avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Dovada calităţii de reprezentant al creditorului. Ratificarea actelor procesuale de creditor. 
 
Contestaţia depusă la dosar , semnată de avocatul ales de societatea cu răspundere limitată , în baza mandatului special acordat de creditor pentru recuperarea creanţei de la debitor , face dovada calităţii de reprezentant pentru creditor. Depunerea de creditor a unei copii a contestaţiei formulate împotriva tabelului definitiv al creanţelor asupra averii debitorului,  semnată de reprezentantul legal şi având aplicată ştampila societăţii creditoare , în lipsa dovezii calităţii  de reprezentant , constituie o ratificare a actelor efectuate de cel care nu ar avea o atare calitate.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 2271 din 26 aprilie 2012.
 
Creditoarea SC I. L. IFN SA , prin SC A. I. SRL , în contradictoriu cu debitoarea SC G. SRL prin lichidator judiciar a formulat contestaţie la tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei, solicitând repunerea sa în termenul de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar şi înscrierea creanţei de 32.406,27 lei.
La termenul din data de 9 ianuarie 2012 instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a SC A. I. SRL.
Tribunalul , prin sentinţa nr.  85 din data de 9 ianuarie 2011, a admis excepţia lipsei calităţii de reprezentant a persoanei care a formulat contestaţia în numele creditoarei SC I. L. IFN SA; a anulat ca fiind formulată de o persoană fără calitate de reprezentant contestaţia la tabelul definitiv formulată de contestatoarea-creditoare SC I. L. IFN SA prin mandatar SC A. I. SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC G. SRL, prin lichidator judiciar.
Instanţa de fond a reţinut , cu privire la excepţia invocată asupra contestaţiei formulată de contestatoarea-creditoare , prin mandatar , că problema care apare este cea a valabilităţii contractului de mandat invocat, contract care ar demonstra calitatea de reprezentant a persoanei care a formulat cererea introductivă de instanţă.
Judecătorul-sindic a reţinut că mandatarul trebuie să aibă capacitatea de a efectua actele juridice ce fac obiectul mandatului, întocmai ca mandantul şi, de asemenea, mandatarul trebuie să aibă capacitatea juridică să încheie respectivul contract de mandat. Rezultă că atât faptele juridice ce formează obiectul contractului de mandat, cât şi contractul de mandat în sine trebuie să fie subsumate, din punctul de vedere al capacităţii juridice, cerinţei respectării principiului specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice, iar în cauza de faţă mandatar este un „SRL”. Neîndeplinirea acestei cerinţe face ca acel contract de mandat să fie lovit de nulitate absolută , deoarece înseamnă nerespectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice.
  În analiza faptului dacă mandatarul SC A. I. SRL respectă principiul specialităţii capacităţii sale de folosinţă instanţa a reţinut că operaţiunea juridică ce constituie obiectul mandatului este alcătuită doar din acte juridice, iar nu din fapte de comerţ.  Urmărirea şi realizarea de creanţe nu înseamnă un fapt de comerţ, ci realizarea unor drepturi de creanţă ce izvorăsc din fapte de comerţ.
În cadrul acestei operaţiuni mandatarul nu apare ca fiind remunerat; or , persoanele juridice de tipul societăţilor comerciale trebuie ca, imediat sau mediat, să urmărească un scop lucrativ. Nu rezultă care ar fi scopul urmărit de către mandatar şi nici măsura în care încheierea acestui contract de mandat ar duce la realizarea scopurilor sale lucrative, conform obiectului său de activitate. Obiectul mandatului de faţă nu are nicio legătură cu fapte de comerţ ale mandatarului.
 Concluzia instanţei a fost aceea că mandatarul nu se găseşte în limitele capacităţii sale de folosinţă , pentru că principiul specialităţii capacităţii de folosinţă permite unei societăţi comerciale să realizeze fără îngrădire orice acte juridice doar ca accesoriu al faptelor de comerţ în vederea cărora a fost constituită. Mandatarul SC A. I. SRL nu poate avea un obiect de activitate care să îi permită prestarea cu titlu principal a unui serviciu de urmărire şi recuperare a creanţelor mandantului; aceste acte juridice sunt specifice obiectului de activitate al persoanelor juridice de tip IFN.
Faţă de faptul că operaţiunea în baza căreia persoana care a formulat cererea introductivă de instanţă nu poate fi privită ca respectând cerinţele legale , instanţa a admis excepţia invocată din oficiu şi a anulat cererea.
Împotriva hotărârii pronunţată de instanţa de fond a declarat recurs creditoarea SC I. L. IFN SA prin mandatar SC A. I. SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei , coroborate cu dispoziţiile art. 304 alin. 1 pct. 8 si 9 Cod de procedură civilă.
