare, la locuinţa celor doi coinculpaţi S.A. şi S.M., a bunurilor descrise mai sus, care cu certitudine aparţin părţilor vătămate, este cel mai important mijloc de probă care fundamentează convingerea privitoare la participaţia penală a acestor inculpaţi, deoarece explicaţiile acestora cu privire la descoperirea bunurilor în locuinţa lor sunt în mod evident neconvingătoare şi lipsite de credibilitate şi suport probator.
Astfel, pentru a înlătura acest mijloc de probă, cei doi recurenţi au încercat să acrediteze ideea că aceste bunuri ar fi fost practic plasate în locuinţa lor fie de către părţile vătămate, fie de către lucrătorii de poliţie care au efectuat percheziţia, ipoteză total neverosimilă având în vedere faptul că actul procedural al percheziţiei s-a efectuat în condiţii de deplină legalitate, cu autorizarea instanţei competente, în acest sens fiind emisă autorizaţia nr.8/31 mai 2011 de către Judecătoria Răcari, aflată la fila 114 volum 1 dosar urmărire penală, care a fost pusă în executare fără încălcarea vreunui drept al părţilor.
 Deşi recurenţii S. au susţinut că nici ei şi nici un alt membru al familiei  nu ar fi fost de faţă la efectuarea percheziţiei, fiind îndepărtaţi cu forţa din imobil, se observă cu acest lucru nu este real, deoarece procesul verbal de percheziţie domiciliară aflat la filele 115-119 din volumul 1 al dosarului de urmărire penală, cuprinzând pe larg toate momentele realizării acestui act procesual, descrie toate persoanele găsite în imobilul percheziţionat, acestea fiind: recurenţii S.A. şi S.M. , precum şi numiţii S.N. şi S.N.
Ca atare, ridicarea bunurilor a fost efectuată cu respectarea disp. art.104 Cod procedură penală privind procedura percheziţiei, care statuează în alin.2 că ,,ridicarea de obiecte şi înscrisuri, precum şi percheziţia domiciliară se fac în prezenţa persoanei de la care se ridică obiectele şi înscrisurile, sau la care se efectuează percheziţia, iar în lipsa acesteia, în prezenţa unui reprezentant, al unui membru de familie, sau a unui vecin, având capacitate de exerciţiu”.
În plus, percheziţia a fost efectuată în prezenţa martorilor asistenţi S.M. şi P.S., aşa cum cer disp. art.104 alin.3 cod procedură penală, martori asistenţi care au semnat fără obiecţiuni procesul verbal de percheziţie.
În fine, actul procesual al percheziţiei a fost consemnat într-un proces verbal care respectă cerinţele impuse de art.108 cod procedură penală, care se constată că a fost semnat fără obiecţiuni de către ambii recurenţi în calitate de persoane percheziţionate, aşa cum reiese din menţiunile finale ale procesului verbal de percheziţie - fila 119 volum 1 dosar urmărire penală, ba mai mult, pe verso-ul acestei pagini de regăseşte menţiunea făcută prin scriere olografă privind înmânarea unei copii a procesului verbal de percheziţie, către una din  persoanele percheziţionate, care a semnat de primire.
În aceste condiţiuni, încercarea de a combate cu alţi martori, consemnările cuprinse în actul procedural care consfinţeşte percheziţia, nu pot fi avute în vedere de către instanţă, deoarece constituie doar încercări de invalidare a unui mijloc de probă obţinut în condiţii de deplină legalitate, a cărui importanţă este evidentă în ansamblul probator care confirmă vinovăţia recurenţilor.
(Judecător Cristina Georgescu)