avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Drept procesual civil. Recuperarea, din cauţiunea depusă în contestaţia la executare, a prejudiciului suferit de proprietar. Natura litigiului.
 
Recuperarea fructelor de către proprietarul adjudecatar de la debitorul posesor ţine de dreptul comun, câtă vreme în virtutea actului de adjudecare se recunoaşte ope legis exercitarea nestingherită a tuturor atributelor dreptului real. Astfel fiind, restituirea a ceea ce i se cuvenea de drept proprietarului adjudecatar şi recuperarea despăgubirilor din cauţiunea depusă de debitor în faza contestaţiei la executare nu putea atrage competenţa specială în materie comercială, în considerarea calităţii părţilor şi a naturii veniturilor.
 
Art. 7231 alin. 3 Cod procedură civilă
Art. 518 alin. 1 Cod procedură civilă
 
Prin decizia civilă nr. 217/27.03.2012 a Tribunalului Constanţa a fost respins apelul pârâtei S.C. A. S.R.L. împotriva sentinţei 2106/13.03.2009 a Judecătoriei Galaţi, prin care s-a admis acţiunea reclamantei S.C. S. S.R.L., fondată pe dispoziţiile art. 7231 cod proc. civilă şi pe temeiul cărora pârâta a fost obligată la plata sumei de 280.000 lei (consemnate cu titlu de cauţiune în dosarul privind contestaţia la executare), ca despăgubiri echivalente unei părţi din fructele şi veniturile realizate în perioada 07.02.2007 – 10.06.2008 din exploatarea bunului imobil adjudecat de reclamantă.
Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs societatea pârâtă, care a solicitat admiterea căii de atac, casarea deciziei recurate şi trimiterea dosarului, spre competentă soluţionare în fond, la Tribunalul Constanţa – secţia a II-a civilă. S-a arătat că textul art. 2 pct. 1 lit. a cod proc. civilă (în vigoare la data sesizării instanţei de fond) indica – faţă de valoarea litigiului – competenţa în primă instanţă a tribunalului, însă deşi acest aspect a fost evocat în apel, judecătorii şi-au întemeiat soluţia de respingere a căii de atac pe încheierea din 11.10.2011 a preşedintelui Tribunalului Constanţa, care a stabilit natura civilă a cauzei. Recurenta a arătat că în speţă a operat o depăşire a atribuţiilor legale ale judecătorului cu funcţie de conducere, fiind încălcat dreptul la un proces echitabil câtă vreme Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti îi conferă acestuia doar atribuţii strict administrative.
S-a susţinut că în mod greşit instanţa de apel a înlăturat aceste apărări, mulţumindu-se să arate că problema naturii litigiului (ca fiind civil, iar nu comercial) a fost ,,dezlegată implicit prin încheierea de şedinţă a preşedintelui instanţei’’, ignorându-se principiul independenţei judecătorilor. Recurenta a arătat că, primind cauza, completul de apel al secţiei I civile urma să respecte încheierea interlocutorie din 5.09.2011 prin care se stabilise că litigiul are o natură comercială şi să stabilească, în acest caz, că secţia a II-a civilă devenea competentă material să soluţioneze dosarul în primă instanţă (luând în considerare disp. art. 3, 4, 7 şi 56 Cod comercial, care configurau regulile de interpretare a faptelor de comerţ şi care atrăgeau competenţa materială specială dată de art. 2 alin. 1 lit. a cod proc. civilă).
În recurs s-a susţinut că aceste presupuse venituri comerciale, analizate şi din perspectiva calităţii de comerciant a reclamantei şi a scopului activităţii sale (exploatarea comercială a imobilului), nu pot fi privite decât ca fructe produse din activitatea hotelieră  - având în mod evident natură comercială.
Curtea a apreciat ca nefondată această critică.