 În susţinerea recursului se arată că între SC I. L. IFN SA, în calitate de beneficiar si SC A. I. SRL , în calitate de prestator, a fost încheiat contractul-cadru de prestări servicii înregistrat sub nr. 74374/20.08.2010, iar nu un contract de mandat , astfel cum , in mod eronat , retine instanţa de fond. Astfel,  obiectul contractului-cadru de prestări servicii , conform dispoziţiilor art. 2.2., constă în efectuarea de care prestator a unor activităţi de prestări de servicii , realizate prin mijloace legale, in scopul recuperării debitelor si/sau obiectelor materiale ale contractelor încheiate de beneficiar de la clienţii debitori ai beneficiarului.
Pentru a putea realiza obiectul stabilit în contract SC I. L. IFN SA , la data de 14.03.2011 , prin procura speciala autentificată sub nr. 542/14.03.2011 , a împuternicit pe SC A. I. SRL să reprezinte SC I. L. IFN SA în relaţiile cu avocaţii pe care îi va alege si cu care va semna contracte de asistenţă juridică, în baza cărora avocaţii aleşi vor putea reprezenta interesele SC I. L. IFN SA în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, inclusiv în faţa Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie , în toate fazele procesuale , în cadrul procedurii insolvenţei.
In aceste condiţii, recurenta apreciază că în mod legal SC A. I. SRL a acţionat ca un intermediar intre SC I. L. IFN SA si Cabinetul de avocat S. D. , cu care a încheiat contractul de asistenta juridica nr. 295053/2011 , a cărui copie a fost depusa la dosarul instanţei, în scopul prestării de asistenţă juridică şi al efectuării actelor judiciare necesare în faţa instanţei.
Astfel, apare evident faptul ca nu SC A. I. SRL este aceea care a realizat actele juridice necesare, aceasta acţionând doar cu privire la alegerea si semnarea contractelor de asistenta juridica cu diverse cabinete de avocatură, fapte care se încadrează perfect în tipul actelor şi faptelor pe care le poate desfăşura o societate comercială. După cum se poate observa, beneficiarul tuturor actelor judiciare care au fost efectuate de reprezentantul convenţional av. S. D. este SC I. L. IFN SA, iar nu SC A. I. SRL.
Mai mult decât atât, tocmai pentru a întări faptul ca acea contestaţie la tabelul definitiv al creanţelor debitoarei SC G. SRL a fost realizata pentru protejarea intereselor proprii ale SC I. L. IFN SA, societatea-creditoare a înţeles să îşi însuşească respectivul document, semnând si stampilând in nume propriu contestaţia.
Prin întâmpinare lichidatorul judiciar al debitoarei a  solicitat respingerea recursului ca nefondat , deoarece recurenta a depus, în susţinerea recursului , o altă contestaţie decât aceea pe care a formulat-o  la instanţa de fond, respectiv a modificat reprezentarea, iar contestaţia nu este semnată şi ştampilată în nume propriu de către recurentă, aşa cum susţine  aceasta, ci de  către mandatar prin avocat.
Curtea a  reţinut că recurenta-creditoare , prin procura specială autentificată sub nr. 542/14.03.2011 de Biroul notarilor publici asociaţi R. D.,  M. P. , a împuternicit pe SC A. I. SRL , prin reprezentantul său , să semneze contractul de asistenţă juridică cu avocaţii pe care îi va alege  , pentru reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti , pentru recuperarea creanţelor de la debitori.
Totodată , recurenta-creditoare a acordat mandatul special nr. 4151/28.11.2011 în acelaşi sens  , referitor la creanţa în sumă de 32.406,27 lei , deţinută de recurentă împotriva debitoarei SC G. SRL.
Or, în condiţiile în care contestaţia depusă la dosar este semnată de avocatul care a anexat cererii împuternicirea acordată , Curtea a constatat că în cauză a fost făcută dovada calităţii de reprezentant pentru creditoare.
De asemenea, mai mult , Curtea a constatat că la instanţa de recurs creditoarea a depus o copie a contestaţiei formulate împotriva tabelului definitiv al creanţelor asupra averii debitoarei,  semnată de reprezentantul legal şi având aplicată ştampila societăţii creditoare , ceea ce , în lipsa dovezii calităţii  de reprezentant , constituie o ratificare a actelor efectuate de cel care nu ar avea o atare calitate. Sub acest aspect, excepţia invocată de instanţa de fond are regimul juridic reglementat de dispoziţiile art. 161 , coroborate cu art. 43 din Codul de procedură civilă.
Având în vedere că prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului, în temeiul art. 3041 şi 312 alin. 1-3 şi 5 C.pr. civ., Curtea a admis recursul, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond, respectiv judecătorului-sindic , pentru soluţionarea pe fond a cererii, respingând excepţia lipsei calităţii de reprezentant.
 
              (Judecător Liliana Felicia Androne)