În speţă este de clarificat dacă prezenta acţiune este una clasică, în pretenţii, între două societăţi comerciale, pentru recuperarea unor venituri din activităţi derulate conform obiectului lor de activitate (situaţie ce atrage incidenţa art. 3 şi 56 Cod com. – în vigoare la data sesizării Judecătoriei Galaţi – iar în plan procesual, pe cele ale art. 2 pct. 1 lit. a cod proc. civilă) sau, dimpotrivă, este o cerere în materie civilă, de drept comun, decurgând din procedura de executare silită finalizată prin actul de adjudecare şi în virtutea căreia adjudecatarul pretinde acoperirea din cauţiune a fructelor şi veniturilor produse de imobil conform art. 518 alin. 1 cod proc. civilă – proces în cadrul căruia nu prezintă nici o relevanţă calitatea părţilor – aceea de profesionişti.
Sub un prim aspect s-a reţinut că temeiul în drept al acţiunii intimatei reclamante s-a raportat la dispoziţiile art. 518 alin. 1 cod proc. civilă şi art. 7231 al. 3 cod proc. civilă, corelate cu cele ale art. 480 Cod civil 1864 (din perspectiva dreptului adjudecatarului asupra fructelor bunului adjudecat).
Doctrina a stabilit cu claritate care sunt elementele ce trebuie avute în vedere pentru a califica un litigiu ca fiind comercial, arătând că dacă obligaţiile comerciantului nu pot fi direct raportate la faptele de comerţ obiective, consacrate cu titlu exemplificativ prin art. 3 Cod com., se aplică prezumţia de comercialitate reglementată prin art. 4, cu excepţia cazului în care acele obligaţii nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însăşi actul. Ori, aşa cum judicios s-a stabilit prin încheierea din 27.04.2011 a Tribunalului Constanţa - secţia comercială, temeiul cererii s-a raportat la efectele generate de emiterea actului de adjudecare în favoarea reclamantei, situaţie care nu poate fi subsumată criteriului subiectiv de determinare a faptelor de comerţ consacrată prin art. 4 Cod com., ,,fapta (…) imputată fiind străină de comerţul exercitat de aceasta’’. Astfel, intimata reclamantă nu a pretins că are dreptul la restituirea valorică a  fructelor şi veniturilor prin prisma unui act sau fapt de comerţ, în înţelesul dat de art. 3 şi 4 Cod com.; acţiunea promovată a presupus recuperarea de către adjudecatar a acestor beneficii, din perspectiva calităţii sale afirmate, de titular al dreptului de proprietate asupra bunului imobil adjudecat – fiind fără relevanţă sub aspectul temeiului juridic dacă acest demers aparţine unei persoane fizice sau unui profesionist.
Curtea reţine, în acest context, că dispoziţiile art. 7231 alin. 3 cod proc. civilă, care permit recuperarea vătămării aduse din cauţiunea depusă la dispoziţia instanţei, se regăsesc în Cartea VII ,,Dispoziţii finale’’ ale Codului de procedură civilă, după textul art. 721 care consacră natura de drept comun în materie procesuală, în orice materie, a acestui cod; că despre adjudecare şi efectele ei juridice se discută în procedura vânzării la licitaţie (secţiunile III, IV şi V din capitolul IV al Cărţii V ,,Despre executarea silită’’). Aceste norme au prin urmare natura celor de drept comun, nedisociate după calitatea părţilor sau după criteriul valoric al obiectului, situaţie care atrage competenţa materială de drept comun.
Rezumând, într-o asemenea acţiune nu se punea în discuţie, în condiţiile statuate prin art. 7201 şi urm. cod proc. civilă, dacă pârâta datora sau nu aceste fructe produse de imobilul adjudecat de reclamantă, ori dacă ele ar putea fi acoperite din cauţiunea depusă în cursul contestaţiei asupra actului de adjudecare. Drepturile date adjudecatarului imobilului din perspectiva efectelor adjudecării sunt clar exprimate de legiuitor prin art. 518 cod proc. civilă.
Generând un titlu de proprietate care reflectă dreptul noului proprietar asupra imobilului executat silit, în jurisprudenţă s-a statuat, cu titlu de exemplu, că în cazul adjudecării nu este necesară promovarea unei acţiuni în revendicare pentru evacuarea debitorului, ci o simplă acţiune personală, fondată pe atributul folosinţei bunului (decizia civilă nr. 2526/31.03.2005 a Î.C.C.J. - Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 169/18.01.2011 a Î.C.C.J. - Secţia comercială). Pe acelaşi raţionament, recuperarea fructelor de către noul proprietar de la debitorul posesor ţine de dreptul comun, câtă vreme în virtutea actului de adjudecare se recunoaşte ope legis exercitarea nestingherită a tuturor atributelor dreptului real. Prin urmare, recuperarea despăgubirilor din cauţiunea depusă de debitor în faza contestaţiei la executare nu putea atrage competenţa specială în materie comercială.
Litigiul a fost aşadar corect soluţionat în primă instanţă de Judecătoria Galaţi, fără a se da eficienţă criteriilor legate de calitatea de comercianţi a ambelor părţi ori de cuantumul pretenţiilor formulate; în mod corect, aşa cum s-a arătat, Tribunalul Constanţa – secţia comercială, primind cauza după strămutare, a constatat că litigiul are o natură civilă, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 2 pct. 1 lit. a cod proc. civilă (urmând a fi înlăturat astfel temeiul de casare invocat din perspectiva art. 304 pct. 3 cod proc. civilă).
Astfel fiind, dată fiind încheierea din 27.04.2011 a acelei secţii, secţia civilă a Tribunalului Constanţa nu mai putea pronunţa o nouă încheiere, de desistare în judecată, pe considerentul că litigiul este comercial, ignorând în fapt că însăşi competenţa funcţională cerea ca un litigiu judecat potrivit normelor de drept civil să fie soluţionat de secţia corespunzătoare a tribunalului. Soluţia procesuală corectă era, în acest caz, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti susceptibile de reformare în căile de atac, în sensul anulării sentinţei apelate şi reţinerii spre judecare în primă instanţă, la tribunal, în mod evident cu prezentarea argumentaţiei pentru care litigiul urma a fi apreciat ca având o natură comercială. Neprocedând în acest mod şi dispunându-se prin încheierea din 5.09.2011 înaintarea dosarului la preşedintele instanţei pentru depăşirea acestui incident procedural s-a creat premisa evaluării, printr-o nouă încheiere (ca act procesual care permitea continuarea judecăţii) a ,,competenţei funcţionale’’ a secţiei civile.
 Încheierea pronunţată de preşedintele instanţei la 11.10.2011 nu putea primi însă interpretarea lipsită de temei legal reţinută prin decizia recurată, anume că ea s-ar fi opus unei reexaminări ulterioare a chestiunii competenţei materiale în primă instanţă şi că ar fi dezlegat irevocabil, pentru acea instanţă, motivul de apel care viza incidenţa art. 2 pct. 1 lit. a cod proc. civilă. Considerentul potrivit cu care completul de judecată în apel ar fi ,,ţinut de încheierea preşedintelui din 11.10.2011’’, în sensul că nu s-ar mai fi putut repune în discuţie motivul de apel al competenţei din perspectiva naturii litigiului, este vădit contrar principiului independenţei judecătorilor, consacrat prin art. 124 alin. 3 din Constituţie şi reafirmat prin art. 2 din Legea nr. 303/2004.
Un astfel de argument ignoră faptul că judecătorul cu funcţie de conducere a fost sesizat printr-un act procedural, solicitându-i-se explicit să definească în acest caz care dintre secţii judecă litigiul; că scopul pronunţării încheierii preşedintelui a fost acela de a răspunde acestei solicitări, în condiţiile în care dosarul fusese transmis între cele două secţii, iar judecata nu mai putea continua faţă de desistările reciproce; că o asemenea încheiere vizând continuarea judecăţii la unul din completele stabilite potrivit regulamentului nu putea avea caracter interlocutoriu, pentru că indiferent de elementele avute în vedere, nu era împiedicată aplicarea textului art. 297 alin. 2 cod proc. civilă.
Decizia civilă nr. 697/C/22.10.2012
Dosar nr. 995/179/2011
Judecător redactor Mihaela Ganea